125

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 10. októbra 1979

o školách v prírode

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 45 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


§ 1

Vysielanie detí a žiakov do škôl v prírode

(1) Do škôl v prírode1) sa vysielajú deti zo všetkých typov materských škôl, žiaci druhého až štvrtého ročníka základnej školy, žiaci štvrtého až ôsmeho ročníka základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a základných deväťročných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a ďalej žiaci osobitných škôl. Žiaci zo škôl pri zdravotníckych zariadeniach a žiaci pomocných škôl sa do školy v prírode nevysielajú.

(2) Z obcí a ich častí uvedených v prílohe tejto vyhlášky, pretože je v nich mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu, vysielajú sa dva razy v každom školskom roku, z toho raz v zimnom období do škôl v prírode deti materských škôl a žiaci škôl uvedených v odseku 1 (ďalej len „žiaci").

(3) Žiaci materských škôl sa do školy v prírode vysielajú raz v priebehu dochádzky do materskej školy, žiaci škôl uvedených v § 1 ods. 1 sa do školy v prírode vysielajú raz v priebehu povinnej školskej dochádzky.

(4) S vyslaním žiaka do školy v prírode a s výškou príspevku (§ 6 ods. 4) musia súhlasiť rodičia alebo iní zákonní zástupcovia (ďalej len „zákonní zástupcovia“). Do školy v prírode sa nemôžu vyslať žiaci, ktorých zdravotný stav by podľa posudku školského lekára mohol byť ohrozený pobytom v škole v prírode, a žiaci, ktorí by ohrozovali zdravie ostatných žiakov.

(5) Pokiaľ sa žiak nezúčastní na pobyte v škole v prírode, zabezpečí riaditeľ vysielajúcej školy jeho vyučovanie v inej triede školy.

§ 2

Organizácia škôl v prírode

(1) Školy v prírode sa organizujú

a) v objektoch trvale slúžiacich tomuto poslaniu spravovaných národnými výbormi,

b) v objektoch slúžiacich tomuto poslaniu prechodne prenechaných národnému výboru na dočasné užívanie.

(2) Vysielanie do školy v prírode organizuje a školskú inšpekciu v nej vykonáva národný výbor, ktorý školy uvedené v § 1 ods. 1 odborne vedie.2)

(3) Zdravotný dozor nad školou v prírode vykonáva okresný ústav národného zdravia, v obvode ktorého je škola umiestnená.

§ 3

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

(1) Výchovno-vzdelávacia činnosť v školách v prírode sa spravuje predpismi platnými pre školy, z ktorých boli žiaci vyslaní.

(2) Činnosť žiakov v čase mimo vyučovania sa zameriava predovšetkým na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť organizovanú podľa podmienok školy v prírode.

(3) O návštevách zákonných zástupcov v škole v prírode sa dohodne riaditeľ vysielajúcej školy pred odchodom žiakov do školy v prírode.

§ 4

(1) Finančná norma na nákup potravín v škole v prírode na deň v maloobchodných cenách je

pre žiaka materskej školy 15,00 Kčs

pre žiaka 1. stupňa 17,50 Kčs

pre žiaka 2. stupňa 18,60 Kčs

pre dospelú osobu 18,60 Kčs

(2) Finančná norma na nákup potravín v škole v prírode organizovanej podľa § 1 ods. 2 na deň v maloobchodných cenách je

pre žiaka materskej školy 19,40 Kčs

pre žiaka 1. stupňa 21,80 Kčs

pre žiaka 2. stupňa 23,00 Kčs

pre dospelú osobu 23,00 Kčs

(3) Na stravovanie v školách v prírode sa vzťahujú osobitné predpisy,3) ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 5

Ubytovanie

Ubytovanie žiakov v objektoch trvale slúžiacich poslaniu škôl v prírode sa spravuje predpismi o internátnych školských zariadeniach.

§ 6

Hospodárenie škôl v prírode, poplatky

(1) Všetky výdavky spojené s prevádzkou škôl v prírode zabezpečí vo svojom rozpočte národný výbor, ktorý školu v prírode spravuje.

(2) Mzdy pracovníkov škôl v prírode, ostatné náležitosti poskytované pracovníkom podľa pracovnoprávnych predpisov a vecné výdavky na školy v prírode uhrádza národný výbor, ktorý školu v prírode spravuje.

(3) Pracovníkom vysielaným do škôl v prírode uhrádza národný výbor, ktorý pre týchto pracovníkov plní úlohy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, výdavky až do výšky náhrady cestovných výdavkov poskytovaných podľa osobitných predpisov.4)

(4) Pri vysielaní žiakov škôl uvedených v § 1 ods. 1 poskytne národný výbor, ktorý tieto školy odborne vedie, na úhradu skutočných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovné žiakov príspevok vo výške 10 Kčs na jedného žiaka a deň. Rozdiel medzi príspevkom poskytnutým národným výborom a medzi skutočnými výdavkami na stravovanie, ubytovanie a cestovné žiakov uhrádzajú zákonní zástupcovia žiakov príspevkom, ktorý zaplatia v dohodnutom termíne pred vyslaním žiakov do školy v prírode.

(5) Pri vysielaní žiakov do škôl v prírode z oblastí, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu (§ 1 ods.2), uhrádza národný výbor, ktorý školy odborne vedie, všetky výdavky na stravovanie, ubytovanie a cestovné žiakov. Na úhradu stravovacích nákladov prispievajú zákonní zástupcovia žiakov príspevkom 5 Kčs na žiaka a deň.

(6) Ak sa škola v prírode organizuje v objektoch slúžiacich tomuto poslaniu prechodne, všetky výdavky zabezpečí vo svojom rozpočte národný výbor, ktorý školy uvedené v § 1 ods. 1 odborne vedie.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 101/1984 Zb.

Zoznam obcí a ich častí, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu

HLAVNÉ MESTO SSR BRATISLAVA

Celé územie mesta s výnimkou likality Čuňovo, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Jarovce, Karlova Nová Ves, Lamač, Rusovce, Záhorská Bystrica.

ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJ

Okres Bratislava-vidiek:

Dunajská Lužná, Rovinka.

Okres Galanta:

Dolná Streda, Sereď, Šintava, Šaľa-Veča, Trnovec nad Váhom.

Okres Trenčín:

Horné Srnie.

STREDOSLOVENSKÝ KRAJ

Okres Dolný Kubín:

Dolný Kubín, Dolná Lehota, Horná Lehota, Istebné, Medzibrodie nad Oravou, Oravská Poruba, Oravský Podzámok, Párnica, Veličná.

Okres Považská Bystrica:

Košeca, Ladce, Tuženice.

Okres Prievidza:

Bystričany, Handlová, Kamenec pod Vtáčnikom, Koš, Nováky, Zemianske Kostoľany.

Okres Žiar nad Hronom:

Žiar nad Hronom, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Trnávka, Horná Ždaňa, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Lutila, Prestavlky, Sklené Teplice, Stará Kremnička.

Okres Žilina:

Lietavská Lúčka.

VÝCHODOSLOVENSKÝ KRAJ

NÁRODNÝ VÝBOR MESTA KOŠÍC

Košice-Juh, Košice-Ťahanovce.

Okres Košice-Vidiek:

Haniska, Hutníky, Perín-Chym, Veľká Ida.

Okres Michalovce:

Strážske.

Okres Rožňava:

Gemerské Teplice, Gočovo, Hemckovce, Chyžné, Jelšava, Lubeník, Magnezitovce, Nižná Slaná, Revúcka Lehota.

Okres Spišská Nová Ves:

Kolinovce, Krompachy, Markušovce, Matejovce, Rudňany.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach.

2) § 7 ods. 3, § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.

3) Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 8. februára 1983 č. 1 734/1983-412 o školskom stravovaní registrovaná v čiastke 13/1983 Zb. a uverejnená vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky zošit č. 4/1983.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.