Zákon č. 160/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 39/1971
Platnosť od 27.12.1971 do28.12.1990
Účinnosť od 01.01.1972 do28.12.1990
Zrušený 596/1990 Zb.

160

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1971

o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Sudcovia z ľudu okresných a krajských súdov sa zúčastňujú na výkone súdnictva ako volení zástupcovia pracujúceho ľudu.

(2) Sudcov z ľudu okresných súdov volia okresné národné výbory.

(3) Sudcov z ľudu krajských súdov volia krajské národné výbory.

(4) Voľbu sudcov z ľudu vykonávajú národné výbory, v obvode ktorých leží úplne alebo čiastočne obvod príslušného súdu.

(5) Sudcovia z ľudu sú volení na návrh príslušného orgánu Národného frontu.

§ 2

(1) Počet sudcov z ľudu, ktorí sa majú zvoliť pre okresný súd, určí predseda okresného súdu. Ak obvod okresného súdu patrí do obvodu niekoľkých okresných národných výborov, určí predseda okresného súdu, koľko sudcov z ľudu majú jednotlivé národné výbory zvoliť.

(2) Počet sudcov z ľudu, ktorí sa majú zvoliť pre krajský súd, určí predseda krajského súdu. Ak obvod krajského súdu patrí do obvodu niekoľkých krajských národných výborov, určí predseda krajského súdu, koľko sudcov z ľudu majú jednotlivé národné výbory zvoliť.

(3) Pri určovaní počtu sudcov z ľudu treba prihliadať na to, aby jednotliví sudcovia nemuseli zasadať spravidla viac ako 12 dní v roku. Ak sa má určiť počet sudcov z ľudu, ktorých majú zvoliť jednotlivé národné výbory, treba prihliadať na počet obyvateľstva príslušného obvodu.

§ 3

(1) Za kandidátov na voľbu sudcov z ľudu možno navrhnúť občanov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady predpísané pre zvolenie*) a bývajú alebo pracujú v obvode súdu, pre ktorý sa majú zvoliť.

(2) Návrhy na kandidátov pre voľbu sudcov z ľudu podávajú spoločenské organizácie združené v Národnom fronte na podnet jeho príslušného orgánu.

§ 4

(1) Po zvolení zložia sudcovia z ľudu sľub**) do rúk predsedu toho národného výboru, ktorý ich zvolil.

(2) Osvedčenie o zvolení vydá príslušný národný výbor novozvoleným sudcom z ľudu po zložení sľubu; ostatným sudcom z ľudu vydá osvedčenie po zvolení.**)

§ 5

(1) Národný výbor, ktorý sudcu z ľudu zvolil, môže ho na návrh príslušného orgánu Národného frontu pred uplynutím funkčného obdobia z funkcie odvolať, ak

a) závažným spôsobom porušuje svoje sudcovské povinnosti,

b) jeho zdravotný stav mu nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti.

(2) Pred rozhodnutím o odvolaní sudcu z ľudu z funkcie treba vyžiadať jeho vyjadrenie.

§ 6

(1) Sudcu z ľudu okresného alebo krajského súdu môže na jeho žiadosť z funkcie uvoľniť národný výbor, ktorý ho zvolil, ak nemôže funkciu trvale vykonávať pre nemoc alebo z iných závažných dôvodov.

(2) Pred rozhodnutím príslušného národného výboru treba vyžiadať stanovisko predsedu súdu, na ktorom sudca z ľudu vykonával svoju funkciu.

§ 7

Ak si to potreba riadneho obsadenia senátov vyžiada, vykoná príslušný národný výbor voľbu ďalších sudcov z ľudu.

§ 8

(1) Ustanovenia tohto zákona o okresných a krajských národných výboroch sa vzťahujú aj na národné výbory, ktoré vykonávajú pôsobnosť uvedených národných výborov.

(2) Ustanovenia tohto zákona o okresných a krajských súdoch sa vzťahujú aj na súdy ináč pomenované, ktoré vykonávajú pôsobnosť uvedených súdov.


§ 9

(1) Zákon SNR č. 31/1970 Zb. o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky sa zrušuje.

(2) Opatrenia vykonané podľa zákona SNR č. 31/1970 Zb. sa považujú za opatrenia vykonané podľa tohto zákona.

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 39 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich (úplné znenie č. 19/1970 Zb.).

**) § 42 ods. 1 a 3 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich (úplné znenie č. 19/1970 Zb.).