Vyhláška č. 31/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou štátu Kuvajt

Čiastka 4/1979
Platnosť od 06.03.1979 do29.11.2004
Účinnosť od 21.03.1979 do29.11.2004
Zrušený 24/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 17 nadobudla platnosť 4.novembra 1978.

31

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18.januára 1979

o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt

Dňa 29. januára 1978 bola v Kuvajte podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt. Dohoda na základe svojho článku 17 nadobudla platnosť 4.novembra 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Štátu Kuvajt,

vedené prianím podporiť rozvoj leteckých služieb medzi Československou socialistickou republikou a Štátom Kuvajt a pomôcť v najvyššej možnej miere medzinárodnej spolupráci na tomto poli,

vedené prianím uplatniť pri týchto službách zásady a ustanovenia Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7.decembra 1944,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto Dohody, pokiaľ z textu nevyplýva inak,

a) „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7.decembra 1944 a zahŕňa všetky Prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny Príloh alebo Dohovoru podľa ich článkov 90 a 94;

b) výraz „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy, pokiaľ ide o Štát Kuvajt, Generálne riaditeľstvo civilného letectva, alebo v oboch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán poverené vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody ako letecký podnik vykonávajúci dohodnuté letecké služby na určených tratiach v súlade s odsekom 1 článku 2 tejto Dohody;

d) výrazy „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba" a „pristátie na neobchodné účely " majú význam určený v článkoch 2 a 96 Dohovoru;

e) „Zoznam liniek " znamená zoznam liniek tejto Dohody a jeho doplnky vykonané v súlade s ustanoveniami odseku 3 článku 12 tejto Dohody. Zoznam liniek tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody a všetky odvolania na túto Dohodu zahŕňajú odvolania na Zoznam liniek, pokiaľ niekde nie je ustanovené inak.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode, aby umožnila jej určenému leteckému podniku zriadiť a vykonávať medzinárodné letecké služby na tratiach určených v príslušnej časti pripojeného Zoznamu liniek (ďalej nazývané „dohodnuté služby" a „určené trate").

2. S výhradou ustanovení tejto Dohody určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany;

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely;

c) pristávať na uvedenom území v bode alebo bodoch určených pre túto trať v Zozname liniek s cieľom vykladať a nakladať cestujúcich, tovar a poštu v medzinárodnej preprave.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po tom, čo druhá zmluvná strana dostane písomné oznámenie, udelí s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku bez odkladu určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky podľa zákonov a predpisov, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje v súlade s ustanoveniami Dohovoru pri vykonávaní medzinárodných obchodných leteckých služieb.

4. Každá zmluvná strana môže odmietnuť určený letecký podnik a odoprieť či odvolať práva udelené leteckému podniku podľa odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť leteckému podniku pri využívaní týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné v prípade, keď nie je istá, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo v prípade konzorcia leteckých podnikov vláde alebo štátnym príslušníkom štátov, ktorých letecké podniky tvoria toto konzorcium; pokiaľ ide o konzorcium, platí výhrada, že existujú platné dohody o leteckej doprave medzi zmluvnou stranou, od ktorej sa vyžaduje prevádzkové povolenie, a každým zo štátov, ktorých letecké podniky tvoria konzorcium, a týkajú sa predpokladanej leteckej služby.

5. Len čo ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku boli splnené, môže určený a oprávnený letecký podnik začať vykonávať dohodnuté služby až vtedy, keď budú v súlade s ustanoveniami článku 11 tejto Dohody pre takú službu ustanovené tarifné podmienky.

Článok 4

1. Každá zmluvná strana je oprávnená zastaviť využívanie práv udelených leteckému podniku podľa odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť leteckému podniku pri ich využívaní také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné v prípade, že sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo inak pri vykonávaní leteckej služby nepostupuje v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Dohode, pričom, pokiaľ by okamžité zastavenie výkonu práv alebo uloženie podmienok nebolo nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov alebo v záujme bezpečnosti letectva, uplatní sa toto právo až po porade s druhou zmluvnou stranou.

2. V prípade postupu jednej zmluvnej strany podľa tohto článku nebude tento postup na ujmu práv oboch zmluvných strán.

Článok 5

Poplatky ukladané na území jednej zmluvnej strany za používanie letísk a ostatných zariadení slúžiacich letectvu lietadlom určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany nebudú vyššie ako poplatky ukladané lietadlu národného dopravcu pri zabezpečovaní podobných medzinárodných leteckých služieb.

Článok 6

1. Lietadlá používané na vykonávanie medzinárodných leteckých služieb určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany, ako aj ich obvyklé vybavenie, náhradné dielce, pohonné hmoty a mazacie oleje, zásoby lietadla (včítane potravín, nápojov a tabaku) uložené na palube takého lietadla budú oslobodené od všetkých colných, inšpekčných a iných poplatkov alebo daní pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až dovtedy, kým sa znovu nevyvezú.

2. Pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné dielce, obvyklé vybavenie a zásoby lietadla dovezené na územie jednej zmluvnej strany alebo pre tento letecký podnik alebo prijaté na palubu lietadla určeného leteckého podniku s tým, že sa použijú výhradne pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb, budú oslobodené od všetkých vnútroštátnych poplatkov a dávok včítane colných a inšpekčných poplatkov ukladaných na území prvej zmluvnej strany, aj keď sa tieto zásoby majú použiť na úsekoch cesty vykonaných nad územím zmluvnej strany, v ktorej sa vzali na palubu. Môže sa požadovať, aby uvedený materiál bol pod colným dohľadom alebo kontrolou.

3. Obvyklé zariadenie lietadla, náhradné dielce, zásoby lietadla, pohonné hmoty a mazacie oleje ponechávané na palube lietadla jednej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných úradov tejto zmluvnej strany, ktoré môžu požiadať, aby sa tento materiál uložil pod dohľadom až dovtedy, kým sa znovu nevyvezie alebo sa s ním inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

4. Obchodný náborový materiál a darčekové predmety používané určeným leteckým podnikom jednej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany budú oslobodené od všetkých vnútroštátnych poplatkov a dávok za predpokladu, že sa tieto materiály a darčekové predmety budú rozširovať zadarmo.

Článok 7

1. Každá zo zmluvných strán poskytne na základe vzájomnosti určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany na svojom území oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov plynúcich z vykonávania dohodnutých leteckých služieb.

2. Prevody príjmov dosiahnutých určeným leteckým podnikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany sa budú vykonávať podľa platných devízových predpisov tejto zmluvnej strany v niektorej z voľne zameniteľných mien.

3. Zmluvná strana urobí opatrenia na uľahčenie prevodu príjmov do druhej krajiny; tieto prevody sa budú vykonávať bez prieťahov.

Článok 8

1. Zákony a predpisy zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo na výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území, sa budú vzťahovať na lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a musia sa dodržiavať pri vstupe na územie zmluvnej strany, pri výstupe z neho a pri prevádzke na tomto území.

2. Zákony a predpisy zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup cestujúcich, posádok, nákladu lietadiel na jej územie alebo výstup z neho včítane predpisov o vstupe, výstupe, cestovných dokladoch, cle a zdravotných predpisov sa musia dodržiavať pri vstupe na územie zmluvnej strany, výstupe z neho a pri pobyte na tomto území.

3. Cestujúci v priamom tranzite cez územie zmluvnej strany a neopúšťajúci časť letiska určenú na taký účel sa podrobia zjednodušenej kontrole. Batožiny a tovar v priamom tranzite budú oslobodené od colných poplatkov, inšpekčných poplatkov a iných vnútroštátnych dávok a poplatkov.

Článok 9

1. Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude mať riadne a rovnaké možnosti vykonávať letecké služby na ktorejkoľvek trati určenej v súlade s odsekom 1 článku 2 tejto Dohody.

2. Pri vykonávaní dohodnutých služieb na tratiach určených v súlade s odsekom 1 článku 2 tejto Dohody určený letecký podnik každej zmluvnej strany vezme do úvahy záujmy určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvňovaniu služieb, ktoré tento letecký podnik vykonáva na úplne alebo čiastočne zhodných tratiach.

3. Dohodnuté služby vykonávané určeným leteckým podnikom budú mať za svoj hlavný cieľ zabezpečiť pri rozumnom využití kapacity primeranej súčasným a rozumne predpokladaným požiadavkám dopravu cestujúcich, pošty a tovaru pochádzajúcich z územia alebo určených pre územie zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik. Právo určeného leteckého podniku každej zmluvnej strany nakladať a vykladať v bode na území druhej zmluvnej strany medzinárodný substrát určený pre tretie krajiny alebo pochádzajúci z nich bude doplnkového charakteru a jeho rozsah sa bude posudzovať v súvislosti

a) s prepravným dopytom medzi územím zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, na jednej strane a bodmi na určených tratiach na druhej strane;

b) s prepravným dopytom v oblastiach, cez ktoré letecký podnik uskutočňuje svoje lety, pričom sa vezmú do úvahy iné dopravné služby zriadené leteckými podnikmi štátov v tejto oblasti, a

c) s dopytom na priamy spoj leteckého podniku.

Článok 10

1. Určené letecké podniky oznámia najneskoršie tridsať dní pred začatím leteckých služieb na tratiach určených v súlade s odsekom 1 článku 2 tejto Dohody leteckým úradom zmluvných strán druh služby, typ používaného lietadla a letový poriadok. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na neskoršie zmeny.

2. Letecký úrad každej zmluvnej strany bude obstarávať leteckému úradu druhej zmluvnej strany na požiadanie také štatistické prehľady, ktoré sa môžu rozumne požadovať na účely posudzovania kapacity poskytovanej pri dohodnutých službách.

Článok 11

1. Tarify pre ktorúkoľvek dohodnutú službu sa určia v primeranej výške, pričom sa náležite prihliadne na všetky potrebné činitele, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk, charakteristiky letu na rôznych tratiach (ako sú štandardy rýchlosti a vybavenia lietadla) a tarify iných leteckých podnikov na ktoromkoľvek úseku určených tratí. Tarify sa určia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku sa dojednajú, ak to bude možné, pre každú určenú trať medzi príslušnými leteckými podnikmi, v prípade potreby po porade s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi dopravu na celom úseku takej trate alebo jej časti a dohoda o tom sa uzavrie, keď to bude možné, prostredníctvom procedúry Medzinárodného združenia leteckých dopravcov vytvorenej na tento účel. Takto dojednané tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán a budú predložené týmto úradom najmenej 30 dní pred navrhovaným dňom platnosti týchto taríf.

3. Ak určené letecké podniky nedosiahnu dohodu o tarifách alebo ak sa z nejakého dôvodu nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, letecké úrady zmluvných strán sa samy pokúsia tarify určiť.

4. Ak letecké úrady nebudú môcť schváliť tarify predložené im podľa odseku 2 tohto článku alebo určiť tarify podľa odseku 3, vec sa postúpi na vybavenie zmluvným stranám v súlade s ustanoveniami článku 13 tejto Dohody.

5. Po čas prerokúvania taríf v súlade s ustanoveniami tohto článku sa budú používať tarify, ktoré zatiaľ platili. Jednako sa platnosť taríf na základe tohto odseku nebude predlžovať viac ako o 12 mesiacov odo dňa,v ktorý by sa platnosť tarify inak skončila.

Článok 12

1. V duchu úzkej spolupráce budú letecké úrady oboch zmluvných strán uskutočňovať podľa potreby konzultácie týkajúce sa výkladu a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a Zoznamu liniek.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o rokovanie s druhou zmluvnou stranou za účelom zmeny tejto Dohody alebo Zoznamu liniek. Také rokovanie sa začne do 60 dní odo dňa podania žiadosti. Akékoľvek zmeny tejto Dohody dohodnuté pri takom rokovaní bude schvaľovať každá zmluvná strana podľa svojich ústavných postupov a nadobudnú platnosť dňom výmeny diplomatických nót vyjadrujúcich súhlas.

3. Pokiaľ sa však zmeny vzťahujú iba na Zoznam liniek, rokovanie sa uskutoční medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak sa tieto úrady dohodnú na novom alebo revidovanom Zozname liniek, dohodnuté zmeny sa môžu dočasne uskutočňovať odo dňa dohodnutého leteckými úradmi a nadobudnú platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót.

Článok 13

1. Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak sa medzi týmito leteckými úradmi nedosiahne dohoda, spor sa urovná diplomatickou cestou.

2. Ak sa zmluvným stranám nepodarí do šesťdesiatich dní dosiahnuť riešenie rokovaním, predložia spor na rozhodnutie rozhodcovskému tribunálu zloženému z troch rozhodcov, z ktorých po jednom vymenúva každá zmluvná strana. Na treťom rozhodcovi, ktorý bude predsedať rozhodcovskému tribunálu, sa dohodnú zmluvné strany. V prípade, že zmluvné strany nedosiahnu dohodu o vymenovaní tretieho rozhodcu do šesťdesiatich dní, určia tohto rozhodcu dvaja už vymenovaní rozhodcovia.

3. Rozhodcovský tribunál dosiahne svoje rozhodnutie väčšinou hlasov.

4. Náklady rozhodcovského konania budú znášať zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 14

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu vykonávaných služieb.

Článok 15

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie skončiť platnosť tejto Dohody. Kópia výpovede sa zašle zároveň Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak bola taká výpoveď daná, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť mesiacov odo dňa, keď výpoveď dostala druhá strana, pokiaľ výpoveď zmluvné strany po vzájomnej dohode neodvolajú pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie výpovede, bude sa výpoveď považovať za doručenú štrnásť dní po tom, čo ju dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 16

Táto Dohoda a akákoľvek jej zmena budú registrované v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 17

Táto Dohoda podlieha schváleniu každou zmluvnou stranou podľa jej ústavných postupov a nadobudne platnosť tridsať dní po výmene listín o schválení.

Dané v Kuvajte 29.januára 1978 vo dvoch vyhotoveniach, v českom, arabskom a anglickom jazyku. Anglický text sa bude považovať za rozhodujúci v prípade akéhokoľvek rozporu vo výklade oboch druhých textov.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Miroslav Jiráska v. r.

Za vládu

Štátu Kuvajt:

Jaber Al-Athby Al-Sabah v. r.

ZOZNAM LINIEK

1. Trate, ktoré má určený letecký podnik Štátu Kuvajt v prevádzke s úplnými prepravnými právami v oboch smeroch:

Kuvajt - medziľahlý bod - Praha - body za Prahou.

2. Trate, ktoré má určený letecký podnik Československej socialistickej republiky v prevádzke s úplnými prepravnými právami v oboch smeroch:

body v Československej socialistickej republike - medziľahlý bod - Kuvajt - body za Indickým subkontinentom s výnimkou Tokia.

Poznámky:

a) Indický subkontinent zahŕňa Pakistan, Indiu a Bangladéš. Určenému leteckému podniku Československej socialistickej republiky bude jednako povolená na určených tratiach prevádzka bez prepravných práv medzi Kuvajtom a Bombajom alebo iným bodom v oblasti Indického subkontinentu, ktorý schváli kuvajtský letecký úrad.

b) Na určených tratiach určeného leteckého podniku Československej socialistickej republiky nebude sa ako medziľahlý bod s prepravnými právami používať bod ležiaci v arabských krajinách.

c) Dohodnuté služby zabezpečované určeným leteckým podnikom každej zmluvnej strany sa budú začínať na území tejto zmluvnej strany, ale ostatné body na určenej trati sa môžu podľa uváženia určeného leteckého podniku vynechať pri ktoromkoľvek alebo pri všetkých letoch. Určené letecké podniky nebudú však končiť svoje lety na území druhej zmluvnej strany.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenský preklad.