Predpisy v roku 1971

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov krajských národných výborov 11.02.1971
2/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom 01.03.1971
3/1971 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv 11.02.1971
4/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zrušení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách 11.02.1971
5/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve 11.02.1971
7/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o registrácii stavieb 11.02.1971
9/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 22.02.1971
11/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov 02.03.1971
12/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady 08.03.1971
13/1971 Zb. Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici a niektorých okresných súdov 08.03.1971
14/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych a ďalších hospodárskych organizácií 17.03.1971
15/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku 17.03.1971
16/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií 17.03.1971
20/1971 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky 01.04.1971
21/1971 Zb. Zákon o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií 01.04.1971
22/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad 01.04.1971
23/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 20 Kčs 01.04.1971
24/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní bankoviek po 20 Kčs 01.04.1971
26/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 181/1969 Zb. o ochrane pred povodňami 13.04.1971
27/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „INTERCHIM" 28.04.1971
28/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev 28.04.1971
29/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie 28.04.1971
30/1971 Zb. Vyhláška ministra vnútra Československej socialistickej republiky o poverení príslušníkov Ľudových milícií plnením niektorých bezpečnostných úloh 12.05.1971
31/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa 12.05.1971
32/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) 01.07.1971
33/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky 01.06.1971
34/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich 01.06.1971
35/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov 01.06.1971
37/1971 Zb. Hospodársky zákonník (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
38/1971 Zb. Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
40/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch 14.06.1971
42/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky 01.07.1971
43/1971 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii 01.08.1971
44/1971 Zb. Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia 01.08.1971
45/1971 Zb. Zákon o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971 06.07.1971
46/1971 Zb. Zákon o geodézii a kartografii 01.09.1971
47/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť 06.07.1971
48/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme 07.07.1971
49/1971 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel 01.09.1971
50/1971 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami 01.09.1971
51/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 22.07.1971
55/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 01.08.1971
56/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republice 01.08.1971
60/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky)
61/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" 08.07.1971
62/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch 01.08.1971
63/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave 01.08.1971
64/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o úprave štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971 08.07.1971
65/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra 08.07.1971
66/1971 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe
67/1971 Zb. Vyhláška ministra priemyslu Českej socialistickej republiky o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovaní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
70/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
71/1971 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva 01.10.1971
73/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu 01.09.1971
74/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu 01.09.1971
75/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe 01.10.1971
76/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti 30.08.1971
77/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 01.09.1971
79/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou 15.09.1971
80/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach 15.09.1971
81/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe 15.09.1971
82/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave 15.09.1971
83/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva 15.09.1971
84/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry 31.08.1971
85/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou 15.09.1971
88/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov 16.09.1971
89/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971 16.09.1971
90/1971 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave 20.09.1971
91/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 20.09.1971
92/1971 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
93/1971 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
96/1971 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
97/1971 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
98/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa 01.10.1971
99/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri staroslivosti o deti 01.10.1971
101/1971 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975 (zákon o piatom päťročnom pláne) 20.10.1971
102/1971 Zb. Zákon o ochrane štátneho tajomstva 01.01.1972
103/1971 Zb. Zákon o ľudovej kontrole 20.10.1971
104/1971 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov 01.11.1971
106/1971 Zb. Zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení 20.10.1971
107/1971 Zb. Zákon o materskom príspevku 20.10.1971
108/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vylášok č. 91/1968 Zb., č. 179/1968 Zb a č. 75/1970 Zb. 20.10.1971
109/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb. 20.10.1971
110/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri niektorých daniach platených obyvateľstvom 20.10.1971
111/1971 Zb. Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1972
112/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1972
113/1971 Zb. Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1972
114/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1972
119/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
120/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1971-1975 27.10.1971
121/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republice 27.10.1971
122/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe 01.01.1972
123/1971 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
124/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa 27.10.1971
125/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzorov 1958 a 1961 27.10.1971
126/1971 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni 26.11.1971
128/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov 24.11.1971
129/1971 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov 01.01.1973
130/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní 24.11.1971
132/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch 24.11.1971
133/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so štátnym sviatkom Slovenskej socialistickej republiky 29. augustom v roku 1972 24.11.1971
136/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov národných výborov 01.01.1972
137/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 89/1971 Zb. o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971 v slovenskom vydaní
138/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch 01.01.1972
139/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií 01.01.1972
140/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov 01.01.1972
141/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností 01.01.1972
142/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 44/1970 Zb. 01.05.1972
143/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia v znení vyhlášky č. 78/1968 Zb. 20.12.1971
144/1971 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972 01.01.1972
145/1971 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže 01.01.1972
146/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobností národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy 01.01.1972
148/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva 01.01.1972
149/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva 01.01.1972
151/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška NInisterstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku 01.01.1972
152/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave 01.01.1972
153/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o informačnej sústave organizácií 01.01.1972
154/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o účtovníctve 01.01.1972
155/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov 01.01.1972
156/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave 01.01.1972
157/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok 01.01.1972
158/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972 01.01.1972
159/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy 01.01.1972
160/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1972
161/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov 27.12.1971
162/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb 01.01.1972
163/1971 Zb. Vyhláška o vykonávaní periodických revízií hospodárenia 28.12.1971
164/1971 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o tvorbe cien a výskumných a vývojových prác 01.01.1972
165/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 158/1970 Sb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce 01.01.1972
166/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže ČSSR, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb 01.01.1972
167/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky 13.01.1972
168/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou 13.01.1972
169/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc 13.01.1972
170/1971 Zb. Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov 29.12.1971
171/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Presunúť na začiatok