Vyhláška č. 100/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o sústave osobitných učebných odborov

Čiastka 20/1979
Platnosť od 30.08.1979 do31.01.1987
Účinnosť od 01.09.1979 do31.01.1987
Zrušený 2/1987 Zb.

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 31. júla 1979

o sústave osobitných učebných odborov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym štatistickým úradom ustanovuje podľa § 5 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


§ 1

(1) Učni osobitných odborných učilíšť1) sa pripravujú na výkon robotníckych povolaní v osobitných učebných odboroch uvedených v prílohe, v ktorej je vyznačený aj začiatok školského roku, v ktorom sa osobitné učebné odbory zavádzajú.

(2) Ak nie je v prílohe tejto vyhlášky alebo osobitným predpisom2) ustanovené inak, postupuje sa pri výchove učňov v osobitných odborných učilištiach primerane podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení neskorších zmien a doplnkov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1979.


Prvý námestník ministra:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 100/1979 Zb.

Sústava osobitných učebných odborov

Názov a kód Určené pre
chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruUčebný odbor zavedený odDĺžka prípravyPočet učňov v skupine praktického výcvikuZodpovedajúci učebný odbor podľa dosiaľ platných predpisov
1234567
Spracovanie dreva so zameraním na:
- drevársku prvovýrobu
08-90-2
CHRučné a mechanické opracovanie materiálov a polotovarov. Uskladňovanie výrobkov a polotovarov ručne alebo s použitím jedndouchých mechanizačných prostriedkov. Balenie a nakladanie výrobkov a polotovarov včítane ich zabezpečenia proti poškodeniu. Impregnácia polotovarov a výrobkov máčaním alebo natieraním a ich uskladňovanie. Nakladanie a skladanie reziva a dopravníkov.1. 9. 197936-8
- stolársku výrobu
08-91-2
CHZákladné práce v odbore výroby nábytku, priemyselných výrobkov z dreva, stavebnostolárskych výrobkov a konštrukcií. Spoluobsluha zariadení pri technologickej príprave konštrukčných materiálov vysúšaním, plastifikáciou, tvarovaním, pri príprave a spracovaní dýh po nalisovaní na nábytkové alebo stavebné dielce. Hobľovanie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie na nastavených strojoch. Menej náročné práce pri montáži a povrchovej úprave morením, tmelením, nanášaním náterových látok.1. 9. 197936-8
- kefársku výrobu
08-92-2
CH
D
Základné práce pri výrobe kief, štetcov, štetiek, technických kief a kotúčov a drôtených kief spočívajúce najmä v manipulačných prácach pri príprave kefárskeho materiálu roztriedením, rezaním, viazaním, v čiastkových montážach, orezávaní hlavičiek a povrchovej úprave kefárskych výrobkov.1. 9. 19792*)6-833-62-2
- drevársku druhovýrobu
08-93-2
CHNiektoré montážne práce, glejenie, vsádzanie, drobné opravy polotovarov. Pomoc pri vkladaní výrobkov do lisov a pri odoberaní. Zbíjanie dielcov, vsádzanie debnenia, montáž geliet, malých a stredných škopkov a debien. Ručné brúsenie výrobkov. Povrchová úprava, balenie výrobkov, skladové a expedičné práce.1. 9. 197936-8
- drobnú drevársku výrobu
08-94-2
CH
D
Základné práce v odbore drevárskej výroby, textilu a umelých látok spočívajúce najmä: v spoluobsluhe zariadení pri technologickej úprave materiálu vysúšaním, v manipulácii v skladoch materiálu reziva, guľatiny a iných materiálov (drôtu, plechu, textilu, umelých látok a vlákien) potrebných na výrobu hračiek, v základných prácach pri povrchovej úprave tmelením, striekaním, v plnení a vyberaní dielcov z bubnov, máčaní sitotlačou a ručným maľovaním, v polepovaní obrázkami a pretlačou, montáži hračiek glejením, zbíjaním a návlekom, v kompletizácii súprav výrobkov, adjustáži a expedícii.1. 9. 197926-8
- čalúnenie nábytku
08-96-2
CH
D
Základné práce v odbore čalúnnickej výroby pri zhotovovaní čalúneného nábytku, čalúnenie dopravných prostriedkov a dekoratérske práce spočívajúce v príprave - tzv. cepovanie čalúnniských vypchávkových materiálov, strihanie alebo rezanie čalúnnickych materiálov a poťahových tkanín a koženiek strojovo a ručne. Popruhovanie, pribíjanie lepenkových alebo sololitových podkladov, výliskov na sedadlá stoličiek, perových pružín, perového plátna a paspúl. Lemovanie, šitie grádlov na šijacom stroji, zváranie poťahov sedadiel, vystuženie rámčekov a rámov jutou alebo plátnom.1. 9. 198036-8
Gumárska a plastikárska výroba so zameraním na:
- plastikársku výrobu
06-87-2
CHRučná a strojovo-ručná pracovná činnosť pri spracovaní plastických látok pri príprave surovín a polotovarov, obsluha bežných zariadení (osievačky chemikálií, dopravníky, mechanizačné prostriedky, drviace stroje, lisy, baliace stroje a pod.).1. 9. 197926-828-66-2
Hutnícka výroba so zameraním na:
- neželezné kovy
02-53-2
CHRučné triedenie kusového odpadu neželezných kovov, jeho strihanie a viazanie, váženie vsádzok pre taviace pece, obsluha dopravných zariadení, mlynov, prevíjanie a navíjanie drôtov a neželezných kovov.1. 9. 198125-622-61-2
- valcovne
02-54-2
CHOdstraňovanie okovín z odpadu na valcovacích tratiach, rovnanie profilov, plechov a rúrok včítane nastavenia rovnacieho zariadenia, triedenie valcovaného materiálu v úpravniach, riadenie expedície valcovaných výrobkov, vybrusovanie povrchových chýb ručnou brúskou, vypaľovanie chýb valcovaného materiálu plameňom, pomocné práce pri ohrievacích peciach na valcovacích tratiach a úpravniach.1. 9. 198135-6
Keramická výroba so zameraní na:
- keramickú výrobu
05-91-2
CH
D
Práce pri výrobe úžitkovej, zdravotníckej, ozdobnej a figurálnej keramiky a porcelánu, ako brúsenie, leštenie určených miest ručne na poloautomatoch včítane bežného nastavenia strojov, vytáčanie podložiek na poloautomatoch, ručné glazúrovanie výrobkov máčaním, polievaním a striekaním, zdobenie jednoduchšími dekoračnými technikami, t. j. pretlačou, striekaním a pečiatkovaním, prezeranie a triedenie, retušovanie malých výrobkov za surova, nakladanie a vyberanie výrobkov pri peciach a príprava pecí na vypaľovanie, odlievanie jednoduchých sadrových pracovných foriem na výrobu zátok, ťahadiel, podložiek a pod.1. 9. 197936-827-55-2
Kožiarska výroba so zameraním na:
- obuvnícku manipuláciu
08-97-2
CH
D
Práce v opracovacích dielňach v prúdovej výrobe dielov obuvi spočívajúce v kosení, natieraní dielov lepidlom, pribíjaní a pripevňovaní, triedení, ukladaní a kompletizácii, vo vysekávaní malých dielov, zaklepávaní a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych špeciálnych strojov, zariadení a pomôcok.1. 9. 198026-8
- obuvnícku montáž
08-98-2
CH
D
Práce pri montáži (v konfekčnej výrobe) obuvi z vopred zhotovených dielov (polotovarov), ako apretovanie, farbenie, brúsenie, čistenie, zdrsňovanie, lepenie, natieranie, pribíjanie, zabezpečovanie, vyzúvanie, žehlenie a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou špeciálnych strojov, zariadení a pomôcok.1. 9. 198026-8
- šitie obuvi
08-99-2
CH
D
Práce v obuvníckej dielni pri zhotovovaní zvrškov obuvi, hladenie okrajov, krúžkovanie, kosenie, nanášanie lepidla a natieranie dielov, našívanie, zošívanie, spojovanie, závorkovanie, zakončovanie a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych krúžkovacích, šijacích a ďalších strojov, zariadení a pomôcok.1. 9. 198026-832-73-2
- výrobu rukavíc a remenárskeho tovaru
08-63-2
CH
D
Práce pri výrobe rukavíc, kufrov, remenárskeho tovaru a galantérie, ako zdrsňovanie, nitovanie, vsádzanie, zakladanie, zasekávanie a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych strojov, zariadení a pomôcok.1. 9. 198036-832-55-2
32-53-2
Košikárska výroba
08-95-2
CH
D
Rezanie, viazanie, vynášanie vŕbového prútia, triedenie podľa dĺžky a hrúbky prútia, ukladanie prútia do bazénu na umelé miazgovanie. Rezanie vŕbových sadeníc vo zväzkoch Montáž košikárskych výrobkov, šitie vrchnákov, úch na dámske kabelky a ostatné košikárske výrobky. Varenie vŕbového prútia a palíc v kotloch. Práca s umelými látkami a prírodnými pletivami.1. 9. 19792*)6-833-61-2
Obchodná prevádzka so zameraním na:
- prácu pri príprave jedál
64-94-2
CH
D
Príprava a ošetrenie základných druhov surovín určených na výrobu jedál, výroba a expedícia teplých a studených nápojov príloh a výrobkov teplej a studenej kuchyne. Umývanie a upratovanie.1. 9. 197936-863-71-2
Výroba konfekcie so zameraním na:
- šitie odevov v odevnej konfekcii
07-98-2
DPráca v priemyselnej i zákazkovej výrobe odevov, obstrihovanie, obracanie a vymädlenie častí, kompletizácia (párovanie) rôznych dielov. Práce sa vykonávajú ručne i strojom. Základná odborná technika i technológia ručného šitia na šijacích strojoch, konštrukcia a postupy zhotovovania vrchných odevov včítane šitia a žehlenia.1. 9. 198038-1031-85-2
- šitie bielizne
07-99-2
DTechnika a technológia ručného a strojového šitia. Konštrukcia a postupy zhotovovania bielizne. Skladovanie a udržiavanie tkanín a hotových výrobkov. Kompletizácia výrobkov, žehlenie.1. 9. 197928-10
Papiernícka výroba
06-88-2
CH
D
Ručné a strojovo-ručné práce spojené s obsluhou strojových zariadení pri doprave a príprave základných surovín, triedenie a balenie, obsluha výrobného zariadenia. Spracovanie surovín, papieroviny, papierov, kartónov a lepeniek.1. 9. 198136-834-81-2
Polygrafická výroba so zameraním na:
- knihárne a kartonáž
64-95-2
CH
D
Pomocné práce v knihárni, glejenie, stužkovanie, zváranie, šitie, vŕtanie a pod. Ovládanie vlastností vypracovaných opisov, úpravy lepidiel a znalosť formátov a gramových váh papiera. Jednoduché a zložitejšie práce pri ručnom spracovaní papiera, zhotovovanie výrobkov z papierov i na strojovom zariadení. Znalosť používaných materiálov, ich základných vlastností a zásad technologického spracovania.1. 9. 197836-834-81-2
Potravinárska výroba so zameraním na:
- mäsiarsky priemysel
06-98-2
CH
D
Spracovanie mäsa a rýb na polotovary, mäsové výrobky, mäsové a rybie konzervy, tepelné spracovanie varením, sterilizáciou, pasterizáciou, údením a mrazením. Obsluha menej náročných technologických výrobných zariadení v jatočnej, mäsovej a rybnej výrobe a vo výrobe umelých čriev.1. 9. 198036-829-68-2
- pekársku výrobu
06-99-2
CH
D
Jednoduché pomocné práce pri prevádzke v pekárňach, odoberanie hotových výrobkov, príprava zmesí, surovín a manipulácia s nimi v pekárskej výrobe.1. 9. 198036-836-61-2
Stavebná výroba so zameraním na:
- murárske práce
09-90-2
CHBežné stavebné práce, ako murovanie nosných a výplňových múrov, priečok na rôznych pracoviskách stavebnej výroby spojené s prípravou zmesí (mált, betónov, asfaltov, živíc a pod.), jednoduché vnútorné i vonkajšie omietky, základné betonárske práce, obsluha rôznych stavebných strojov a zariadení pri komplexných prácach v čatách, pri stavbách cestného zvršku alebo kanalizačného a vodovodného potrubia vonkajších sietí, prípadne na iných pracoviskách.1. 9. 197936-836-61-2
- stavebné práce
09-91-2
CHManipulácia a skladovanie stavebného materiálu, výroba maltovín a betónových zmesí (ručne, strojom), základné zemné ručné práce (rovnanie, plytké výkopy, prekopávky, násypy, zásypy a humusovanie a zatrávnenie), jednoduché stavebné práce, ako betónovanie nízkych základov, robenie oplotenia, výpomoc pri remeslách, a to tak pri HSV, ako i PSV, základné figurantské pomocné práce, stavba pomocného nízkeho lešenia (kozové), rôznych nájazdov, vykonávanie vodorovných vodotesných izolácií atď.1. 9. 198026-8
- železobetonársku výrobu
09-92-2
CHRučná a strojová výroba betónových zmesí, ich doprava, uloženie, hutnenie, povrchová úprava, ošetrenie, základné železiarske práce (rovnanie, strihanie, ohýbanie, viazanie a ukladanie armatúry), jednoduché debnenia, robenie vodotesnej a vodorovnej izolácie, betónovanie, robenie betónových mazanín a poterov. Obsluha základných strojov na betonárske alebo železiarske práce (miešačka, vibrátor, rovnačka, ohýbačka).1. 9. 198036-8
- stavebné zámočníctvo
09-93-2
CHDielenská výroba v sériách alebo zhotovenie kusových stavebných zámočníckych výrobkov a konštrukcií z valcovaných a tenkostenných profilov, plechov, páskovej a tyčovej ocele a ich osádzanie podľa dielenských a montážnych výkresov.1. 9. 198036-8
- stavebné klampiarstvo
09-94-2
CHZhotovenie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov, výber materiálov, spracovanie materiálov na klampiarskych strojoch i ručne, zostavovanie dielcov do montážnych celkov spájkovaním a nitovaním a osádzaním klampiarskych stavebných výrobkov (žľabov, odpadových rúr, kolien, potrubia, lemovanie a oplechovanie pod krytiny na strechách v rôznych sklonoch a tvaroch a pod.).1. 9. 197836-8**)24-35-2
- stavebné tesárstvo
09-95-2
CHStrojové a ručné opracovanie dreva, zhotovenie, zostavenie a montáž rôznych druhov tesárskych výrobkov a konštrukcií, stavby drevených lešení, robenie pevných i posuvných debnení stavebných dielcov a konštrukcií na ukladanie výstuže a betónovanie.1. 9. 198036-8**)36-63-2
- dláždenie
09-96-2
CHKladenie a opravy vonkajších dlažieb ciest a chodníkov z lomového kameňa, dlaždíc rôznych veľkostí alebo drevených klátikov do pieskového lôžka, betónu alebo asfaltu, dláždenie svahov alebo riečnych korýt lomovým kameňom, škárovanie dlažieb cementovou maltou, robenie povrchov vozoviek a chodníkov obalenou drvinou alebo postrekmi živicou (asfaltové koberce rôznych druhov).1. 9. 197926-836-74-2
- maliarske a natieračské práce
09-97-2
CHPríprava povrchu pod maľby a nátery, vykonanie a opravy malieb a náterov bežnými technikami na rôznych podkladoch (omietkach, dreve, kovoch, skle) a v rôznom vyhotovení podľa návrhov. Miešanie a tónovanie farieb.1. 9. 197836-836-83-2
- stavebné stolárstvo
09-98-2
CHZostavovanie a opravy stavebných stolárskych výrobkov (okná, dvere, steny, vstavaný nábytok) a ich osádzanie v objektoch s úpravami a doplnkami na mieste montáže, zostavovanie dielcov do montážnych celkov s preskúšaním funkcie po montáži s úpravou (otváranie, tesnenie a pod.).1. 9. 197936-8
- stavebné sklenárstvo
09-99-2
CHZasklievanie otvorových výplní (okná, dvere, priečky) a konštrukcií (strechy, fasády) rôznymi druhmi skla na stavbách, rezanie skla z tabúľ podľa výpisov na presné rozmery pre jednotlivé stavby, zasklievanie s tmelom a bez tmelu, osádzanie a dosklievanie celosklených konštrukcií vstupov, výkladov a pod.1. 9. 198136-836-79-2
- pokrývačské práce
09-89-2
CHZhotovovanie a opravy mäkkých i tvrdých krytín striech a strešných konštrukcií z rôznych materiálov (hladké a drážkované škridlice, azbeztocementové dosky z vlnovky, kôrky, dosky z prírodnej bridlice, asfalty a rôzne izolačné vložky) na debnenie, latovanie alebo na betónových podkladoch striech rôznych tvarov a sklonov s úpravami krytín na hrebeňoch, nárožiach, úžľabiach a odkvapoch podľa druhov krytiny, rozmeriavanie plôch na kladenie krytín, úprava krycieho materiálu obrysovaním, rezaním, dierkovaním a štiepaním.1. 9. 198034-636-77-2
- podlahárske práce
09-88-2
CHKladenie a opravy podláh z podlahových krytín, zhotovenie podložiek tlmiacich zvuk a xylolitových, anhydritových a štrkových podláh na drevenom alebo betónovom podklade s prípravou, triedením a úpravou kladeného materiálu (rezanie, strihanie, lepenie, brúsenie ručne i strojom, napúšťanie a leštenie), príprava a miešanie xylolitových zmesí, kladenie zmesí a spracovanie povrchu stiahnutím špachtľovaním a nátermi s olištovaním alebo osadením soklov.1. 9. 198036-836-80-2
Strojárska výroba so zameraním na:
- kováčske práce
85-91-2
CHJednoduché práce pri strojovom a ručnom kovaní na lisoch a bucharoch v zápustkách, obsluha kováčskych pecí, vyhní a obstrihovacích lisov.1. 9. 198035-624-05-2
- strojové formovanie
85-92-2
CHJednoduché a stredne zložité práce pri ručnej a strojovej výrobe foriem a jadier podľa rôznych druhov modelového zariadenia. Výber vhodného formovacieho materiálu na zhotovenie foriem pre železné a neželezné kovy. Ručná výroba foriem pomocou šablón a modelov. Strojová výroba foriem lisovaním, striasaním a vrhaním. Zhotovenie foriem na odlievanie ťažkých odliatkov a príprava foriem na špeciálne druhy odlievania.1. 9. 198036-8
Textilná výroba so zameraním na:
- pradiarne
07-90-2
CH
D
Príprava rozvláknenej suroviny podľa určených pomerov druhov textilných surovín, podľa dĺžky vlákien, jemnosti a farby suroviny, uhládzanie suroviny včítane predpísanej manipulácie, váženie a evidencia textilných odpadov a produkcie, parenie priamo v komorách a v kotloch.1. 9. 197926-831-43-2
- tkáčovne
07-91-2
CH
D
Prevíjanie, navíjanie, odrezávanie, vybaľovanie, skladanie a váženie tkanín, pletenín a netkaných textílií, podávanie osnovných nití pri navádzaní do brda a lúča, zakladanie osnov do tkáčskych krosien bez nastavenia. Čistenie strojov, lamelovanie, mastenie strojov, manipulácia s materiálom.1. 9. 197926-831-46-2
- pletiarne
07-92-2
CH
D
Pletenie jednoduchých polotovarov (lemov, lemoviek, hladkých dlaní a pod.). Na plochých, okrúhlych a lemových pletacích strojoch. Obracanie pančuchových výrobkov, preberanie, váženie, evidovanie hotových výrobkov včítane predpísanej manipulácie.1. 9. 198026-831-51-2
- pradiarstvo
07-93-2
CH
D
Príprava pradiarskych cievok, príprava dutiniek, snímanie so spriadaním.1. 9. 19792831-43-2
- výrobu klobúkov
07-94-2
CH
D
Konečná ručná úprava a ručné žehlenie klobúkov. Čistenie králičích a zajačích kožiek a kefovanie morených kožiek na kefárskych strojoch.1. 9. 198026-831-81-2
- výrobu baretov a fezov
07-95-2
CH
D
Vystrihovanie, kefovanie, leštenie a sušenie baretov, fezov a čapíc ručne alebo pomocou špeciálnych strojov. Upravovanie úpletov mokrou alebo suchou úpravou - praním, prepieraním, odsmolňovaním, tvarovanie a formovanie za vlhka a parou na strojoch.1. 9. 198036-8
- úpravu plsti
07-96-2
CH
D
Konečné upravovanie plstených výrobkov tužením, sušením, lisovaním, brúsením na špeciálnych strojoch. Ručné vytrhávanie, štiepenie a skladanie rúna na výrobu plstených výrobkov, strojové rezanie plsteného odpadu určeného na rozvlákňovanie.1. 9. 198026-831-80-2
31-45-2
- výrobu kobercov
07-97-2
CH
D
Ručné viazanie kobercov všetkých druhov podľa technologického postupu s čítaním predpísanej vzornice, s rozoznávaním odtieňov farieb, vyväzovaním materiálu a schopnosťou odstraňovať chyby, ktoré vznikli viazaním.1. 9. 198036-8
Výroba stavebných látok so zameraním na:
- úpravu surovín
09-33-2
CHPráce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách v úpravniach úžitkových nerastov, prípadne rudných surovín (ťažené a drvené kameniny, íly, kaolíny, bentonity, kremence, lupky, živce, zvláštne piesky a pod.), ako obsluha strojových zariadení (drvičov, triedičov, dávkovacích a baliacich strojov, technologických zostáv - uzlov, drviarní, pracích zariadení, mlynov, sušiarní, homogenizačných zariadení a pod.).1. 9. 198036-8
- výrobu cementu a vápna
09-34-2
CHPráce podľa pokynov spojené prevažne s ručným presunom hmôt, polotovarov a výrobkov, upratovaním a čistením, obsluhou jednotlivých strojov a zariadení (dopravníkov, násypov, zásobníkov, triedičov a pod.) alebo s ručným spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách vo výrobe cementu a vápna (ručné triedenie, plnenie mlynov, vreckovanie výrobkov, zavážanie pecí, vyberanie výrobkov z pecí a pod.).1. 9. 198036-8
- stavebné dielce
09-35-2
CHPráce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách vo výrobe betónových výrobkov, pórobetónov a stavebných dielcov (obsluha lisov, drvičov, miešacích súprav, častí výrobných liniek, rezacích a hobľovacích strojov, sušiacich a preparovacích sústav, formovacích a odformovacích zariadení, ručná úprava výrobkov, triedenie, skladovanie a pod.).1. 9. 198026-836-71-2
- stavebnú keramiku
05-36-2
CH
D
Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách hrubej keramiky (stavebná keramika, hospodárska a kanalizačná kamenina, kremelina, ohňovzdorná výroba, výroba penošamotu, ultramarínu a perlitu), napr. zostavovanie mozaiky, triedenie výrobkov, obsluha drvičov, mlynov a triedičov, častí výrobných liniek, lisov a formovacích strojov, sušiarní rôznych typov, dopravných, tvarovacích a úpravárskych zariadení, zakladanie a vyberanie výrobkov (tunelové vozy a pece) a pod.1. 9. 197926-827-42-2
27-43-2
27-46-2
- výrobu tehál
09-36-2
CHPráce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách vo výrobe tehliarskych výrobkov (obsluha tehliarskych lisov, drvičov, mlynov a prípravných liniek, umele vykurovaných sušiarní, zakladanie a vyberanie výrobkov na vozíky a z pecí, triedenie výrobkov, riadenie dopravných zariadení a pod.).1. 9. 198026-8
- azbestocementársku výrobu
09-37-2
CHPráce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách v azbestocementárskej výrobe (ručné a strojové formovanie, lisovanie, príprava zmesí, obsluha mlynov, desintegrátorov, zvlákňovačov, nabaľovacích tŕňov, prekladačov a pod.).1. 9. 198036-8
- výrobu izolácií
09-38-2
CHPráce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov z rôznych izolačných hmôt na jednotlivých pracoviskách vo výrobe izolácií (obsluha lepiacich a strihacích zariadení, píl a nožníc, čiastkových výrobných liniek, miešanie, dávkovanie a príprava surovín, zhotovovanie šablón a pod.).1. 9. 198136-836-76-2
- kamenársku výrobu
09-43-2
CHPráce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách v kamenárskej výrobe (lom a úprava kameňa, obsluha píl rôznych typov, povrchové úpravy kamenárskych výrobkov, spolupráca pri osádzaní výrobkov na stavbách a pod.).1. 9. 198036-8
Zdravotníctvo so zameraním na:
- zdravotnícke a sociálne zariadenia
55-91-2
DV zdravotníckych zariadeniach a ústavoch sociálnej starostlivosti opravovanie pracovných a ochranných oblekov, posteľnej bielizne, príjem bielizne a odevov, triedenie podľa druhov a tkanín, značkovanie, sušenie, strojové a ručné žehlenie bielizne a odevov, voľba a dávkovanie pracích prostriedkov a pod., bežné i väčšie upratovanie na pracoviskách aj s použitím strojov, príprava a triedenie surovín na varenie, umývanie a triedenie použitého riadu a pod.1. 9. 198036-8
Poľnohospodárska výroba so zameraním na:
- chmeliarstvo
45-91-2
CHÚprava chmeľu na uskladnenie, sledovanie akosti, balenie a expedícia chmeľu v špeciálnych obaloch. Stavba a opravy chmeľových konštrukcií bežných a vývojových typov. Rozmeranie pozemku podľa stavebných plánov pre chmeľové konštrukcie bežných typov.1. 9. 198026-9
- záhradníctvo
45-92-3
CH
D
Ovocinár - sadovník. Odborné práce každého druhu v ovocnej výsadbe. Rozmnožovanie a pestovanie ovocných stromčekov. Rozmnožovanie a pestovanie okrasných drevín. Ošetrovanie ovocných výsadieb, rezanie, hnojenie a ochrana proti škodcom a chorobám. Výsadba okrasných drevín, ich ošetrovanie, rezanie a zmladzovanie.
Kvetinár - zeleninár. Odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín, zeleniny a vybraných okrasných rastlín. Príprava semien, obsluha sejacích strojov, výsevy, vysádzanie, ošetrovanie kultúr, presádzanie, množenie a rýchlenie. Ochrana kultúr proti chorobám a škodcom. Viazačské práce, viazanie vencov, kytíc a svietnikov.
1. 9. 197836-942-52-2
- rastlinnú výrobu
45-93-2
CH
D
Základné práce pri príprave osiva, sadby, obsluha sejacích strojov, sadenie, ošetrovanie plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Obsluha jednoduchých závesných náradí, manipulačné a iné práce pri obsluhe mláťačiek, čističiek a iných poľnohospodárskych strojov. Odborné ručné práce pri pestovaní a množení poľnohospodárskych plodín včítane technických, liečivých a aromatických rastlín. Pozberová úprava a skladovanie.1. 9. 197836-942-52-2
- živočíšnu výrobu
45-94-2
CH
D
Ošetrovanie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Obsluha všetkých mechanizačných zariadení na kŕmenie a napájanie včítane údržby a jednoduchých opráv. Príprava, úprava a dávkovanie krmív, podávanie kŕmných doplnkov a prípravkov veterinárskej prevencie. Odpratávanie chlievového odpadu, obsluha klimatizačných zariadení v mašťaľných priestoroch.1. 9. 197936-9
- opravu poľnohospodárskych strojov
45-95-2
CHJednoduché práce pri opravách poľnohospodárskych strojov. Demontáž poľnohospodárskych strojov a agregátov - smyky, valce, brány, pluhy. Obsluha vyváracích vaní. Výmena kosy a žacej lišty na žacích strojoch. Demontáž válkov, výmena pneumatík a olejov. Demontáž jednoduchých nemotorových agregátov. Bežná údržba.1. 9. 198136-8
- vinohradníctvo
45-96-2
CH
D
Základné práce pri príprave osiva a sadby, obsluha sejacích strojov, vysádzanie, ošetrovanie plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Obsluha jednoduchých závesných náradí, manipulačné a iné práce pri obsluhe napr. čističiek a iných poľnohospodárskych strojov (lisov, filtrov a pod.).1. 9. 197936-8

Poznámka:
1. Dvojročné učebné odbory sú určené žiakom zo 7. a nižšieho ročníka osobitných škôl, prípadne žiakom vyučovaným na osobitnej škole podľa učebných osnov variantu B.
2. V učebných odboroch označených *) sa pri mentálne a zmyslove postihnutých učňov predlžuje dĺžka prípravy o jeden rok.
3. V učebných odboroch označených **) sa počet učňov pri montážnych prácach znižuje na 4-6 učňov.

Poznámky pod čiarou

1) § 25 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

2) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.