Nariadenie vlády č. 99/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri staroslivosti o deti

Čiastka 27/1971
Platnosť od 30.09.1971
Účinnosť od 01.10.1971

99

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 23. septembra 1971,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje na vykonanie § 100 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov při starostlivosti o deti sa mená takto:

§ 19 znie:

㤠19

Príspevok na výživu

(1) Deťom, o ktoré nie je inak náležite postarané, najmä osobami, ktoré k nim majú vyživovaciu povinnosť, alebo zariadeniami kolektívnej výchovy a ktoré nemajú vlastný postačujúci príjem alebo majetok, poskytujú okresné národné výbory pravidelný príspevok na výživu až do sumy 400 Kč mesačne, a ak je dieťa staršie jako 10 rokov, až do sumy 500 Kč mesačne.

(2) Príspevok možno poskytovať dieťaťu až do skončenia povinnej školskej dochádzky. Po skončení povinnej školskej dochádzky možno príspevok poskytovať najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak dieťa

a) sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom, alebo

b) sa nemôže pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané pre chorobu alebo je pre telesnú alebo duševnú vadu trvalo neschopné na prácu.

(3) Ak dieťa, ktorému sa poskytuje príspevok, má voči niekomu nárok na výživné určené súdnym rozhodnutím, prechádza tento nárok na štát, a to až do výšky poskytnutého príspevku. Úhradu poskytnutého príspevku vymáhajú okresné národné výbory.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1971.


Dr. Štrougal v. r.