Vyhláška č. 124/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť ŠTIAVNICKÉ VRCHY

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 24/1979
Platnosť od 12.11.1979
Účinnosť od 01.01.1995

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 22. septembra 1979,

ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť ŠTIAVNICKÉ VRCHY

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 a podľa § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Územie vymedzené v prílohe, ktorá tvorí súčasť tejto vyhlášky, vyhlasuje sa za chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy (ďalej len „oblasť“). Oblasť sa rozprestiera na území okresov:

a) Žiar nad Hronom v Stredoslovenskom kraji, v katastrálnych územiach obcí Antol, Baďan, Banská Belá, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Beluj, Nová Baňa-Brehy, Dekýš, Hliník nad Hronom, Hodruša-Hámre, Ilija, Kopanice, Kozelník, Lehôtka pod Brehy, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Repište, Rudno nad Hronom, Sklené Teplice, Štiavnické Bane, Tekovská Breznica, Trnavá Hora, Voznica, Vyhne, Vysoká, Žarnovica, Žiar nad Hronom,

b) Zvolen v Stredoslovenskom kraji, v katastrálnych územiach obcí Babina, Bacurov, Devičie, Dobrá Niva, Dubové, Hontianske Nemce, Hronská Breznica, Kraľovce-Krnišov, Krupina, Ladzany, Ostrá Lúka, Sebechleby, Žibritov,

c) Levice v Západoslovenskom kraji, v katastrálnych územiach obcí Bohunice, Čajkov, Devičany, Gondovo, Jabloňovce, Nová Dedina, Pukanec, Rybník, Uhliská, Bárovce, Pečenice.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Válek v. r.


Príloha vyhlášky č. 124/1979 Zb.

Vymedzenie chránenej krajinnej oblasti ŠTIAVNICKÉ VRCHY

Chránená krajinná oblasť (ďalej len „oblasť") sa rozprestiera na území Stredoslovenského kraja v okresoch Žiar nad Hronom a Zvolen a na území Západoslovenského kraja v okrese Levice.

Hranica oblasti prebieha od východiskového bodu v mieste dotyku hraníc okresu Zvolen a okresu Žiar nad Hronom pri rieke Hron. Odtiaľ smeruje pozdĺž okrajových lesných porastov severnej časti Štiavnických vrchov až po intravilán obce Jalná a to západným smerom. Za hranicou tohto intravilánu sa pozdĺž okrajového lesného porastu otáča na juh až k Močiarskemu potoku; odtiaľ pokračuje pozdĺž severnej hranice lesných porastov až po Istebný potok. Od Istebného potoka prechádza pozdĺž lesného porastu na severozápad, ďalej na západ až po východnú hranicu študijných plôch Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene. Hranica tejto študijnej plochy obchádza až po okraj lesa na dotyku s poľnohospodárskym pôdnym fondom, odtiaľ pokračuje až po hájovňu Kapitulský majer. Ďalej hranica postupuje pozdĺž okraja lesného porastu až k dobývaciemu priestoru kameňolomu na ťažbu perlitu (Keramické závody Košice) v Lehôtke pod Brehmi, a za západnou hranicou štátnej prírodnej rezervácie Szabóova skala napája sa na západnú hranicu chráneného náleziska Bralce. Odtiaľ sleduje najprv južnú, potom východnú hranicu lesného porastu až po katastrálne územie obce Vyhne. Tu sa po okraji lesného porastu otáča najprv na juhozápad, potom severozápad a opäť pozdĺž okraja lesa na juh, ďalej na západ až po štátnu cestu Bzenica - Vyhne. Pozdĺž okraja lesa dosahuje hranicu dobývacieho priestoru kameňolomu závodu Stredoslovenských kameňolomov a štrkopieskov v Bzenici. Celý dobývací priestor vynecháva až po jeho dotyk s riekou Hron. Pokračuje po ľavom brehu rieky Hron až po severný okraj intravilánu obce Rudno nad Hronom. Sledujúc východnú hranicu intravilánu obce Rudno k Rudnianskemu potoku smeruje pozdĺž okraja lesa k intravilánu obce Nová Baňa-Brehy, kde pokračuje opäť po okraji lesa - vynechávajúc dobývací priestor Západoslovenských
kameňolomov a štrkopieskov - až po Čajkovský potok. Odtiaľ po okraji lesa pokračuje najprv na východ, potom na severovýchod po horáreň Štampoch. Tu sa stáča na juh po ľavej strane štátnej cesty Štiavnické Bane - Bohunice, sledujúc súvislý lesný porast cez Chlieviská až po cestu k hájovni Segíňov. Ďalej pozdĺž ľavého brehu potoka Jabloňovka sa stáča na juh a stále sleduje lesný porast až po štátnu cestu Jabloňovce-Baďan. Popri lesnom poraste smeruje najprv na juh, potom na západ až po potok Jabloňovka. Odtiaľ sleduje ľavý breh tohto potoka a súčasne lesný porast nachádzajúci sa južne od kóty Vrchné (359). Týmto lesným porastom pokračuje až po štátnu cestu Žemberovce - Ladzany. Po ľavej strane tejto cesty ide na juhovýchod a potom na východ až po západnú hranicu intravilánu obce Ladzany. Po okraji intravilánu tejto obce smeruje na východ, potom na sever až po Klastavský potok. Po ľavom brehu tohto potoka pokračuje hranica na sever až po okraj lesného porastu, odtiaľ na severovýchod, potom na juhovýchod po potok Štiavnica, kde prechádza po okraji lesa po hranicu katastrálneho územia obce Devičie pri štátnej ceste Hontianske Nemce - Krupina. Po ľavej strane tejto cesty, vynechávajúc intravilán obce Devičie v jeho západnej, potom severnej časti, dosahuje most cez potok Krupinica. Pokračuje po pravom brehu tohto potoka na severozápad až po osadu Stará hora, odkiaľ po okraji lesa dosahuje hranicu dobývacieho priestoru lomu Ficberg. Po hranici tohto dobývacieho priestoru a po pravej strane cesty do lomu dostáva sa k štátnej ceste Žibritov - Krupina a pri nej stáčajúc sa na juhovýchod a po napojení sa na štátnu cestu Krupina - Babiná sleduje ju po ľavej strane až po Suchý potok. Ďalej po pravom brehu tohto potoka sleduje hranica západný smer a pozdĺž lesného porastu dosahuje potok Suchý jarok (západne od kóty 422,6 - Kopanice). Hranica pokračuje potokom Suchý jarok na sever až po rieku Hron. Po ľavom brehu rieky Hron smerom na západ dosahuje hranicu východiskového bodu.

Rozloha oblasti je 77 630 ha.

Územie oblasti je vyznačené na odtlačkoch Základnej mapy ČSSR v mierke 1:50 000 na týchto mapových listoch:

36 - 3145 - 22
36 - 3246 - 11
36 - 3346 - 12
35 - 4436 - 34

Poznámky pod čiarou

1) § 12 a 13 zákona.

2) Zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).

3) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.

4) § 4 ods. 6 a 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

5) Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve. Zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve.

6) Zákon SNR č. 7/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach.

7) § 7a zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).

8) Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (úplné znenie č. 127/1976 Zb.). Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách. Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. Vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.

9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach