Vyhláška č. 92/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve

Čiastka 18/1979
Platnosť od 21.08.1979 do31.08.1981
Účinnosť od 01.09.1979 do31.08.1981
Zrušený 79/1981 Zb.

OBSAH

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. júla 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 54 ods. 1 a § 58 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 77/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. § 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24

Špecializácia I. a II. stupňa

(1) Lekári môžu získať špecializáciu I. stupňa v odbore všeobecného lekárstva.

(2) Špecializáciu I. a II. stupňa môžu získať lekári v týchto odboroch:

interné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
urológia
ortopédia
neurológia
psychiatria
dermatovenerológia
stomatológia
otorinolaryngológia
oftalmológia
rádiodiagnostika
rádioterapia
patologická anatómia
lekárska mikrobiológia
hygiena a epidemiológia
anestézológia a resuscitácia
klinická biochémia.“.

2. § 25 sa dopĺňa za odborom hygieny a epidemiológie takto:

„Všeobecné lekárstvo

pracovné lekárstvo

dorastové lekárstvo.“.

3. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Príprava na výkon funkcie obvodného lekára

(1) Funkciu obvodného lekára môžu vykonávať lekári, ktorí získali špecializáciu I. stupňa v odbore všeobecného lekárstva s označením „odborník všeobecného lekárstva".

(2) Lekári, ktorí získali špecializáciu I. stupňa v niektorom z odborov uvedených v § 24 ods. 2 a vykonávajú v deň začiatku účinnosti tejto vyhlášky funkciu obvodného lekára, môžu do 5 rokov od tohto dňa získať spôsobilosť na výkon tejto funkcie podľa doterajších predpisov.“.

4. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

㤠56a

Lekári, ktorí získali spôsobilosť na výkon funkcie obvodného lekára podľa doterajších predpisov, majú špecializáciu I. stupňa v odbore všeobecného lekárstva.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1979.


Minister:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.