Zákon č. 148/1979 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1980

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1980 do31.12.1980

148

ZÁKON

z 12. decembra 1979

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1980

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

1. Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 164 130 400 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 164 130 400 000 Kčs

(Príloha).

2. Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie sú:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 24 497 810 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 14 723 833 000 Kčs

z toho:

a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 1 696 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 747 000 000 Kčs

b) dotácie na investície na realizáciu úloh oblastného rozvoja pre organizácie riadené federálnymi orgánmi

- Slovenskej socialistickej republike 160 000 000 Kčs

c) neinvestičné dotácie na rozvoj Severočeského kraja, Národné divadlo a Palác kultúry v Prahe 249 600 000 Kčs

d) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 560 138 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 326 873 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 16 939 100 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 9 609 400 000 Kčs

f) dotácie na cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 3 445 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 2 848 000 000 Kčs

g) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 837 972 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 482 560 000 Kčs

h) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 770 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 550 000 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 35 892 190 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 29 066 167 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, cenovými, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 148/1979 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva163 116 907
Ostatné príjmy1 013 493
Úhrn164 130 400
Výdavky
Výdavky federálnych organizácií na:
hospodárstvo38 578 741
kultúrne a sociálne opatrenia 1 815 838
obranu a bezpečnosť18 090 700
správu 1 445 007
súdy, prokuratúry a arbitráž 20 114
Spolu59 950 400
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu104 480 000
Úhrn164 130 400.