Vyhláška č. 99/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o sústave osobitných určených odborov

Čiastka 20/1979
Platnosť od 30.08.1979

99

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky

z 26. júla 1979

o sústave osobitných učebných odborov

Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky po dohode s Federálnym štatistickým úradom ustanovuje podľa § 5 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


§ 1

(1) Učni osobitných odborných učilíšť1) sa pripravujú na výkon robotníckych povolaní v osobitných učebných odboroch uvedených v prílohe, v ktorej je vyznačený aj začiatok školského roka, v ktorom sa osobitné učebné odbory zavádzajú.

(2) Ak nie je v prílohe tejto vyhlášky alebo osobitným predpisom2) ustanovené inak, postupuje sa pri výchove učňov v osobitných odborných učilištiach primerane podľa vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 87/1970 Zb. o učebných odboroch a organizácii výchovy učňov v znení neskorších zmien a doplnkov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1979.


Minister:

Vondruška v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 99/1979 Zb.

Príloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 25 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

2) Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 95/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.