Nariadenie vlády č. 61/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"

(v znení č. 6/1972 Zb.)

Čiastka 18/1971
Platnosť od 08.07.1971 do14.10.1990
Účinnosť od 20.02.1972 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

61

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 24. júna 1971

o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


§ 1

(1) Na ocenenie zásluh príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, vojakov, členov Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, pomocníkov Pohraničnej stráže a iných občanov za ochranu hraníc Československej socialistickej republiky sa vyslovuje čestné uznanie udelením čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR“.

(2) Čestný odznak „Za ochranu hraníc ČSSR“ má tri stupne.

§ 2

(1) Za významné zásluhy pri riadení a výstavbe orgánov a útvarov, do pôsobnosti ktorých patrí ochrana hraníc Československej socialistickej republiky alebo za mimoriadne úspechy pri organizovaní a riadení služby alebo za mimoriadne zásluhy priameho výkonu pri ochrane hraníc Československej socialistickej republiky sa udeľuje čestný odznak „Za ochranu hraníc ČSSR“ I. stupňa.

(2) Za obetavé úsilie pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti hraníc Československej socialistickej republiky alebo za zadržanie narušiteľov hraníc Československej socialistickej republiky sa udeľuje čestný odznak „Za ochranu hraníc ČSSR“ II. stupňa.

(3) Za záslužnú prácu alebo odvahu prejavenú pri ochrane hraníc Československej socialistickej republiky sa udeľuje čestný odznak „Za ochranu hraníc ČSSR“ III. stupňa.

§ 3

(1) Čestný odznak „Za ochranu hraníc ČSSR" udeľujú príslušníkom Pohraničnej stráže a pomocníkom Pohraničnej stráže minister vnútra ČSSR a príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, členom pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti a iným občanom minister vnútra ČSSR a ministri vnútra ČSR a SSR.

(2) Zároveň s čestným odznakom „Za ochranu hraníc ČSSR" sa odovzdáva doklad o jeho udelení.

§ 4

(1) Podrobnosti o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" ustanoví minister vnútra ČSSR.

(2) Veci čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" spravuje Federálne ministerstvo vnútra.


§ 5

Vládne nariadenie č. 89/1966 Zb. o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR“ sa zrušuje.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.