Vyhláška č. 40/1979 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 54/1977 Sb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií

(v znení č. 125/1988 Zb.)

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979 do14.05.1997
Účinnosť od 01.09.1988 do14.05.1997
Zrušený 131/1997 Z. z.

40

VYHLÁŠKA

Československej akadémie vied

z 28. februára 1979,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 54/1977 Sb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií

Československá akadémia vied ustanovuje podľa § 52 ods. 1 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov (ďalej len „zákon“) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí:


Čl. I

Vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, sa mení a dopĺňa takto:

㤠3

(1) Internému ašpirantovi patrí počas internej ašpirantúry štipendium, ktoré sa posudzuje ako mzda.9)

(2) Internému ašpirantovi, ktorého dĺžka praxe pred prijatím na internú ašpirantúru je kratšia ako dva roky, patrí štipendium

a) v prvom roku internej ašpirantúry v rozpätí 1700 až 2000 Kčs mesačne;

b) v druhom roku internej ašpirantúry v rozpätí 1900 až 2200 Kčs mesačne;

c) v treťom (príp. štvrtom) roku internej ašpirantúry v rozpätí 2100 až 2400 Kčs mesačne.

(3) Internému ašpirantovi, ktorého odborná prax10) pred prijatím na internú ašpirantúru je najmenej dvojročná, patrí štipendium v rozpätí 1900 až 2500 Kčs. Týmto interným ašpirantom patrí v treťom (príp. štvrtom) roku internej ašpirantúry štipendium najmenej vo výške 2200 Kčs.

(4) Výšku štipendia určí pri prijatí interného ašpiranta školiace pracovisko v rámci rozpätia ustanoveného v odseku 2 písm. a) alebo v odseku 3. Pri určení výšky štipendia sa prihliada na dĺžku a na použiteľnosť predchádzajúcej praxe, na dosiahnuté pracovné výsledky, prípadne na študijné výsledky na vysokej škole a na výsledky prijímacej skúšky interného ašpiranta.

(5) Úpravy štipendia v priebehu internej ašpirantúry v rámci rozpätia ustanoveného v odseku 2 alebo v odseku 3 určuje školiace pracovisko na návrh školiteľa podľa výsledkov dosiahnutých interným ašpirantom (vykonanie predpísaných skúšok, dosiahnuté výsledky vo výskumnej činnosti, postup pri spracovaní záverečnej vedeckej práce a pod.).

(6) Internému ašpirantovi možno za mimoriadne úspešné a iniciatívne plnenie úloh vo vedeckej výchove, ktorým vytvára predpoklad prípadného skrátenia doby svojej internej ašpirantúry, alebo za mimoriadne výsledky vo výskumnej činnosti a pod. zvýšiť jednorazovo, prípadne opakovane štipendium určené podľa odsekov 2 až 5. Toto zvýšenie štipendia určuje školiace pracovisko na návrh školiteľa. Počas jedného roka internej ašpirantúry možno toto zvýšenie štipendia poskytnúť až do výšky zodpovedajúcej jednomesačnému štipendiu, ktoré internému ašpirantovi podľa odsekov 2 až 5 patrilo v poslednom mesiaci príslušného roka internej ašpirantúry.

(7) Internému ašpirantovi, ktorý plní úlohy určené vo vedeckej výchove v prostredí zdraviu škodlivom, sa jeho štipendium určené podľa odsekov 2 až 5 zvyšuje o sumu zodpovedajúcu príplatku, ktorý patrí pracovníkom v pracovnom pomere, pokiaľ interný ašpirant plní svoje úlohy za rovnakých podmienok.11)

(8) Internému ašpirantovi, ktorému československá organizácia poskytuje po dobu, na ktorú bol vyslaný do zahraničia, náhrady výdavkov (diéty) podľa príslušných predpisov, prípadne zahraničná organizácia ekvivalent týchto náhrad (reciprocita) na základe platnej dohody o bezdevízovom styku, patrí štipendium určené podľa odsekov 2 až 5 v nezmenenej výške.

(9) Internému ašpirantovi vyslanému do zahraničia na štipendijný pobyt sa štipendium vyplácané v Československej socialistickej republike upraví podľa zásad platných pre pracovníkov v pracovnom pomere, ktorí si v zahraničí zvyšujú kvalifikáciu.12) V prípadoch, keď sa internému ašpirantovi poskytuje v Československej socialistickej republike vyrovnanie štipendia, a v prípadoch, keď sa mu vzhľadom na jeho osobné a rodinné pomery poskytuje v Československej socialistickej republike pomerná časť štipendia, tvorí základ pre výpočet vyrovnania a pre výpočet pomernej časti štipendium vyplatené bezprostredne pred vyslaním do zahraničia bez zvýšenia podľa odsekov 6 a 7. V jednotlivých odôvodnených prípadoch, v ktorých by pri realizácii ustanovení tohto odseku vznikli alebo vzniknú tvrdosti, môže orgán uvedený v § 44 ods. 1 a 2 zákona na návrh príslušného školiaceho pracoviska a po prerokovaní s príslušným ministerstvom financií povoliť výnimku z ustanovenia tohto odseku.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1979.


Predseda:

Akademik Kožešník v. r.

Poznámky pod čiarou

9) Štipendium poskytované internému ašpirantovi je čiastočne oslobodené od dane zo mzdy podľa ustanovenia § 4 bodu 4 písm. j) vyhlášky č. 161/1976 Zb.

10) § 11 ods. a) zákona.

11) Pre rozpočtové organizácie je poskytovanie príplatkov za prácu z prostredí zdraviu škodlivom upravené smernicami Ministerstva zdravotníctva č. 20/1967 Vestníka Ministerstva zdravotníctva o poskytovaní príplatkov za prácu v zdraviu škodlivom prostredí pracovníkom zdravotníckych zariadení a niektorých rozpočtových organizácií.

12) Úprava platov pracovníkov vyslaných do zahraničia v súvislosti so zvyšovaním ich kvalifikácie sa spravuje § 4 a 5 úpravy Federálneho ministerstva financií z 20. marca 1978 č. II/6000/78 o odmieňaní a hmotnom zabezpečení niektorých pracovníkov po čas ich pobytu v zahraničí.