Vyhláška č. 64/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky

Čiastka 12/1979
Platnosť od 29.06.1979
Účinnosť od 14.07.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 dňom 11. júla 1978.

64

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. februára 1979

o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky


Dňa 2. októbra 1975 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 dňom 11. júla 1978.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Talianskej republiky,

vedené prianím uzavrieť Dohodu s cieľom rozvíjať letecké dopravné vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na vykonávanie tejto Dohody, ak z textu nevyplýva inak:

a) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňa všetky Prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny Príloh alebo Dohovoru podľa jeho článkov 90 a 94;

b) výraz „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy, pokiaľ ide o Taliansku republiku, Ministerstvo dopravy, Generálne riaditeľstvo civilného letectva, alebo v oboch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán poverené vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody, za letecký podnik vykonávajúci dohodnuté letecké služby na určených tratiach v súlade s odsekom 1 článku 2 tejto Dohody;

d) výrazy „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam ustanovený v článku 2 a 96 Dohovoru;

e) výraz „Príloha“ znamená Prílohu tejto Dohody alebo jej doplnky urobené v súlade s ustanoveniami odseku 2 článku 15 tejto Dohody. Príloha tvorí neoddeliteľnú časť Dohody a všetky odvolania na túto Dohodu zahŕňajú v sebe odvolanie na Prílohu, ak nie je ustanovené inak.

Článok 2

(1) Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode, aby jej určenému leteckému podniku umožnila zriadiť medzinárodné letecké služby na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody. Uvedené služby a trate sú ďalej nazývané „dohodnuté služby“ a „určené trate“.

(2) Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany;

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely;

c) pri vykonávaní dohodnutých služieb vykladať a nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar a poštu podľa podmienok ustanovených v tejto Dohode a v jej Prílohe.

(3) Žiadne ustanovenie tejto Dohody neoprávňuje určený letecký podnik jednej zmluvnej strany nakladať za odplatu na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar a poštu s určením pre iné miesto na území tejto druhej zmluvnej strany („kabotáž“).

Článok 3

(1) Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

(2) Po tom, čo druhá zmluvná strana dostane písomné oznámenie, bez meškania udelí, s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku, určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

(3) Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky ustanovené zákonmi, predpismi a správnymi opatreniami, ktoré tento úrad obvykle a primerane používa v súlade s ustanoveniami Dohovoru pri vykonávaní medzinárodných obchodných leteckých služieb.

(4) Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť udelenie prevádzkových oprávnení spomenutých v odseku 2 tohto článku alebo uložiť určenému leteckému podniku pri využívaní práv ustanovených článkom 2 také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné v prípade, keď nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom.

(5) Hneď ako bol letecký podnik takto určený a oprávnený, môžu sa kedykoľvek začať vykonávať dohodnuté služby pri splnení ustanovenia článku 9 za predpokladu, že pre také služby budú v platnosti tarify ustanovené v súlade s ustanoveniami článku 11 tejto Dohody.

Článok 4

(1) Každá zmluvná strana bude mať právo odvolať prevádzkové oprávnenie alebo zastaviť vykonávanie práv ustanovených v článku 2 tejto Dohody leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou, alebo uložiť na využívanie týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné

a) v prípade, že sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi, predpismi a správnymi opatreniami zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje;

b) v prípade, že nie je presvedčená, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane určujúcej letecký podnik alebo štátnym príslušníkom tejto zmluvnej strany;

c) v prípade, že letecký podnik inak nedodrží vykonávanie dohodnutých služieb podľa podmienok ustanovených v tejto Dohode.

(2) Ak okamžité odvolanie prevádzkových oprávnení, zastavenie výkonu práv alebo uloženie podmienok z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku nebude nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov, predpisov a správnych opatrení, uplatní sa toto právo až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

(1) Zákony, predpisy a správne opatrenia každej zo zmluvných strán týkajúce sa vstupu, pobytu a výstupu lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety z ich územia alebo prevádzky lietania a výstupu týchto lietadiel v čase, keď sú na ich území, sa budú vzťahovať na lietadla leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou.

(2) Zákony, predpisy a predpisy správneho konania každej zo zmluvných strán týkajúce sa vstupu cestujúcich, členov leteckých posádok, tovaru a pošty na ich území, pobytu na ňom a výstupu z neho, ako sú predpisy o vstupe, výstupe, prisťahovalectve, cestovných dokladoch, cle a karanténe, sa musia na ich území dodržiavať pri doprave cestujúcich, členov leteckých posádok, tovaru a pošty lietadlom leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou.

(3) Dane a poplatky za používanie letísk, zariadenia a technického vybavenia na území jednej zmluvnej strany sa budú vyberať podľa sadzieb a taríf ustanovených zákonmi, predpismi a správnymi opatreniami tejto zmluvnej strany.

Článok 6

(1) Lietadlo používané určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany pri medzinárodných leteckých službách ustanovených v tejto Dohode, ako aj pohonné hmoty a mazacie oleje, zásoby lietadla, náhradné dielce a obvyklé vybavenie uložené na palube takého lietadla budú oslobodené od všetkých colných dávok, inšpekčných a iných fiškálnych poplatkov pri prílete na územie druhej zmluvnej strany.

(2) S výnimkou poplatkov zodpovedajúcich vykonaným službám sa od uvedených ciel a fiškálnych poplatkov oslobodia aj:

a) pohonné hmoty, mazacie oleje, zásoby lietadla, náhradné dielce a obvyklé vybavenie lietadla dovezené a uložené na území jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany na výlučné použitie lietadlom tohto leteckého podniku;

b) pohonné hmoty, mazacie oleje, zásoby lietadla, náhradné dielce a obvyklé vybavenie lietadla naložené na území druhej zmluvnej strany v rámci limitov a podmienok určených jej úradmi na výlučné použitie na palube lietadla leteckého podniku určeného jednou zo zmluvných strán.

(3) Položky, na ktoré sa vzťahujú oslobodenia podľa predchádzajúcich odsekov, sa budú používať iba na vykonávanie leteckých služieb a v prípade, že nie sú používané, musia sa vyviezť, pokiaľ nebude v súlade s predpismi platnými pre územie príslušnej zmluvnej strany povolený ich prevod na iný letecký podnik alebo ich dovoz.

(4) Oslobodenie ustanovené v tomto článku platné aj pre tú časť spomenutých položiek, ktorá sa použije počas letov nad územím zmluvnej strany poskytujúcej oslobodenie, môže byť podmienené splnením formalít obvyklých na príslušnom území včítane colnej kontroly.

Článok 7

(1) Prevody zostatkov príjmov dosiahnutých určeným leteckým podnikom jednej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany sa budú uskutočňovať podľa predpisov obsiahnutých v platobnej dohode medzi oboma zmluvnými stranami.

(2) Ak sa taká dohoda nebude môcť použiť, uskutoční sa prevod vo voľne zameniteľnej mene.

(3) Príslušné sumy sa budú voľne prevádzať bez akýchkoľvek poplatkov, daní a obmedzení.

Článok 8

(1) Určené letecké podniky budú mať slušné a rovnaké možnosti vykonávať dohodnuté služby medzi územiami zmluvných strán.

(2) Pri vykonávaní dohodnutých služieb vezme určený letecký podnik každej zo zmluvných strán do úvahy záujmy určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, aby neprimerane neovplyvnil jeho letecké služby vykonávané na tej istej trati alebo jej časti.

(3) Vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach bude v úzkej závislosti od požiadaviek verejnosti. Základným cieľom každej dohodnutej služby bude zabezpečiť pri rozumnom využití kapacitu zodpovedajúcu bežným a rozumne predpokladaným požiadavkám v oboch smeroch na dopravu cestujúcich, tovaru a pošty pre územie zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik vykonávajúci spomenuté služby.

(4) Práva poskytnuté každému určenému leteckému podniku pre dopravu cestujúcich, tovaru a pošty medzi územím druhej zmluvnej strany a územiami tretích krajín sa budú vykonávať podľa všeobecnej zásady, že pri rozvoji medzinárodných leteckých služieb sa bude ponúkaná kapacita posudzovať v závislosti:

a) s prepravnými požiadavkami smerujúcimi na územie zmluvnej strany, ktorá letecký podnik určila a vychádzajúcimi z tohto územia;

b) s prepravnými požiadavkami v oblasti, ktorú letecký podnik prelietava, pričom sa vezmú do úvahy aj letecké služby vykonávané v tejto oblasti leteckými podnikmi iných krajín;

c) s požiadavkami na priamu leteckú premávku.

Článok 9

(1) Dohodnuté služby možno vykonávať len v prípade dojednania a platnosti dohôd medzi určenými leteckými podnikmi oboch strán o počte frekvencií a zodpovedajúcich ekonomických a technických podmienkach; také dohody sa budú predkladať na schválenie leteckým úradom zmluvných strán.

(2) Letové poriadky dohodnutých služieb sa predložia na schválenie najneskoršie 60 (šesťdesiat) dní pred nadobudnutím ich platnosti leteckým úradom oboch zmluvných strán. Ten istý postup bude platiť aj pre ďalšie zmeny letových poriadkov. Ak sa letecké úrady dohodnú, môže sa spomenutá lehota v osobitných prípadoch skrátiť.

Článok 10

Letecké úrady každej zo zmluvných strán budú leteckému úradu druhej zmluvnej strany na požiadanie predkladať štatistické údaje o využití kapacity služieb vychádzajúcich z územia alebo smerujúcich na územie druhej zmluvnej strany, ponúkanej určeným leteckým podnikom prvej zmluvnej strany na linkách ustanovených v Prílohe tejto Dohody.

Článok 11

(1) Výraz „tarifa“ používaný ďalej znamená podmienky a ceny za ich využitie, ktoré sa budú platiť za dopravu cestujúcich, batožiny a tovaru spolu s odmenami a podmienkami pre sprostredkovateľov a za iné pomocné služby; nezahŕňa však poplatky a podmienky pre dopravu pošty.

(2) Tarify používané leteckým podnikom jednej zmluvnej strany pre dopravu na územie alebo z územia druhej zmluvnej strany sa určia v primeranej výške, pritom sa náležite prihliadne na všetky potrebné činitele, ako sú náklady na prevádzku, primeraný zisk a tarify iných leteckých podnikov.

(3) Tarify uvedené v odseku 2 tohto článku dojednajú, ak to bude možné, určené letecké podniky oboch zmluvných strán po porade s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi dopravu na celej linke alebo jej časti a dohoda o tom sa dosiahne, ak to bude možné, prostredníctvom procedúry na to vytvorenej Medzinárodným združením leteckých dopravcov.

(4) Takto dojednané tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom zmluvných strán najmenej deväťdesiat (90) dní pred navrhovaným dňom ich zavedenia; v osobitných prípadoch sa tento časový limit môže so súhlasom leteckých úradov skrátiť.

(5) Súhlas s tarifami sa môže dať výslovne. V prípade, že žiadny z leteckých úradov neoznámi svoj nesúhlas s ktoroukoľvek tarifou do štyridsiatich (40) dní odo dňa predloženia taríf podľa odseku 4 tohto článku, tarify sa budú považovať za schválené. Ak bude časový limit na predloženie skrátený v súlade s odsekom 4 tohto článku, môžu sa letecké úrady dohodnúť na lehote kratšej ako štyridsať (40) dní, počas ktorej sa má nesúhlas oznámiť.

(6) Ak sa tarify nebudú môcť dohodnúť podľa odseku 3 tohto článku alebo ak v časovej lehote určenej v odseku 5 tohto článku odovzdá letecký úrad jednej zmluvnej strany leteckému úradu druhej zmluvnej strany oznámenie o svojom nesúhlase s tarifami dohodnutými podľa odseku 3 tohto článku, pokúsia sa tarify určiť vzájomnou dohodou letecké úrady zmluvných strán.

(7) Ak sa letecké úrady nebudú môcť dohodnúť na schválení žiadnej tarify predloženej im podľa odseku 4 tohto článku alebo na jej určení podľa odseku 6, bude sa spor riešiť v súlade s ustanoveniami článku 16 tejto Dohody.

(8) Tarify dojednané podľa ustanovenia tohto článku budú v platnosti až do dojednania nových taríf. Platnosť žiadnej tarify sa však na základe tohto odseku nemôže predĺžiť o viac ako dvanásť (12) mesiacov po dni, ktorým by sa inak platnosť tarify skončila.

Článok 12

(1) Každá zmluvná strana poskytne na základe vzájomnosti určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany právo udržiavať na území druhej zmluvnej strany v mieste uvedenom v zozname tratí kancelárie a administratívny, obchodný a technický personál vybraný zo štátnych príslušníkov jednej alebo oboch zmluvných strán nevyhnutný pre potreby určeného leteckého podniku.

(2) Zamestnávať štátnych príslušníkov tretích krajín na území zmluvnej strany bude možné iba so súhlasom jej leteckého úradu.

(3) Zamestnanci druhej zmluvnej strany alebo štátni príslušníci tretích krajín budú podliehať vnútroštátnym predpisom vzťahujúcim sa na vstup na územie a pobyt na území príslušnej zmluvnej strany, ako sú zákony, predpisy a správne opatrenia platné na jej území.

(4) Počet zamestnancov uvedených v odseku 3 tohto článku sa predloží na schválenie leteckým úradom oboch zmluvných strán.

(5) Každá zmluvná strana poskytne spomenutým kanceláriám a zamestnancom - štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany alebo tretích krajín - nevyhnutnú pomoc a takisto zariadenie aj pre pobyt týchto zamestnancov na príslušnom území.

Článok 13

(1) Táto Dohoda a každá jej zmena podľa článku 15 budú registrované v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 14

V duchu tesnej spolupráce budú letecké úrady oboch zmluvných strán uskutočňovať podľa potreby konzultácie týkajúce sa výkladu a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 15

(1) Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o konzultácie druhú zmluvnú stranu. Tieto konzultácie , ktoré bude možno uskutočniť medzi leteckými úradmi, a to buď priamym rokovaním, alebo písomne, sa uskutočnia do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti. Zmeny takto dohodnuté nadobudnú platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

(2) Zmeny v Prílohe tejto Dohody sa môžu predbežne robiť odo dňa dojednaného leteckými úradmi a nadobudnú platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót.

(3) Ak pre obe zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o pravidelných medzinárodných leteckých službách, upraví sa táto Dohoda tak, aby zodpovedala ustanoveniam takého mnohostranného dohovoru.

Článok 16

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak sa medzi týmito leteckými úradmi dohoda nedosiahne, urovná sa spor diplomatickou cestou.

Článok 17

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie skončiť platnosť tejto Dohody. Kópia výpovede sa zároveň zašle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak sa taká výpoveď dala, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť mesiacov odo dňa, čo výpoveď dostala druhá zmluvná strana, pokiaľ sa výpoveď po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami neodvolá pred uplynutím tohto obdobia. Ak prijatie výpovede druhá zmluvná strana nepotvrdí, bude sa výpoveď považovať za doručenú štrnásť dní po tom, čo jej kópiu dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 18

Každá zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom posledného z týchto písomných oznámení.

Dané v Prahe 2. októbra 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jaroslav Podzimek v. r.

Za vládu

Talianskej republiky:

Felice Santini v. r.

PRÍLOHA

I. Trať určeného leteckého podniku Československej socialistickej republiky:

Body v Československu - Rím, v oboch smeroch

II. Trať určeného leteckého podniku Talianskej republiky:

Body v Taliansku - Praha, v oboch smeroch

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.