Vyhláška č. 101/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 21/1979
Platnosť od 31.08.1979 do31.01.1982
Účinnosť od 31.08.1979 do31.01.1982
Zrušený 16/1982 Zb.

101

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 31. augusta 1979,

ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi:


Čl. I

Prílohy č. 1 a č. 2 vyhlášky č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 1 a č. 2 tejto vyhlášky.

Čl. II

Sadzby náhrad podľa príloh č. 1 a č. 2 tejto vyhlášky sa vzťahujú na jazdy cestnými motorovými vozidlami pri pracovných cestách začínajúc 21. júlom 1979.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 101/1979 Zb.

Sadzby náhrad za používanie vlastného osobného vozidla

Druh vozidlaObsah valcov v ccm Sadzba náhrady za 1 km jazdy
Kčs
nad do
1 2 3
moped, motocykel, skúter - 150 0,45
150 250 0,55
250 - 0,60
motorová trojkolka, motocykel (skúter)
s postranným vozíkom
- - 0,75
osobný automobil 900 1,15
900 1200 1,45
1200 1500 1,65
1500 2000 1,85
2000 2,15

Príloha č. 2 vyhlášky č. 101/1979 Zb.

Sadzby náhrad za používanie služobného vozidla

Druh vozidla Obsah valcov v ccmSadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad doSadzba spoluRezervaHodnota benzínuSadzba po odpočítaní rezervy
a hodnoty benzínu
1 2 3 4 5 6
moped, motocykel, skúter - 150 0,30 0,03 0,21 0,06
150 250 0,36 0,04 0,25 0,07
250 - 0,42 0,04 0,30 0,08
motorová trojkolka, motocykel (skúter)
s postranným vozíkom
- - 0,53 0,05 0,36 0,12
osobný (dodávkový) automobil - 900 0,93 0,10 0,50 0,33
900 1200 1,09 0,10 0,62 0,37
1200 1500 1,24 0,11 0,74 0,39
1500 2000 1,32 0,11 0,79 0,42
2000 - 1,54 0,13 0,94 0,47
Ak pracovník blokové poukážky v dôsledku nižšej spotreby benzínu vráti, zvýši sa suma náhrady patriaca podľa stĺpca 6 o hodnotu
benzínu podľa vrátených poukážok, a to až do výšky 15 % finančnej hodnoty spotreby benzínu vypočítanej podľa stĺpca 5.