Zákon č. 151/1979 Zb.Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1980 a o rozpočtovom určení výnosu niektorých odplát vo vodnom hospodárstve

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979

151

ZÁKON

Českej národnej rady

z 18. decembra 1979

o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1980 a o rozpočtovom určení výnosu niektorých odplát vo vodnom hospodárstve

Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 128 790 000 000 Kčs,

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 128 790 000 000 Kčs (Príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky sú obsiahnuté

a) dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátneho rozpočtu republiky vo výške 60 390 000 000 Kčs,

b) finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov, a to:

neúčelové dotácie vo výške 17 100 300 000 Kčs,

účelové subvencie vo výške 21 840 100 000 Kčs (Príloha č. 2).

§ 2

Vláda Českej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže, pokiaľ tým nebude dotknutá vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky, premietnuť do štátneho rozpočtu republiky najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, zmeny v súvislosti s upresnením výstavby československého úseku plynovodu Sojuz a úprava neúčelových dotácií a účelových subvencií národných výborov, ak sa zmenia podmienky, za ktorých boli neúčelové dotácie a účelové subvencie určené.

§ 3

(1) Výnos odplát za odber podzemnej vody a výnos penále súvisiaceho s týmito odplatami 1) je príjmom štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky.

(2) Výnos odplát za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a výnos penále súvisiaceho s týmito odplatami 2) je príjmom Štátneho fondu vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Erban v. r.

Korčák v. r.


Príloha č. 1 zákona

Českej národnej rady č. 151/1979 Zb.

Celkový prehľad

štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky

___________________________________________________

Príjmy Kčs

(v tisícoch)

___________________________________________________

Príjmy zo socialistického hospodárstva 38 679 585

Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 28 610 000

Ostatné príjmy 1 110 415

Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie 60 390 000

____________________________________________________

Úhrn 128 790 000

____________________________________________________

____________________________________________________

Kčs

Výdavky (v tisícoch)

_____________________________________________________

Výdavky ústredne riadených organizácií na:

hospodárstvo 32 983 509

kultúrne a sociálne opatrenia 52 336 636

obranu a bezpečnosť 3 437 700

správu 737 858

súdy, prokuratúry a arbitráže 353 897

Neúčelové dotácie do rozpočtov

národných výborov 17 100 300

Účelové subvencie do rozpočtov

národných výborov 21 840 100

______________________________________________________

Úhrn 128 790 000

_______________________________________________________

Príloha č. 2 zákona

Českej národnej rady č. 151/1979 Zb.

Neúčelové dotácie a účelové subvencie

do rozpočtov národných výborov obsiahnuté v štátnom rozpočte

Českej socialistickej republiky

___________________________________________________________

Neúčelové Účelové

Kraj dotácie subvencie

(v tis. Kčs) (v tis. Kčs)

____________________________________________________________

Národný výbor hl. mesta Prahy 3 266 800 7 585 700

Stredočeský 1 495 700 1 588 800

Juhočeský 1 273 300 1 146 700

Západočeský 1 824 900 1 197 900

Severočeský 2 862 600 3 612 800

Východočeský 1 345 500 1 557 400

Juhomoravský 1 670 500 2 465 200

Severomoravský 3 361 000 2 685 600

_____________________________________________________________

Úhrn 17 100 300 21 840 100

_____________________________________________________________

Poznámky pod čiarou

1) Tretia časť nariadenia vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve.

2) Tretia časť nariadenia vlády ČSSR č. 35/1979 Zb.