Vyhláška č. 123/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o mestskej hromadnej doprave

Čiastka 24/1979
Platnosť od 12.11.1979 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1980 do31.12.2005
Zrušený 168/1996 Z. z.

123

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 18.októbra 1979

o mestskej hromadnej doprave

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach a podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Mestskou hromadnou dopravou podľa tejto vyhlášky sa rozumie verejná hromadná doprava osôb a ich batožín vykonávaná na uspokojovanie prepravných potrieb na území mesta, prípadne spádových prímestských obcí mestskými dráhami a autobusmi.

(2) Mestská hromadná doprava sa vykonáva ako doprava pravidelná alebo nepravidelná. Pravidelná mestská hromadná doprava je doprava opakujúca sa medzi tými istými miestami a v určených časoch; vykonáva sa na linkách mestských autobusových linkách, ktoré sú uvedené v platných cestovných poriadkoch, prípadne aj inak uverejnené. Nepravidelná mestská hromadná doprava sa vykonáva na základe objednávok (objednané jazdy).

(3) Vo veciach neupravených touto vyhláškou sa vykonávanie mestskej hromadnej dopravy spravuje všeobecnými predpismi

a) o dráhach,1) ak ide o mestskú hromadnú dopravu vykonávanú mestskými dráhami,

b) o cestnej doprave,2) ak ide o mestskú hromadnú dopravu vykonávanú autobusmi.

§ 2

Služobná rovnošata

Prevádzatelia mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „prevádzatelia dopravy“) sú povinní vybaviť pracovníkov, ktorých okruh určí ústredný orgán štátnej správy vo veciach dopravy Českej socialistickej republiky3) alebo ústredný orgán štátnej správy vo veciach dopravy Slovenskej socialistickej republiky,4) na výkon ich práce služobnou rovnošatou.

§ 3

Vodiči

Vodičom vozidla v mestskej hromadnej doprave smie byť len osoba, ktorá

a) je v pracovnom alebo členskom pomere k prevádzateľovi dopravy,

b) má príslušné vodičské oprávnenie a je telesne a duševne schopná viesť vozidlá mestských dráh, prípadne cestné vozidlá príslušnej skupiny ako vodič z povolania,

c) nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin, z ktorého vyplýva, že nemá predpoklady byť vodičom v mestskej hromadnej dopravy, ledaže by sa na ňu hľadelo, ako by nebola odsúdená.5)

Cestovné poriadky

§ 4

(1) Prevádzateľ dopravy je povinný zostaviť a uverejniť vývesné cestovné poriadky pre každú linku pravidelnej dopravy, ktorú má v prevádzke.

(2) Cestovné poriadky musia obsahovať všetky údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na informovanosť cestujúcich o premávke na jednotlivých linkách; musia obsahovať najmä

a) názov a sídlo prevádzateľa dopravy;

b) názov zastávky (stanice), na ktorej je cestovný poriadok vyvesený;

c) označenie, smer (cieľové zastávky, prípadne stanice) všetkých liniek prechádzajúcich zastávkou (stanicou);

d) deň, od ktorého cestovný poriadok platí, a deň skončenia jeho platnosti;

e) názvy všetkých zastávok (staníc) linky (liniek);

f) čas odchodov vozidiel (jazdných súprav) jednotlivých liniek zo zastávky; ak je interval odchodov v ucelených časových obdobiach stále rovnaký a kratší ako 15 minút, možno uviesť len prvý časový údaj odchodu v každej hodine a za svorkou vymedzujúcou príslušné obdobie vyznačiť opakujúci sa interval;

g) údaj o zavedení osobitného spôsobu prevádzky na linke, napríklad prevádzky, v ktorej cestujúci je povinný niektoré úkony spojené s platením cestovného (prepravného), prípadne s obstaraním cestovného lístku vykonať sám (prevádzka bez sprievodcu).

§ 5

(1) Trvalé zmeny cestovného poriadku musí prevádzateľ dopravy vo vyvesených cestovných poriadkoch vyznačiť včas a čitateľne. Predvídané dočasné odchýlky od cestovného poriadku ním vyvolané je prevádzateľ dopravy povinný vopred oznámiť na zastávkach osobitnými výveskami; nepredvídané dočasné odchýlky oznamuje, ak možno predpokladať, že budú trvať dlhšie ako 12 hodín.

(2) Prevádzateľ dopravy je povinný dbať o správnosti všetkých údajov obsiahnutých vo vyvesených cestovných poriadkoch a vo výveskách. Vyvesené cestovné prostriedky a vývesky, ktoré stratili platnosť, sú poškodené alebo nečitateľné, musí prevádzateľ dopravy odstrániť, prípadne vymeniť, a to v prípade ich neplatnosti bez meškania.

(3) Prevádzateľ dopravy môže tiež vydať knižný cestovný poriadok poskytujúcich súhrnný prehľad o celkovom usporiadaní liniek a o premávke na jednotlivých linkách a umožňujúci ľahkú orientáciu. Ak to miestne dopravné pomery vyžadujú, môže vydanie knižného cestovného poriadku príslušný orgán štátnej správy prevádzateľovi dopravy uložiť.

Povoľovacie konanie

§ 6

(1) Žiadosť o povolenie na vykonávanie mestskej hromadnej dopravy sa musí podať písomne a musí obsahovať

a) názov a sídlo žiadateľa,

b) údaj o tom, či žiadateľ má alebo mal oprávnenie na vykonávanie určitého druhu cestnej alebo mestskej hromadnej dopravy na podklade prvšieho povolenia alebo priamo na základe zákona,

c) opis a dĺžku liniek (tratí), na ktorých sa má doprava vykonávať, s prehľadným situačným plánikom, v ktorom sú zakreslené linky (trate) so všetkými zastávkami (stanicami) a linky (trate) mestskej hromadnej dopravy vykonávanej inými prevádzateľmi, ktoré vedú územným obvodom, v ktorom sa má doprava vykonávať, včítane ich zastávok(staníc)v tomto obvode,

d) druh a stanovište vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať, a ich obsaditeľnosť,

e) údaje, prípadne doklady, ktoré umožnia orgánu štátnej správy posúdiť odbornosť a spôsobilosť žiadateľa a bezpečnosť a prevádzkyschopnosť dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,

f) doklad o tom, že vykonávanie mestskej hromadnej dopravy je obsiahnuté v zriaďovacej listine, štatúte, stanovách alebo v inom akte, ktorým bola táto hospodárska činnosť žiadateľovi povolená.6)

(2) Orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie o žiadosti môže požadovať ďalšie potrebné údaje a doklady.

§ 7

Rozhodnutie o povolení na vykonávanie mestskej hromadnej dopravy musí obsahovať

a) názov a sídlo oprávneného,

b) opis a dĺžku liniek (trati), na ktorých sa má doprava vykonávať,

c) druh a stanovište vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať,

d) čas platnosti povolenia.

§ 8

Orgán štátnej správy príslušný na rozhodnutie o povolení na vykonávanie mestskej hromadnej dopravy môže prevádzateľa dopravy na jeho žiadosť zbaviť prechodne alebo trvale povinnosti vykonávať mestskú hromadnú dopravu, na ktorú má platné povolenie, alebo vykonávať túto dopravu v povolenom rozsahu, ak od neho za daných okolností nemožno požadovať ďalšie vykonávanie dopravy, prípadne jej vykonávanie v povolenom rozsahu, alebo ak to verejný záujem nevyžaduje.

Štátny odborný dozor v mestskej hromadnej doprave

§ 9

(1) Pri výkone štátneho odborného dozoru v mestskej hromadnej vykonávanej autobusmi príslušné orgánu dozerajú,

a) či prevádzatelia dopravy majú príslušné oprávnenie a či svoju činnosť vykonávajú v medziach tohto oprávnenia, prípadne za podmienok určených v udelenom povolení,

b) či sú podnikové predpisy pre výkon práce v mestskej hromadnej doprave v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a zaujímajú k nim stanovisko,

c) či sú pracovníci oboznámení s predpismi pre výkon ich práce,

d) či sú pracovníci zdravotne aj odborne spôsobilí na výkon služby,

e) ako je usporiadaná premávka mestskej hromadnej dopravy a ako je v tejto premávke zaistená bezpečnosť osôb a vecí,

f) či sú dopravné prostriedky a dopravné zariadenia riadne udržiavané, či sa plne, účelne a hospodárne využívajú a či ich stav a stav priestorov slúžiacich na vykonávanie mestskej hromadnej dopravy vyhovuje požiadavkám bezpečnosti, požiarnej ochrany a hygieny, najmä či sú udržiavané v náležitom poriadku a čistote,

g) či sa v pravidelnej mestskej hromadnej doprave dodržiava cestovný poriadok a či sú cestujúci oboznamovaní s ním aj s prepravnými podmienkami včas a určeným spôsobom,

h) či prevádzatelia mestskej hromadnej dopravy dodržiavajú ostatné podmienky a plnia ostatné povinnosti ustanovené zákonom o dráhach a zákonom o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, predpismi vydanými na ich vykonanie a opatreniami orgánov štátnej správy.

(2) Pre výkon štátneho odborného dozoru v mestskej hromadnej doprave vykonávanej mestskými dráhami platia predpisy o dráhach.1)

§ 10

Orgán štátneho odborného dozoru vydá pracovníkom, ktorých poverí výkonom tohto dozoru, doklad o poverení. Tento doklad musí obsahovať názov vydávajúceho orgánu, meno a funkciu povereného pracovníka a rozsah jeho oprávnenia.


§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy č.127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku.

§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, v znení vyhlášky č. 132/1969 Zb. a vyhlášky č. 122/1974 Zb.Pravidlá technickej prevádzky mestských dráh registrované v čiastke 25/1970 Zb. v znení úprav Federálneho ministerstva dopravy registrovaných v čiastke 7/1972 Zb. a v čiastke 12/1977 Zb. Pravidlá technickej prevádzky metra registrované v čiastke 17/1973 Zb. v znení úpravy Federálneho ministerstva dopravy registrovanej v čiastke 3/1977 Zb. Pravidlá technickej prevádzky lanových dráh registrované v čiastke 11/1978 Zb.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstva.

3) Zákon Českej národnej rady č. 58/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 33/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky.

5) § 24 ods. 2, § 45 ods. 3, § 50 ods. 2, § 60 ods. 4, § 70 ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. (úplné znenie č. 113/1973 Zb.).

6) § 18a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (úplné znenie č. 37/1971 Zb.).