Vyhláška č. 151/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška NInisterstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971 do31.08.1996
Účinnosť od 01.01.1972 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.

151

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 25. novembra 1971,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 7 vl. nar. č. 36/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave, a na vykonanie príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:


Článok 1

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku sa mení a dopĺňa takto:

1. § 10 ods. 1 znie:

,,(1) Ako batožinu možno vziať so sebou do vozidla, pokiaľ to obsadenie vozidla dovoľuje, prenosnú oceľovú fľašu s kvapalným vykurovacím plynom pre domácnosť (ďalej len ,,fľaša") alebo nádobu obsahujúcu vykurovaciu naftu (ďalej len ,,nádoba“). Pre prepravu kvapalného vykurovacieho plynu a vykurovacej nafty sa ustanovujú tieto podmienky:

a) cestujúci je povinný pri nastupovaní do vozidla ohlásiť prepravu fľaše alebo nádoby sprievodcovi (vodičovi),

b) fľaša alebo nádoba nesmie byť poškodená alebo zvonku znečistená a musí mať tesne uzavretý uzáver,

c) v jednom vozidle je dovolené prepravovať jednu alebo dve fľaše s celkovým obsahom najviac 10 kg alebo jednu alebo dve nádoby s celkovým obsahom najviac 20 l., súčasne sa nesmú v jednom vozidle prepravovať oba druhy palív,

d) cestujúci počas prepravy zabezpečí fľašu alebo nádobu proti prevrhnutiu, pádu alebo mechanickému poškodeniu,

e) cestujúci umiestni fľašu alebo nádobu vo vozidle na mieste, ktoré určí sprievodca /vodič/, alebo ktoré je ne mieste, ktoré určí sprievodca (vodič), alebo ktoré je na prepravu nádob alebo fliaš vyhradené miestnou úpravou dopravcu., ak nie je týmto spôsobom určené miesto na umiestnenie fliaš alebo nádob, umiestni ich na zadnej, prípadne strednej plošine vozidla".

2. § 18 ods. 2 znie:

(2) Cestujúci, ktorý sa nemôže na vyzvanie podľa odseku 1 preukázať platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť cestovné (prepravné) a prirážku. Prirážka je 50,-Kčs, a ak si cestujúci nezaobstará cestovný lístok na batožinu, päťnásobok prepravného. Vo vozidle s S-prevádzkou zaplatí uvedené sumy cestujúci bez platného cestovného lístka, pokiaľ nezaplatil naraz celé cestovné (prepravné) ihneď po nástupe, alebo u ktorého oprávnený pracovník pri vhadzovaní mincí do pokladničky zistil, že si pripravil menšiu sumu, ako je cestovné (prepravné). Ak na linke s S-prevádzkou je zavedené odstupňované cestovné (prepravné), uvedené sumy zaplatí aj cestujúci, ktorý pokračuje tým istým spojom za ohlásenou cieľovou zastávkou bez toho, že najneskôr pred odchodom z ohlásenej zastávky vhodí do pokladničky ďalšie zodpovedajúce cestovné (prepravné)".


Článok 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy Českej socialistickej republiky č. 79/1970 Zb., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku.

Článok 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Minister:

Dr. Ing. Šutka v. r.