Zákon č. 154/1979 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do30.09.1990
Účinnosť od 01.01.1980 do30.09.1990
Zrušený 372/1990 Zb.

154

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1979,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch, zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy, colného zákona č. 44/1974 Zb. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa mení a dopĺňa takto:

§ 32 sa dopĺňa o ustanovenie písmena b), ktoré znie:

b) za priestupok porušenia pravidiel cestnej premávky [§ 10 písm. a)] spôsobený prekročením najvyššej povolenej rýchlosti jazdy ustanovenej v osobitnom predpise,1) možno uložiť pokutu až do 1000 Kčs; v blokovom konaní možno za tento priestupok uložiť a vybrať pokutu do 200 Kčs.


Čl. II

Pokuty podľa čl. I nemožno uložiť za priestupky, ku ktorým došlo pred začiatkom účinnosti tohto zákona.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 ods. 1 písm. a), b), c), d) vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 70/1979 Zb.