Vyhláška č. 74/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu

Čiastka 21/1971
Platnosť od 23.08.1971
Účinnosť od 01.09.1971

74

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 5. augusta 1971

o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií ČSSR podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

Zriaďuje sa podnik OMNIA, podnik zahraničného obchodu (ďalej len „podnik“).

§ 2

(1) Sídlom podniku je Bratislava.

(2) Podnik môže podľa potreby zriaďovať so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pobočné závody i mimo svojho sídla.

§ 3

(1) Predmetom činnosti podniku je zahraničný obchod s výrobkami všeobecného a presného strojárstva, a to vývoz a dovoz tohto tovaru:

- zariadenie domácnosti: chladničky, práčky a umývačky riadu, televízne a rozhlasové prijímače, magnetofóny, diktafóny, šijacie a pletacie stroje pre domácnosť, ručné elektrické svietidlá, bytové drobné inštalačné materiály;

- valivé a klzné ložiská;

- zariadenia na manipuláciu s materiálom.

(2) Iné druhy výrobkov všeobecného a presného strojárstva, vývoz a dovoz ktorých bude podniku vyhradený, ako aj upresnenie druhov výrobkov uvedených v odseku 1 ustanoví podrobne minister zahraničného obchodu osobitným opatrením vyhláseným vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(3) Podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť súvisiacu bezprostredne s predmetom jeho činnosti podľa odseku 1 a 2.

§ 4

V rozsahu oprávnenia podniku podľa § 3 sa 1. januárom 1972 súčasne obmedzuje oprávnenie podnikov: Investa, akciová spoločnosť pre vývoz a dovoz strojárskych podnikov a zariadení; Kovo, podnik zahraničného obchodu; Merkuria, podnik zahraničného obchodu. Uzavreté a k uvedenému dňu nesplnené zmluvy na dodávky tovaru, na vývoz a dovoz ktorého sú uvedené podniky oprávnené a ktorého sa týka obmedzenie podľa predchádzajúcej vety, dokončia i po uvedenom dni vymenované podniky.

§ 5

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(3) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.

(4) Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(5) Za vlastníka nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.

§ 6

(1) Podnik riadi generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu; generálny riaditeľ je osobne zodpovedný ministrovi zahraničného obchodu.

(2) Generálny riaditeľ zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky opatrenia a rozhodnutia v správe podniku.

(3) Minister zahraničného obchodu môže vymenovať jedného alebo viacerých námestníkov generálneho riaditeľa. Námestník zastupuje generálneho riaditeľa v plnom rozsahu jeho oprávnenia.

(4) Generálny riaditeľ a jeho námestníci skladajú pri svojom vymenovaní ministrovi zahraničného obchodu sľub, že budú svedomite plniť svoje povinnosti.

(5) Minister zahraničného obchodu môže urobiť vlastné opatrenie na dočasné vedenie správy a riadenia podniku.

§ 7

Základný majetok podniku je 30 000 000 Kčs.

§ 8

(1) Podnik patrí do pôsobnosti Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Bližšie predpisy o úlohách podniku, jeho organizácii, vykonávaní jeho činnosti, zodpovednosti pracovníkov a o dozore Federálneho ministerstva zahraničného obchodu vydá minister zahraničného obchodu.

§ 9

Uzavreté a dosiaľ nesplnené zmluvy na dodávky tovaru, na vývoz a dovoz ktorého bola do dňa účinnosti tejto vyhlášky oprávnená organizácia Omnia, spojené strojárne a smaltovne, generálne riaditeľstvo v Bratislave, podľa uvedeného oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť, dokončí uvedené generálne riaditeľstvo i po dni účinnosti tejto vyhlášky, pokiaľ sa s podnikom nedohodne inak.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1971.


Minister:

Ing. Barčák v. r.