Vyhláška č. 98/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky

Čiastka 20/1979
Platnosť od 30.08.1979
Účinnosť od 14.09.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 8. februára 1979.

OBSAH

98

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. júna 1979

Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky


Dňa 14. júla 1977 bola v Bogote podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 8. februára 1979.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kolumbijskej republiky, vedené prianím podporovať a rozširovať obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti, rozhodli sa uzavrieť túto Obchodnú dohodu.

Prvý článok

Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, pokiaľ ide o clá a iné poplatky týkajúce sa dovozu a vývozu, ako aj pokiaľ ide o ich vyberanie, a administratívnych úprav a formalít, ktoré sa používajú v ich obchode s ktoroukoľvek krajinou.

Druhý článok

Ustanovenie prvého článku sa nevzťahuje:

a) na výhody, ktoré ktorákoľvek zo strán poskytla alebo poskytne v budúcnosti v záujme uľahčenia pohraničného styku susedným krajinám,

b) na výhody, ktoré by vyplývali z colných únií,

c) na výhody, ktoré zmluvné strany poskytli alebo poskytnú tretím krajinám v dôsledku členstva v oblastiach voľného obchodu, v integračných zoskupeniach alebo regionálnych či subregionálnych dohodách.

Tretí článok

Obchodné operácie uskutočňované fyzickými a právnickými kolumbijskými osobami na jednej strane a československými organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť ako nezávislými právnickými osobami na strane druhej, sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto dohody a s príslušnými zákonnými predpismi o dovoze, vývoze a devízovej kontrole platnými v oboch krajinách.

Ceny tovaru a produktov, ktoré budú predmetom výmeny, sa určia v príslušných obchodných kontraktoch medzi osobami a organizáciami spomenutými v tomto článku na základe medzinárodných cien.

Štvrtý článok

Zmluvné strany budú napomáhať to, aby sa na kolumbijských vývozoch do Československa podieľali v rastúcej miere hotové výrobky a polotovary, o ktoré bude mať Československo záujem, bez toho, že by sa to dotklo produktov, ktoré až dosiaľ tvorili tradičný kolumbijský vývoz.

Československo takisto bude prispievať k procesu hospodárskeho a priemyselného rozvoja Kolumbie, najmä vývozom strojov, priemyselných zariadení, služieb a potrebných náhradných dielcov k nim.

Piaty článok

Tovar dovážaný v rámci tejto dohody bude určený výhradne na použitie alebo spotrebu dovážajúcej krajiny a jeho reexport je zakázaný. V niektorých prípadoch však bude môcť jedna zo strán tovar reexportovať, ak je o tejto skutočnosti zainteresovaná strana informovaná.

Šiesty článok

Strany si poskytnú vzájomnú pomoc, pokiaľ ide o účasť na obchodných veľtrhoch, ktoré sa uskutočnia v každej z oboch krajín, a pri organizovaní výstav jednej krajiny na území druhej za podmienok, na ktorých sa dohodnú kompetentné organizácie oboch krajín.

Siedmy článok

Zmluvné strany sa dohodli poskytovať si v súlade so zákonnými úpravami platnými v oboch krajinách oslobodenie od ciel a iných poplatkov tohto druhu:

a) pri dovoze do viazaného colného obehu pri tovare a predmetoch určených na výstavy a veľtrhy a pri zariadeniach určených na pokusy, skúšky alebo vedecko-technický výskum podľa programov vopred dohodnutých medzi oboma krajinami,

b) pri zásielkach vzoriek bez komerčnej hodnoty, katalógov, cenníkov a obchodnopropagačného materiálu.

Osmy článok

Obe strany zabezpečia pomocou prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, primeranú ochranu proti všetkým formám nečestnej súťaže a budú dbať o to, aby dovážaný a vyvážaný tovar nevykazoval omyly, pokiaľ ide o krajinu pôvodu, materiál, druh alebo kvalitu tovaru.

Deviaty článok

Všetky platby vyplývajúce z výmeny tovaru, upravené touto dohodou, sa budú uskutočňovať v dolároch Spojených štátov amerických alebo v inej voľne zameniteľnej mene a v súlade so zákonmi, pravidlami a predpismi, ktoré platia alebo v budúcnosti budú platiť v každej zo zmluvných krajín pre oblasť devízovej úpravy.

Desiaty článok

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kolumbijskej republiky sa dohodli na zriadení Zmiešanej komisie zloženej zo zástupcov oboch krajín, ktorí budú na ten účel výslovne vymenovaní.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať na zasadania striedavo v Československu a v Kolumbii a do jej pôsobnosti bude patriť:

a) skúmať možnosti rozvoja obchodnej výmeny medzi oboma krajinami v súlade s ustanoveniami tejto dohody,

b) skúmať všetky druhy pomoci, ktorú by si mohli zmluvné strany navzájom poskytnúť s cieľom uľahčiť uzavieranie príslušných kontraktov,

c) navrhovať obom vládam potrebné opatrenia na dynamický rozvoj obchodnej výmeny a na hladké plnenie tejto dohody včítane tých, ktoré ju dopľňajú,

d) skúmať možnosti kooperácie pri budovaní priemyslu v Kolumbii v súlade s rozvojovými programami a s priemyselnou politikou tejto krajiny. Pritom sa bude brať do úvahy aj možnosť vývozu toho kolumbijského tovaru do Československa, ktorý vyrobia podniky, ktoré sa v rámci tejto kooperácie vybudujú, a

e) dozerať na plnenie ustanovení tejto dohody.

Jedenásty článok

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si obe strany výmenou nót potvrdia, že bola uzavretá v súlade s platnými zákonnými predpismi.

Táto dohoda bude platiť tri (3) roky a predľži sa vždy o jeden (1) rok, ak ju jedna zo strán písomne nevypovie tri (3) mesiace pred koncom platnosti.

Spísané v Bogote 14. júla 1977 vo dvoch vyhotoveniach, v českom a španielskom jazyku, oboch rovnako platných.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.,

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Kolumbijskej republiky

Dr. Diego Moreno Jaramillo v. r.,

minister hospodárskeho rozvoja

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.