Vyhláška č. 116/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 23.11.1979
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla podľa svojho článku 5 platnosť 5. februárom 1979.

116

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. mája 1979

o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní


Dňa 7. decembra 1977 bola v Bagdade podpísaná Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval.

Zmluva nadobudla podľa svojho článku 5 platnosť 5. februárom 1979.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

ZMLUVA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Irackej republiky, prajúc si uzavrieť zmluvu o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní, sa dohodli takto:

Článok 1

Výrazy použité v tejto zmluve majú ďalej uvedený význam:

1. Leteckým podnikom sa rozumie podnik leteckej dopravy určený každou zmluvnou stranou na vykonávanie medzinárodných leteckých služieb dohodnutých v Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou, podpísanej v Prahe 11. marca 1960 alebo v neskoršej dohode, ktorá ju nahradí.

2. Vykonávaním leteckej dopravy sa rozumie letecká doprava osôb, zvierat, tovaru a poštových zásielok uskutočňovaná leteckým podnikom ktorejkoľvek zmluvnej strany na obchodnom základe vlastnými alebo najatými lietadlami alebo lietadlami v charteri.

Článok 2

Každá zmluvná strana oslobodí vo svojej krajine letecký podnik druhej zmluvnej strany od všetkých daní zo zisku a z príjmu, ktoré sa dosiahli vykonávaním leteckej dopravy.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana oslobodí vo svojej krajine úradníkov a zamestnancov leteckého podniku druhej zmluvnej strany od všetkých daní z ich príjmu a služného, miezd, iných odmien a platov, ktoré poberajú za svoju služobnú činnosť vykonávanú v leteckom podniku.

2. Oslobodenie spomenuté v odseku 1 sa neposkytne, ak úradník alebo zamestnanec má bydlisko v štáte, na území ktorého vykonáva svoju služobnú činnosť a je štátnym občanom tohto štátu, alebo získal bydlisko v tomto štáte nie iba preto, aby vykonával túto činnosť.

Článok 4

Vzájomné oslobodenie upravené touto Zmluvou sa vzťahuje iba na letecký podnik ktorejkoľvek zmluvnej strany a nezahŕňa spoločnosti, na ktorých je zúčastnená niektorá zmluvná strana mimo územia svojej krajiny.

Článok 5

Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany navzájom písomne oznámia, že Zmluva bola schválená podľa ich príslušných ústavných predpisov. Ustanovenia článkov 2 a 3 tejto Zmluvy sa použijú na všetky zisky a na príjem, ktoré sa dosiahli od 1. januára 1964.

Článok 6

Žiadosti o vrátenie dane vybranej v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy sa musia podať na príslušnom úrade štátu, ktorý daň vybral, do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom Zmluva nadobudla platnosť.

Článok 7

Táto Zmluva ostane v platnosti päť rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy o to isté obdobie, kým ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti. V takom prípade Zmluva stratí účinnosť, pokiaľ ide o zisky a príjem, ktoré sa dosiahnu začínajúc 1. januárom kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola daná výpoveď.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, túto Zmluvu podpísali.

Dané v Bagdade 7. decembra vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade pochybnosti o výklade ustanovení tejto Zmluvy bude rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Miroslav Jiráska v. r.

Za vládu

Irackej republiky:

Radgib Fahmy v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.