Vyhláška č. 117/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 23.11.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 18 odseku 1 platnosť 17. januárom 1979.

117

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. júna 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave


Dňa 6. júna 1977 bola v Aténach podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 18 odseku 1 platnosť 17. januárom 1979.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Gréckej republiky,

vedené prianím rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (Helsinki 1975) a

uľahčiť medzinárodnú cestnú dopravu medzi oboma štátmi a tranzitom ich územím

dohodli sa takto:

I

Preprava cestujúcich

Článok 1

Všetka preprava cestujúcich autobusmi alebo autokarmi medzi oboma štátmi alebo tranzitom ich územím podlieha povoľovaciemu konaniu okrem prepráv uvedených v článku 4.

1. Pravidelné linky medzi oboma štátmi alebo tranzitom ich územím sa schvaľujú spoločnou dohodou príslušných orgánov zmluvných strán na základe vzájomnosti.

2. Príslušné orgány zmluvných strán vydávajú povolenia pre úsek linky na území svojho štátu.

3. Podmienky na vydávanie povolení sa určia vzájomnou dohodou príslušných orgánov zmluvných strán.

4. Pojem „autobus“ alebo „autokar“ sa definuje ako prostriedok dopravy cestujúcich určený na prepravu viac ako ôsmich sediacich cestujúcich okrem vodiča.

Článok 2

Žiadosť o povolenie sa musí predložiť príslušným orgánom štátu, kde je vozidlo evidované, najneskôr tri mesiace pred predpokladaným termínom začatia prepravy. K žiadosti o povolenie treba priložiť nevyhnutné doklady o splnení podmienok uvedených v článku 1 ods. 3. Príslušné orgány zmluvných strán sú oprávnené požadovať v prípade potreby ďalšie údaje.

Článok 3

Pre príležitostné prepravy cestujúcich, okrem prepráv uvedených v článku 4, sa vyžaduje povolenie príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. Tieto povolenia vydávajú príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované. Na nevyhnutných opatreniach na vykonanie povoľovacieho konania sa dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 4

Príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi nepodliehajú povoľovaciemu konaniu vo všetkých prípadoch, keď sa prepravujú tie isté osoby rovnakým vozidlom:

a) v prípade okružných jázd, keď miesta odchodu a príchodu ležia na území štátu, kde je vozidlo evidované;

b) v prípade jázd, pri ktorých miesto odchodu leží na území štátu, kde je vozidlo evidované, a miesto príchodu na území druhej zmluvnej strany, pod podmienkou, že vozidlo - mimo osobitného povolenia - sa vracia prázdne na územie štátu, kde je evidované;

c) v prípade tranzitných jázd pri príležitostných prepravách.

II

Preprava nákladov

Článok 5

1. Preprava nákladov medzi územiami oboch zmluvných strán alebo tranzitom územím druhej zmluvnej strany podlieha povoľovaciemu konaniu.

2. Počet povolení sa bude určovať ročne vzájomnou dohodou medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

3. Príslušné orgány každej zmluvnej strany odovzdajú dohodnutý počet povolení príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

4. Povolenia na prepravu vydávajú dopravcom príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované.

5. Vykonávanie prepravy z územia druhej zmluvnej strany do ktorejkoľvek tretej krajiny a späť sa dovoľuje na osobitné povolenie, ktoré udelí druhá zmluvná strana.

6. Z povoľovacieho konania sa vynímajú prepravy:

a) leteckých zásielok pri odklone leteckých služieb;

b) sťahovaných zvrškov;

c) predmetov na veľtrhy a výstavy;

d) umeleckých predmetov a umeleckých diel;

e) materiálu (včítane zvierat) pre umelcov, zábavné vystúpenia, cirkusové skupiny, revuálne a podobné vystúpenia;

f) materiálu pre divadelné, hudobné a športové vystúpenia (včítane prepravy pretekárskych koní, vozidiel a lodí);

g) poškodených vozidiel;

h) živých zvierat (s výnimkou jatočného dobytka);

i) mŕtvol;

j) na poskytnutie pomoci pri katastrofách.

III

Všeobecné ustanovenia

Článok 6

Príslušné orgány zmluvných strán vydávajú povolenia na prepravu osôb a prepravu nákladov podľa tejto dohody iba dopravcom, ktorí sú podľa svojich vnútroštátnych predpisov oprávnení na vykonávanie medzinárodnej prepravy.

Článok 7

Dopravcovia jedného štátu nesmú vykonávať prepravy medzi dvoma miestami na území druhého štátu.

Článok 8

1. V prípade prepravy, keď hmotnosť, prípadne rozmery použitého vozidla alebo prepravovaného nákladu prekračujú maximálnu hmotnosť, prípadne rozmery prípustné na území zmluvnej strany, je treba mať osobitné povolenie, ktoré vydal príslušný orgán tejto zmluvnej strany.

2. Na vykonanie prepravy nebezpečného tovaru sa vyžaduje osobitné povolenie, ktoré vydal príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Spôsob výmeny požadovanej dokumentácie a štatistických údajov sa určí vzájomnou dohodou príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 10

Povolenie na prepravu i ďalšie doklady predkladané touto Dohodou musia byť umiestnené vo vozidle a musia sa predložiť kedykoľvek na požiadanie príslušných kontrolných alebo colných orgánov.

Článok 11

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody na území jednej z oboch zmluvných strán urobia príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované, opatrenia podľa vnútroštátnych predpisov a informujú o tom príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

Článok 12

Nákladné cestné vozidlá včítane prívesov a návesov evidované na území každej zo zmluvných strán a používané pri prepravách predpokladaných touto Dohodou, sa na území druhej zmluvnej strany vezmú do dovozného záznamového obehu na základe platných ustanovení vnútroštátneho právneho poriadku príslušnej strany.

Článok 13

1. Pohonné látky v nádržiach vozidiel zabudovaných výrobcom sú oslobodené od colných poplatkov i všetkých daní a dávok.

2. Dočasne sú oslobodené od colného poplatku a dovozného povolenia osobné potreby osádky, ktorých množstvo a druh zodpovedá pomerom a dĺžke cesty, ako aj nevyhnutné náradie na opravy vozidiel.

3. Náhradné dielce dovezené na opravu vozidiel už prv privezených dočasne podľa článku 12 sú dočasne oslobodené od poplatkov a daní, ako aj od všetkých dovozných zákazov a obmedzení.

Nahradené súčiastky sa musia znovu vyviezť alebo zničiť pod colným dohľadom.

Článok 14

V prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných dohovorov, ktoré zaväzujú obe zmluvné strany, sa použijú vnútroštátne predpisy každý z oboch štátov.

Článok 15

1. Prepravy cestujúcich a prepravy nákladov, ktoré vykonávajú dopravcovia jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany podľa článkov 1, 3, 4 a 5, sú oslobodené od všetkých daní a poplatkov na území druhej zmluvnej strany, s výnimkou poplatkov za vydanie povolenia nad určený kontingent, ako sa uvádza v článku 5.

2. Vozidlá, ktorými sa tieto prepravy vykonávajú, sú oslobodené od daní, poplatkov alebo iných dávok vyberaných z vozidiel a ich prevádzky na území druhej zmluvnej strany.

Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za použitie ciest a mostov.

Článok 16

1. Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné riešiť problémy týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

2. Všetky problémy, ktoré vzniknú z výkladu a vykonávania tejto Dohody, budú zmluvné strany riešiť rokovaním a konzultáciami.

Článok 17

Na prerokovanie otázok vyplývajúcich z vykonávania tejto Dohody sa zriadi Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov príslušných orgánov oboch zmluvných strán. Táto komisia sa bude schádzať na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany striedavo na území každého štátu.

IV

Záverečné ustanovenia

Článok 18

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch štátov.

2. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót o splnení podmienok uvedených v odseku 1.

3. Táto Dohoda zostáva v platnosti jeden rok; potom sa bude mlčky z roka na rok predlžovať, ak jej platnosť jedna zo zmluvných strán neukončí písomnou výpoveďou 3 mesiace pred uplynutím kalendárneho roka.

Dané v Aténach 6. júna 1977 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku anglickom.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Gréckej republiky:

Dimitri S. Bitsios v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.