Vyhláška č. 58/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku

Čiastka 11/1979
Platnosť od 19.06.1979 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1979 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

58

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 12. mája 1979

o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 1 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

Veci uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky je zakázané vyvážať v turistickom styku s výnimkou vecí, ktoré predstavujú cestovné potreby cestujúcich, pokiaľ druh a množstvo týchto potrieb zodpovedá osobným pomerom a dĺžke cesty.1)

§ 2

Veci uvedené v prílohe č. 2 bez ohľadu na ich hodnotu možno v turistickom styku vyvážať len na vývozné povolenie.2) Výnimku tvoria veci, ktoré predstavujú cestovné potreby cestujúcich, pokiaľ druh a množstvo týchto potrieb zodpovedá osobným pomerom a dĺžke cesty.1) Úľava ustanovená v predpise o konaní pri vývoze pre tieto veci neplatí.3)

§ 3

Správny poplatok za udelenie vývozného povolenia na veci uvedené v prílohe č. 2 je 100 % z maloobchodnej tuzemskej ceny veci.4)

§ 4

Vyhláška sa nevzťahuje:

a) na veci preukázateľne zakúpené v predajniach organizácie Tuzex alebo v iných organizáciách oprávnených na predaj za voľné meny;

b) na veci vyvážané pracovníkmi cudzích zastupiteľských úradov a iných orgánov požívajúcich výsad a imunít v ČSSR.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku v znení vyhlášky č. 68/1976 Zb.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.


Minister:

Ing. Barčák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 58/1979 Zb.

Zoznam vecí, ktorých vývoz je v turistickom styku zakázaný

1. mäso, ryby, hydina a výrobky z nich včítane konzerv

2. maslo

3. sadlo

4. jedlé tuky

5. mliečne konzervy včítane sušeného mlieka

6. ryža

7. cukor

8. káva

9. kakao a kakaové prášky na prípravu nápojov

10. suché plody (orechy, mandle, figy, datle, hrozienka a pod.)

11. južné ovocie (pomaranče, citróny, grapefruity, banány, ananás) a výrobky z neho

12. pletená bielizeň včítane detskej a dojčenskej

13. osobná bielizeň z tkanín včítane detskej a dojčenskej

14. pletené vrchné ošatenie včítane detského a dojčenského

15. pančuchové výrobky každého druhu včítane detských a dámskych pančuchových nohavíc

16. detské vrchné odevy

17. odevy z usní a kožušín včítane umelých kožušín

18. bavlnené tkaniny každého druhu

19. plyše každého druhu

20. plienky

21. posteľový tovar

22. uteráky, utierky

23. obuv každého druhu

24. výrobky zo zlata

25. pneumatiky a duše

26. benzín vo vozidlách registrovaných v cudzine s výnimkou benzínu v nádobách pevne zabudovaných vo vozidle.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 58/1979 Zb.

Zoznam vecí, ktoré možno vyvážať v turistickom styku iba na vývozné povolenie

1. dovážané tabakové výrobky

2. prikrývky

3. kožené rukavice

4. gumotextilné ležadlá a nafukovacie gumové člny

5. stany

6. spacie vaky

7. lyže

8. koberce

9. školské aktovky a puzdrá na písacie potreby

10. nehrdzavejúce príbory a nehrdzavejúci riad

11. brúsené sklo

12. úžitkový porcelán

13. smaltovaný riad

14. lustre

15. inštalačný, elektroinštalačný a stavebný materiál.

Poznámky pod čiarou

1) § 40 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.

2) § 2 vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze v znení vyhlášky č. 4/1969 Zb.

3) Bod 14 prílohy vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze v znení vyhlášky č. 4/1969 Zb.

4) Položka 63 písm. a) sadzobníka I vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch.