Vyhláška č. 108/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 22/1979
Platnosť od 24.09.1979 do30.09.1988
Účinnosť od 01.10.1979 do30.09.1988
Zrušený 149/1988 Zb.

108

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 21. septembra 1979

o niektorých ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s ministerstvami práce a sociálnych vecí republík, s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 78 ods. 6 a § 172 ods. 1 a 5 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 36 písm. b) sa suma 620 Kčs zvyšuje na sumu 650 Kčs.

2. V § 41 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Sumy príjmov občanov, ku ktorým sa prihliada pri určení náhrady ušlej pracovnej odmeny člena jednotného roľníckeho družstva [§ 78 ods. 5 písm. b), c) a e) zákona] sú 650 Kčs mesačne; ale ak ide o deti (§ 78 ods. 5 písm. b) a c) zákona) pripravujúce sa na budúce povolanie denným štúdiom alebo v učebnom pomere, o pozostalých po účastníkovi odboja, ktorým sa dôchodok priznal podľa § 57 ods. 2 a 5, § 59 ods. 2 a § 60 zákona, o požívateľov dôchodkov upravených ako jediný zdroj príjmu alebo o invalidov z mladosti (§ 32 ods. 2 zákona), sú tieto sumy 780 Kčs mesačne.“.

3. V § 136 sa v ods. 2 písm. b) suma 140 Kčs zvyšuje na sumu 190 Kčs a v ods. 4 sa suma 620 Kčs zvyšuje na sumu 650 Kčs.

4. V § 137 ods. 4 sa suma 140 Kčs zvyšuje na sumu 190 Kčs.


Čl. II

1. Pre rozhodovanie o výplate príspevku na úhradu za užívanie bytu vojaka, náhrady ušlej pracovnej odmeny člena jednotného roľníckeho družstva (čl. I č. 2) a zvýšenia na manželku k príspevku pred umiestnením do zamestnania za mesiac august a september 1979 platia sumy určené v čl. I. Ak sa podmienky na tieto dávky za uvedené mesiace nesplnili len preto, že sa prekročila hranica príjmu ustanovená doterajšími predpismi, vyplatia sa tieto dávky spätne, ak sú určené podmienky splnené včítane úpravy podľa čl. I.

2. Príspevok pred umiestnením do zamestnania a príspevok po čas prípravy na pracovné uplatnenie poskytovaný občanovi so zmenenou pracovnou schopnosťou vo veku do 18 rokov patrí za mesiace august a september 1979 vo výške 190 Kčs mesačne.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1979.


Námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.