Vyhláška č. 122/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave o vnútroštátnom zasielateľstve

(v znení č. 84/1992 Zb., 84/1992 Zb.)

Čiastka 24/1979
Platnosť od 12.11.1979 do31.08.1996
Účinnosť od 01.07.1992 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.

122

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 18. októbra 1979,

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave o vnútroštátnom zasielateľstve

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

CESTNÁ DOPRAVA

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Výklad niektorých pojmov

(1) Pravidelná doprava je doprava opakujúca sa medzi rovnakými miestami a v určených časoch.

(2) Hromadná doprava osôb (hromadná osobná doprava) je doprava osôb cestným vozidlom určeným na dopravu viacerých než 9 sediacich osôb včítane vodiča (ďalej len „autobusová doprava“).

(3) Linka pravidelnej dopravy je súhrn spojov, ktorými sa zabezpečuje pravidelná prepravná obsluha určitých miest.

(4) Diaľková linka je linka, ktorá je vedená na vzdialenosť dlhšiu ako 100 km.

(5) Prevádzkovateľom cestnej dopravy je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje cestnú dopravu v rozsahu uvedenom v § 2 ods. 1 zákona.

§ 2

Označovanie vozidiel (k § 5 zákona)

(1) Označenie cestných vozidiel musí byť zakreslené na vozidle alebo na osobitnej tabuľke alebo nálepke pripevnenej na vozidlo. Nápis musí byť zreteľne viditeľný a s veľkosťou písmen najmenej 30 mm.

(2) Tabuľka musí byť pripevnená, prípadne označenie zakreslené na oboch dverách búdky vodiča alebo v prednej polovici oboch bočných strán karosérie, na osobných automobiloch na oboch predných dverách. Označenie cestných vozidiel na nemotorovú dopravu sa vyhotoví na pravej strane vozidla.

§ 3

Záznam o prevádzke cestného motorového vozidla (k § 6 zákona)

(1) Tlačivo záznamu o prevádzke cestného motorového vozidla musí sa vodičovi vydať pred výjazdom vozidla. Záznam musí obsahovať najmä názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) prevádzateľa dopravy, údaje o vozidle a o osádke vozidla, prepravné a prevádzkové dispozície, priebeh prepravy a prevádzky vozidla v smene a potvrdenie záznamov prevádzateľa dopravy v predpísaných rubrikách podľa odseku 3.

(2) Vodič vozidla je povinný priebežne robiť záznamy na tlačive a zabezpečiť potvrdenie záznamov podľa odseku 3. Záznamy môžu byť vedené technickým zariadením.

(3) Odosielateľ a príjemca zásielky a osoba určená objednávateľom nepravidelnej autobusovej dopravy potvrdzujú správnosť záznamov prevádzateľa dopravy v predpísaných rubrikách tlačiva.

(4) O tlačivách záznamu o prevádzke vozidla vedú organizácie a občania uvedení v § 6 ods. 1 zákona evidenciu.

§ 4

Doprava osôb cestnými vozidlami určenými na nákladnú dopravu [k § 8 a § 26 ods. 1 písm. n) zákona]

(1) Doprava osôb nie je dovolená v ložnom priestore sklápacieho automobilu, v ložnom priestore sklápacieho prívesu, ktorý nemá vyklápaciu korbu pevne zaistenú svorníkmi, ani v ložnom priestore jednonápravového nákladného prívesu.

(2) Pri doprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu musí byť vozidlo opatrené sedadlami s operadlom pripevneným k vozidlu; steny vozidla musia byť dostatočne vysoké, aby osoby za jazdy nevypadli.

(3) Povolenie na dopravu viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu možno udeliť len tak, aby od preskúšania technickej spôsobilosti vozidla do skončenia platnosti povolenia neuplynul čas dlhší ako šesť mesiacov. Povolenie musí mať vodič pri preprave pri sebe.

(4) Pri doprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu poľnohospodárskeho a lesného traktoru smie sa k traktoru pripojiť len jeden príves, ktorý musí byť vybavený zariadením na prevádzkové brzdenie priebežného typu.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 neplatia pre dopravu osôb při živelnej pohrome.

(6) Osobitný predpis3) ustanovuje, aké ďalšie podmienky sa musia splniť pri preprave osôb v ložnom priestore cestného vozidla určeného na nákladnú dopravu, najmä pokiaľ sa týka najvyššieho prípustného počtu prepravovaných osôb, ich správania počas prepravy, najvyššej prípustnej rýchlosti jazdy a osobitnej kvalifikácie vodiča vozidla.

Doprava nebezpečných vecí (k § 9 zákona)

§ 5

(1) Nebezpečné veci (§ 9 zákona) sa zaraďujú do týchto tried:

1 - Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou

2 - Stlačené, skvapalnené alebo pod tlakom rozpustené plyny

3 - Horľavé kvapaliny

4.1 - Horľavé tuhé látky

4.2 - Samozápalné látky

4.3 - Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú zápalné plyny

5.1 - Látky pôsobiace vznietivo

5.2 - Organické peroxidy

6.1 - Jedovaté látky

6.2 - Látky vzbudzujúce odpor alebo látky spôsobilé vyvolať nákazu

7 - Rádioaktívne látky

8 - Žieravé látky

9 - Iné nebezpečné látky a predmety

Pre zaradenie jednotlivých látok a predmetov včítane odpadov, ktoré patria pod názvy jednotlivých tried, platia predpisy pre dopravu nebezpečných vecí po železnici.5)

(2) V cestnej doprave nebezpečných vecí sa musia dodržať podmienky ustanovené v § 6 až 10 tejto vyhlášky, podmienky ustanovené osobitnými predpismi4) a obdobne aj podmienky ustanovené pre ich dopravu po železnici.5)

§ 6

(1) Pri preprave nebezpečných vecí musí mať vodič vozidla so sebou

a) sprievodnú listinu pre každú zásielku nebezpečných vecí, ktorá musí obsahovať údaje predpísané pre nákladový list v predpisoch pre dopravu nebezpečných vecí po železnici;5) ak ide o veci, ktoré nie sú vymenované v týchto predpisoch, musí sprievodná listina obsahovať ich chemický názov, príp. ak ide o veci patriace do triedy 1, ich obchodný alebo technický názov,

b) písomné pokyny pre prípad nehody, ak ide o prepravy uvedené v § 7 ods. 1,

c) povolenie na dopravu nebezpečných vecí,

d) v prípade prepravy rádioaktívnych látok triedy 7 aj doklad o schválení použitého obalu, a predpisy pre dopravu nebezpečných vecí po železnici5) také schválenie vyžadujú.

(2) Doklady predpísané v odseku 1 musí vodič na požiadanie predložiť na nazretie oprávneným orgánom.

§ 7

(1) Odosielateľ je povinný zariadiť, aby prevádzateľovi dopravy boli pred začatím prepravy nebezpečných vecí odovzdané písomné pokyny pre prípad nehody alebo udalosti, ku ktorým by mohlo dôjsť počas prepravy (ďalej len „pokyny“), ak

a) ide o dopravu rádioaktívnych látok triedy 7;

b) čistá hmotnosť prepravovaných nebezpečných vecí triedy 1 a nebezpečných vecí triedy 6.2, ak ide o infikované veci alebo veci, z ktorých hrozí nebezpečenstvo nákazy, je viac ako 50 kg, čistá hmotnosť ostatných prepravovaných nebezpečných vecí viac ako 3000 kg;

c) ide o dopravu nebezpečných vecí v cisternách alebo o dopravu nevyčistených vyprázdnených cisterien; alebo

d) doprava podlieha povoleniu podľa § 8.

(2) Pre každé vozidlo alebo jazdnú súpravu sa musia odovzdať tri vyhotovenia pokynov, z ktorých jedno musí byť uložené v kabíne vodiča a ďalšie vyhotovenia v puzdrách umiestnených na zadnej strane výstražných tabuliek.

(3) Prevádzateľ dopravy je povinný zabezpečiť, aby sa osádka vozidla s pokynmi oboznámila a aby bola schopná odborne ich použiť.

(4) Pokyny stručne udávajú

a) označenie prepravovaných nebezpečných vecí, druh nebezpečenstva, ktoré pri ich preprave hrozí, a opatrenia potrebné nato, aby sa mu predišlo,

b) pohotové prostriedky a pokyny na poskytnutie pomoci osobám, ktoré sa dostanú do priameho styku s prepravovanými vecami alebo unikajúcimi látkami,

c) pohotové prostriedky a pokyny pre prípad požiaru, najmä prostriedky a skupiny prostriedkov, ktoré možno alebo nemožno použiť na uhasenie požiaru,

d) pohotové prostriedky a pokyny pre prípad poškodenia obalu alebo prepravovaných nebezpečných vecí, najmä pre prípad ich roztrúsenia alebo rozliatia,

e) pohotové prostriedky pre prípad ohrozenia čistoty a nezávadnosti vôd v dôsledku uvoľnenia alebo unikania prepravovaných nebezpečných vecí,

f) povinné osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými musí byť osádka vozidla vybavená.

(5) Ak sa v cisterne rozdelenej priehradkami na niekoľko oddelení prepravujú rôzne nebezpečné veci, prípadne aj veci, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné veci, musí sa v pokynoch uviesť, akú nebezpečnú vec každé oddelenie cisterny obsahuje. V takej cisterne sa nesmú súčasne prepravovať rôzne nebezpečné, prípadne iné látky, ktoré by spolu mohli v prípade nehody nebezpečne reagovať alebo vytvárať nebezpečné alebo škodlivé zlúčeniny.

§ 7a

(1) Každé vozidlo alebo jazdná súprava, ktorými sa prepravujú výbušniny,5a) musí sprevádzať sprievodca spôsobilý na zaobchádzanie s výbušninami podľa osobitných predpisov,5b) ktorý zodpovedá za stráženie nákladu počas prepravy. Sprievodca nesmie byť zároveň vodičom vozidla, ktoré výbušniny prepravuje.

(2) Vo vozidle (jazdnej súprave), ktorým sa prepravujú výbušniny, smú byť len osoby nevyhnutné na zabezpečenie prepravy, prípadne na prácu s prepravovanými výbušninami.

(3) Ak vozidlá (jazdné súpravy), ktorými sa prepravujú výbušniny, idú v kolónach, musí byť medzi každým vozidlom (jazdnou súpravou) a nasledujúcim vozidlom (jazdnou súpravou) dodržaná vzdialenosť najmenej 50 m. Tú istú vzdialenosť je vodič prvého vozidla (jazdnej súpravy) kolóny povinný dodržiavať aj voči vozidlu (jazdnej súprave) idúcemu pred kolónou.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na prepravu výbušnín, ak čistá hmotnosť výbušnej látky obsiahnutej v zásielke, ktorú prepravuje jedno vozidlo alebo jedna jazdná súprava, neprevyšuje 5 kg.

§ 7b

(1) Vozidlo s nákladom výbušnín musí byť po celý čas prepravy strážené, aby nedošlo k odcudzeniu alebo strate výbušnín. Stráženie výbušnín sa musí zabezpečiť aj počas nakládky a vykládky.

(2) Nakladať a vykladať výbušniny je dovolené len za denného svetla alebo za dostatočného elektrického osvetlenia, a to pod dohľadom osoby spôsobilej na zaobchádzanie s výbušninami. Pri nakládke a vykládke sa musí zamedziť nárazu, pádu a prevráteniu prepravných kusov s výbušninami. Pri preprave musia byť prepravné kusy na vozidle zabezpečené tak, aby sa nemohli pohybovať, narážať na seba alebo spadnúť na zem. Na nezakrytom vozidle nesmú jednotlivé prepravné kusy presahovať okraj bočníc a musia byť prikryté pevne utiahnutou plachtou impregnovanou proti ohňu.

(3) Pri nakládke, vykládke a preprave výbušnín je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Nesmú sa vykonávať opravy vozidla, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch prepravovaných výbušnín. Pohonné látky sa smú čerpať len mimo obce.5c)

(4) Na prepravu výbušnín nemožno použiť vozidlo, pri ktorom nie je ložná plocha zabezpečená proti sklopeniu alebo ktoré je poháňané zariadením spôsobujúcim zahriatie ložnej plochy alebo má kúrenisko.

(5) Všeobecné zásady o zaobchádzaní s výbušninami ustanovené osobitnými predpismi5d) platia aj pre ich prepravu.

§ 8

(1) Povolenie orgánu štátnej správy (§ 9 ods. 3 zákona) sa vyžaduje pre cestnú dopravu nebezpečných vecí uvedených v prílohe tejto vyhlášky, ak prepravované množstvo dosahuje hmotnosti tam určené; ak sa v jednom vozidle alebo v jednej jazdnej súprave prepravujú dve alebo viaceré rôzne nebezpečné veci uvedené v prílohe tejto vyhlášky, vyžaduje sa povolenie, ak celkové množstvo týchto nebezpečných vecí dosahuje hmotnosť určenú pre jednu z nich. Povolenie sa vyžaduje aj na cestnú dopravu nebezpečných vecí vylúčených z prepravy po železnici5) alebo vykonávanú odchylne od podmienok ustanovených v § 6 až 10 tejto vyhlášky alebo podmienok ustanovených pre dopravu nebezpečných vecí po železnici.5) V tomto prípade musia byť v povolení určené podmienky prepravy.

(2) Splnenie podmienok pre dopravu nebezpečných vecí (§ 9 zákona) osvedčí žiadateľ potvrdením príslušného odborného orgánu, odborného ústavu alebo znalca. K žiadosti o povolenie cestnej dopravy nebezpečných vecí uvedených v odseku 1 druhej vete musí byť priložený návrh podmienok prepravy, ktorého vhodnosť z hľadiska bezpečnosti potvrdil odborný orgán, odborný ústav alebo znalec.

(3) Povolenie sa nevyžaduje pre dopravu nebezpečných vecí uvedených v prílohe tejto vyhlášky v kusových zásielkach do najbližšieho miesta prekládky na iný druh dopravy a od tohto miesta.

(4) Odosielateľ nesmie prevádzateľovi dopravy odovzdať na prepravu nebezpečné veci, na dopravu ktorých nebolo udelené povolenie predpísané podľa odseku 1 alebo ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené pre ich prepravu.

§ 9

(1) Nákladné automobily a jazdné súpravy vozidiel určených na nákladnú dopravu sa musia opatriť dvoma pravouhlými oranžovými odrazovými výstražnými tabuľkami základne 400 mm a výšky najmenej 300 mm, s čiernym okrajom širokým najmenej 15 mm, ak

a) ide o dopravu výbušnín a rádioaktívnych látok triedy 7,

b) čistá hmotnosť prepravovaných nebezpečných vecí

1. triedy 6.2, ak ide o infikované veci alebo o veci, z ktorých hrozí nebezpečenstvo nákazy, je viac ako 50 kg,

2. tried 1 (okrem výbušnín), 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 a 9 je viac ako 3000 kg,

c) ide o dopravu nebezpečných vecí v cisternách alebo o dopravu nevyčistených vyprázdnených cisterien alebo

d) doprava podlieha povoleniu podľa § 8 ods. 1.

(2) Výstražné tabuľky sa musia upevniť na vozidle vpredu a vzadu kolmo na pozdĺžnu os vozidla, musia byť zreteľne viditeľné. Na jazdných súpravách sa musí druhá tabuľka upevniť na zadnej strane posledného vozidla súpravy. Výstražné tabuľky sa musia opatriť na zadnej strane vodotesným neuzamknutým púzdrom na uloženie pokynov uvedených v § 7. Výstražné tabuľky a puzdrá na uloženie pokynov musia byť zhotovené z ťažko horľavého materiálu.

(3) Okrem výstražných tabuliek umiestnených podľa odseku 2 musia sa cisterny (včítane cisternových kontejnerov s vnútorným objemom väčším ako 3000 l) opatriť na bočných stranách rovnakými výstražnými tabuľkami, doplnenými o identifikačné čísla na označenie nebezpečenstva a na označenie látky podľa predpisov pre dopravu nebezpečných vecí po železnici.5) Identifikačné čísla musia byť nezmazateľné a musia zostať čitateľné aj po 15 minútach priameho pôsobenia ohňa.

(4) Výstražné tabuľky musia byť zakryté alebo z vozidla sňaté, ak nie sú naložené nebezpečné veci; to platí pre cisterny v prípade, že boli po skončení prepravy nebezpečných vecí vyčistené. Výstražné tabuľky sa môžu zakryť alebo z vozidla sňať, ak čistá hmotnosť naložených nebezpečných vecí - s výnimkou nebezpečných vecí naložených v cisterne - sa zníži pod hranice ustanovené v odseku 1 písm. b).

(5) Vybavenie vozidla výstražnými tabuľkami, púzdrami na uloženie pokynov na zadnej strane výstražných tabuliek a výstražnými štítkami musí zabezpečiť prevádzateľ dopravy. Za upevnenie, zakrytie, prípadne odstránenie výstražných tabuliek a štítkov zodpovedá vodič vozidla (jazdnej súpravy).

(6) Na nákladných automobiloch a na jazdných súpravách vozidiel určených na nákladnú dopravu, ktorými sa prepravujú rádioaktívne látky triedy 7, musí byť na vonkajšej strane oboch bočných stien a na vonkajšej strane zadnej steny upevnený výstražný štítok. Výstražný štítok sa musí sňať, ak sa neprepravujú žiadne rádioaktívne látky.

(7) Pokiaľ to vyžadujú rozmery alebo tvar vozidla, môžu sa pri vozidlách s celkovou hmotnosťou najviac 2000 kg rozmery výstražných tabuliek podľa odseku 1 zmenšiť tak, aby základňa bola najmenej 300 mm, výška najmenej 120 mm a čierny okraj najmenej 10 mm.

§ 10

(1) Ak dôjde k uvoľneniu alebo unikaniu nebezpečnej veci alebo ak vznikne nebezpečenstvo jej uvoľnenia alebo unikania, je vodič vozidla (jazdnej súpravy), alebo ak nie je schopný sám to urobiť, jeho spolujazdec povinný bezodkladne to oznámiť príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti. Na túto povinnosť, ako aj na to, že doprava podlieha ustanoveniam § 7, 8 alebo 9, musí odosielateľ vopred upozorniť prevádzateľa dopravy.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí pre dopravu nebezpečných vecí triedy 6.2, ak ide o infikované veci alebo ak hrozí z nich nebezpečenstvo nákazy.

§ 11

Ak zasielateľ obstaráva dopravu vo vlastnom mene na účet inej osoby alebo organizácie (príkazcu), má zasielateľ povinnosti odosielateľa; za balenie a označenie nebezpečných vecí prepravovaných ako kusová zásielka však zodpovedá príkazca. Príkazca má voči zasielateľovi rovnaké povinnosti ako odosielateľ voči prevádzateľovi dopravy.

Doprava živých zvierat (k § 10 zákona)

§ 12

(1) Na dopravu živých zvierat možno použiť len nákladný automobil alebo návesovú jazdnú súpravu alebo najmenej dvojnápravový príves s nesklápacou karosériou alebo súpravu poľnohospodárskeho a lesného traktora s prívesom so sklápacou karosériou, ktorej korba je zaistená svorníkmi; na dopravu jednotlivého zvieraťa možno použiť aj jednonápravový príves. Podľa potreby musí byť vozidlo vybavené dostatočne pevnými a vysokými bočnicami a čelami.

(2) Živé zvieratá možno prepravovať v osobitných schranách alebo voľne. Schrany musia byť dostatočne priestorné, vzdušné, pevné a bezpečne uzavreté, aby zvieratá nemohli uniknúť; podlaha a steny musia byť utesnené tak, aby sa zamedzilo znečistenie vozidla, prípadne spolunaložených vecí a pozemnej komunikácie. Schranami so zvieratmi sa nesmie hádzať ani ich preklápať. Schrany na dopravu dravých, divých alebo inak nebezpečných zvierat musia byť konštruované tak, aby sa v najväčšej miere vylúčilo nebezpečenstvo škôd na zdraví osôb, ďalších prepravovaných zvierat a na veciach; také schrany sa musia označiť výstražným nápisom „dravec“ alebo „nebezpečné zviera“.

(3) Ak sa zvieratá prepravujú bez schrán, musia sa prepravovať na vozidlách, ktorých ložný priestor je rozdelený osobitnými priehradkami na jednotlivé boxy tak, aby sa zaistilo rovnomerné rozloženie nákladu a zabránilo sa samovoľnému premiestňovaniu prepravovaných zvierat a aby zvieratá rôznych druhov boli navzájom oddelené. Nebezpečné zviera sa musí prepravovať v osobitnom oddelenom boxe. Do ložného priestoru vozidla sa smie naložiť len taký počet zvierat, ktorí nespôsobí ich natlačenie vo vozidle. Priložiť sa smie len náklad, ktorý priamo súvisí s prepravou zvierat, napríklad primeraná zásoba krmiva, postroje zvierat, náradie na ich opatrovanie a pod.

§ 13

(1) Odosielateľ zodpovedá za to, že zvieratá prešli predpísanou veterinárnou prehliadkou a že sú dodržané podmienky ustanovené pre prepravu predpismi o veterinárnej starostlivosti , ďalej zodpovedá za to, že zvieratá prepravované bez schrán sú na vozidle vhodne zaistené a opatrené. Ak sa prepravuje nebezpečné zviera, musí odosielateľ túto skutočnosť poznamenať v prepravnej listine a zabezpečiť sprievod odborne spôsobilým sprievodcom.

(2) Odosielateľ je povinný zabezpečiť pred začatím prepravy napojenie a nakŕmenie zvierat, a to bez ohľadu na prepravnú vzdialenosť; počas prepravy je povinný zabezpečiť napojenie zvierat (s výnimkou hydiny), ak preprava trvá dlhšie ako 12 hodín, a ich nakŕmenie, ak preprava trvá dlhšie ako 36 hodín.

Oddiel 2

Verejná cestná doprava [k § 57 ods.1 písm. a) zákona]

§ 16

Vodiči motorových vozidiel

Vodičom motorového vozidla vo verejnej osobnej cestnej doprave smie byť len osoba, ktorá

a) má aspoň dvojročnú prax vo vedení dvojstopových motorových vozidiel,

b) nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin, z ktorého vyplýva, že nemá predpoklady byť vodičom vo verejnej osobnej cestnej doprave, ledaže by sa na ňu hľadelo, ako by nebola odsúdená.9)

Cestovné poriadky (k § 18 a 19 zákona)

§ 18

(1) Prevádzkovateľ verejnej pravidelnej osobnej cestnej dopravy zostavuje a po schválení vyhlasuje cestovné poriadky pre každú linku ním prevádzkovanú v knižnom cestovnom poriadku určenom orgánom štátnej správy pri schválení cestovného poriadku. Je povinný vyvesiť cestovné poriadky na všetkých zastávkach príslušnej linky , s výnimkou dočasných zastávok mimoriadne zriadených najdlhšie na 7 dní, a v ďalších priestoroch určených na pobyt cestujúcich, prípadne na zlepšenie informovanosti cestujúcich aj na iných vhodných miestach. Na zastávkach liniek s mimoriadnou hustotou spojov môže prevádzateľ dopravy vyvesiť zjednodušené cestovné poriadky.

(2) Cestovný poriadok autobusovej linky musí byť vyvesený v každom autobuse použitom na linke alebo ho musí mať sprievodca alebo vodič pri sebe a na požiadanie predložiť cestujúcemu na nazretie.

(3) Zmeny cestovného poriadku verejnej pravidelnej osobnej cestnej dopravy musí prevádzateľ dopravy vykonať bezodkladne a čitateľne vo vyvesených cestovných poriadkoch alebo osobitnými výveskami na všetkých zastávkach a miestach, kde bol cestovný poriadok vyvesený. Predvídané zmeny sa musia vyhlásiť vopred.

(4) Prevádzateľ verejnej pravidelnej osobnej cestnej dopravy je povinný dbať o správnosť a úplnosť údajov obsiahnutých vo vyvesených cestovných poriadkoch a v osobitných výveskách. Vyvesené cestovné poriadky a osobitné vývesky, ktoré stratili platnosť, sú poškodené alebo nečitateľné, je prevádzateľ dopravy povinný bezodkladne odstrániť prípadne vymeniť.

§ 19

(1) Cestovné poriadky musia obsahovať všetky údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na informovanosť cestujúcich o premávke na jednotlivých linkách; musia obsahovať najmä

a) názov a sídlo prevádzateľa dopravy,

b) názov linky,

c) deň, od ktorého cestovný poriadok platí, a deň skončenia jeho platnosti,

d) názvy všetkých zastávok s údajom ich vzdialenosti v kilometroch od východiskovej zastávky,

e) časy odchodov spojov z každej zastávky, pri konečných zastávkach časy príchodov,

f) údaje o tom, v ktorých dňoch, prípadne v ktorom časovom období určitý spoj premáva, prípadne nepremáva, alebo že na určitej zastávke nezastavuje,

g) údaje o osobitných podmienkach, za ktorých môže cestujúci použiť určitý spoj verejnej pravidelnej autobusovej dopravy, napríklad o možnosti alebo povinnosti obstarať si vopred na určitý spoj k platnému cestovnému lístku ešte miestenku.

h) informácie o tarife.

(2) Ak je na včasnej a plynulej preprave určitých kategórií cestujúcich (napríklad pracujúcich do zamestnania a zo zamestnania, žiakov do škôl a zo škôl) mimoriadny verejný záujem, môže sa v cestovnom poriadku verejnej pravidelnej autobusovej dopravy určiť prednostné prijatie týchto cestujúcich na prepravu určitým spojom pred ostatnými cestujúcimi alebo vylúčenie určitých kategórií z prijatia na prepravu určitým spojom.

(3) Prevádzateľ verejnej pravidelnej autobusovej dopravy je povinný vydať aj knižný cestovný poriadok. Knižný cestovný poriadok musí byť usporiadaný tak, aby cestujúcim umožňoval ľahké a spoľahlivé vyhľadávanie vhodného spojenia.

§ 20

(1) V cestovných poriadkoch verejnej pravidelnej autobusovej dopravy musí sa, pokiaľ je to možné, zabezpečiť nadväzovanie jednotlivých liniek a spojov tak vlastných, ako aj iných prevádzateľov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy, ako aj na železničnú dopravu. Pri spojoch, pri ktorých je určené čakanie na iný spoj alebo vlak, sa to vyznačí v cestovnom poriadku; pokiaľ sa v poznámke pod cestovným poriadkom neuvádza inak, je čas, po ktorý spoj čaká na iný spoj alebo vlak, 15 minút, a ak ide o posledný spoj autobusovej linky, ktorý má prípoj od vlaku, 1 hodinu.

(2) Pri schvaľovaní cestovného poriadku môže orgán štátnej správy ustanoviť podrobnejšie podmienky prevádzky jednotlivých liniek.

Taxislužba (k § 22 zákona)

§ 21

(1) Vozidlá taxislužby musia byť opatrené strešným svietidlom schváleného typu9a) so zreteľne viditeľným nápisom „TAXI“, ktoré musí byť rozsvietené, ak vozidlo ponúka služby mimo stanovišťa TAXI. Pre osvetlenie nápisu platia predpisy o osvetlení smerových tabuliek na vozidlách určených na hromadnú dopravu osôb.10) Strešným svietidlom „TAXI“ smú byť vybavené len vozidlá oprávnených prevádzkovateľov taxislužby. V čase, keď vozidlo neslúži prevádzkovaniu taxislužby, musí byť označenie zakryté.

(2) Vozidlá taxislužby musia byť vybavené úradne overeným, riadne registrujúcim, zaplombovaným taxametrom, ktorého umiestnenie umožňuje cestujúcim(prepravcovi) ľahkú kontrolu vykazovaných údajov, a jedným alebo viacerými hasiacimi prístrojmi schváleného typu s mrazuvzdornou celkovou náplňou najmenej 2 kg. Na viditeľnom mieste vo vnútri vozidla musí byť umiestnená tabuľka cien cestovného, prípadne prepravného.

(3) V osobnej taxislužbe sa smú používať len uzavreté najmenej štvormiestne vozidlá s najmenej 3 vstupnými dvermi k miestam vodiča a cestujúcich a s vyhradeným celistvým (nečleneným) priestorom pre batožiny.

(4) V nákladnej taxislužbe možno používať cestné vozidlá určené na nákladnú dopravu užitočnej hmotnosti neprevyšujúcej 4 tony.

(5) Stanovište taxislužby sa musí označiť nápisom „Taxi“ s uvedením, či ide o osobnú alebo nákladnú taxislužbu, a pokiaľ nejde o nepretržitú prevádzku, s vyznačením prevádzkového času.

§ 22

Vodiči taxislužby musia byť vybavení potvrdenkami o zaplatení cestovného (prepravného). Potvrdenka musí obsahovať názov a sídlo prevádzateľa, štátnu poznávaciu značku vozidla, dátum, východiskové a cieľové miesto prepravy a zaplatenú sumu. Riadne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú potvrdenku je vodič povinný vydať na požiadanie cestujúcemu (prepravcovi); na viditeľnom mieste vo vozidle musí byť upozornenie na túto povinnosť.

Oddiel 4

Povoľovacie konanie [k § 57 ods. 1 písm. b) zákona]

§ 29

(1) Žiadosť o povolenie na vykonávanie cestnej dopravy sa musí podať písomne a musí obsahovať

a) názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) žiadateľa,

b) účel a druh dopravy,

c) počet prepravných výkonov alebo čas, na ktorý sa povolenie žiada,

d) presné vymedzenie územného obvodu, v ktorom sa má doprava vykonávať, prípadne východiskové a cieľové miesto dopravy,

e) počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať, údaje o najvyššej obsaditeľnosti vozidiel určených na osobnú dopravu a údaje o najvyššej celkovej a užitočnej hmotnosti vozidiel určených na nákladnú dopravu,

f) ak ide o pravidelnú cestnú dopravu opis a dĺžku linky (liniek), na ktorej (ktorých) sa má doprava vykonávať, s prehľadným situačným plánikom, v ktorom je zakreslená trať linky (liniek) so všetkými zastávkami,

g) údaje, prípadne doklady, ktoré umožnia orgánu štátnej správy posúdiť odbornosť a spôsobilosť žiadateľa a bezpečnosť a prevádzkyschopnosť dopravných prostriedkov a dopravných a prevádzkových zariadení.

h) údaj o tom, či žiadateľ má alebo mal oprávnenie na prevádzkovanie určitého druhu cestnej dopravy.

(2) Orgán štátnej správy príslušný na rozhodnutie o žiadosti môže požadovať ďalšie potrebné údaje a doklady.

§ 30

(1) Rozhodnutie o povolení na vykonávanie cestnej dopravy musí obsahovať

a) názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) oprávneného,

b) presné označenie dopravy, na ktorú sa povolenie udieľa, ako aj miestny a vecný rozsah, prípadne jej ďalšie presnejšie vymedzenie,

c) počet a druh vozidiel, ktorými sa povoľuje dopravu vykonávať, najvyššiu obsaditeľnosť vozidiel určených na osobnú dopravu a najvyššiu celkovú a užitočnú hmotnosť vozidiel určených na nákladnú dopravu,

d) počet prepravných výkonov, na ktoré sa povolenie udieľa, ak sa povolenie udieľa na jeden alebo obmedzený počet prepravných výkonov,

e) čas platnosti povolenia,

f) prípadne ďalšie podmienky ustanovené podľa § 32 ods. 1 zákona.

(2) S rozhodnutím o povolenie na vykonávanie cestnej dopravy sa oprávnenému vydá podpísané a pečiatkou povoľujúceho orgánu štátnej správy opatrené osvedčenie, v ktorom sa uvedie názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) oprávneného, druh a rozsah povolenej dopravy a čas platnosti povolenia; toto osvedčenie sa vydá oprávnenému v takom počte vyhotovení, pre aký počet vozidiel bolo povolenie udelené. V každom vyhotovení sa vyznačia údaje o vozidle uvedené v odseku 1 písm. c) vzťahujúce sa na vozidlo, pre ktoré sa toto vyhotovenie vydáva. Osvedčenie musí mať vodič vozidla pri sebe.

§ 31

(1) Ak udelené povolenie stratilo platnosť pred uplynutím času platnosti v ňom uvedeného, musia sa všetky vyhotovenia osvedčenia o povolení bezodkladne vrátiť príslušnému orgánu štátnej správy.

(2) Orgán štátnej správy príslušný na rozhodnutie o povolení na vykonávanie cestnej dopravy môže prevádzateľa verejnej cestnej dopravy alebo neverejnej cestnej dopravy pre cudzie potreby, ktorá je predmetom hospodárskej činnosti prevádzateľa, na jeho žiadosť zbaviť prechodne alebo trvale povinnosti vykonávať cestnú dopravu, na ktorú má platné povolenie, alebo vykonávať túto dopravu v povolenom rozsahu, ak za daných okolností nemožno od neho požadovať ďalšie vykonávanie dopravy, prípadne jej vykonávanie v povolenom rozsahu, alebo ak to verejný záujem nevyžaduje.

Oddiel 5

Medzinárodná cestná doprava [k § 57 ods. 1 písm. c) zákona]

§ 32

(1) Československý prevádzateľ cestnej dopravy smie v medzinárodnej cestnej doprave používať len autobusy, vozidlá určené na nákladnú dopravu a vozidlá taxislužby, ktorých technický stav bol podľa zistenia vyhovujúci po technickej prehliadke, od ktorej neuplynul čas, pokiaľ ide o autobusy a vozidlá taxislužby, dlhší ako 6 mesiacov, a pokiaľ ide o ostatné vozidlá na nákladnú dopravu, dlhší ako 1 rok. Pri technickej prehliadke sa tiež posudzuje, či vzhľadový stav vozidla je uspokojivý a či vnútorné vybavenie autobusov spĺňa požiadavky pohodlia cestujúcich a kultúry cestovania z hľadiska časovej náročnosti prepravy.

(2) V medzinárodnej nepravidelnej autobusovej doprave prevádzkovanej čs. prevádzkovateľom musí mať vodič počas prepravy vo vozidle cestovný doklad, ktorý obsahuje názov a sídlo prevádzkovateľa dopravy, mená vodičov, menný zoznam cestujúcich, údaje o obsaditeľnosti autobusu a jeho štátnu poznávaciu značku, časové a miestne údaje o priebehu cesty a hraničné priechody.

§ 33

(1) Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie cestnej medzinárodnej dopravy musí byť podaná písomne a musí obsahovať

a) názov a sídlo (meno a adresu) prevádzkovateľa dopravy,

b) účel a druh dopravy,

c) počet prepravných výkonov alebo dobu, na ktorú sa povolenie žiada, a rozsah požadovanej dopravy,

d) východiskové a cieľové miesto dopravy,

e) počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava prevádzkovať, včítane štátnej poznávacej značky, údaje o najvyššej obsaditeľnosti vozidiel určených na osobnú dopravu a údaje o najvyššej celkovej a užitočnej hmotnosti,

f) doklad o technickej prehliadke vozidiel,

g) údaj o tom, či žiadateľ má alebo mal oprávnenia na prevádzkovanie určitého druhu cestnej dopravy.

(2) V žiadosti o povolenie na pravidelnú autobusovú dopravu musí byť okrem údajov uvedených v odseku 1 uvedený počet spojov (týždenný, denný), presné vedenie linky včítane zastávok na výstup a nástup cestujúcich, iných zastávok a hraničných priechodov, času odpočinku a času vedenia vozidla jednotlivými vodičmi, jazdné a tarifné podmienky, dĺžka linky v km pri jazde tam a pri jazde späť a dĺžka jazdy za deň.

(3) Zahraničný žiadateľ o povolenie na medzinárodnú cestnú dopravu je povinný pripojiť k žiadosti doklady o zaistenie záväzkov, ktoré prípadne vzniknú zo zodpovednosti za premávku motorových vozidiel na území Československej socialistickej republiky. Žiadateľ, ktorý má vo svojom štáte oprávnenie, ktoré má povahu oprávnenia na verejnú cestnú dopravu, pripojí k žiadosti doklad o svojom oprávnení; tento doklad nahrádza doklady predpísané v § 29 ods. 1 písm. g).

§ 33a

Odborové organizácie smú bez povolenia prevádzkovať medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu:

a) organizovanú pre vlastných členov odborových organizácií a ich rodinných príslušníkov za rekreačnými, kultúrnymi alebo telovýchovnými účelmi,

b) účastníkov detskej rekreácie organizovanej odborovými organizáciami pre deti svojich členov.

Oddiel 6

Cestná doprava vykonávaná zahraničnými prevádzateľmi v Československej socialistickej republike

§ 34

Ustanovenia § 33 platia aj pre zahraničných žiadateľov o povolenie na cestnú dopravu medzi dvoma miestami ležiacimi na území Československej socialistickej republiky.

DRUHÁ ČASŤ

VNÚTROŠTÁTNE ZASIELATEĽSTVO [k § 43 ods. 4 a § 57 ods. 1 písm. b) a d) zákona]

§ 35

(1) Prevádzateľ vnútroštátneho zasielateľstva obstaráva vnútroštátnu dopravu vecí vo vlastnom mene, v záujme a na účet príkazcu.

(2) Vo vnútroštátnom zasielateľstve sa ďalej poskytujú zasielateľské výkony spojené s dopravou, najmä

a) odborné spracovanie najvýhodnejšieho a najhospodárnejšieho spôsobu dodania, obstaranie dopravcu, objednávka dopravných prostriedkov a zariadení,

b) prepravné balenie, prebierka a podanie zásielky, určenie hmotnosti a počtu kusov zásielky, predpísané označenie zásielok včítane záznamov o osobitných vlastnostiach a povahe prepravovaných vecí,

c) uzavretie prepravného poistenia,

d) zabezpečenie nakládky a vykládky,

e) zabezpečenie prekládky počas prepravy,

f) skladovanie a polohovanie zásielok,

g) sprievod zásielok,

h) sledovanie priebehu prepravy, najmä z hľadiska dodržiavania dodacích lehôt,

i) platenie všetkých predpokladaných i mimoriadnych výdavkov a poplatkov v súvislosti s prepravou zásielky, inkaso pohľadávok, styk s peňažnými ústavmi,

j) predbežná kalkulácia prepravného, preskúmanie správnosti vyúčtovania prepravy dopravcom včítane revízie prepravných dokladov,

k) včasné a riadne vybavenie reklamácií z prepravy včítane uplatnenia nárokov na náhrady za prekročenie dodacích lehôt,

l) účasť pri spisovaní zápisníc o príčinách a rozsahu prepravných škôd, spoluúčasť pri likvidácii škôd včítane nárokov plynúcich z uzavretého poistenia.

§ 36

(1) Žiadosť o povolenie na vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva sa musí podať písomne a musí obsahovať

a) názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) žiadateľa,

b) údaj o tom, či žiadateľ má alebo mal oprávnenie na vykonávanie vnútroštátneho alebo medzinárodného zasielateľstva na podklade prvšieho povolenia alebo priamo na základe zákona,

c) údaj o tom, či žiadateľ má povolenie na vykonávanie cestnej dopravy,

d) čas, na ktorý sa povolenie žiada,

e) údaje, prípadne doklady, ktoré umožnia orgánu štátnej správy posúdiť odbornosť a spôsobilosť žiadateľa na vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva,

(2) K žiadosti sa musí pripojiť návrh zasielateľských podmienok.

(3) Orgán štátnej správy príslušný na rozhodnutie o žiadosti môže požadovať ďalšie potrebné údaje a doklady.

§ 37

(1) Rozhodnutie o povolení na vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva musí obsahovať

a) názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) oprávneného,

b) vecný, prípadne miestny rozsah udeleného oprávnenia,

c) čas platnosti povolenia obmedzeného časove podľa § 43 ods. 3 zákona.

(2) V povolení sa môžu uložiť ďalšie podmienky, napríklad čas začatia činnosti, spôsob jej vykonávania a pod.

§ 38

Orgán štátnej správy príslušný na rozhodnutie o povolení na vykonávanie vnútroštátneho zasielateľstva môže prevádzateľa tejto činnosti na jeho žiadosť zbaviť prechodne alebo trvale povinnosti vykonávať vnútroštátne zasielateľstvo, na ktoré má platné povolenie, alebo ho vykonávať v povolenom rozsahu, ak za daných okolností nemožno od neho požadovať ďalšie vykonávanie tejto činnosti alebo jej vykonávanie v povolenom rozsahu alebo ak to verejný záujem nevyžaduje.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Štátny odborný dozor v cestnej doprave a vo vnútroštátnom zasielateľstve [k § 57 ods. 1 písm.e) zákona]

§ 39

(1) Pri výkone štátneho odborného dozoru príslušné orgány dozerajú,

a) či prevádzatelia cestnej dopravy a vnútroštátneho zasielateľstva majú predpísané oprávnenie a či svoju činnosť vykonávajú v medziach tohto oprávnenia, prípadne za podmienok určených v udelenom povolení,

d) či pracovníci v cestnej doprave sú zdravotne aj odborne spôsobilí na výkon služby,

e) ako je usporiadaná premávka cestnej dopravy a ako sa v tejto premávke zaisťuje bezpečnosť osôb a vecí,

f) či sa dopravné prostriedky a dopravné zariadenia cestnej dopravy riadne udržiavajú a či ich stav a stav priestorov slúžiacich na vykonávanie cestnej dopravy vyhovuje požiadavkám bezpečnosti, požiarnej ochrany a hygieny, najmä či sa udržiavajú v náležitom poriadku a čistote,

g) či sa v pravidelnej verejnej osobnej cestnej doprave dodržiava cestovný poriadok a či sú cestujúci s ním aj s prepravnými podmienkami včas a určeným spôsobom oboznamovaní,

h) či prevádzatelia cestnej dopravy a vnútroštátneho zasielateľstva dodržiavajú ostatné podmienky a plnia ostatné povinnosti ustanovené zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonávanie a opatreniami orgánov štátnej správy.

(2) Orgány hlavného štátneho odborného dozoru dozerajú na výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného inými orgánmi.

§ 40

Orgán štátneho odborného dozoru vydá pracovníkom, ktorých poverí výkonom tohto dozoru, doklad o poverení. Tento doklad musí obsahovať názov vydávajúceho orgánu, meno a funkciu povereného pracovníka a rozsah jeho oprávnenia.


§ 41

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 9 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku.

§ 42

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Ing. Blažek v. r.


Príloha vyhlášky č. 122/1979 Zb.

Zoznam nebezpečných vecí, ktoré možno prepravovať iba na povolenie podľa § 8 ods. 1

TriedaČíslicaPomenovanie látok a predmetov Identifikačné čísloMnožstvo látky alebo predmetov (kg)
14Čierny prach, zrnitý alebo múčkovitý - 00271000
Čierny prach, lisovaný alebo ako pelety - 00281000
Cyklotrimetyléntrinitramín (cyklonit, hexogén, RDX), navlhčený, s najmenej 15 % hm. vody - 0072500
Hexanitrodifenylamín (dipikrylamín, hexyl) - 0079500
Hexolit, suchý alebo s menej ako 15 % hm. vody - 0118500
Pentaerytrittetranitrát (PENT, pentrit), navlhčený, s najmenej 25 % hm. vody alebo desenzibilizovaný, s najmenej 15 % hm. flegmatizačného prostriedku - 0150500
Pentolit, suchý alebo s menej ako 1 5 % hm. vody - 015 l500
Trinitrofenol (kyselina pikrová), suchý alebo s menej ako 30 % hm. vody - 0154500
Trinitrofenylmetylnitramín (tetryl) - 0208500
Trinitrotoluén (TNT), suchý alebo s menej ako 30 % hm. vody - 0209500
Trinitroanizol - 0213500
Trinitrorezorcín (kyselina styfnová), suchý alebo s menej ako 20 % hm. vody (alebo zmesi alkoholu a vody) - 0219500
Cyklotetrametyléntetranitramín (oktogén, HMX), navlhčený, s najmenej 15 %hm. vody - 0226500
Trinitrotoluén (TNT) v zmesi s trinitrobenzénom alebo hexanitrostilbénom - 0388500
Trinitrotoluén (TNT) v zmesi s trinitrobenzénom a hexanitrostilbénom - 0389500
Hexanitrostilbén - 0392500
Trinitrorezorcín (kyselina styfnová), navlhčený, s najmenej 20 % hm. vody (alebo zmesi alkoholu a vody) - 0394500
Chloristan amónny - 0402500
Pentaerytrittetranitrát (PETN, pentrit), s najmenej 7 % hm. vosku - 0411500
Cyklotrimetyléntrinitramín (cyklonit, hexogén, RDX), desenzibilizovaný - 0483500
Cyklotetrametyléntetranitramín (oktogén, HMX), desenzibilizovaný - 0484500
9Železničné výbušky - 0192200
21at)Fluór (žieravý)100
3at)Fosgén (karbonylchlorid) (žieravý)500
Metylbromid500
Oxid dusičitý NO2 (peroxid dusíka, tetroxid dusíka N2O4) (žieravý)500
Amoniak (čpavok)1000
Bromovodík (žieravý)1000
Chlór (žieravý)1000
Oxid siričitý1000
3b)Chlórdifluóretán (R 142 b)1000
1,1-difluóretán (R 152 a)1000
Dimetyléter1000
Bután6000
Izobután6000
Butén-1 (butylén)6000
Izobutén (izobutylén)6000
Cyklopropán6000
Propán6000
Propén (propylén)6000
23bt)Etylchlorid1000
Etylamín1000
Dimetylamín1000
Metylamín1000
Metylchlorid1000
Metylmerkaptán1000
Sírovodík1000
Trimetylamín1000
3c)Butadién- 1,31000
Vinylchlorid1000
3ct)Etylénoxid500
Chlórtrifluóretylén (R 1113)1000
Vinylbromid1000
Vinylmetyléter1000
4b)Zmesi uhľovodíkov vymenovaných pod číslicou 3b) a etánu a etylénu čísl. 5b) (obchodné názvy: bután, propán)6000
4c)Zmesi 1,3-butadiénu a uhľovodíkov číslice 3b)1000
4ct)Etylénoxid s dusíkom až do najvyššieho celkového tlaku 1 MPa pri 50 stupňov °C500
5at)Chlorovodík (žieravý)1000
5b)Etán1000
Etylén1000
5c)1,1-difluóretylén1000
Vinylfluorid1000
6c)Oxid uhličitý obsahujúci najviac 35 % hm. etylénoxidu1000
6ct)Etylénoxid obsahujúci viac ako 10 %, najviac však 50 % hm. oxidu uhličitého1000
7b)Etán, etylén, metán, vodík, všetky hlbokoschladené, skvapalnené100
8b)Zmesi etánu a metánu, zemný plyn, všetky hlbokoschladené, skvapalnené100
9at)Amoniak (čpavok), rozpustený vo vode, s viac ako 35, najviac však 50 % hm. amoniaku1000
311a)Akrylonitril (vinylkyanid)1000
11b)Acetonitril (metylkyanid)1000
Izobutyronitril1000
13Etylizokyanát1000
Metylizokyanát1000
16a)Allychlorid1000
17a)Akroleín1000
18a)Sírouhlík1000
5.11Stabilizované vodné roztoky peroxidu vodíka s viac ako 60 % peroxidu vodíka1000
Stabilizovaný peroxid vodíka1000
3Kyselina chloristá vo vodných roztokoch s viac ako 50 %, najviac však 72,5 % čistej kyseliny (HClO4)1000
5.247a)Di-izopropylperoxydikarbonát, technicky čistý10
49a)Terc-butylperpivalát, technicky čistý10
6.11Kyanovodík s najviac 3 % vody100
2Vodné roztoky kyanovodíka s najviac 20 % čistého kyanovodíka1000
11a)Acetónkyánhydrín1000
13a)Allylalkohol1000
Dimetylsulfát500
Kyselina dimetylditiofosforečná1000
16b)Epichlórhydrín1000
Etylénchlórhydrín (2 - chlóretanol)1000
31a)Alkyly olova1000
41a)Roztoky anorganických kyanidov1000
71a)Organické zlúčeniny fosforu1000
81a)Anhydrid kyseliny sírovej (oxid sírový)1000
Oleum (dymivá kyselina sírová)5000
1b)Kyselina sírová6000
2a)Kyselina dusičná s viac ako 55 % čistej kyseliny (HNO3)1000
6Fluorovodík1000
7a)Kyselina fluórovodíková s viac ako 60 %, najviac však 85 % fluórovodíka1000
7b)Kyselina fluórovodíková s najviac 60 % fluórovodíka1000
8b)Vodné roztoky kyseliny fluórobóritej s najviac 78 % čistej kyseliny1000
10a)Kyselina fluórsulfónová5000
21a)Kyselina chlórsulfónová5000
24Bróm1000
44a)Bezvodý hydrazín1000
Vodné roztoky hydrazínu s viac ako 64 % hydrazínu1000
44b)Vodné roztoky hydrazínu s najviac 64 % hydrazínu1000

Poznámky pod čiarou

1) § 23 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojov č. 136/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

2) ČSN 01 0451 „Technické písmo".

3) § 33 a 34 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky.

4) Napr. § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 59/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením. § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením. § 8 vyhlášky Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva č. 62/1965 Zb. o výbušninách, úprava Ústredného banského úradu č. 65/1965, ktorou sa vydáva bezpečnostný predpis o výbušninách, registrovaná v čiastke 31/1965 Zb., vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 6/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.

5) Príloha 1 Železničného prepravného poriadku.

5a) § 21 zákona ČNR č. 61/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
§ 21 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej správe banskej.

5b) § 34 zákona ČNR č. 61/1988 Zb.
§ 34 zákona SNR č. 51/1988 Zb.

5c) § 2 bod 16 vyhlášky č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách.

5d) § 22 zákona ČNR č. 61/1988 Zb.
§ 22 zákona SNR č. 51/1988 Zb.

6) § 36 vyhlášky č. 100/1975 Zb.

7) Zákon Českej národnej rady č. 58/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy.

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 33/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky.

9) § 24 ods. 2, § 45 ods. 3, § 50 ods. 2, § 60 ods. 4, § 70 ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. (úplné znenie č. 113/1973 Zb.).

9a) § 4 vyhlášky č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

10) § 46 ods. 2 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

11) Náhrada za túto činnosť nepodlieha dôchodkovej dani (zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie - úplné znenie č. 73/1977 Zb.).

12) Tarifa nepravidelnej autobusovej prepravy (Prepravný a tarifný vestník č. 24/1973).

13) § 18a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (úplné znenie č. 37/1971 Zb.).