Vyhláška č. 167/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky

Čiastka 41/1971
Platnosť od 29.12.1971
Účinnosť od 13.01.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 nadobudla Dohoda platnosť 1. júlom 1971.

167

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. augusta 1971

o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky


Dňa 16. apríla 1971 bola v Prahe podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky.

Podľa svojho článku 9 nadobudla Dohoda platnosť 1. júlom 1971.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky,

vedené snahou o rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi oboma

krajinami v záujme ďalšieho rozvíjania vzájomného porozumenia medzi ich národmi,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú v rámci tejto Dohody rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, umenia, literatúry, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, telesnej výchovy a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať výmenné návštevy a iné styky vedcov, kultúrnych a školských pracovníkov, umelcov, pracovníkov hromadných oznamovacích prostriedkov a predstaviteľov telesnej výchovy a športu.

Zmluvné strany budú pozývať príslušných zástupcov druhej zmluvnej strany na kongresy, konferencie, semináre a iné odborné stretnutia s medzinárodnou účasťou usporiadané na ich území.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať úsilie o lepšie poznávanie civilizácie a kultúry druhého štátu všetkými prostriedkami, najmä formou

a) umeleckých a iných výstav kultúrneho a informačného charakteru,

b) koncertov, divadelných predstavení a iných umeleckých vystúpení, včítane ľudových tancov a piesní,

c) prekladania a vydávania literárnych a vedeckých diel,

d) výmeny kníh, časopisov a iných publikácií kultúrnej a vedeckej povahy, ako aj rôznych audiovizuálnych pomôcok,

e) výmeny tlačových, rozhlasových a televíznych materiálov,

f) premietania umeleckých, vedeckých a výchovných filmov.

Článok 4

Zmluvné strany budú poskytovať štátnym občanom druhej zmluvnej strany štipendiá na štúdium a výskum na svojich vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach a na študijné pobyty a výskumy, včítane krátkodobých návštev školských pracovníkov s cieľom oboznámenia sa so školským systémom tohto štátu, a na krátkodobé doškoľovacie kurzy pre učiteľov.

Zmluvné strany za tým účelom uľahčia takým vedcom, výskumným a vedeckým pracovníkom prístup do svojich knižníc, archívov, múzeí, galérií a iných kultúrnych a vedeckých inštitúcií.

Zmluvné strany budú tiež spolupracovať pri zaobstarávaní školského zariadenia na vyučovacie účely.

Článok 5

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi uznávať vedecké hodnosti, tituly, vysvedčenia a diplomy udelené alebo vydané príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany sa budú usilovať o prehĺbenie ďalších vzájomných stykov na úseku telesnej výchovy a športu najmä tým, že budú podporovať spoluprácu a výmenu športovcov, telovýchovných expertov a športových družstiev, ako aj usporadúvanie športových súťaží.

Článok 7

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať vždy na určité časové obdobia vykonávacie plány, v ktorých sa určia konkrétne akcie spolupráce a finančné podmienky.

Tieto vykonávacie plány bude pripravovať a prerokúvať zmiešaná komisia zložená z rovnakého počtu členov za obe zmluvné strany. Komisia sa bude schádzať striedavo v Prahe a Nikózii a na jej zasadnutia môžu obe strany prizvať svojich expertov.

V období medzi zasadnutiami komisie môže byť dojednaný vykonávací plán zmenený po vzájomnej dohode oboch strán diplomatickou cestou.

Článok 8

Zmluvné strany budú vo svojej dvojstrannej spolupráci pokračovať, pokiaľ to bude možné, aj v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych organizácií.

Článok 9

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia toto schválenie.

Článok 10

Táto Dohoda sa dojednáva na dobu piatich rokov a bude sa predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti.

Spísané v Prahe 16. apríla 1971 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a gréckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Christodoulos Veniamin v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.