Vyhláška č. 112/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 22/1979
Platnosť od 24.09.1979 do30.09.1988
Účinnosť od 01.10.1979 do30.09.1988
Zrušený 151/1988 Zb.

OBSAH

112

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 19. septembra 1979

o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 172 ods. 6 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a so Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Zväzom družstevných roľníkov Slovenskej socialistickej republiky:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, sa mení takto:

Príloha č. 2 vyhlášky č. 134/1975 Zb. znie:

„Príspevok na prevádzku motorových vozidiel a príspevok na úhradu poistného (najvyššia výmera)

A. Jednostopové motorové vozidlá

- motorové trojkolky a vozidlá zn. Velorex

Obsah valcov Príspevok na prevádzku Kčs ročne Príspevok na úhradu poistného Kčs ročne
do 50 ccm 675,- 12,-
nad 50 ccm do 100 ccm 675,- 24,-
nad 100 do 350 ccm 675,- 48,-
nad 350 ccm 1050,- 48,-

B. Motorové vozidlá

Obsah valcov Príspevok na prevádzku Kčs ročne Príspevok na úhradu poistného Kčs ročne
do 500 ccm 1050,- 60,-
nad 500 ccm do 800 ccm 1050,- 144,-
nad 800 do 1250 ccm 1350,- 144,-
nad 1250 do 2000 ccm 1950,- 144,-
nad 2000 ccm 2400,- 144,-".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1979.


Minister:

Krocsány v. r.