155

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 16. decembra 1971

o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov

Federálne ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Federálnym štatistickým úradom podľa § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


ODDIEL I

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje vykonávanie inventarizácií hospodárskych prostriedkov vedených v účtovníctve a v operatívnej evidencii vo všetkých socialistických a iných organizáciách (ďalej len „organizácie“), s výnimkou miestnych národných výborov v malých obciach*) a malých príspevkových organizácií.**)

(2) Inventarizáciami hospodárskych prostriedkov sa zisťuje, aký je stav týchto prostriedkov, či je zabezpečená ich ochrana, či sa riadne udržiavajú a či sú zápisy o nich pravdivé.

§ 2

(1) Z hospodárskych prostriedkov vedených v účtovníctve sa musia inventarizovať:

a) z aktív základné prostriedky, investície, predmety postupnej spotreby v používaní, materiál na sklade a tovar včítane materiálu a tovaru na ceste, poddodávky, nedokončená výroba, náklady budúcich období, výrobky, zvieratá, drahé kovy, peňažné prostriedky na bankových účtoch, pokladničné hotovosti, valuty, cenné papiere, ceniny, majetkové účasti a pohľadávky,

b) z pasív záväzky, výdavky budúcich období a výnosy budúcich období,

c) hodnoty, nároky a záväzky vedené na podsúvahových účtoch.

(2) Z hospodárskych prostriedkov vedených v operatívnej evidencii sa musia inventarizovať pozemky, predmety postupnej spotreby v používaní, prísne zúčtovateľné tlačivá a drobný materiál, o ktorých je v účtovných predpisoch ustanovené, že sa vedú alebo môžu viesť v tejto evidencii. Hospodárske prostriedky, ktoré sú súčasťou iného hmotného majetku, sa musia inventarizovať podľa tejto vyhlášky, len pokiaľ pre ich inventarizácie neplatia osobitné predpisy.

(3) Inventarizáciám podliehajú aj hospodárske prostriedky, ktoré nie sú v správe (vlastníctve) organizácie a nesledujú sa ani na podsúvahových účtoch, sú však u nej v čase inventarizácií a organizácia za ne zodpovedá. Táto povinnosť sa netýka organizácií poskytujúcich služby, pokiaľ ide o predmety odovzdané im na prepravu, na opravu, na úpravu a pod.

§ 3

Vedúci organizácie je povinný zabezpečiť inventarizácie hospodárskych prostriedkov a zodpovedá za ich správne a včasné vykonávanie; na zabezpečenie správneho vykonávania inventarizácií vydá pokyny (príkazom, organizačnými smernicami a pod.).

§ 4

Inventarizácie hospodárskych prostriedkov sú:

a) riadne, ktoré môžu byť buď

1. periodické, ktorými sa inventarizujú všetky hospodárske prostriedky (oddiel II), alebo

2. priebežné, ktorými možno inventarizovať len materiál, polotovary, výrobky a tovar vedené v účtovníctve (oddiel III),

b) mimoriadne (oddiel IV).

ODDIEL II

Periodické inventarizácie

§ 5

(1) Periodické inventarizácie všetkých hospodárskych prostriedkov tej istej povahy (napr. všetkých základných prostriedkov, všetkého materiálu na sklade) sa vykonávajú spravidla naraz. Z hospodárskych prostriedkov vedených v účtovníctve sa inventarizujú naraz aspoň prostriedky účtované na jednom syntetickom účte.

(2) Ak je pre veľké množstvo hospodárskych prostriedkov alebo pre ich rozmiestnenie vylúčené uskutočňovať ich periodické inventarizácie naraz, je možné vykonávať ich postupne za takú časť alebo skupinu prostriedkov (napr. všetkých budov, materiálu v jednom sklade), ktorých stav je zistiteľný podľa zápisov v účtovníctve (napr. podľa skupinových analytických účtov) alebo zápisov v operatívnej evidencii; pritom sa prihliada i na vymedzenie hmotnej zodpovednosti pracovníkov za inventarizované hospodárske prostriedky.

§ 6

(1) Periodické inventarizácie sa vykonávajú spravidla k poslednému dňu mesiaca. K inému dňu ako poslednému dňu mesiaca možno inventarizovať hospodárske prostriedky len vtedy, ak je k tomuto inému dňu zabezpečené spoľahlivé porovnanie výsledkov inventarizácie so stavmi hospodárskych prostriedkov podľa zápisov v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii.

(2) Ak v rámci periodickej inventarizácie nemôže byť ukončená inventúra hospodárskych prostriedkov na ktoromkoľvek mieste ich uloženia v priebehu jedného dňa, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva, môže sa začať pred týmto dňom, prípadne sa môže ukončiť aj po tomto dni. Aby sa pritom zabezpečili správne výsledky inventarizácie, musia sa zistené skutočné stavy hospodárskych prostriedkov upraviť o prírastky a úbytky týchto prostriedkov, ku ktorým došlo pred dňom alebo po dni, ku ktorému sa inventarizácia vykonala. Ďalej treba urobiť opatrenia, aby sa pri inventúrach neodôvodnene nepremiestňovali inventarizované hospodárske prostriedky.

(3) Periodickú inventarizáciu hospodárskych prostriedkov netreba uskutočniť, ak v období, keď sa má vykonať, dôjde k mimoriadnej inventarizácii týchto prostriedkov.

ODDIEL III

Priebežné inventarizácie

§ 7

(1) Pri materiáli, polotovaroch, výrobkoch a tovare vedených v účtovníctve podľa ich jednotlivých druhov na samostatných skladových kartách, prípadne v záznamoch nahrádzajúcich skladové karty, ktoré tvoria analytickú evidenciu týchto zásob a z ktorých sú bežne zistiteľné a dokladove preukázateľné údaje o stave a pohybe ich jednotlivých druhov, možno na základe rozhodnutia vedúceho organizácie - pokiaľ si toto rozhodnutie nevyhradí orgán nadriadený organizácii - overovať vecnú správnosť zápisov o stavoch týchto zásob priebežnými inventarizáciami.

(2) Priebežnými inventarizáciami nemožno inventarizovať voľne uložený hromadný materiál, kvapalné látky v nádržiach a zásoby, pri ktorých môžu vznikať nekontrolovateľné úbytky v dôsledku skazy, vyparenia a iných podobných vplyvov.

§ 8

(1) Správnosť stavu materiálu, polotovarov, výrobkov a tovaru sa musí pri priebežných inventarizáciách fyzicky preskúšať pri každom jednotlivom druhu týchto zásob aspoň raz za kalendárny rok.

(2) Priebežné inventarizácie sa vykonávajú

a) postupne podľa plánu fyzických inventúr pri inventarizovaných zásobách uvedených v predchádzajúcom odseku; nevykonávajú sa teda spravidla naraz pri všetkých týchto zásobách vedených na jednom syntetickom alebo skupinovom analytickom účte (§ 5),

b) po celý kalendárny rok ku ktorémukoľvek dňu.

(3) Ustanovenie § 6 ods. 3 platí obdobne.

ODDIEL IV

Mimoriadne inventarizácie

§ 9

(1) Mimoriadne inventarizácie hospodárskych prostriedkov sa musia vykonať

a) ku dňu vzniku, zlúčenia, rozdelenia, zrušenia (začatia likvidácie) organizácie alebo inej organizačnej zmeny, s výnimkou uvedenou v § 10 písm. a),

b) pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri prevedení pracovníka na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru; na pracoviskách, kde pracujú pracovníci, ktorí zodpovedajú za schodok spoločne s ostatnými, sa musí inventarizácia vykonať pri uzavretí dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými pracovníkmi, pri zániku všetkých týchto dohôd, pri prevedení na inú prácu alebo na iné pracovisko alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných pracovníkov, pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu a na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných pracovníkov pri zmene v ich kolektíve, prípadne pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti,*)

c) po mimoriadnych udalostiach (napr. po živelnej pohrome, vlámaní, sprenevere) pri hospodárskych prostriedkoch (ich skupinách), pri ktorých k týmto udalostiam došlo,

d) ak ju nariadia nadriadené orgány, prípadne ministerstvá financií (napr. pri zmene cien, na základe revízneho nálezu),

e) ak ju nariadi vedúci organizácie (napr. pri zistení nezrovnalostí pri priebežných inventarizáciách alebo pri náhodných kontrolách).

(2) Ak v rámci mimoriadnej inventarizácie nemožno uskutočniť inventúru hospodárskych prostriedkov v priebehu jedného dňa, postupuje sa podľa ustanovenia § 6 ods. 2.

§ 10

Mimoriadnu inventarizáciu hospodárskych prostriedkov netreba vykonať

a) pri zlúčení alebo rozdelení organizácie alebo pri inej organizačnej zmene, a to len v prípadoch, že nedôjde súčasne k výmene pracovníkov, ktorí na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovedajú za schodok sami alebo v pracovnom kolektíve spoločne s ostatnými zodpovednými pracovníkmi za hospodárske prostriedky, a ak sa nezmení rozsah ich zodpovednosti,

b) pri prechodnej zmene pracovníkov zodpovedných za hospodárske prostriedky (napr. pri dovolenke, ochorení), ak pri nej títo pracovníci, ako aj pracovníci ich zastupujúci s nevykonaním inventarizácie písomne súhlasia; túto úľavu však nemožno použiť pri prechodnej zmene pracovníkov zodpovedných za pokladničné hotovosti, ceniny a prísne zúčtovateľné tlačivá, príp. za ďalšie hospodárske prostriedky, ktoré v rámci svojej pôsobnosti určia nadriadené orgány.

ODDIEL V

Plánovanie inventarizácií a postup pri ich vykonávaní

§ 11

Vedúci organizácie (poverený vedúci pracovník) písomne každoročne určí plán periodických a priebežných inventarizácií; časove v ňom rozvrhne inventarizácie podľa jednotlivých druhov hospodárskych prostriedkov a podľa pracovníkov zodpovedných za tieto prostriedky, určí termíny inventarizácií, prípadne čas začatia a ukončenia inventarizačných prác. Pritom môže určiť, ktoré inventarizácie sa uskutočnia náhle a pri ktorých inventarizáciách nesmú byť vopred známe termíny ani pracovníkom skladu, ani účtovným pracovníkom.

§ 12

(1) Periodické inventarizácie vykonávané raz za kalendárny rok (za dvojročné obdobie) možno rozvrhnúť do celého ročného (dvojročného) obdobia. Nadriadené orgány môžu priamo riadeným organizáciám určiť, pri ktorých hospodárskych prostriedkoch sa musí inventarizácia sústreďovať do posledného štvrťroka v roku, aby sa najmä v ročných účtovných výkazoch zabezpečoval čo najväčší súlad ich údajov so skutočnosťou.

(2) Náklady budúcich období, výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa inventarizujú vždy k 31. decembru.

§ 13

(1) Postup pri inventarizáciách sa musí organizovať tak, aby sa zabezpečilo úplné a správne zistenie skutočných stavov hospodárskych prostriedkov; pritom treba dbať, aby sa neodôvodnene nenarušovala hospodárska činnosť organizácií.

(2) Pri inventarizáciách treba okrem skutočných stavov hospodárskych prostriedkov zistiť a uviesť v inventarizačnom zápise

a) neupotrebiteľné, prípadne prebytočné a nevyužité základné prostriedky a predmety postupnej spotreby v používaní a navrhnúť, ako sa má s nimi naložiť,

b) investície, v ktorých sa nebude pokračovať, a navrhnúť, ako sa má s nimi naložiť,

c) poškodené alebo znehodnotené zásoby, ako aj príčiny ich poškodenia alebo znehodnotenia a navrhnúť zníženie alebo odpísanie ich ceny, prípadne ich likvidáciu,

d) pohľadávky na odpísanie a navrhnúť ich na príslušné konanie; pri zaniknutých pohľadávkach príčiny ich zániku,

e) záväzky na odpísanie a upozorniť na nutnosť ich odpísania,

f) prípady, v ktorých sa už rozhodlo o postupe podľa písmen a) až e), ktoré však neboli ešte vyúčtované, a upozorniť na nutnosť ich riadneho vyúčtovania.

(3) Pri inventarizáciách sa treba presviedčať aj o tom, či je určená zodpovednosť za hospodárske prostriedky, či je zabezpečená ich ochrana (z hľadiska bezpečnostných predpisov a pod.) a či sa riadne udržiavajú (opravami a pod.).

ODDIEL VI

Inventarizačné komisie

§ 14

(1) Vedúci organizácie (poverený vedúci pracovník) na vykonávanie inventarizácií písomne ustanoví jednu alebo niekoľko inventarizačných komisií, určí ich členov a vymenuje z nich ich vedúcich; podľa potreby určí i čas činnosti inventarizačných komisií.

(2) Inventarizačná komisia musí byť najmenej dvojčlenná. Aspoň jeden člen inventarizačnej komisie má odborne poznať inventarizované hospodárske prostriedky. Pracovník zodpovedný za hospodárske prostriedky môže byť členom inventarizačnej komisie, nie však jej vedúcim.

§ 15

(1) Na riadenie, koordinovanie a na kontrolu práce jednotlivých (čiastkových) inventarizačných komisií môže vedúci organizácie ustanoviť ústrednú inventarizačnú komisiu. V menších organizáciách môže vedúci organizácie poveriť plnením úloh ústrednej inventarizačnej komisie jediného pracovníka.

(2) Ústredná inventarizačná komisia sa najmä stará o riadne inštruovanie všetkých členov inventarizačných komisií, dbá na odstraňovanie nedostatkov zistených pri inventarizáciách a posudzuje návrhy čiastkových inventarizačných komisií na vyrovnanie inventarizačných rozdielov.

§ 16

Na vykonávanie dokladových inventúr hospodárskych prostriedkov netreba ustanoviť inventarizačnú komisiu. Ak sa na vykonanie dokladovej inventúry určí jediný pracovník, nemá ním byť pracovník, ktorý vedie príslušný úsek účtovníctva alebo operatívnej evidencie.

ODDIEL VII

Inventúry

§ 17

(1) Skutočné stavy hospodárskych prostriedkov sa musia zistiť fyzickou inventúrou, ak to pripúšťa ich povaha (pri základných prostriedkoch, zásobách, pokladničných hotovostiach, ceninách a pod.) a ak tomu nebráni miesto, kde sú počas inventarizácie. V ostatných prípadoch (najmä pri pohľadávkach, záväzkoch a pozemkoch) sa skutočné stavy zisťujú dokladovou inventúrou. Skutočné stavy hospodárskych prostriedkov možno tiež zisťovať súčasne tak fyzickou, ako aj dokladovou inventúrou (napr. pri trvalých porastoch).

(2) Skutočné stavy hospodárskych prostriedkov sa pri fyzickej inventúre zisťujú prepočítaním, prevážením, premeraním, ohliadkou a pod., pričom sa vychádza z jednotiek množstva použitých v účtovníctve (v operatívnej evidencii).

(3) Dokladová inventúra hospodárskych prostriedkov spočíva v preverení správnosti stavu príslušného účtu alebo stavu podľa zápisov v operatívnej evidencii na základe dokladov, ktoré overujú jednotlivé položky tvoriace tento stav (napr. výška jednotlivých pohľadávok sa preukazuje odpismi odoslaných faktúr).

(4) Pri fyzických a dokladových inventúrach niektorých hospodárskych prostriedkov treba prihliadať na ich zvláštnu povahu (§ 18 až 24).

§ 18

(1) Pri inventúre základných prostriedkov (najmä strojov a dopravných prostriedkov) treba prekontrolovať aj úplnosť ich príslušenstva.

(2) Pri inventúre pozemkov sa zisťuje ich skutočný stav podľa listinnej dokumentácie majetkovoprávnych pomerov organizácií. Podľa potreby sa na toto zistenie využíva aj evidencia nehnuteľností, prípadne použiteľné zápisy v pozemkových knihách.

§ 19

Pri materiálových zásobách a tovare v nepoškodených a neotvorených pôvodných obaloch sa môže ich množstvo zisťovať podľa údajov na týchto obaloch alebo výnimočne podľa dokladov, pričom sa musí aspoň časť týchto zásob náhodne fyzicky preskúšať.

§ 20

(1) Skutočné množstvá voľne uloženého hromadného materiálu (uhlia, dreva, piesku, kameňa, streliva, krmiva a pod.) a kvapalných látok v nádržiach sa môže zisťovať technickým prepočtom; ak nemožno použiť ani technický prepočet, zisťuje sa skutočné množstvo týchto zásob dokladovou inventúrou. Spôsob zisťovania skutočného stavu uvedených zásob sa musí poznačiť v inventúrnych súpisoch, prípadne v inventarizačných zápisoch.

(2) Pri inventúre nedokončenej výroby - ak zisťovanie jej skutočných stavov spôsobom uvedeným v § 17 ods. 2 nie je možné, prípadne by bolo pracovne obzvlášť náročné, a ak tak určí vedúci organizácie - postupuje sa primerane podľa ustanovenia predchádzajúceho odseku.

§ 21

(1) Pri inventúre pokladničnej hotovosti sa zisťuje jej skutočný stav prepočítaním peňazí. Z riadnych inventarizácií pokladničnej hotovosti sa musia aspoň dve v roku urobiť náhle.

(2) V útvaroch organizácií, kde je overenie správneho výsledku inventarizácie hotovostí v pokladnici závislé od súčasného overenia stavov zásob tovaru, prípadne výrobkov (napr. v maloobchodných prevádzkárňach), vykonávajú sa inventarizácie týchto hotovostí súčasne pri inventarizáciách zásob.

§ 22

(1) Ak vzniknú pri inventúre pohľadávok a záväzkov v jednotlivých prípadoch pochybnosti o ich správnosti a ak ich nemožno odstrániť už pri inventúre, treba tak urobiť dodatočne písomne (napr. pri pohľadávkach zaslaním výpisu z účtu a požiadaním o jeho potvrdenie, prípadne o oznámenie námietok).

(2) Pri inventúre pohľadávok sa treba presvedčiť, či nie sú medzi nimi pohľadávky nezaplatené v lehote splatnosti a či a aké opatrenia sa urobili na ich vymáhanie.

(3) Inventúra zostatkov na účtoch, na ktorých sa zachytáva styk s peňažnými ústavmi, sa bežne vykonáva porovnávaním zostatkov týchto účtov so zostatkami oznamovanými peňažnými ústavmi vo výpisoch z účtov.

§ 23

Hospodárske prostriedky, ktoré sú v čase inventarizácie mimo organizácie (napr. dopravné prostriedky, stroje zaslané na opravu), sa inventarizujú podľa dokladov, ak pri nich nebolo možné zabezpečiť fyzickú inventúru pred ich vypravením alebo odoslaním z organizácie.

§ 24

Pri predmetoch požičaných zamestnancom na používanie sa vykonáva zásadne fyzická inventúra; vedúci organizácie môže pri požičaných predmetoch dovoliť dokladovú inventúru len za predpokladu, že bude pritom plne zabezpečená ochrana národného majetku.

§ 25

Na fyzickej inventúre sa musí zúčastniť pracovník zodpovedný za hospodárske prostriedky. Ak ide o inventúru pri zmene zodpovedného pracovníka, musí sa na nej zúčastniť pracovník funkciu odovzdávajúci aj preberajúci. Pokiaľ sa zodpovedný pracovník na fyzickej inventúre nemôže zúčastniť a nikoho za seba pred určeným začatím inventúry neurčil, prípadne ani nemohol určiť (napr. pre ochorenie, úmrtie), vykoná sa inventúra za účasti pracovníka, ktorého určí vedúci organizácie.

§ 26

Pracovník zodpovedný za hospodárske prostriedky musí pred začatím inventúry odovzdať inventarizačnej komisii písomné vyhlásenie o tom,

a) že všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu hospodárskych prostriedkov ním spravovaných odovzdal na zaúčtovanie, prípadne inventarizačnej komisii,

b) že všetky príjmy a výdavky týchto prostriedkov do začatia inventúry sú zachytené v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii, ak je zodpovedný aj za evidenciu inventarizovaných hospodárskych prostriedkov (napr. za analytickú evidenciu zásob).

ODDIEL VIII

Inventúrne súpisy

§ 27

(1) Skutočné stavy hospodárskych prostriedkov, pri ktorých sa vykonáva fyzická inventúra, sa zachytia - s výnimkou uvedenou v § 32 - v inventúrnych súpisoch.

(2) Hospodárske prostriedky sa uvádzajú v inventúrnych súpisoch s označením podľa používaných číselníkov, cenníkov, jednotných klasifikácií a pod. v jednotkách množstva a podľa potreby aj v ocenení, a to v súlade so spôsobom vedenia týchto prostriedkov v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii.

(3) Inventúrne súpisy sa vyhotovujú oddelene podľa pracovníkov zodpovedných za hospodárske prostriedky a podľa miest, kde prostriedky sú. Hospodárske prostriedky, ktoré sú v správe (vlastníctve) inej organizácie (§ 2 ods. 3), sa zapíšu do osobitných inventúrnych súpisov oddelene podľa jednotlivých organizácií, ktorým sa zašle jedno vyhotovenie inventúrneho súpisu.

(4) Pri dokladových inventúrach sa zachytávajú v inventúrnych súpisoch aspoň skutočné stavy pozemkov, materiálu a tovaru na ceste, nákladov budúcich období, výdavkov budúcich období, výnosov budúcich období a pri pohľadávkach sporné, nedobytné, prípadne zaniknuté pohľadávky.

§ 28

(1) Inventúrne súpisy sa vyhotovujú buď súčasne pri fyzických inventúrach alebo bezprostredne po ich ukončení, a to zo záznamov pri nich vyhotovených. Na tieto záznamy možno použiť aj magnetofónové pásky.

(2) Ak sa inventúrne súpisy vyhotovujú zo záznamov urobených pri fyzických inventúrach, treba zabezpečiť, aby v týchto záznamoch nemohlo dodatočne dochádzať k zmenám a aby sa ich údaje do inventúrnych súpisov správne prevzali.

§ 29

(1) Inventúrne súpisy sa musia usporiadať tak, aby ich zápisy umožňovali ľahké porovnanie skutočných stavov hospodárskych prostriedkov so zápismi o stavoch týchto prostriedkov v účtovníctve (v operatívnej evidencii).

(2) Inventúrne súpisy možno upraviť tak, aby sa mohli použiť pri viacerých inventúrach; môžu sa tiež spojiť s inými písomnosťami. Ako inventúrne súpisy možno používať aj rozličné prehľady (zostavy) vopred opatrené označeniami, jednotkami množstva a cenami za jednotku množstva, prípadne inými údajmi potrebnými na inventúru.

(3) Inventúrne súpisy možno vyhotovovať pomocou prostriedkov výpočtovej techniky (formou zostáv a pod.).

§ 30

V inventúrnych súpisoch základných prostriedkov a predmetov postupnej spotreby v používaní treba uvádzať i ocenenie týchto predmetov alebo ich súborov, ak sa inventúrne súpisy použijú ako kontrolné súpisky na preskúmanie číselnej zhody údajov syntetických účtov základných prostriedkov a predmetov postupnej spotreby v používaní s údajmi ich analytických účtov.

§ 31

(1) Ak sa porovnávajú skutočné stavy základných prostriedkov, zistené fyzickou inventúrou, na mieste s údajmi v zostavách, na inventárnych kartách alebo v inventárnej knihe, stačí zapísať do inventúrneho súpisu iba inventárne čísla, prípadne len tie inventárne čísla, pri ktorých sa zistili nezrovnalosti (rozdiely). Rovnorodé základné prostriedky (podľa typu, konštrukcie a pod.) sa môžu v inventúrnych súpisoch zapisovať a opisovať podľa skupín s uvedením počtu týchto predmetov a ich inventárnych čísel.

(2) Pri predmetoch postupnej spotreby v používaní, pokiaľ majú čísla a sú o nich vedené spoľahlivé záznamy poľa týchto čísel, možno postupovať podľa predchádzajúceho odseku.

§ 32

(1) Pri priebežných inventarizáciách sa zistené skutočné stavy materiálu, polotovarov, výrobkov a tovaru porovnávajú na mieste s účtovnými stavmi na skladových kartách, príp. v záznamoch nahrádzajúcich skladové karty, a v inventúrnych súpisoch sa zachytávajú iba tie zistené skutočné stavy uvedených zásob, ktoré sa líšia od účtovných stavov.

(2) Odchýlne od ustanovenia predchádzajúceho odseku netreba vyhotovovať inventúrne súpisy, ak sa zistené skutočné stavy materiálu, polotovarov, výrobkov a tovaru, ktoré sa líšia od účtovných stavov, zaznačia spolu s týmito účtovnými stavmi priamo v účtovných dokladoch, na základe ktorých sa vyúčtujú rozdiely vyplývajúce z porovnania skutočných stavov s účtovnými stavmi. Tieto účtovné doklady podpisuje vedúci inventarizačnej komisie a musí sa z nich vyhotoviť prehľad alebo zostava.

(3) Na skladovej karte (príp. v zázname nahrádzajúcom skladovú kartu) inventarizovaného druhu materiálu, polotovarov, výrobkov a tovaru potvrdí pracovník zodpovedný za analytickú evidenciu týchto zásob ku dňu inventúry v rámci priebežnej inventarizácie svojím podpisom, že ide o posledný správny účtovný stav. Vedúci inventarizačnej komisie alebo iný člen tejto komisie poznačí pri poslednom účtovnom stave príslušného druhu zásob, ku ktorému dňu sa jeho fyzická inventúra vykonala, a súčasne potvrdí vykonanie inventúry svojím podpisom; pri účtovnom stave uvedie správny skutočný stav zistený inventúrou iba vtedy, ak sa skutočný stav líši od účtovného stavu.

§ 33

(1) Inventúrne súpisy podpisuje vedúci inventarizačnej komisie, ktorá inventúru vykonala. Jednotlivé časti inventúrnych súpisov podpisujú vždy tí členovia inventarizačnej komisie, ktorí zistili v nich uvedené skutočné stavy hospodárskych prostriedkov.

(2) Pracovník zodpovedný za hospodárske prostriedky potvrdí v ich inventúrnom súpise (alebo v príslušnom inventarizačnom zápise), že fyzická inventúra všetkých hospodárskych prostriedkov, za ktoré je zodpovedný, sa urobila za jeho účasti a že žiadne hospodárske prostriedky nezatajil.

§ 34

(1) Inventúrne súpisy, pokiaľ sa nevyhotovujú pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, sa vypĺňajú čitateľne atramentom, atramentovou ceruzkou, prepisovacou ceruzkou alebo strojom.

(2) Jednotlivé strany inventúrnych súpisov, a kde je to potrebné, i jednotlivé riadky týchto súpisov sa poradove číslujú. Ak vyhotovenie inventúrneho súpisu o inventúre zásob vyžaduje viac strán, treba na každej strane sčítať a zapísať číselné údaje o zistených stavoch a tieto úhrny bežne prevádzať narastajúcim spôsobom na ďalšie strany inventúrneho súpisu, prípadne ich zrekapitulovať na samostatnej strane inventúrneho súpisu.

(3) Počet vyhotovení inventúrnych súpisov určí vedúci inventarizačnej komisie; inventúrne súpisy sa vyhotovujú najmenej dvojmo priepisom, z toho jedno vyhotovenie pre potreby účtovníctva.

ODDIEL IX

Inventarizačné rozdiely

§ 35

Skutočné stavy hospodárskych prostriedkov sa musia po zachytení v inventúrnych súpisoch porovnať so zápismi o stavoch týchto prostriedkov v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii. Ak sa pri tomto porovnaní zistia rozdiely, treba ich vyčísliť v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách (inventarizačné rozdiely); ak sa stavy hospodárskych prostriedkov nevyjadrujú v jednotkách množstva, vyčísľujú sa inventarizačné rozdiely iba v peňažných jednotkách.

§ 36

(1) Inventarizačné rozdiely sa písomne zachytávajú v inventúrnych súpisoch, prípadne v inventarizačných zápisoch, v osobitných prehľadoch alebo pri priebežných inventarizáciách priamo v účtovných dokladoch, na základe ktorých sa inventarizačné rozdiely vyúčtujú.

(2) Inventarizačné rozdiely zistené pri hospodárskych prostriedkoch vedených v účtovníctve, pokiaľ ich nemožno ihneď po zistení vyúčtovať s konečnou platnosťou, sa zachytia v príslušnej analytickej evidencii na osobitnom analytickom účte nevyrovnaných inventarizačných rozdielov, na ktorom sa ponechajú až do rozhodnutia o ich vyrovnaní.

§ 37

(1) Inventarizačné rozdiely sa vyjadrujú v cenách použitých na ocenenie hospodárskych prostriedkov ku dňu inventarizácie v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii; nesmú sa skresľovať zmenami v ocenení týchto prostriedkov.

(2) Inventarizačné rozdiely nemožno zlučovať s rozdielmi, ktoré vyplývajú zo zníženia alebo odpísania ceny poškodených alebo znehodnotených zásob.

§ 38

(1) Vznik inventarizačných rozdielov môžu spôsobiť buď manká (schodky), t. j. chýbajúce hospodárske prostriedky, alebo prebytky, t. j. zistené hospodárske prostriedky, ktoré mali byť, ale nie sú evidované.

(2) Pri všetkých mankách a prebytkoch sa musia pracovníci zodpovední za hospodárske prostriedky vyjadriť k ich vzniku. V návrhoch na vyrovnanie inventarizačných rozdielov treba pri zistených mankách uviesť, či sú zavinené alebo nezavinené; pri zistených mankách zásob treba ďalej uviesť, či ide o manká do noriem prirodzených úbytkov zásob určených organizácii alebo nad tieto normy. Ak normy prirodzených úbytkov zásob nie sú určené, posudzuje sa celé zistené manko ako manko prevyšujúce určené normy.

§ 39

Manká a prebytky zásob možno vzájomne vyrovnávať iba s povolením vedúceho organizácie a len v organizáciách (v ich útvaroch), v ktorých sa zásoby evidujú podľa jednotlivých druhov a ide o manká a prebytky zásob, ktoré sa týkajú toho istého zodpovedného pracovníka a vznikli v rovnakom inventarizačnom období neúmyselnou zámenou ich jednotlivých druhov (napr. v dôsledku ich podobného balenia). Ak pri tomto vyrovnaní manká prevyšujú prebytky, treba rozdiel posudzovať ako výsledné manko; ak prebytky prevyšujú manká, posudzuje sa rozdiel ako výsledný prebytok.

ODDIEL X

Inventarizačné zápisy

§ 40

(1) Po ukončení každej inventúry, pri priebežných inventarizáciách po ukončení každej fyzickej inventúry musia inventarizačné komisie vyhotoviť inventarizačný zápis.

(2) V inventarizačnom zápise, ktorý podpíšu všetci členovia inventarizačnej komisie, sa uvedie najmä

a) druh inventarizácie (§ 4), označenie inventarizovaných hospodárskych prostriedkov, ich umiestnenie a mená pracovníkov zodpovedných za hospodárske prostriedky,

b) deň, ku ktorému bola inventarizácia vykonaná,

c) deň začatia a deň ukončenia inventúry,

d) spôsob zisťovania skutočných stavov hospodárskych prostriedkov, pokiaľ nie je poznačený v inventúrnych súpisoch,

e) prehľad vyhotovených inventúrnych súpisov, prípadne účtovných dokladov určených na vyúčtovanie inventarizačných rozdielov,

f) úhrn zistených inventarizačných rozdielov, ich príčiny a aspoň súborná rekapitulácia, z ktorej vyplýva, že uvedený úhrn obsahuje všetky inventarizačné rozdiely,

g) návrh na vyrovnanie inventarizačných rozdielov a vyjadrenie pracovníkov zodpovedných za hospodárske prostriedky,

h) zistenia a návrhy opatrení podľa § 13 ods. 2 a 3,

i) mená členov inventarizačnej komisie,

j) dátum vyhotovenia inventarizačného zápisu.

(3) K inventarizačnému zápisu sa pripoja doklady súvisiace s inventarizáciou (napr. vyhlásenie zodpovedného pracovníka podľa § 26, prehľad o prírastkoch a úbytkoch hospodárskych prostriedkov, o ktoré sa podľa § 6 ods. 2 zistené skutočné stavy týchto prostriedkov upravujú). V prílohách k inventarizačnému zápisu možno uviesť i jednotlivé údaje podľa odseku 2.

(4) Ak sa na vykonanie dokladovej inventúry neustanovila inventarizačná komisia (§ 16), vyhotoví pracovník, ktorý inventúru vykonal, inventarizačný zápis primerane podľa odseku 2 a podpíše ho.

§ 41

(1) O návrhu na vyrovnanie inventarizačných rozdielov musí rozhodnúť vedúci organizácie v takej lehote, aby sa zabezpečilo ich vyúčtovanie, prípadne zapísanie v operatívnej evidencii s konečnou platnosťou najneskôr do kalendárneho mesiaca, do ktorého spadá 30. kalendárny deň po ukončení fyzickej (dokladovej) inventúry a po zistení účtovného stavu, vždy však ešte do kalendárneho roka, do ktorého spadá deň, ku ktorému sa inventarizácia vykonala. Ak sa inventúrne súpisy vyhotovujú formou zostáv, považuje sa za ukončenie fyzickej inventúry vyhotovenie zostavy.

(2) O ďalších návrhoch urobených v inventarizačnej zápisnici [§ 13 ods. 2 písm. a) až d)] sa musí rozhodnúť do desiatich kalendárnych dní po ukončení inventarizácie; za ukončenie inventarizácie sa považuje deň rozhodnutia o vyrovnaní inventarizačných rozdielov podľa predchádzajúceho odseku.

(3) Účtovné zápisy podľa § 13 ods. 2 písm. e) a f) treba urobiť najneskôr v lehote, v ktorej sa vyúčtujú inventarizačné rozdiely podľa odseku 1.

ODDIEL XI

Opravy v inventúrnych súpisoch a v inventarizačných zápisoch

§ 42

Pre opravy v inventúrnych súpisoch a v inventarizačných zápisoch platia primerane predpisy o opravách zápisov v účtovných písomnostiach.*) Ak sa oprava týka skutočných stavov hospodárskych prostriedkov, musia poznámku o oprave podpísať tí členovia inventarizačnej komisie a pracovníci zodpovední za hospodárske prostriedky, ktorí podpísali opravovanú písomnosť. Poznámku o oprave cien a výpočte celkového ocenenia inventarizovaných hospodárskych prostriedkov (údajov vznikajúcich vynásobením cien a množstva) podpisuje pracovník, ktorý opravu vykonal. Dodatočné opravy v inventúrnych súpisoch týkajúce sa zistených skutočných stavov hospodárskych prostriedkov sa musia písomne odôvodniť.


ODDIEL XII

Záverečné ustanovenia

§ 43

Federálne ministerstvo financií môže organizáciám - pokiaľ to vyžaduje ich zvláštna povaha - ustanoviť alebo povoliť výnimky a odchýlky z ustanovení tejto vyhlášky.

§ 44

Zrušujú sa

1. úprava Ministerstva financií č. 182/175 000/1958 z 24. novembra 1958 o inventarizácii hospodárskych prostriedkov na národných výboroch a im podriadených organizáciách (čiastka 23 por. č. 128/1958 Zbierky inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov),

2. úprava Ministerstva financií č. 182/73 454/1960 z 19. decembra 1960 o vykonávaní inventarizácií v podnikoch riadených národnými výbormi (čiastka 22/1960 Vestníka Ministerstva financií), uvedená v oznámení v čiastke 47 Zbierky zákonov ČSSR z roku 1967 pod položkou III/3.

§ 45

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Miestne národné výbory v malých obciach postupujú pri inventarizáciách svojich hospodárskych prostriedkov zatiaľ podľa pokynu obsiahnutého v smerniciach býv. Štátneho štatistického úradu č. 15/1968 Ú. v. pre účtovanie a evidenciu o majetku v malých obciach.

**) Malé príspevkové organizácie postupujú pri inventarizáciách svojich hospodárskych prostriedkov podľa smerníc Federálneho štatistického úradu pre účtovanie a evidenciu o majetku malých príspevkových organizácií, uverejnených v č. 15/1969 Spravodajcu FŠÚ, ČŠÚ a SŠÚ.

*) § 46 ods. 1 a 2 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení vl. nar. č. 60/1970 Zb.

*) § 50 až 52 vyhlášky č. 154/1971 Zb. o účtovníctve.