Vyhláška č. 12/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti a oprávnenia na plnenie jeho úloh

Čiastka 2/1979
Platnosť od 20.02.1979 do26.08.1991
Účinnosť od 01.03.1979 do26.08.1991
Zrušený 110/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k policajnému zboru a policajtom stráca platnosť vyhláška č. 12/1979 Zb. na základe § 76 ods. 2 bodu 2 zákona č. 204/1991 Zb. s účinnosťou od 20. júna 1991.

12

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 18. januára 1979

o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti a oprávnenia na plnenie jeho úloh

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje podľa § 17 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti (ďalej len „zákon“):


Preukazovanie príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti

§ 1

(1) Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „príslušníci“) pri výkone svojej právomoci ustanovenej zákonom a inými právnymi predpismi preukazujú príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti týmito spôsobmi:

a) rovnošatou príslušníka;

b) služobným preukazom;

c) odznakom kriminálnej služby;

d) ústnym vyhlásením.1)

(2) Preukazovanie príslušnosti podľa odseku 1 sa spravuje charakterom konkrétnych služobných úkonov, zákrokov alebo ostatnej služobnej činnosti (ďalej len „služobný úkon“) a tým, či príslušníci vykonávajú svoju právomoc v rovnošate alebo v občianskom odeve.

§ 2

(1) Príslušníci, ktorí vykonávajú svoju právomoc v rovnošate, preukazujú príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti rovnošatou a podľa okolností aj ústnym vyhlásením; okrem toho služobným preukazom:

a) pri vstupe do podnikov, závodov, úradov, ústavov a pod., kde vstup kontroluje člen závodnej stráže alebo iná oprávnená osoba;

b) ak sú o to pri služobnom úkone požiadaní.

(2) Príslušníci uvedení v odseku 1 sa preukazujú iba rovnošatou a podľa okolností aj ústnym vyhlásením:

a) ak zakročujú pod jednotným velením pri mimoriadnych udalostiach a iných hromadných akciách ohrozujúcich verejný poriadok;

b) pri strážení objektov a inej obdobnej službe;

c) osobám, ktorých sa služobný úkon týka, najmä

- podnapitým, a ktoré sa dopúšťajú výtržnosti alebo iného neprístojného správania,

- pristihnutým pri páchaní úmyselného trestného konania,

- ozbrojeným strelnou alebo bodnou zbraňou, zbraňou hromadnej účinnosti alebo iným predmetom spôsobilým vážne ohroziť život alebo zdravie ľudí,

- ktoré ušli z výkonu trestu odňatia slobody alebo väzby,

- ktoré na rozkaz prokurátora alebo súdu sa majú zadržať a dodať do väzby alebo na rozkaz súdu dodať na výkon trestu odňatia slobody,

- predvedeným a predvolaným,

- po ktorých je vyhlásené celoštátne pátranie;

d) osobám, ktoré sa ustanovili za účelom oznámenia alebo dotazu do služobnej miestnosti Zboru národnej bezpečnosti.

§ 3

(1) Príslušníci, ktorí vykonávajú svoju právomoc v občianskom odeve, preukazujú príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti pred začatím služobného úkonu ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo odznakom kriminálnej služby.

(2) V prípadoch uvedených v § 2 ods. 2 písm. a), b), c) a d) sa príslušníci uvedení v odseku 1 preukazujú iba ústnym vyhlásením; iným spôsobom, t. j. služobným preukazom alebo odznakom kriminálnej služby len vtedy, ak to okolnosti dovoľujú.

Preukazovanie oprávnenia na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti

§ 4

(1) Pracovníci orgánov povolaných na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti podľa § 51 ods. 1 a osoby povolané podľa § 51 ods. 2 a 3 a § 52 ods. 1 zákona (ďalej len „povolané osoby“) pri výkone svojej právomoci ustanovenej zákonom a inými právnymi predpismi preukazujú toto svoje oprávnenie týmito spôsobmi:

a) svojou predpísanou rovnošatou s vonkajším označením;

b) preukazom potvrdzujúcim oprávnenie na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „preukaz“);

c) ústnym vyhlásením.2)

(2) Vonkajším označením podľa odseku 1 písm. a) je rukávová páska červenej farby, 100 mm široká s čiernymi písmenami „ZNB“ výšky 60 mm a šírky 30 mm, ktorá sa nosí na ľavom zálaktí.

§ 5

(1) Vojaci vojsk ministerstva vnútra, Československej ľudovej armády, príslušníci Ľudových milícií, Zboru nápravnej výchovy a verejných požiarnych útvarov povolaní na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti podľa § 51 ods. 2 a 3 zákona preukazujú toto svoje oprávnenie:

a) svojou predpísanou rovnošatou s vonkajším označením a podľa okolností aj ústnym vyhlásením; v prípadoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a b) sú vždy povinní preukázať sa aj preukazom;

b) ústnym vyhlásením a preukazom, ak vykonávajú právomoc v občianskom odeve.

(2) Pracovníci orgánov povolaných podľa § 51 ods. 1 zákona, vojaci vojsk ministerstva vnútra povolaní dlhodobe podľa § 51 ods. 2 zákona a vojaci z povolania Československej ľudovej armády povolaní podľa § 52 ods. 1 zákona na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti preukazujú toto svoje oprávnenie ústnym vyhlásením a preukazom.

(3) V prípadoch uvedených v § 2 ods. 2 písm. a), b), c) a d)

a) osoby uvedené v odseku 1, ktoré vykonávajú svoju právomoc vo svojej predpísanej rovnošate s vonkajším označením, sa preukazujú iba svojou predpísanou rovnošatou s vonkajším označením a podľa okolností aj ústnym vyhlásením;

b) osoby uvedené v odseku 1, ktoré vykonávajú svoju právomoc v občianskom odeve, a osoby uvedené v odseku 2 sa preukazujú iba ústnym vyhlásením; preukazom len vtedy, ak to okolnosti dovoľujú.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 6

Príslušníci a povolané osoby pri výkone svojej právomoci nesmú v žiadnom prípade doklady uvedené v § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 písm. b) vydať z ruky; na požiadanie dajú iba na nazretie ich prvú stranu, prípadne povie ich evidenčné číslo. Pritom nie sú povinní povedať svoje meno, priezvisko, hodnosť ani funkciu.

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 42/1974 Zb. o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1979.


Minister:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. slovami: „Tu príslušník Zboru národnej bezpečnosti."

2) Napr. slovami: „Tu príslušník Ľudových milícií povolaný na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti."