Vyhláška č. 16/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku

Čiastka 3/1979
Platnosť od 05.03.1979
Účinnosť od 20.03.1979
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 13 nadobudla platnosť 22. novembra 1978.

16

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. januára 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku


Dňa 8. augusta 1978 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku. Dohoda na základe svojho článku 13 nadobudla platnosť 22. novembrom 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kubánskej republiky,

vedené prianím naďalej prehlbovať bratské vzťahy medzi oboma štátmi a uľahčovať štátnym občanom jedného štátu všestranné poznávanie socialistických vymožeností, dejín a kultúry druhého štátu,

rozhodli sa zrušiť vízovú povinnosť pre cesty štátnych občanov oboch štátov a dohodli sa takto:

Článok 1

Štátni občania zmluvných strán sú oslobodení od vízovej povinnosti v rozsahu a za podmienok ustanovených v tejto Dohode.

Článok 2

1. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalé bydlisko na jej štátnom území alebo na štátnom území iného socialistického štátu a sú držiteľmi niektorého z platných cestovných dokladov uvedených v Prílohe tejto Dohody, môžu cestovať bez víz druhej zmluvnej strany na jej štátne územie za účelom prechodného pobytu alebo prechodu.

2. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalé bydlisko na štátnom území štátov neuvedených v odseku 1 tohto článku, sú pri prechode štátnym územím druhej zmluvnej strany do štátu, ktorého sú štátnymi občanmi, oslobodení od vízovej povinnosti. Spomenutý prechod sa musí uskutočniť v lehote určenej právnymi predpismi tej zmluvnej strany, ktorej územím sa má uskutočniť.

Článok 3

1. Čas pobytu štátnych občanov jednej zmluvnej strany na štátnom území druhej zmluvnej strany nesmie presahovať pri cestách uskutočňovaných podľa odseku 1 článku 2 tejto Dohody tridsať dní odo dňa prekročenia štátnych hraníc.

2. Príslušné orgány prijímajúceho štátu môžu v odôvodnených prípadoch predľžiť čas pobytu v rámci platnosti cestovného dokladu, najdlhšie však na šesť mesiacov včítane predľženia. V prípade neplatnosti cestovného dokladu možno pobyt predľžiť jedine vtedy, keď diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je osoba štátnym občanom, obnoví platnosť dokladu. Súhlas na predľženie pobytu sa udeľuje bezplatne.

3. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí cestujú služobne na územie druhej zmluvnej strany, sa môžu zdržiavať na jej štátnom území po čas svojho služobného pridelenia. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na členov ich rodín, ktorí ich sprevádzajú.

Článok 4

Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalé bydlisko na štátnom území druhej zmluvnej strany, môžu cestovať do štátu, ktorého sú štátnymi občanmi, bez víz štátu, na štátnom území ktorého majú trvalé bydlisko.

Článok 5

Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí sa hodlajú trvale usídliť na štátnom území druhej zmluvnej strany, sú povinní zaopatriť si za týmto účelom vstupné vízum zmluvnej strany, na území ktorej sa hodlajú usídliť.

Článok 6

Štátni občania jednej zmluvnej strany nemôžu po čas svojho prechodného pobytu na štátnom území druhej zmluvnej strany vstupovať do pracovného pomeru a uskutočňovať hospodársku alebo inú činnosť bez predchádzajúceho povolenia príslušného orgánu tejto zmluvnej strany.

Článok 7

Štátni občania oboch zmluvných strán môžu prekračovať štátne hranice ČSSR a Kubánskej republiky na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný styk.

Článok 8

Zmluvné strany si do tridsiatich dní odo dňa podpisu tejto Dohody vymenia diplomatickou cestou vzory cestovných dokladov uvedených v Prílohe tejto Dohody. Zmluvné strany sa budú rovnakou cestou informovať o zmenách, ktoré urobia v uvedených dokladoch, ako aj o ich náhrade inými dokladmi, a to najneskoršie do tridsiatich dní pred ich zavedením a súčasne si zašlú ich nové vzory.

Článok 9

1. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili svoj cestovný doklad na štátnom území druhej zmluvnej strany, musia o tom bez meškania upovedomiť príslušný orgán tejto zmluvnej strany, ktorý im bezplatne vydá potvrdenie o oznámení straty dokladu.

2. Na základe potvrdenia uvedeného v odseku 1 tohto článku vydá príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je osoba štátnym občanom, náhradný cestovný doklad, ktorý ju oprávňuje na návrat do štátu, na štátnom území ktorého má trvalé bydlisko, alebo na pokračovanie v ceste.

3. Vycestovanie na náhradný cestovný doklad sa spravuje predpismi tej zmluvnej strany, na štátnom území ktorej došlo k strate cestovného dokladu.

Článok 10

Táto Dohoda sa nedotýka práva zmluvných strán odoprieť vstup, skrátiť čas pobytu alebo zakázať pobyt na ich území nežiadúcim osobám, ktoré sú štátnymi občanmi druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Štátni občania jednej zmluvnej strany sú povinní po čas pobytu na štátnom území druhej zmluvnej strany dodržiavať jej právne predpisy.

Článok 12

Príslušné orgány oboch zmluvných strán sa budú podľa potreby navzájom informovať o otázkach, ktoré sú spojené s vykonávaním tejto Dohody, a spoločne prijímať potrebné opatrenia na zabezpečenie jej vykonávania.

Článok 13

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou, že sa splnili vnútroštátne podmienky nadobudnutia platnosti Dohody.

2. Táto Dohoda nahrádza Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti, podpísaný v Prahe 18. mája 1966.

Článok 14

Táto Dohoda sa dojednáva na neurčitý čas. Stratí platnosť uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď ju jedna zo zmluvných strán písomne vypovie.

Dané v Prahe 8. augusta 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Kubánskej republiky:

Isidoro Malmierca Peoli v. r.

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku

Cestovnými dokladmi vydávanými orgánmi Československej socialistickej republiky sú:

Diplomatický pas

Osobitný pas

Služobný pas

Cestovný pas

Cestovný preukaz

Cestovnými dokladmi vydávanými orgánmi Kubánskej republiky sú:

Diplomatický pas

Úradný pas

Služobný pas

Cestovný pas

Námornícky pas

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.