Vyhláška č. 66/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky a Českého cenového úradu ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovane služieb

Čiastka 12/1979
Platnosť od 29.06.1979

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky a Českého cenového úradu

z 28. apríla 1979,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb

Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky, Ministerstvo stavebníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstvo obchodu Českej socialistickej republiky a Český cenový úrad po dohode s Českým zväzom výrobných družstiev podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka ustanovujú:


§ 1

Predmet a rozsah úprav

Táto vyhláška sa vzťahuje na zhotovovanie vecí na zákazku a opravy a úpravy vecí (ďalej len „služby“) pre občanov alebo iné než socialistické organizácie (ďalej len „občania“), pokiaľ tieto služby poskytujú za odplatu organizácie riadené národnými výbormi alebo ústrednými orgánmi štátnej správy Českej socialistickej republiky alebo výrobné družstvá (ďalej len „organizácie“); nevzťahuje sa na údržbu a opravy cestných vozidiel pre motorovú dopravu.1)

§ 2

Oprava a úprava vecí

(1) Opravou veci je služba, ktorou sa odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia.

(2) Úpravou veci je služba, ktorá spočíva v zmene povrchu veci (pranie, čistenie, žehlenie, mangľovanie, farbenie a pod.), alebo v zmene jej vlastností (doplnenie, prispôsobenie inému účelu, zdokonalenie a pod.).

§ 3

Obmedzenie možnosti požadovať preddavok alebo zaplatenie ceny vopred

Požadovanie primeraného preddavku alebo zaplatenie ceny služby vopred pri oprave alebo úprave veci nie je odôvodnené povahou služby, ak organizácia môže náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s takou službou, plne uhradiť z prípadného predaja veci, ktorú má podľa ustanovenia § 278 Občianskeho zákonníka právo zadržať.

§ 4

Oznamovacia povinnosť

Ak organizácia nemôže vykonať službu v čase, na ktorom sa s občanom dohodla, je povinná o tom občana bez meškania a preukázateľne upovedomiť a súčasne ho informovať, v akej dodatočnej lehote je schopná uvedenú službu vykonať, prípadne dokončiť.

§ 5

Podmienky a rozsah zľavy

(1) Zľava z ceny služby, ktorá nebola poskytnutá včas, je 10 %, najviac však 500,- Kčs za každých aj len začatých 7 dní omeškania; za celý čas omeškania nesmie presiahnuť 30 %. Pri stavbách a stavebných prácach2) je zľava

a) 3,5 % za každých aj len začatých 7 dní omeškania, ak cena alebo rozpočet nepresahuje 10 000,- Kčs; za celý čas omeškania však nesmie celková zľava presiahnuť sumu 1 000,- Kčs,

b) 0,5 % + 500,- Kčs za každý začatý mesiac omeškania, ak cena alebo rozpočet presahuje sumu 10 000,- Kčs; za celý čas omeškania však nesmie celková zľava presiahnuť 10 %.

(2) Čas rozhodný pre výpočet zľavy sa začína dňom nasledujúcom po dni, keď zhotovená, opravená alebo upravená vec mala byť podľa zmluvy pripravená na prevzatie; končí sa dňom jej prevzatia a najneskoršie uplynutím posledného dňa dodatočne určenej lehoty, ak organizácia v tejto lehote službu skutočne vykonala; inak sa končí dňom, keď sa občan preukázateľným spôsobom dozvedel, že vec je pripravená na prevzatie.

(3) Zľava sa počíta z ceny výkonov podľa cenníka alebo cenového rozhodnutia; nepočíta sa z hodnoty osobitne účtovaného základného materiálu a z osobitných nákladov (náhrady cestovných výdavkov, stravné a pod.), prípadne z rozdielu vyplývajúceho zo zaokrúhlenia celkovej sumy faktúry. Pri službách dojednaných ako expres sa počíta zľava z ceny za výkony zvýšené o príslušnú prirážku, pričom sa táto prirážka občanovi účtovať nemôže. Pri stavbách a stavebných prácach sa zľava počíta z ceny alebo rozpočtu včítane hodnoty účtovaného materiálu.

(4) Zľavu z ceny za omeškania podľa odseku 1 je organizácia povinná občanovi poskytnúť bez toho, že by na ňu uplatnil nárok.

§ 6

Záručné listy

Správnosť údajov na záručnom liste, ktorý organizácia občanovi vydáva, potvrdí odtlačkom svojej pečiatky a podpisom zodpovednej osoby. Ako záručný list slúži aj opravný list, pracovný výkaz alebo podobný doklad doplnený o údaj o záručnej dobe, prípadne o podmienkach a rozsahu záruky a potvrdený odtlačkom pečiatky organizácie a podpisom zodpovednej osoby.

§ 7

Záručné doby

(1) Záručné doby na veci zhotovené na zákazku dlhšie ako 6 mesiacov a záručné doby na opravy a úpravy vecí dlhšie ako 3 mesiace sú určené v prílohe I tejto vyhlášky.

(2) Ak organizácia použije na opravu alebo úpravu veci náhradnú súčiastku, ktorú sama dodá a na ktorú je dlhšia záruka, než je určená na vykonávanú službu, je organizácia povinná v prípade vadnosti tejto súčiastky ju bezplatne opraviť alebo vymontovať a namontovať bezchybnú náhradnú súčiastku, ak nárok bude u organizácie uplatnený v záručnej dobe na vadnú náhradnú súčiastku.

(3) Pri opravách a úpravách vecí vymenovaných v prílohe II tejto vyhlášky musí občan uplatniť práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby v organizácii bez zbytočného odkladu, najneskoršie do piatich dní po prevzatí veci, inak tieto práva zaniknú.

§ 8

Náhrada nákladov za odoslanie veci

Ak sa organizácia s občanom dohodne, že mu vec po vykonaní služby zašle na jeho adresu, účtuje mu skutočne vynaložené náklady spojené s vypravením a odoslaním veci; to však neplatí, ak je odoslanie veci občanovi podľa cenníka alebo cenového rozhodnutia harunuté v cene služby.

§ 9

Výška poplatku za uskladnenie

(1) Sadzby poplatku za uskladnenie sú určené v prílohe III tejto vyhlášky. Pri veciach, ktoré v tejto prílohe nie sú uvedené, je sadzba 2,- Kčs za kus. Poplatky sa vyberajú za každých aj len začatých 7 dní omeškania; čas rozhodný pre výpočet poplatku za uskladnenie sa začína dňom nasledujúcim po uplynutí jedného mesiaca po dni, keď mal vec občan prevziať, a končí sa dňom prevzatia.

(2) Organizácia môže v jednotlivých prípadoch, ak by uplatnenie nároku na poplatok za uskladnenie viedlo k tvrdostiam alebo ak by výška poplatku za uskladnenie bola neprimeraná hodnote uskladnenej veci, celkovú sumu tohto poplatku znížiť, prípadne od jeho vybrania upustiť.

Spoločné ustanovenia

§ 10

Organizácia je povinná viesť v prvotnej evidencii údaje potrebné na posúdenie skutočností rozhodných pre poskytovanie záruk, zliav a účtovanie poplatku za uskladnenie.

§ 11

Organizácia je povinná umiestniť v prevádzkárni na mieste prístupnom zákazníkom výsledky informujúce o podmienkach služieb poskytovaných organizáciou, včítane cenníkov, určených lehôt a reklamačného poriadku, ak je vydaný.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

Pri službách poskytovaných podľa zmlúv uzavretých pred začiatkom účinnosti tejto vyhlášky sa lehoty, ako aj prípadné nároky vzniknuté v dôsledku ich uplynutia posudzujú podľa doterajšej právnej úpravy.

§ 13

Zrušuje sa vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 46/1964 Zb. o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1979.


Minister vnútra ČSR:

Ing. Jung v. r.

Minister priemyslu ČSR:

Ing. Urban CSc. v. r.

Minister stavebníctva ČSR:

Polák v. r.

Minister poľnohospodárstva a výživy ČSR:

Ing. Petřík CSc. v. r.

Minister obchodu ČSR:

Ing. Jakubík v. r.

Predseda Českého cenového úradu:

Ing. Habart v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 66/1979 Zb.

Príloha 01

Príloha č. 2 vyhlášky č. 66/1979 Zb.

Príloha 02

Príloha č. 3 vyhlášky č. 66/1979 Zb.

Príloha 03

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 18/1965 Zb. o podmienkach údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií.

2) Stavebnými prácami sa na účely tejto vyhlášky rozumejú práce, ktoré majú cenu určenú podľa Pravidiel Federálneho cenového úradu pre určenie cien stavebných prác alebo rozpočet zostavený z takto určených cien.