Vyhláška č. 104/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, staníc mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov

Čiastka 21/1979
Platnosť od 31.08.1979 do30.11.1994
Účinnosť od 01.10.1979 do30.11.1994
Zrušený 291/1994 Z. z.

104

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 3. marca 1979

o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, staníc mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so Slovenským ústredným výborom Socialistického zväzu mládeže a Slovenskou ústrednou radou Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže ustanovuje podľa § 45 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


§ 1

Odborné vedenie domov a staníc

(1) Domy pionierov a mládeže (ďalej len „domy“) a stanice mladých technikov, stanice mladých prírodovedcov a stanice mladých turistov (ďalej len „stanice“) zriaďujú a zrušujú národné výbory podľa osobitných predpisov1) po dohode s príslušnými orgánmi Socialistického zväzu mládeže. Na odbornom vedení miestnych a okresných domov a okresných staníc sa podieľajú okresné výbory Socialistického zväzu mládeže. Na odbornom vedení miestnych a okresných domov a okresných staníc sa podieľajú okresné výbory Socialistického zväzu mládeže, na odbornom vedení krajských domov a staníc krajské výbory Socialistického zväzu mládeže.

(2) Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky; poslanie a úlohy tohto domu, ako aj spôsob jeho riadenia ustanovuje štatút Ústredného domu pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave.

(3) Riaditeľ zodpovedá za činnosť domu alebo stanice národnému výboru.

(4) Ideovú a obsahovú náplň činnosti domov a staníc v pôsobnosti národných výborov ustanoví národný výbor, ktorý ich odborne vedie, v spolupráci s príslušným orgánom Socialistického zväzu mládeže (ďalej len „SZM“).2)

(5) Činnosť domov a staníc sa riadi ročným plánom činnosti, ktorý schvaľuje a hodnotí národný výbor a príslušný orgán SZM. Kontrolu výchovnej činnosti domov a staníc zabezpečujú národné výbory a príslušné orgány SZM spoločne, podľa potreby i samostatne, po vzájomnej dohode; o výsledku kontroly sa navzájom informujú.

(6) O záujmovej a metodickej činnosti vedú jednotlivé oddelenia domov a staníc jednoduchú dokumentáciu, ktorú po ukončení činnosti ukladajú v archíve domov a staníc.

(7) S pracovníkmi domov a staníc uzatvára pracovnú zmluvu a rozväzuje s nimi pracovný pomer národný výbor; ak ide o riaditeľa a odborných pedagogických pracovníkov, po prerokovaní s príslušným orgánom SZM.

§ 2

Organizácia domov a staníc

(1) Národné výbory v krajských a okresných domoch3) zriaďujú tieto oddelenia:

a) metodické,

b) škola pionierskych pracovníkov,

c) spoločenských vied,

d) prírodných vied,

e) techniky,

f) estetickej výchovy,

g) telovýchovy a športu,

h) turistiky a brannej výchovy,

i) hospodárske.

(2) Oddelenie techniky, oddelenie prírodných vied a oddelenie turistiky a brannej výchovy krajských alebo okresných domov môžu byť umiestnené na vysunutom pracovisku; v tom prípade sa označujú ako stanice a sú súčasťou domu.

(3) Z prevádzkových dôvodov a v záujme účelnejšej organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti domu môže krajský národný výbor zriadiť ako samostatné zariadenie krajskú stanicu mladých technikov, krajskú stanicu mladých prírodovedcov a krajskú stanicu mladých turistov. Rovnako môže okresný národný výbor zriadiť ako samostatné zariadenia okresné stanice mladých technikov, mladých prírodovedcov a mladých turistov. Samostatné stanice môžu slúžiť viacerým domom.

(4) Stanice mladých technikov zriadené podľa odseku 3 majú spravidla oddelenia:

a) techniky,

b) rádiotechniky, elektrotechniky, kybernetiky,

c) modelárske,

d) dopravnej výchovy a motorizmu,

e) foto a filmu.

(5) Stanice mladých prírodovedcov zriadené podľa odseku 3 majú spravidla oddelenia:

a) všeobecnej biológie,

b) zoológie a chovateľstva,

c) botaniky a pestovateľstva,

d) práce s neživými prírodninami,

e) chémie,

f) matematicko-fyzikálne.

(6) Stanice mladých turistov zriadené podľa odseku 3 majú spravidla oddelenia:

a) pešej turistiky,

b) vodnej turistiky,

c) cykloturistiky a mototuristiky,

d) lyžiarskej a horskej turistiky,

e) brannej výchovy.

(7) Národné výbory v mestských a miestnych domoch3) zriaďujú tieto oddelenia:

a) spoločenských vied,

b) prírodných vied,

c) techniky,

d) estetickej výchovy,

e) telovýchovy, turistiky a brannej výchovy.

(8) Pri domoch a staniciach môžu so súhlasom národných výborov pôsobiť základné organizácie spoločenských organizácií, ktoré rozvíjajú činnosť s deťmi a mládežou. Zásady spolupráce medzi domom, stanicou a základnými organizáciami spoločenských organizácií sa ustanovia dohodou uzavretou medzi domom, stanicou a spoločenskými organizáciami, ktorú schvaľuje národný výbor.

Činnosť domov a staníc

§ 3

(1) Domy a stanice pracujú s pioniermi, členmi SZM a s ostatnými deťmi a mládežou spravidla do veku 18 rokov (ďalej len „deti a mládež“).

(2) Domy a stanice rozvíjajú pravidelnú a príležitostnú záujmovú činnosť.

(3) Pravidelná záujmová činnosť sa uskutočňuje v jednotlivých oddeleniach domov a staníc v záujmových útvaroch (záujmové krúžky, kluby, súbory, športové družstvá, atď.), ktoré pracujú počas celého roku podľa schváleného plánu činnosti, ako aj v krátkodobo zameraných záujmových kurzoch (ďalej len „záujmový útvar“).

(4) Záujmový útvar sa zriadi pri minimálnom počte pätnásť záujemcov a naplňuje sa až do počtu tridsať prihlásených. Záujmový útvar sa zruší alebo zlúči s iným útvarom, ak klesne počet členov pod desať. Výnimky z ustanoveného počtu členov záujmových útvarov povoľuje riaditeľ domu alebo stanice so súhlasom národného výboru, ktorý zariadenie hospodársky zabezpečuje.

(5) Príležitostnú záujmovú činnosť ako činnosť jednorazovú alebo cyklickú organizujú domy a stanice formou súťaží (olympiád), prehliadok, pretekov, prednášok, besied, vychádzok atď.

(6) Domy a stanice organizujú stále alebo putovné tábory, zájazdy počas prázdnin, v dňoch pracovného voľna a zabezpečujú prevádzku putovných trás.

(7) Stále tábory sa organizujú pri minimálnom počte tridsať účastníkov a zájazdy pri minimálnom počte pätnásť účastníkov. Počet účastníkov v putovných táboroch určí riaditeľ domu alebo stanice s prihliadnutím na druh tábora. Stále tábory trvajú jeden až tri týždne, putovné tábory jeden až dva týždne a zájazdy najviac štyri dni.

§ 4

(1) Stále tábory sa organizujú ako:

a) tábory s odborným zameraním spoločenskovedným, prírodovedným, technickým a umeleckým ako vyvrcholenie celoročnej činnosti záujmových útvarov,

b) výcvikové tábory organizované ako vyvrcholenie činnosti pre členov telovýchovných, turistických, branných a prípadne niektorých technických záujmových útvarov,

c) odborné sústredenia spoločenskovedné, prírodovedné, technické, umelecké, telovýchovné, turistické a branné pre vybraných jednotlivcov a kolektívy za účelom zdokonalenia v príslušnom odbore,

d) výmenné tábory recipročného charakteru pre členov záujmových útvarov uskutočňované na základe družobných zmlúv s domami pionierov a mládeže socialistických a spriatelených štátov.

(2) Putovné tábory pešie alebo na presunových prostriedkoch (vodácke, cyklistické, motoristické, lyžiarske a pod.) expedičného charakteru s odborným tematickým zameraním spoločenskovedným, prírodovedným, technickým, umeleckým, telovýchovným, turistickým a branným sa organizujú ako:

a) postupové tábory s ubytovaním vo vlastných stanoch na táboriskách, v prenajatých objektoch alebo vo verejných ubytovniach,

b) hviezdicové tábory s ubytovaním vo vlastnej základni, v prenajatých objektoch alebo vo verejných ubytovniach, s putovaním po okolí a s návratom do základní.

(3) Zájazdy sa organizujú ako:

a) odborné exkurzie a výcvikové zájazdy pre členov záujmových útvarov,

b) zrazy s charakterom stretnutí organizované ako príležitostná záujmová činnosť pre členov Pionierskej Socialistického zväzu mládeže (ďalej len „PO SZM“) a SZM,

c) zrazy s charakterom odborných sústredení,

d) výlety rekreačného charakteru.

§ 5

(1) Domy sa prostredníctvom škôl pionierskych pracovníkov [§ 2 ods. 1 písm. b)] zúčastňujú podľa požiadaviek príslušných orgánov SZM na výchove pionierskych pracovníkov.

(2) Domy organizujú pre orgány PO SZM odborné sústredenia pionierskeho aktívu - predsedov a členov skupinových alebo oddielových rád, vedúcich hviezdičiek-iskier, členov pionierskych štábov, odborné sústredenia zväzáckeho aktívu - inštruktorov PO SZM.

(3) Domy a stanice metodicky pomáhajú PO SZM, SZM, základným školám, základným deväťročným školám, školám pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a stredným školám a na základe poverenia národného výboru aj domom a staniciam nižšieho stupňa.

(4) Metodickú pomoc PO SZM poskytujú domy predovšetkým prostredníctvom metodických oddelení a škôl pionierskych pracovníkov, najmä pri výchove a príprave pionierskeho aktívu, inštruktorov PO SZM a pionierskych pracovníkov a v obsahovej príprave činnosti PO SZM.

(5) Metodickú pomoc školám, ktoré sú uvedené v odseku 3, a SZM poskytujú domy a stanice najmä pri rozvíjaní záujmovej činnosti a organizovaní rôznych podujatí.

(6) Domy a stanice na základe edičného plánu schváleného národným výborom vydávajú metodické materiály pre potreby pracovníkov domov a staníc, vedúcich záujmových útvarov, pracovníkov v oblasti výchovy mimo vyučovania a po prerokovaní s príslušným orgánom SZM aj materiály pre potreby pionierskych pracovníkov.

(7) Domy a stanice sa na základe poverenia národného výboru zúčastňujú na starostlivosti o politicko-odborný rast pracovníkov domov a staníc nižšieho stupňa, organizujú pre nich porady, semináre a školenia, uskutočňujú odborné inštruktáže a konzultácie.

(8) Na základe poverenia národného výboru a príslušného orgánu SZM sledujú krajské domy základné ukazovatele o činnosti okresných, mestských a miestnych domov a okresných staníc v rozsahu určenom krajským národným výborom a príslušným orgánom SZM a robia ich rozbory.

§ 6

Úhrada nákladov na činnosť

(1) Na pravidelnej záujmovej činnosti, na stálych a putovných táboroch a zájazdoch sa zúčastňujú len deti a mládež, za ktorých rodičia alebo iní zákonní zástupcovia (ďalej len „rodičia“) sa zaviažu uhradiť čiastočné alebo celé náklady na túto činnosť; na výške a spôsobe úhrady nákladov sa s nimi vopred dohodne riaditeľ podľa pokynov národného výboru, ktorý dom alebo stanicu hospodársky zabezpečuje.

(2) Povinnosť uhradiť čiastočné alebo celé náklady na činnosť detí a mládeže podľa odseku 1 prevezmú rodičia podpisom prihlášky na túto činnosť.

(3) Na prihláške sa uvedie povinnosť rodičov uhradiť náklady na záujmovú činnosť podľa odsekov 4 a 5, alebo náklady spojené so stálymi alebo putovnými tábormi, zájazdmi, prípadne ďalšie náklady, ktoré sú rodičia povinní uhradiť, a termín zaplatenia čiastočnej alebo úplnej úhrady.

(4) Vo všetkých záujmových útvarov domov a staníc prispievajú rodičia na čiastočnú úhradu spotrebovaného materiálu jednorazovou sumou 10 Kčs, ktorá je splatná pri zápise do záujmového útvaru. Suma 10 Kčs sa členovi nevracia, ani keď predčasne ukončí svoju činnosť v záujmovom útvare.

(5) Materiál a suroviny spotrebované v záujmových útvaroch šitia a varenia a v kluboch dievčat v plnom rozsahu uhradia rodičia, ak vyrobené veci zostávajú v osobnom vlastníctve člena záujmového útvaru.

(6) Rodičia uhradia príspevkom

a) v stálych a putovných táboroch v tuzemsku náklady na potraviny a cestovné, prípadne vstupné pri návštevách miest, kde sa vstupné vyberá,

b) pri zrazoch charakteru odborných sústredení, pri odborných exkurziách a výcvikových zájazdoch všetky náklady okrem nákladov na dopravu,

c) pri príležitostnej záujmovej činnosti prevažne turistického alebo športového charakteru stretnutí, pri výletoch rekreačného charakteru, pri výmenných táboroch a putovných táboroch v zahraničí všetky náklady,

d) pri návštevách predstavení a podujatí, na ktorých sa vyberá vstupné, cestovné verejnými dopravnými prostriedkami a vstupné.

(7) Ostatné náklady spojené s činnosťou domu alebo stanice uhradí národný výbor, ktorý zariadenie hospodársky zabezpečuje.

(8) Finančné prostriedky získané od rodičov úhradou nákladov podľa odsekov 1, 4 a 6 sú príjmom národného výboru, ktorý domy a stanice hospodársky zabezpečuje.

§ 7

Prevádzka domov a staníc

(1) Domy a stanice organizujú činnosť od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roku. Záujmové útvary začínajú svoju činnosť koncom septembra a spravidla ju končia 15. júna. Domy a stanice rozvíjajú činnosť aj v sobotu a v nedeľu a počas školských prázdnin; vo večerných hodinách pracujú najmä s mládežou.

(2) Organizácia činnosti a prevádzka domov a staníc sa riadi vnútorným poriadkom, ktorý vydáva riaditeľ po schválení národným výborom.

§ 8

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí a mládeže pri činnosti v domoch a staniciach

(1) V zabezpečovaní starostlivosti o zdravie a bezpečnosť detí a mládeže sa pracovníci domov a staníc riadia osobitnými predpismi.4)

(2) Domy a stanice pri organizovaní stálych a putovných táborov sa riadia predpismi na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti.5)

(3) Počas činnosti v domoch a staniciach sú deti a mládež poistení proti úrazu.6)


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. smernice z 22. novembra 1958 č. 25 709/58-A-I/1 o príspevku na úhradu materiálu v záujmových krúžkoch domov a staníc pionierov a mládeže (Zvesti PŠK 1958, zošit 19-20 a Zbierka smerníc pre národné výbory, reg. č. 168/P-1958),

2. organizačné smernice z 1.februára 1971 číslo 3773/71-I pre činnosť domov pionierov a mládeže a staníc mladých technikov, prírodovedcov a turistov na Slovensku (Zvesti MŠ a MK SSR 1972, zošit 2) v znení smerníc zo 17.7.1973, č. 7939/1973-I (Zvesti MŠ a MK SSR 1973, zošit 8).

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.októbrom 1979.


Prvý námestník ministra:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach.
§ 5 ods. 1 a 2, § 7 ods. 1 písm. a), § 9, § 11 ods. 2 a § 12 a 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.

2) § 19 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb.

3) § 19 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb.

4) Najmä:
- § 2 ods. 1 písm. c), § 3 písm. g) a § 6 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu,
- § 422 Občianskeho zákonníka,
- § 133 a 165 Zákonníka práce,
- § 43 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

5) Smernice Ministerstva zdravotníctva o zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti pri letných zotavovacích akciách pre deti a dorast (úprava z 5.novembra 1959 č. HE - 3233 z 5.11.1959) registrované v čiastke 11/1960 Zb.

6) Poistná zmluva o úrazovom poistení školskej mládeže č. 378003 (Zvesti MŠ a MK SSR 1969, str. 40) v znení dodatku č. 1 ( Zvesti MŠ a MK SSR 1975, str. 15).