Vyhláška č. 73/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a riadení stredných odborných učilíšť

Čiastka 14/1979
Platnosť od 16.07.1979 do31.08.1985
Účinnosť od 01.09.1979 do31.08.1985
Zrušený 66/1985 Zb.

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. júna 1979

o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a riadení stredných odborných učilíšť

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


Stredné odborné učilište

§ 1

(1) Stredné odborné učilište1) ako súčasť výrobnej hospodárskej jednotky alebo orgánu, ktorý plní obdobnú funkciu (ďalej len „výrobná hospodárska jednotka“), má postavenie organizačnej jednotky; jeho organizačné začlenenie upravuje štatút výrobnej hospodárskej jednotky.2)

(2) Stredné odborné učilište zriadené krajským národným výborom je organizačnou jednotkou organizácie, ktorú riadi alebo spravuje krajský národný výbor, prípadne národný výbor nižšieho stupňa.

§ 2

(1) V strednom odbornom učilišti študujú žiaci a učni (ďalej len „žiaci“) prijatí pre organizácie vlastnej výrobnej hospodárskej jednotky, prípadne žiaci prijatí pre iné organizácie; v strednom odbornom učilišti, ktoré zriadil krajský národný výbor, študujú žiaci prijatí pre organizáciu, ktorej organizačnou jednotkou je toto stredné odborné učilište, prípadne žiaci prijatí pre iné organizácie.

(2) Ak počet žiakov prijatých do stredného odborného učilišťa pre inú organizáciu je vyšší ako 15 vo všetkých ročníkoch jedného študijného alebo učebného odboru, uzavrie spravidla táto organizácia s organizáciou, ktorej organizačnou jednotkou je toto stredné odborné učilište, zmluvu o združovaní prostriedkov.3)

§ 3

Určenie siete, zriaďovanie a zrušovanie stredných odborných učilíšť

(1) Výrobné hospodárske jednotky predkladajú podklady pre určenie a zmeny siete stredných odborných učilíšť na budúci školský rok do 31. októbra po prerokovaní so svojím nadriadeným orgánom krajskému národnému výboru príslušnému podľa sídla navrhovaného stredného odborného učilišťa.

(2) Podklady na určenie a zmeny siete stredných odborných učilíšť pre organizácie, ktoré riadi alebo spravuje krajský národný výbor, spracúva krajský národný výbor.

(3) Podklady na zaradenie stredného odborného učilišťa do siete obsahujú najmä tieto údaje:

a) organizačné začlenenie stredného odborného učilišťa,

b) zoznam študijných alebo učebných odborov, v ktorých sa bude v strednom odbornom učilišti pripravovať mládež na robotnícke povolania,

c) opis skutočného stavu priestorového a technického zabezpečenia jednotlivých zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu,

d) predpokladané zabezpečenie činností stredného odborného učilišťa pracovníkmi vo všetkých kategóriách; pri vedúcich funkciách menovite s uvedením základných osobných údajov a kvalifikácie,

e) spôsob zabezpečenia vhodnej produktívnej práce pre praktickú prípravu v rozsahu učiva ustanoveného učebnými osnovami odborného výcviku pre jednotlivé študijné alebo učebné odbory,

f) rozbor predpokladaného počtu prijímanej mládeže podľa jednotlivých študijných alebo učebných odborov a ročníkov na obdobie najbližších päť rokov,

g) vyjadrenie príslušného ústredného orgánu, ak nejde o stredné odborné učilište zriaďované krajským národným výborom.

(4) Podklady pre vyradenie stredného odborného učilišťa zo siete obsahujú najmä:

a) dôvod vyradenia zo siete,

b) spôsob, akým sa zabezpečí príprava mládeže na robotnícke povolania v študijných a učebných odboroch, v ktorých sa mládež pripravovala v doterajšom strednom odbornom učilišti.

(5) Krajské národné výbory zasielajú návrhy na úpravu siete stredných odborných učilíšť za svoje územné obvody Ministerstvu školstva Slovenskej socialistickej republiky do 5. januára kalendárneho roka; Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi určí celoštátnu sieť stredných odborných učilíšť.4)

(6) Orgány a organizácie5) zriaďujú a zrušujú stredné odborné učilištia podľa siete určenej Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky.

Organizácia stredného odborného učilišťa

§ 4

Riaditeľ stredného odborného učilišťa

(1) Riaditeľ stredného odborného učilišťa (ďalej len „riaditeľ“) riadi teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie, výchovu mimo vyučovania a ďalšie činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou a prevádzkou stredného odborného učilišťa.

(2) Riaditeľ zodpovedá za ideovú, pedagogickú a odbornú úroveň a výsledky práce školy, utvára podmienky pre prácu všetkých pracovníkov, riadi a kontroluje prácu všetkých pracovníkov i žiakov; stará sa o ďalšie ideovo-politické, pedagogické a odborné vzdelávanie pracovníkov.6)

(3) Riaditeľa ustanovuje a uvoľňuje z funkcie so súhlasom krajského národného výboru7) generálny riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky alebo vedúci orgánu, ktorý plní obdobnú funkciu, alebo ním poverený pracovník.

(4) Riaditeľa stredného odborného učilišťa, ktoré zriadil krajský národný výbor, ustanovuje a odvoláva z funkcie krajský národný výbor.

(5) Riaditeľ zodpovedá za plnenie úloh vo výchovno-vzdelávacom procese orgánom štátnej správy v školstve.

(6) Riaditeľ má najmenej dvoch zástupcov: zástupcu pre teoretické vyučovanie a zástupcu pre praktické vyučovanie, ktorý je prvým zástupcom riaditeľa.

§ 5

Pracovníci stredného odborného učilišťa

(1) Učitelia teoretického vyučovania a zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie sú pracovníkmi príslušného krajského národného výboru.

(2) Ostatní pedagogickí a hospodárski pracovníci a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie sú pracovníkmi organizácie, ktorej je stredné odborné učilište organizačnou jednotkou.

§ 6

Usporiadanie stredného odborného učilišťa

(1) Podľa miestneho usporiadania sa stredné odborné učilište člení:

a) na stredné odborné učilište s pracoviskami teoretického a praktického vyučovania a domovom mládeže miestne sústredenými,

b) na stredné odborné učilište s pracoviskami teoretického alebo praktického vyučovania miestne odlúčenými; domov mládeže sa môže zriadiť pri hociktorom odlúčenom pracovisku.

(2) Podľa vnútorného usporiadania sa stredné odborné učilište člení na úsek teoretického vyučovania, praktického vyučovania a na úsek výchovy mimo vyučovania, prípadne na úsek zabezpečujúci ďalšie činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou a prevádzkou stredného odborného učilišťa.

(3) Na úseku praktického vyučovania sa zabezpečuje okrem výchovno-vzdelávacej činnosti aj výrobno-technická, prípadne prevádzkovo-technická činnosť.

§ 7

Miestne odlúčené pracoviská

(1) Miestne odlúčené pracovisko teoretického vyučovania riadi do počtu 7 tried poverený učiteľ, od 8 tried učiteľ poverený funkciou vedúceho pracoviska teoretického vyučovania (§ 5 ods. 1).

(2) Miestne odlúčené pracovisko praktického vyučovania riadi do počtu 6 majstrov odbornej výchovy hlavný majster odbornej výchovy, od 7 majstrov odbornej výchovy vedúci pracoviska praktického vyučovania (§ 5 ods. 2).

(3) Miestne odlúčené pracovisko zabezpečujúce teoretické i praktické vyučovanie riadi vedúci tohto pracoviska, ktorý je pracovníkom organizácie (§ 5 ods. 2).

(4) Vedúcich miestne odlúčených pracovísk v odborných otázkach metodicky riadi príslušný zástupca riaditeľa.

Úlohy ústredných orgánov a krajských národných výborov

§ 8

Ústredné orgány

(1) Ústredné orgány pri rozvoji prípravy mládeže na robotnícke povolania v súlade s celoštátnym plánom vývoja určovaným celospoločenskými potrebami jednotlivých odvetví národného hospodárstva metodicky riadia:

a) výchovno-vzdelávací proces v praktickom vyučovaní,

b) výchovu mimo vyučovania,

c) tvorbu obsahu teoretickej i praktickej zložky odborného učiva v učebných dokumentoch študijných a učebných odborov.

(2) Ústredné orgány vo svojej pôsobnosti sledujú vývoj študijných a učebných odborov a vývoj počtu žiakov vo vzťahu k dlhodobým plánom rozvoja kvalifikačnej štruktúry pracovníkov, vývoj počtu výchovných pracovníkov vrátane ich kvalifikačného rastu a stav v odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov.

(3) Ústredné orgány zabezpečujú, aby v súlade s rozvojom jednotlivých odvetví sa plánovala v dlhodobých, strednodobých a ročných plánoch i príprava mládeže na robotnícke povolania; usmerňujú a prerokúvajú návrhy siete stredných odborných učilíšť a určujú normatívy vybavenia na praktické vyučovanie.

(4) Ústredné orgány kontrolujú prípravu mládeže na robotnícke povolania podľa osobitných predpisov.8)

§ 9

Generálne riaditeľstvo výrobnej hospodárskej jednotky

Generálne riaditeľstvo výrobnej hospodárskej jednotky9) zabezpečuje vo svojej pôsobnosti prípravu mládeže na robotnícke povolania, pritom zriaďuje stredné odborné učilištia a utvára pre ne materiálno-technickú základňu, kádrovo ich zabezpečuje (§ 5 ods. 2), zahrňuje prípravu mládeže na robotnícke povolania do dlhodobých, strednodobých a ročných plánov, rozpisuje plán počtu žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch; ďalej určuje úlohy podriadeným organizáciám pri nábore žiakov, určuje rozsah a obsah rozborov činností stredných odborných učilíšť, určuje vnútorné usporiadanie stredných odborných učilíšť a deľbu činností a schvaľuje plán výchovno-vzdelávacej činnosti stredných odborných učilíšť.

Krajský národný výbor

§ 10

Krajský národný výbor vykonáva pri zabezpečovaní prípravy mládeže na robotnícke povolania pre organizácie, ktoré riadi alebo spravuje, obdobné úlohy, ktoré podľa tejto vyhlášky prislúchajú ústredným orgánom a generálnym riaditeľstvám výrobnej hospodárskej jednotky.

§ 11

Ak má krajský národný výbor utvorenú výrobnú hospodársku jednotku, vykonáva činnosti uvedené v § 1 ods. 1, v § 3, 4, 9 a 12 jej generálne riaditeľstvo.

Financovanie stredného odborného učilišťa

§ 12

Financovanie činností stredného odborného učilišťa vrátane výchovy mimo vyučovania zabezpečuje organizácia, ktorá stredné odborné učilište zriadila;9) pritom postupuje podľa osobitných predpisov.10) Na výchovu mimo vyučovania možno prispievať z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb jednotlivých organizácií v rámci výrobnej hospodárskej jednotky.11)

§ 13

Krajský národný výbor, ktorý zriadil stredné odborné učilište, zabezpečuje financovanie jeho činnosti vrátane výchovy mimo vyučovania prostredníctvom organizácie, ktorú riadi alebo spravuje, prípadne prostredníctvom organizácie, ktorú riadi alebo spravuje národný výbor nižšieho stupňa, ktorú touto činnosťou poverí.

Záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Stredné odborné učilište môže plniť niektoré ďalšie činnosti v oblasti výchovy kvalifikovaných pracovníkov, ktoré by prislúchali inej organizácii alebo zariadeniu v rámci výrobnej hospodárskej jednotky, prípadne krajského národného výboru, pokiaľ pre túto činnosť sa už predtým vytvorili materiálne, technické a kádrové podmienky.

(2) Rozšírenú činnosť stredného odborného učilišťa podľa odseku 1 a vnútornú štruktúru stredného odborného učilišťa schvaľuje Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky v rámci určenia celoštátnej siete stredných odborných učilíšť.

§ 15

(1) Krajský národný výbor, ktorý zriadi stredné odborné učilište zabezpečujúce iba teoretické vyučovanie,12) určí, na ktorých strediskách praktického vyučovania bude stredné odborné učilište metodicky riadiť výchovno-vzdelávaciu činnosť.

(2) Organizácia môže zriadiť stredisko praktického vyučovania,13) ak vychováva menej ako 200 žiakov.

§ 16

Ak stredné odborné učilište zriadila ako svoju súčasť hospodárska organizácia určená príslušným ústredným orgánom,14) vykonáva táto organizácia činnosti, ktoré určí príslušné generálne riaditeľstvo výrobnej hospodárskej jednotky.


§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1979.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 3 a § 6 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

2) § 13 a 14 nariadenia vlády ČSSR č. 91/1974 Zb. o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch.

3) Vyhláška č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií.

4) § 14 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 79/1978 Zb.

5) § 16 zákona č. 63/1978 Zb.

6) § 4 ods. 2 a 3 zákona SNR č. 79/1978 Zb.

7) § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 79/1978 Zb.

8) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 72/1979 Zb. o inšpekcii výchovy a vzdelávania.

9) § 19 ods. 1 zákona č. 63/1978 Zb.

10) Vo vzťahu ku generálnym riaditeľstvám VHJ podľa § 23 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií a podľa vyhlášky č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu. Vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám podľa zákona SNR č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu SSR a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) a podľa smerníc Ministerstva financií SSR č. 1/2365/72 o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií (Finančný spravodajca číslo 10, ročník VI. z 15. decembra 1972).

11) Vyhláška č. 155/1975 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

12) § 42 ods. 1 zákona č. 63/1978 Zb.

13) § 42 ods. 2 zákona č. 63/1978 Zb.

14) § 16 ods. 3 zákona č. 63/1978 Zb.