Vyhláška č. 83/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva

Čiastka 23/1971
Platnosť od 31.08.1971 do02.03.2000
Účinnosť od 15.09.1971 do02.03.2000
Zrušený 382/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 nadobudla Dohoda platnosť 6. májom 1971.

83

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. júna 1971

o Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva

Dňa 6. mája 1971 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva.

Podľa svojho článku 10 nadobudla Dohoda platnosť 6. májom 1971.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA
o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva

Za účelom ďalšieho rozšírenia a prehĺbenia vedecko-technickej spolupráce na základe vzájomnej socialistickej deľby práce a stálej výmeny pracovných skúseností v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva zmluvné strany sa dohodli na tejto Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce, ktorá sa bude uskutočňovať podľa podmienok a zásad obsiahnutých v Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vytvorení Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, podpísanej v Moskve dňa 27. novembra 1963.

Článok 1

Priama vedecko-technická spolupráca sa bude uskutočňovať v rôznych organizačných formách, vrátane spoločného uskutočňovania vedeckovýskumných a projekčno-konštrukčných prác, výmeny vedecko-technickej dokumentácie a informácií a vzájomného vysielania odborníkov a vedeckých pracovníkov za účelom spoločných konzultácií a výmeny skúseností o najnovších výsledkoch vedy a techniky v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva.

Realizáciu priamej vedecko-technickej spolupráce na základe tejto Dohody budú uskutočňovať:

a) v oblasti vodného hospodárstva

- z československej strany - Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky,

- zo sovietskej strany - Ministerstvo meliorácií a vodného hospodárstva Zväzu sovietskych socialistických republík;

b) v oblasti meliorácií

- z československej strany - Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky,

- zo sovietskej strany - Ministerstvo meliorácií a vodného hospodárstva Zväzu sovietskych socialistických republík.

Článok 2

Priama vedecko-technická spolupráca sa bude uskutočňovať v súlade s perspektívnym a ročným plánom, v ktorom bude uvedené: tematika spolupráce, etapy prác, vykonávacie lehoty, organizácie, ktoré budú riešiť spoločné úlohy, druh a rozsah prác, lehoty vzájomných služobných ciest a prijímania odborníkov, povinnosti strán týkajúce sa výmeny technickej dokumentácie a informácií.

Pri vypracovávaní ročných plánov sa strany budú riadiť výsledkami konzultácií o perspektívnych plánoch rozvoja vedy a techniky, ako i doporučeniami v oblasti vedecko-technickej spolupráce, prijatými v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Článok 3

Zmluvné strany vypracujú a vzájomne si do 1. októbra každého roku odovzdajú na posúdenie návrhy plánu priamej vedecko-technickej spolupráce na nasledujúci rok.

Ročné plány budú zmluvnými stranami zjednávané do 31. decembra bežného roku s prihliadnutím na zhodnotenie priamej vedecko-technickej spolupráce za uplynulý rok.

Článok 4

Návrhy strán na zmeny a doplnky k ročnému plánu spolupráce, ktoré vyvstanú v priebehu roka, sa operatívne prerokujú a odsúhlasia najneskôr v priebehu dvoch mesiacov a potom sa zaradia do plánu priamej vedecko-technickej spolupráce.

Článok 5

Spoločné projektové a vedeckovýskumné práce budú uskutočňovať príslušné organizácie v súlade s odsúhlaseným pracovným plánom schváleným príslušnými ministerstvami, uvedenými v článku 1 tejto Dohody.

Článok 6

Vzájomné vysielanie odborníkov a vedeckých pracovníkov na konzultácie a výmenu skúseností sa bude uskutočňovať v súlade s ročnými plánmi vedecko-technickej spolupráce.

Článok 7

Výmena vedecko-technickej dokumentácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom príslušných orgánov strán spôsobom stanoveným príslušnými medzivládnymi dokumentmi. Výmena informácií a hlavne informácií o štúdiu vyspelých vedecko-technických skúseností v tretích štátoch sa bude uskutočňovať priamou cestou.

Článok 8

Spolupracujúce ministerstvá uvedené v článku 1 tejto Dohody si budú vymieňať odborné články na ich uverejnenie v časopisoch Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík v súlade s predpismi platnými v týchto štátoch.

Článok 9

Predstavitelia zmluvných strán sa stretávajú najmenej raz do roka, striedavo na území oboch štátov, aby prerokovali návrhy ročných plánov vedecko-technickej spolupráce, ich schválenie, výmenu informácií o splnení vzájomných záväzkov, správy vedúcich spolupracujúcich organizácií o výsledkoch spoločných prác, ako aj návrhy strán, zamerané na zlepšenie organizačných foriem a zvýšenie efektívnosti spolupráce.

Predstavitelia zmluvných strán pripravujú spoločné informácie o výsledkoch priamej spolupráce pre rokovanie Stálej subkomisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzivládnej Československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Článok 10

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom jej podpisu. Dohoda je uzavretá na neobmedzenú dobu. Keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámi svoj úmysel od Dohody ustúpiť, Dohoda bude potom platiť ešte šesť mesiacov.

Dohodnuté v Bratislave dňa 6. mája 1971 vo dvoch vyhotoveniach, v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za československú stranu:

Minister lesného a vodného hospodárstva

Slovenskej socialistickej republiky

F. Hagara v. r.

Za sovietsku stranu:

Námestník ministra meliorácií a vodného hospodárstva

Zväzu sovietskych socialistických republík

I. Borodavčenko v. r.