Vyhláška č. 166/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže ČSSR, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb

Čiastka 40/1971
Platnosť od 28.12.1971 do08.11.1984
Účinnosť od 01.01.1984 do08.11.1984
Zrušený 107/1984 Zb.

166

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže ČSSR

z 20. decembra 1971,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, Federálny cenový úrad, Federálne ministerstvo financií a Štátna arbitráž ČSSR ustanovujú podľa § 47 písm. a) a § 53 písm. a) a c) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, ako aj podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií socialistického sektora a podľa ustanovení § 269 ods. 3 a § 391 a § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov:


Článok I

Účel vyhlášky

Vyhláškou sa sleduje efektívnejšie hospodárenie s vedľajšími rozpočtovými nákladmi stavieb, účelnejšie využitie zariadenia staveniska a tomu zodpovedajúca úprava spôsobu fakturácie.

Článok II

Rozsah platnosti

Vyhláška sa vzťahuje na všetky stavby rozostavané k 31. decembru 1971 a po tomto dátume začínané. Pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady na zariadenie staveniska, vzťahuje sa na stavby, na dodávku ktorých sa uzavrela hospodárska zmluva po

1. januári 1972.


Článok VII

Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

a) ustanovenia § 13 ods. 2, 3 a 4 smerníc č. 3 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 27. mája 1971 o osobitnom režime prípravy a schvaľovania stavieb odvetví palív a energetiky;

b) ustanovenie § 13 ods. 3 druhej vety vyhlášky Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra ČSSR a ministerstiev výstavby a techniky ČSR a SSR č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe;

c) pokyny Ministerstva stavebníctva a Ministerstva ťažkého priemyslu z 22. decembra 1966 pre určovanie niektorých vedľajších rozpočtových nákladov v znení pokynov z 21. decembra 1968 a ich doplnkov.

Článok VIII

Účinnosť vyhlášky

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Minister poverený riadením

Federálneho cenového úradu:

Doc. Sabolčík CSc. v. r.

Hlavný arbiter ČSSR:

Brandejs v. r.

Minister ČSSR

pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Minister financií ČSSR:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.