Zákon č. 121/1979 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline

(v znení č. 324/1996 Z. z.)

Čiastka 24/1979
Platnosť od 12.11.1979
Účinnosť od 20.11.1996

OBSAH

121

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. októbra 1979

o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Názov Vysokej školy dopravnej v Žiline sa mení a znie: Žilinská univerzita v Žiline.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.