Vyhláška č. 118/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničných vecí o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977

(v znení č. 77/1985 Zb.)

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 19.10.1985
Redakčná poznámka

Nová revízia Dohody nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 6. februára 1979; týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

118

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 9. júla 1979

o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977


Dňa 13. mája 1977 bola v Ženeve dojednaná nová revízia Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967.

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky na novú revíziu Dohody bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva 13. septembra 1978.

Nová revízia Dohody nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 6. februára 1979; týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad novej revízie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knižka v. r.

NICESKÁ DOHODA

o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977

Článok 1

Utvorenie Osobitnej únie; prijatie medzinárodného triedenia; definície a jazyky triedenia

1. Štáty, ktoré sú viazané touto dohodou, tvoria Osobitnú úniu a prijímajú spoločné triedenie výrobkov a služieb pre zápis známok (ďalej len „triedenie“).

2. Triedenie obsahuje:

I. zoznam tried, ku ktorému sú v prípade potreby pripojené vysvetlivky;

II. abecedný zoznam výrobkov a služieb (ďalej len „abecedný zoznam“) s označením triedy, do ktorej sa zaraďuje každý výrobok alebo služba.

3. Triedenie sa skladá:

I. z triedenia, ktoré bolo vydané v r. 1971 Medzinárodným úradom duševného vlastníctva (ďalej len „Medzinárodný úrad“) uvedeným v Dohovore, ktorým sa zriadila Svetová organizácia duševného vlastníctva, pričom vysvetlivky k zoznamu tried, ktoré obsahuje táto publikácia, sa považujú za dočasné a odporúčané do toho času, kým ich nezavedie Výbor znalcov, o ktorom sa hovorí v článku 3;

II. zo zmien a doplnkov, ktoré v súlade s článkom 4, ods. 1 Niceskej dohody z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 nadobudli platnosť pred nadobudnutím účinnosti tohto znenia;

III. zo zmien, ktoré sa budú vykonávať neskoršie na základe článku 3 tohto znenia a ktoré nadobudnú platnosť v súlade s článkom 4, ods. 1 tohto znenia.

4. Triedenie je vyhotovené v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

5.

a) Triedenie, o ktorom sa hovorí v odseku 3. I., ako aj zmeny a doplnky uvádzané v odseku 3. II., ktoré nadobudli platnosť predo dňom, ku ktorému je toto znenie otvorené na podpis, je obsiahnuté v jedinom autentickom exemplári vyhotovenom vo francúzskom jazyku, uloženom u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „generálny riaditeľ“ a „Organizácia“). Zmeny a doplnky uvádzané v odseku 3. II., ktoré nadobudnú platnosť po dni, ku ktorému je toto znenie otvorené na podpis sa tiež ukladajú u generálneho riaditeľa, a to v jedinom autentickom exemplári vyhotovenom vo francúzskom jazyku.

b) Anglické znenie textov uvedených pod písmenom a) vyhotoví Výbor znalcov, o ktorom sa hovorí v článku 3, len čo toto znenie dohody nadobudne platnosť. Jeho autentický exemplár bude uložený u generálneho riaditeľa.

c) Zmeny uvedené v odseku 3. III. sa ukladajú u generálneho riaditeľa, a to v jedinom autentickom exemplári vyhotovenom vo francúzskom a anglickom jazyku.

6. Generálny riaditeľ po konzultácii zainteresovaných vlád vyhotovuje buď na základe prekladu navrhnutého týmito vládami, alebo iným spôsobom, ktorý nemá finančné dôsledky na rozpočet Osobitnej únie alebo pre Organizáciu, oficiálne texty triedenia v nemeckom, arabskom, španielskom, talianskom, portugalskom a ruskom jazyku a v ďalších jazykoch, ktoré určí Zhromaždenie, o ktorom sa hovorí v článku 5.

7. V abecednom zozname sa pri každom názve výrobku alebo služby uvádza poradové číslo patriace jazyku, v ktorom je zoznam vyhotovený.

I. Ak ide o abecedný zoznam vyhotovený v anglickom jazyku, uvádza sa aj poradové číslo, ktoré ten istý názov má v abecednom zozname vyhotovenom vo francúzskom jazyku a naopak.

II. Ak ide o abecedný zoznam vyhotovený v súlade s odsekom 6 uvádza sa aj poradové číslo, ktoré má ten istý názov v abecednom zozname vyhotovenom vo francúzskom jazyku alebo v abecednom zozname vyhotovenom v anglickom jazyku.

Článok 2

Právny dosah a použitie triedenia

1. S výhradou záväzkov uložených touto dohodou je dosah triedenia taký, aký mu priznáva každý štát Osobitnej únie. Najmä medzinárodné triedenie nezaväzuje štáty Osobitnej únie, ani ak ide o posúdenie rozsahu ochrany známky, ani ak ide o uznanie známok služieb.

2. Každý zo štátov Osobitnej únie si vyhrádza možnosť použiť triedenie buď ako systém hlavného, alebo pomocného systému.

3. Príslušné úrady štátov Osobitnej únie uvádzajú v úradných listinách a úradných publikáciách o zápisoch známok čísla tried triedenia, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa známka zapisuje.

4. Skutočnosť, že v abecednom zozname sa uvádza určitý názov, sa nijako nedotýka práv, ktoré môžu k tomuto názvu existovať.

Článok 3

Výbor znalcov

1. Je zriadený Výbor znalcov, v ktorom je zastúpený každý štát Osobitnej únie.

2.

a) Generálny riaditeľ Organizácie môže, a na žiadosť Výboru znalcov je povinný vyzvať štáty, ktoré nie sú členmi Osobitnej únie, ale sú členmi Organizácie alebo sú zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, aby sa na zasadaní Výboru znalcov dali zastupovať pozorovateľmi.

b) Generálny riaditeľ vyzve medzivládne organizácie, ktoré sa špecializujú na odbor známok, a medzi ktorými aspoň jedna je z členských štátov zúčastnených na tejto dohode, aby sa na zasadaniach Výboru znalcov dali zastupovať pozorovateľmi.

c) Generálny riaditeľ môže a na žiadosť Výboru znalcov je povinný pozvať zástupcov iných medzivládnych organizácií a medzinárodných nevládnych organizácií, aby sa zúčastnili na tých rozpravách, ktoré ich zaujímajú.

3. Výbor znalcov:

I. rozhoduje o zmenách, ktoré sa majú urobiť v triedení;

II. obracia sa na štáty Osobitnej únie s odporúčaniami, ktorých zmyslom je uľahčiť používanie triedenia a rozšíriť jeho jednotné uplatnenie;

III. robí akékoľvek iné opatrenia, ktoré - bez toho, že by mali finančné dôsledky na rozpočet Osobitnej únie alebo pre Organizáciu - sú takej povahy, že môžu uľahčiť využitie triedenia v rozvojových štátoch;

IV. je oprávnený zriaďovať podvýbory a pracovné skupiny.

4. Výbor znalcov schvaľuje svoj rokovací poriadok. Tento poriadok poskytuje možnosť medzivládnym organizáciám spomenutým v odseku 2 písm. b), ktoré môžu podstatným spôsobom prispieť k rozvoju triedenia, zúčastňovať sa na zasadaniach podvýborov a pracovných skupín Výboru znalcov.

5. Návrhy na zmeny, ktoré sa majú urobiť v triedení, môže predložiť príslušný úrad ktoréhokoľvek štátu Osobitnej únie, Medzinárodný úrad, medzivládne organizácie, ktoré sú zastúpené v zmysle odseku 2 písm. b) vo Výbore znalcov, a každý štát alebo organizácia, ktorú Výbor znalcov výslovne vyzval, aby také návrhy predniesla. Návrhy sa oznamujú Medzinárodnému úradu, ktorý ich predloží členom Výboru znalcov a pozorovateľom najneskoršie dva mesiace pred zasadaním Výboru znalcov, počas ktorého sa budú posudzovať.

6. Každý členský štát Výboru znalcov má jeden hlas.

7.

a) S výhradou ustanovenia pod písmenom b) rozhoduje Výbor znalcov prostou väčšinou zastúpených a hlasujúcich štátov Osobitnej únie.

b) Rozhodnutia o zásadných úpravách v triedení sa robia štvorpätinovou väčšinou zastúpených a hlasujúcich štátov Osobitnej únie. Zásadnou úpravou sa rozumie presun výrobkov alebo služieb z jednej triedy do druhej alebo zriadenie novej triedy.

c) Rokovací poriadok spomenutý v odseku 4 ustanovuje, že s výnimkou mimoriadnych prípadov sa zásadné úpravy v triedení robia po uplynutí ustanovených časových období; Výbor znalcov určuje dĺžku každého časového obdobia.

8. Abstencia sa za hlas neráta.

Článok 4

Oznamovanie zmien, začiatok ich platnosti a ich zverejňovanie

1. Zmeny, o ktorých rozhodol Výbor znalcov, ako aj odporúčania Výboru znalcov, oznamuje Medzinárodný úrad príslušným úradom štátov Osobitnej únie. Zásadné úpravy nadobúdajú platnosť šesť mesiacov po dni odoslania oznámenia. Všetky iné zmeny nadobúdajú platnosť ku dňu, ktorý určí Výbor znalcov pri rozhodnutí o zmene.

2. Medzinárodný úrad včleňuje do triednika zmeny, ktoré nadobudli platnosť. Tieto zmeny sa uverejňujú v periodických časopisoch určených Zhromaždením uvádzaným v článku 5.

Článok 5

Zhromaždenie Osobitnej únie

1.

a) Osobitná únia má Zhromaždenie skladajúce sa zo štátov, ktoré ratifikovali toto znenie alebo na ne pristúpili.

b) Vláda každého štátu je zastúpená jedným delegátom, ktorý môže mať svojich zástupcov, poradcov a znalcov.

c) Výdavky každej delegácie uhrádza vláda, ktorá túto delegáciu ustanovila.

2.

a) S výhradou ustanovení článkov 3 a 4 Zhromaždenie:

I. prerokúva všetky otázky týkajúce sa chodu a ďalšieho rozvoja Osobitnej únie a uplatňovania tejto dohody;

II. dáva medzinárodnému úradu pokyny na prípravu revíznych konferencií, pričom berie zreteľ na pripomienky štátov Osobitnej únie, ktoré neratifikovali toto znenie alebo k nemu nepristúpili;

III. preskúmava a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa Organizácie (ďalej len “generálny riaditeľ„) týkajúce sa Osobitnej únie a dáva mu potrebné pokyny v otázkach kompetencie Osobitnej únie;

IV. určuje program, schvaľuje dvojročný rozpočet Osobitnej únie a schvaľuje jej záverečné účty;

V. schvaľuje finančný poriadok Osobitnej únie;

VI. zriaďuje okrem Výboru znalcov uvedeného v článku 3 iné výbory znalcov a pracovné skupiny, ktoré považuje za účelné na uskutočnenie cieľov Osobitnej únie;

VII. rozhoduje o tom, ktoré štáty, ktoré nie sú členmi Osobitnej únie, a ktoré medzivládne a medzinárodné nevládne organizácie sa môžu pripustiť ako

pozorovatelia na jeho zasadanie;

VIII. schvaľuje úpravy článkov 5 až 8;

IX. robí ďalšie vhodné opatrenia zamerané na dosiahnutie

cieľov Osobitnej únie;

b) V otázkach, ktoré zaujímajú aj iné únie spravované Organizáciou, rozhoduje Zhromaždenie s prihliadnutím na odporúčania Koordinačného výboru Organizácie.

3.

a) Každý členský štát Zhromaždenia má 1 hlas.

b) Polovica členských štátov Zhromaždenia tvorí kvórum.

c) Ak je na zasadaní počet zastúpených štátov nižší ako polovica, ale ak je jednou tretinou členských štátov Zhromaždenia, alebo ju prevyšuje, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia, a to bez ohľadu na ustanovenie písmena b); rozhodnutia Zhromaždenia, s výnimkou rozhodnutí o rokovacom poriadku, sa však stanú vykonávateľnými až po splnení ďalej uvedených podmienok. Medzinárodný úrad oznámi tieto rozhodnutia tým členským štátom Zhromaždenia, ktoré neboli zastúpené, a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov, ktorá sa ráta odo dňa tohto oznámenia, odovzdali písomne svoj hlas alebo abstenciu. Ak po uplynutí tejto lehoty sa počet štátov, ktoré takto odovzdali svoj hlas alebo abstenciu, rovná najmenej počtu štátov chýbajúcich na dosiahnutie kvóra na zasadaní, stanú sa tieto rozhodnutia vykonávateľnými za predpokladu, že sa súčasne dosiahne potrebná väčšina.

d) S výnimkou ustanovenia článku 8 ods. 2 prijíma Zhromaždenie rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

e) Abstencia sa ako hlas neráta.

f) Delegát môže zastupovať iba jeden štát a môže hlasovať iba v jeho mene.

g) Členské štáty Osobitnej únie, ktoré nie sú členmi Zhromaždenia, sú pripustené na jeho schôdzky ako pozorovatelia.

4.

a) Zhromaždenie sa schádza raz za dva roky na riadne

zasadanie zvolané generálnym riaditeľom, a to s výnimkou mimoriadnych prípadov, v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako Valné zhromaždenie Organizácie.

b) Zhromaždenie sa schádza na mimoriadne zasadanie zvolané generálnym riaditeľom na žiadosť jednej štvrtiny členských štátov Zhromaždenia.

c) Generálny riaditeľ pripraví pre každé zasadanie program rokovania.

5. Zhromaždenie schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 6

Medzinárodný úrad

1.

a) Administratívne úlohy Osobitnej únie zabezpečuje Medzinárodný úrad.

b) Medzinárodný úrad najmä pripravuje zasadania a plní úlohy Sekretariátu Zhromaždenia, Výboru znalcov a všetkých ostatných výborov alebo pracovných skupín, ktoré Zhromaždenie alebo Výbor znalcov môžu zriadiť.

c) Generálny riaditeľ je najvyšším úradníkom Osobitnej únie a zastupuje ju.

2. Generálny riaditeľ a každý ním určený spolupracovník sa bez hlasovacieho práva zúčastňuje na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, Výboru znalcov alebo všetkých ostatných výborov alebo pracovných skupín, ktoré Zhromaždenie alebo Výbor znalcov môžu zriadiť. Generálny riaditeľ alebo ním určený spolupracovník je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.

3.

a) Medzinárodný úrad pripravuje podľa pokynov Zhromaždenia revízne konferencie o ustanoveniach dohody, okrem článkov 5-8.

b) Medzinárodný úrad sa môže radiť o príprave revíznych konferencií s medzivládnymi organizáciami a s medzinárodnými nevládnymi organizáciami.

c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa bez hlasovacieho práva zúčastňujú na rokovaniach revíznych konferencií.

Článok 7

Financovanie

1.

a) Osobitná únia má svoj rozpočet.

b) Rozpočet Osobitnej únie obsahuje vlastné príjmy a výdavky Osobitnej únie, jej príspevok do rozpočtu spoločných výdavkov únii a prípadne sumu danú k dispozícii rozpočtu Konferencie Organizácie.

c) Za výdavky spoločné úniám sa považujú výdavky, ktoré sa nevzťahujú výlučne na Osobitnú úniu, ale vzťahujú sa aj na jednu alebo viacej ďalších únií spravovaných Organizáciou. Podiel Osobitnej únie na týchto spoločných výdavkoch je úmerný záujmu, ktorý na nich má Osobitná únia.

2. Rozpočet Osobitnej únie sa zostavuje s prihliadnutím na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií spravovaných Organizáciou.

3. Rozpočet Osobitnej únie sa financuje z týchto zdrojov:

I. z príspevkov členských štátov Osobitnej únie;

II. z poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie;

III. z výťažku predaja publikácií Medzinárodného úradu týkajúcich sa Osobitnej únie a z dávok za tieto publikácie;

IV. z darov, odkazov a subvencií;

V. z nájomného, úrokov a ďalších rôznych príjmov.

4.

a) Na určenie sumy príspevkov uvedených v odseku 3. I. patrí každý členský štát Osobitnej únie do tej istej triedy, do ktorej je zaradený v Parížskej únii na ochranu priemyselného vlastníctva, a platí svoje ročné príspevky podľa počtu jednotiek, ktorý je určený pre takú triedu v tejto únii.

b) Ročný príspevok každého členského štátu Osobitnej únie sa skladá zo sumy, ktorej pomer k celkovej sume ročných príspevkov všetkých štátov pre rozpočet Osobitnej únie je rovnaký ako pomer medzi počtom jednotiek triedy, do ktorej je zaradený, a celkovým počtom jednotiek všetkých štátov.

c) Príspevky sú splatné prvého januára každého roka.

d) Štát, ktorý sa omeškal s platením svojich príspevkov, nemá právo hlasovať v žiadnom orgáne Osobitnej únie, ak sa suma nedoplatkov rovná celkovej sume príspevkov, ktoré má tento štát platiť za dva predchádzajúce plné roky, alebo ak ju prekračuje. Orgán Osobitnej únie však môže takému štátu dovoliť, aby v danom orgáne aj naďalej vykonával svoje hlasovacie právo, ak tento orgán predpokladá, že k omeškaniu došlo za mimoriadnych a nevyhnutných okolností.

e) V prípade, že rozpočet nebude schválený pred začiatkom nového finančného obdobia, prevedie sa rozpočet z minulého roka, a to spôsobom určeným finančným poriadkom.

5. Výška poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie určí generálny riaditeľ, ktorý o tom podá správu Zhromaždeniu.

6.

a) Osobitná únia má prevádzkový kapitálový fond, ktorý sa vytvorí jednorazovou platbou poskytnutou každým štátom Osobitnej únie. Ak sa fond stane nedostatočným, rozhodne Zhromaždenie o jeho zvýšení.

b) Výška začiatočnej platby každého štátu do uvedeného fondu alebo jeho účasti na zvýšení tohto fondu je úmerná ročnému príspevku toho-ktorého štátu platnému v roku, počas ktorého sa fond vytvorí alebo sa rozhodne o jeho zvýšení.

c) Pomernú sumu a spôsob platby určí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa po tom, čo vypočulo názor Koordinačného výboru Organizácie.

7.

a) Dohoda o sídle Organizácie uzavretá so štátom, na území ktorého má Organizácia svoje sídlo, ustanovuje, že tento štát poskytuje preddavky v prípadoch, keď je prevádzkový kapitálový fond nedostačujúci. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sú poskytované, sú v každom jednotlivom prípade predmetom samostatných dohôd medzi týmto štátom a Organizáciou.

b) Štát uvedený pod písmenom a) a Organizácia majú každý právo vypovedať záväzok poskytovať preddavky, a to formou písomného oznámenia. Výpoveď sa stane účinnou tri roky po uplynutí roka, v ktorom bola oznámená.

8. Revízia účtov sa zabezpečuje spôsobom ustanoveným finančným poriadkom jedným alebo viacerými štátmi Osobitnej únie alebo externými revizormi, ktorých s ich súhlasom určí Zhromaždenie.

Článok 8

Úpravy článkov 5-8

1. Návrhy na úpravy článkov 5, 6, 7 a tohto článku môže predložiť každý členský štát Zhromaždenia alebo generálny riaditeľ. Tieto návrhy oznamuje generálny riaditeľ členským štátom Zhromaždenia aspoň šesť mesiacov pred ich prerokovaním v Zhromaždení.

2. Úpravy článkov uvedených v odseku 1 schvaľuje Zhromaždenie. Ich schválenie vyžaduje trojštvrtinovú väčšinu odovzdaných hlasov; ale akékoľvek úpravy článku 5 a tohto odseku vyžadujú štyri pätiny odovzdaných hlasov.

3. Úpravy článkov uvedených v odseku 1 nadobudnú platnosť mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné oznámenie o ich prijatí urobené v súlade s príslušnými ústavnými pravidlami, a to od troch štvrtín štátov, ktoré sú členmi Zhromaždenia v čase, keď sa úprava schválila. Každá úprava uvedených článkov takto prijatá zaväzuje všetky štáty, ktoré sú členmi Zhromaždenia v čase, keď úprava nadobudne platnosť, alebo ktoré sa stanú jeho členmi neskoršie; ale každá úprava, ktorá má za následok zvýšenie finančných záväzkov štátov Osobitnej únie, zaväzuje iba tie štáty, ktoré notifikovali také úpravy.

Článok 9

Ratifikácia a prístup; nadobudnutie platnosti

1. Každý zo štátov Osobitnej únie, ktorý podpísal toto znenie, ho môže ratifikovať, a ak ho nepodpísal, môže k nemu pristúpiť.

2. Každý štát, ktorý nie je členským štátom Osobitnej únie, ale je členom Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, môže pristúpiť k tomuto zneniu a stať sa tak členom tejto Osobitnej únie.

3. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe sa ukladajú u generálneho riaditeľa.

4.

a) Toto znenie nadobúda platnosť tri mesiace po tom, čo boli splnené obe ďalej uvedené podmienky:

I. šesť alebo viac štátov odovzdalo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe;

II. najmenej tri z týchto štátov sú ku dňu, ku ktorému je toto znenie otvorené na podpis, štátmi Osobitnej únie.

b) Nadobudnutie platnosti uvedené pod písmenom a) je účinné voči krajinám, ktoré najmenej tri mesiace pred uvedeným nadobudnutím platnosti odovzdali listiny o ratifikácii alebo o prístupe.

c) Pre každý ďalší štát, na ktorý sa nevzťahuje ustanovenie písmena b), nadobudne toto znenie platnosť tri mesiace po dni, čo generálny riaditeľ oznámi jeho ratifikáciu alebo prístup, iba ak by v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe bolo uvedené neskoršie dátum. V tomto prípade nadobudne toto znenie platnosť pre ten štát dňom uvedeným v listine.

5. Ratifikácia alebo prístup právom znamená prijatie všetkých ustanovení a priznaní všetkých výhod vyplývajúcich z tohto znenia dohody.

6. Po tom, čo toto znenie nadobudne platnosť, nemôže žiaden štát ratifikovať predchádzajúce znenie tejto dohody, ani k nemu pristúpiť.

Článok 10

Doba trvania

Táto dohoda má rovnakú dobu trvania ako Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.

Článok 11

Revízia

1. Túto dohodu môžu periodicky revidovať konferencie štátov Osobitnej únie.

2. Revízne konferencie sa zvolávajú na základe rozhodnutia Zhromaždenia.

3. Články 5-8 môžu upravovať buď revízne konferencie, alebo sa upravujú v súlade s článkom 8.

Článok 12

Výpoveď

1. Každý štát môže vypovedať toto znenie oznámením odoslaným generálnemu riaditeľovi. Táto výpoveď zahŕňa aj výpoveď toho znenia alebo tých znení, ktoré predchádzali tomuto zneniu a ktoré štát dávajúci výpoveď ratifikoval alebo na ktoré pristúpil, a je účinná iba pre štát, ktorý ju podal, pričom dohoda zostáva platná a vykonávateľná voči ostatným štátom Osobitnej únie.

2. Výpoveď nadobúda účinnosť jeden rok po dni, čo o tom generálny riaditeľ dostal oznámenie.

3. Právo výpovede obsiahnuté v tomto článku, nemôže žiaden štát vykonať, dokiaľ neuplynie päť rokov odo dňa, keď sa stal členom Osobitnej únie.

Článok 13

Odkaz na článok 24 Parížskeho dohovoru

Ustanovenia článku 24 stockholmského znenia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z r. 1967 sa použijú aj pre túto dohodu; ak sa však v budúcnosti tieto ustanovenia upravia, bude sa na túto dohodu vzťahovať posledná úprava vo vzťahu k tým štátom Osobitnej únie, ktoré táto dohoda bude zaväzovať.

Článok 14

Podpisy; jazyky; funkcie depozitára; oznámenia

1.

a) Toto znenie je podpísané v jedinom originálnom exemplári vyhotovenom v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako právoplatné; je uložené u generálneho riaditeľa.

b) Generálny riaditeľ vyhotoví po konzultáciách so zainteresovanými vládami oficiálne texty tohto znenia dohody, a do dvoch mesiacov po podpise tohto znenia v ďalších dvoch jazykoch, španielskom a ruskom, v ktorých okrem jazykov uvedených pod písmenom a) boli podpísané rovnako právoplatné texty Konvencie ustanovujúcej Svetovú organizáciu duševného vlastníctva.

c) Generálny riaditeľ vyhotoví oficiálne texty tohto znenia dohody po konzultáciách so zainteresovanými vládami v nemeckom, arabskom, talianskom a portugalskom jazyku a v ďalších jazykoch, ktoré môže určiť Zhromaždenie.

2. Toto znenie zostáva otvorené na podpis do 31. decembra 1977.

3.

a) Generálny riaditeľ overí a odovzdá dve kópie podpísaného textu tohto znenia vládam všetkých štátov Osobitnej únie a na žiadosť ktoréhokoľvek iného štátu.

b) Generálny riaditeľ overí a odovzdá dve kópie každej úpravy tohto znenia vládam všetkých štátov Osobitnej únie a na požiadanie vláde ktoréhokoľvek iného štátu.

4. Generálny riaditeľ dá zaregistrovať toto znenie v Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

5. Generálny riaditeľ oznámi vládam všetkých členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva:

I. podpisy vykonané podľa odseku 1;

II. uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa článku 9 ods. 3;

III. dátum nadobudnutia platnosti tohto znenia podľa článku 9 ods. 4 písm. a);

IV. prijatie úprav tohto znenia podľa článku 8 ods. 3;

V. dni, v ktorých tieto úpravy nadobúdajú platnosť;

VI. výpovede, ktoré dostal podľa článku 12.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.