Vyhláška č. 159/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 29/1979
Platnosť od 27.12.1979
Účinnosť od 11.01.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 14. septembra 1979.

159

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. novembra 1979

o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou


Dňa 11. júla 1979 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 14. septembra 1979.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Laoskej ľudovodemokratickej republiky, vedené prianím podporovať rozvoj vedecko-technickej spolupráce a s cieľom posilniť priateľské vzťahy a podporiť hospodárske styky medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti vedy a techniky s cieľom čo najefektívnejšie využívať poznatky vedy a techniky pre hospodársky rozvoj oboch krajín.

Článok 2

Spolupráca medzi zmluvnými stranami, uvedená v článku 1 tejto dohody, bude zahŕňať:

a) poskytovanie služieb odborníkov a poradcov v záujme druhej strany;

b) organizovanie praktického a teoretického výcviku príslušníkov druhej zmluvnej strany;

c) výmenu vedecko-technických informácií, dokumentácie, odovzdávanie vzoriek surovín a výrobkov;

d) pozývanie odborníkov a vedcov na konzultácie a vedecké semináre;

e) iné formy spolupráce, na ktorých sa československo-laoská zmiešaná komisia pre vedecko-technickú spoluprácu dohodne.

Článok 3

V rámci tejto Dohody sa zriadi československo-laoská zmiešaná komisia pre vedecko-technickú spoluprácu, ktorá bude dozerať najmä na plnenie tejto Dohody, pripravovať a schvaľovať programy vedecko-technickej spolupráce medzi oboma štátmi a organizovať dojednávanie všeobecných podmienok, ako aj ostatných vykonávacích dokumentov k plánom a programom tejto spolupráce.

Štatút Zmiešanej komisie sa pripraví a schváli na jej prvom zasadnutí.

Článok 4

Vlastným vykonávaním tejto Dohody budú poverené príslušné orgány a organizácie oboch zmluvných strán.

Článok 5

Každá zmluvná strana bude poskytovať štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany vyslaným na jej územie podľa ustanovení tejto Dohody všetku potrebnú pomoc, a to v súlade s právnymi predpismi platnými v každej krajine.

Článok 6

Obe zmluvné strany zabezpečia, aby odborníci ktorejkoľvek zmluvnej strany vykonávajúci svoje povinnosti podľa článku 2 bodu a) tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany požívali rovnaké zaobchádzanie včítane výhod a úľav, ktoré sa poskytujú odborníkom ktorejkoľvek tretej krajiny.

Článok 7

Všetky osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody budú sa vo svojej činnosti spravovať pokynmi ustanovenými pre plnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných záležitostí.

Článok 8

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že špeciálne poznatky získané v súvislosti s vykonávaním tejto Dohody nebudú odovzdané tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov alebo organizácií druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Ustanovenia tejto Dohody sa nebudú vzťahovať na expertov, technikov, úradníkov a ostatné osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území jednej zo zmluvných strán podľa kontraktov, ktorých predmetom sú dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb priamo spojených s takými dodávkami tovaru.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že ju schválili príslušné orgány oboch krajín.

Táto Dohoda bude platiť 3 roky a potom sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalší jeden rok, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane tri mesiace vopred, že si želá Dohodu ukončiť.

V prípade ukončenia platnosti tejto Dohody sa zmluvné strany dohodnú pred vypršaním jej platnosti na spôsobe ukončenia projektov, ktoré začali podľa Dohody, ale neboli splnené do skončenia platnosti tejto Dohody.

Všetky dodatky k tejto Dohode sa musia vyhotoviť v písomnej forme a nadobudnú platnosť po ich schválení oboma zmluvnými stranami.

Dojednané v Prahe 11. júla 1979 v českom, laoskom a francúzskom jazyku, vždy vo dvoch vyhotoveniach, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci francúzsky text.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Laoskej ľudovodemokratickej republiky:

Sanan Southichak v. r.

minister verejných prác a dopravy

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.