Vyhláška č. 27/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „INTERCHIM"

Čiastka 8/1971
Platnosť od 13.04.1971
Účinnosť od 28.04.1971
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XVIII 20. júlom 1970 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

27

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. decembra 1970

o Dohode o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie "INTERCHIM"


Dňa 17. júla 1969 bola v Moskve dojednaná Dohoda o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „Interchim“.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XVIII 20. júlom 1970 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „INTERCHIM"

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík, vedené zásadami medzinárodnej socialistickej deľby práce, snažiac sa použitím nových, účinnejších foriem spolupráce a účinným uplatnením ekonomických zásad spolupráce vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj špecializácie a kooperácie výroby a koordinácie plánov rozvoja malotonážnej chemickej produkcie, pre racionálnejší rozvoj a využitie výrobných kapacít, pre zvýšenie technickej a ekonomickej úrovne výroby a pre ďalší rozvoj vzájomnej výmeny malotonážnej chemickej produkcie, aby sa zabezpečilo čo najplnšie krytie potreby všetkých zmluvných strán v oblasti malotonážnej chemickej produkcie, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu.

Článok I

1. Touto Dohodou zriaďujú zmluvné strany medzinárodnú odborovú organizáciu pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie Interchim

2. Sídlom Interchimu je mesto Halle nad Sálou v NDR.

Článok II

1. Cieľom Interchimu je čo najúplnejšie kryť potreby všetkých zmluvných strán v oblasti malotonážnej chemickej produkcie vysokej kvality využitím predností medzinárodnej socialistickej deľby práce a ďalej rozširovanie a prehlbovanie hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi nimi na základe dobrovoľnosti a dodržiavania vzájomných záujmov.

2. Činnosť Interchimu je založená na tejto Dohode a na Stanovách Interchimu, ktoré tvoria prílohu tejto Dohody, a uskutočňuje sa v súhlase so zásadami obsiahnutými v Stanovách RVHP na základe úplnej rovnoprávnosti, zachovaní suverenity a národných záujmov zmluvných strán, vzájomných výhod a súdružskej vzájomnej pomoci.

Článok III

1. Interchim organizuje všestrannú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu zmluvných strán v oblasti malotonážnej chemickej produkcie; k nej patria syntetické farbivá a polotovary na ich výrobu, pomocné látky pre textilný, garbiarsky a papierenský priemysel a chemikálie tvoriace prísady pre polymerné materiály, chemické prostriedky na ochranu rastlín a iné látky (ďalej len „malotonážna chemická produkcia“) v poradí a podľa nomenklatúry, ktoré podliehajú schváleniu kompetentných orgánov zmluvných strán, a to spravidla na podklade dohôd (zmlúv, protokolov), v ktorých sa prihliada na zásady vzájomnej hmotnej zainteresovanosti a na použitie prvkov chozraščotu v súhlase so skúsenosťami získanými zmluvnými stranami.

Rada Interchimu určuje, z akých skupín malotonážnej chemickej produkcie začína Interchim uskutočňovať svoju činnosť a aký je ďalší postup, pokiaľ ide o ich poradie.

2. Činnosť Interchimu na úseku hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce sa môže neskôr vzťahovať - za súhlasu zmluvných strán - aj na iné druhy chemickej produkcie, ktoré nie sú obsiahnuté v bode 1 tohto článku.

Článok IV

Zmluvné strany uzavierajú túto dohodu:

1. Kompetentné orgány zainteresovaných krajín zabezpečujú plnenie uznesení rady Interchimu, ktoré boli prijaté so súhlasom zmluvných strán.

2. Zmluvné strany budú poskytovať Interchimu a osobám v ňom zamestnaným potrebnú pomoc pri plnení úloh obsiahnutých v tejto Dohode a v Stanovách Interchimu.

3. Zmluvné strany budú predkladať Interchimu materiály a informácie potrebné na plnenie úloh, ktoré mu boli zverené.

4. Zmluvné strany budú informovať správu Interchimu o priebehu a o výsledkoch plnenia uznesení rady Interchimu.

Článok V

Interchimu sa ukladajú tieto základné úlohy:

1. Vypracovanie návrhov na koordináciu plánov výroby malotonážnej chemickej produkcie s prihliadnutím na rozbory a prognózy technického a ekonomického rozvoja a s použitím príslušných bilancií.

2. Vypracovanie návrhov na úseku špecializácie a kooperácie výroby malotonážnej chemickej produkcie, príprava, ev. spolupôsobenie pri príprave zmlúv (dohôd) na úseku špecializácie a kooperácie pri výrobe tejto produkcie.

3. Príprava návrhov týkajúcich sa vzájomných dodávok malotonážnej chemickej produkcie na podklade podmienok vzájomne výhodných pre zmluvné strany.

4. Vypracovanie návrhov týkajúcich sa plnšieho a racionálnejšieho využitia činných a novovytváraných kapacít na výrobu malotonážnej chemickej produkcie a na koordináciu plánov výstavby nových kapacít.

5. Príprava návrhov na rozšírenie sortimentu malotonážnej chemickej produkcie a zvýšenie výroby nedostatkových druhov tejto produkcie.

6. Vypracovanie návrhov na trvalé zvyšovanie a na dosiahnutie najvyššej technickej úrovne výroby malotonážnej produkcie na zlepšenie technicko-ekonomických ukazovateľov a akosti produkcie na podklade existujúcich vedeckých údajov a cestou koordinácie, ako aj spoločného rozpracovania vedeckovýskumných úloh na základe dojednaných podmienok včítane bezplatnej výmeny.

7. Zriadenie výmeny vedecko-technických informácií v oblasti výroby a použitia malotonážnej chemickej produkcie s využitím skúseností práce socialistických a iných krajín na tomto úseku. Štúdium svetových výsledkov v oblasti malotonážnej chemickej produkcie a vypracovanie návrhov na využitie týchto výsledkov zmluvnými stranami.

8. Vypracovanie návrhov na unifikáciu noriem, technických podmienok a spôsobov skúšania malotonážnej chemickej produkcie, ktorá je predmetom vzájomného obchodu zmluvných strán.

9. Štúdium konjunktúry svetového trhu pre využitie výsledkov tohto štúdia pri riešení výrobných a obchodných problémov v oblasti malotonážnej chemickej produkcie.

10. Príprava návrhov na koordináciu postupu zmluvných strán pri nákupe a predaji licencií v oblasti malotonážnej chemickej produkcie v iných krajinách.

11. Plnenie obchodných funkcií pri jednotlivých druhoch malotonážnej chemickej produkcie, pri ktorých to zmluvné strany budú považovať za užitočné a účelné.

Článok VI

1. Interchim je právnická osoba a je oprávnený uzavierať dohody, získavať, prenajímať a scudzovať majetok, ako aj vystupovať na súde.

2. Právny status a úľavy pre Interchim a jeho pracovníkov sú určené „Dohodou o právnom štatúte o úľavách medzinárodných odborových organizácií pre hospodársku spoluprácu“, ktorá bola podpísaná členskými krajinami Interchimu 9. septembra 1966 vo Varšave.

Článok VII

1. Na uskutočňovanie svojich úloh má Interchim tieto hlavné orgány:

- radu Interchimu,

- správu Interchimu.

2. Pracovné orgány, ktorých zriadenie vyvolá nevyhnutnosť, sa zriaďujú v súhlase so Stanovami Interchimu.

Článok VIII

1. Vedúcim orgánom Interchimu je rada. V rade sú zmluvné strany zastúpené delegáciami, z ktorých každá sa skladá z troch predstaviteľov, pričom jeden z nich je vedúcim delegácie. Každá delegácia má jeden hlas.

2. Funkciu predsedu rady vykonávajú postupne vedúci delegácií zmluvných strán.

3. Rada je oprávnená prerokúvať akékoľvek otázky, ktoré patria do kompetencie Interchimu, a vydávať príslušné uznesenia. Rada je tiež oprávnená vykonávať v Stanovách Interchimu jednotlivé zmeny a spresnenia neodporujúce ustanoveniam tejto Dohody.

4. Uznesenia rady Interchimu sa prijímajú len so súhlasom zmluvných strán, ktoré oznámili, že majú záujem na riešení príslušnej otázky.

Zmluvné strany, ktoré neoznámia, že majú záujem na riešení danej otázky, sa nezúčastnia vypracovania uznesení. Uznesenia rady sa nevzťahujú na zmluvné strany, ktoré nie sú zúčastnené na danej otázke. Každá z týchto zmluvných strán sa však neskôr môže pripojiť k uzneseniam, ktoré prijali ostatné zmluvné strany.

5. Uznesenia rady, z ktorých môžu pre zmluvné strany vyplývať záväzky, nadobúdajú platnosť po uplynutí 50 dní odo dňa podpisu protokolu zo zasadnutia rady, ak v priebehu tohto času nedôjdu námietky od niektorej zo zmluvných strán, príp. ak nie je v samotných uzneseniach uvedený iný termín nadobudnutia ich platnosti. Jednako, ak sa stane, že jedna alebo niekoľko zmluvných strán oznámi do 50 dní, že nemajú záujem na uznesení, ktoré prijala rada Interchimu, vzťahuje sa toto uznesenie na ostatné zainteresované zmluvné strany.

Uznesenia, ktoré nadobudli platnosť a z ktorých môžu vyplývať záväzky pre zmluvné strany, realizujú zmluvné strany spravidla cestou uzavretia dvojstranných a mnohostranných dohôd (zmlúv, protokolov), ktoré sa potom - v časti týkajúcej sa vzájomných dodávok - zaraďujú do dlhodobých obchodných dohôd a každoročných protokolov o obrate tovaru medzi zmluvnými stranami. Uznesenia rady, ktoré sa týkajú iných otázok, nadobúdajú platnosť dňom podpísania protokolu zo zasadnutia, ak v týchto uzneseniach nie je uvedené niečo iné.

Článok IX

1. Stálym výkonným orgánom Interchimu je správa.

2. Správa Interchimu uskutočňuje svoju činnosť v rozsahu splnomocnenia, ktoré jej poskytujú Stanovy Interchimu, a v súhlase s uzneseniami rady Interchimu, ako aj na podklade ustanovenia o správe, ktoré schvaľuje rada Interchimu.

3. Správa sa skladá z riaditeľa, jeho námestníkov, potrebného počtu odborníkov, ktorí sú vymenovaní z radov občanov zmluvných strán, a potrebného správneho, technického a obsluhujúceho personálu, čo sa robí v súhlase s ustanovením o správe. Riaditeľa správy a jeho námestníkov vymenúva a prepúšťa rada Interchimu.

4. Na čele správy je riaditeľ. Riaditeľ správy riadi činnosť správy a je zodpovedný pred radou za plnenie uznesení rady vzťahujúcich sa na činnosť správy a vôbec za všetku prácu správy Interchimu.

Riaditeľ reprezentuje Interchim pred úradnými osobnosťami a organizáciami zmluvných strán a iných krajín a pred medzinárodnými organizáciami.

Práva a povinnosti riaditeľa správy určujú Stanovy Interchimu.

Článok X

Interchim môže nadväzovať a udržiavať styky s inými medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s Radou vzájomnej hospodárskej pomoci a s inými medzinárodnými hospodárskymi organizáciami socialistických krajín.

Článok XI

1. Zmluvné strany sú dohodnuté, že vláda Nemeckej demokratickej republiky poskytne Interchimu miestnosti, potrebné zariadenia a obytnú plochu pre personál organizácie.

2. Otázky spojené so zriadením a udržiavaním sídla Interchimu na území Nemeckej demokratickej republiky, včítane vzťahov, ktoré vyplývajú z bodu 1 tohto článku, sa upravia podľa dohovoru medzi vládou Nemeckej demokratickej republiky a Interchimom.

Článok XII

1. Zmluvné strany uhrádzajú rovnakým dielom náklady spojené so zriadením a činnosťou Interchimu.

2. Príspevky určené na krytie nákladov, ktoré sú spojené so zriadením Interchimu, a príspevky určené na krytie nákladov, ktoré sú spojené s bežnou činnosťou Interchimu, majú charakter neobchodných platieb a splácajú ich zmluvné strany polročne na podklade platných platobných dohôd medzi zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany súhlasia s predpokladom postupného prechodu na platenie za služby Interchimu vykonávané na podklade objednávok jednotlivých členských krajín Interchimu a postupného prechodu na chozraščot.

4. Ak Interchim získa majetok potrebný na plnenie úloh, ktoré sú uvedené v Dohode, vyrovnanie sa vykonáva v prevoditeľných rubľoch.

Článok XIII

Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práv a záväzkov zmluvných strán, ktoré vyplývajú z ich členstva v iných medzinárodných organizáciách a z medzinárodných zmlúv medzi nimi uzavretých.

Článok XIV

Úradnými rečami Interchimu sú reči všetkých zmluvných strán. Pracovnou rečou Interchimu je ruština a nemčina.

Článok XV

1. Dohoda je uzavretá na neobmedzenú dobu.

2. Táto Dohoda sa môže zmeniť len so súhlasom všetkých zmluvných strán.

3. Každá zmluvná strana sa môže zriecť účasti v tejto Dohode tým, že to oznámi ostatným zmluvným stranám prostredníctvom depozitára Dohody do konca februára každého roka. Zrieknutie sa účasti v Dohode nadobúda platnosť 1. januárom nasledujúceho roka.

Zmluvnej strane, ktorá sa zriekla účasti v Dohode, sa vyplatí peňažná kompenzácia, ktorá sa určí podľa jej podielu na príspevkoch príslušnej krajiny na investície pre Interchim. Presnú výšku peňažnej kompenzácie určí rada Interchimu.

Článok XVI

Interchim sa môže zrušiť po dohode medzi vládami všetkých členských krajín Interchimu.

V prípade zrušenia Interchimu všetko jeho vybavenie a majetok sa stáva vlastníctvom Nemeckej demokratickej republiky, na území ktorej je sídlo Interchimu. Ostatným členským krajinám Interchimu sa vyplatí peňažná kompenzácia rovnakým dielom.

V prípade zrušenia Interchimu sa rozdelia peňažné prostriedky, s výnimkou tej časti, ktorá sa použije na krytie záväzkov Interchimu, medzi členské krajiny Interchimu rovnakým dielom. Presnú výšku peňažnej kompenzácie určí rada Interchimu.

Článok XVII

1. Iné krajiny sa môžu k tejto Dohode pripojiť za súhlasu všetkých zmluvných strán. Krajina, ktorá sa chce k tejto Dohode pripojiť, oznámi to písomne depozitárovi.

2. Pokiaľ ide o krajiny, ktoré sa pripojili k Dohode, je dátumom, ktorým Dohoda nadobúda platnosť, dátum dosiahnutia súhlasu všetkých zmluvných strán o pripojení príslušných krajín k Dohode.

Článok XVIII

Táto Dohoda podlieha schváleniu vládou každej zo zmluvných strán a nadobúda platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa odovzdania posledného dokumentu o schválení Dohody depozitárovi, o čom depozitár upovedomí všetky zmluvné strany.

Článok XIX

Táto Dohoda sa odovzdá na úschovu vláde Nemeckej demokratickej republiky, ktorá bude vykonávať funkciu depozitára tejto Dohody.

Článok XX

Táto Dohoda je vyhotovená v jednom exemplári v ruštine. Overené odpisy Dohody rozošle depozitár všetkým zmluvným stranám.

Správnosť výšky uvedeného potvrdzujú predstavitelia zmluvných strán svojím podpisom.

V Moskve 17. júla 1969.

Príloha Dohody

STANOVY

medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „INTERCHIM“

Medzinárodná odborová organizácia pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie Interchim sa zriadila na základe dohody medzi vládami Bulharskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Úlohy Interchimu ustanovené Dohodou o jeho zriadení plní Interchim prostredníctvom svojich orgánov. Hlavnými orgánmi Interchimu sú jeho rada a správa.

2. Tieto Stanovy sa môžu zmeniť rovnakým postupom, ktorý bol použitý pri uzavretí Dohody o zriadení Interchimu. Avšak jednotlivé upresnenia a zmeny Stanov, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami Dohody, môže vykonať v súlade s bodom 3 článku VIII Dohody rada Interchimu, na čo je potrebný súhlas delegácií všetkých krajín v rade.

Upresnenie a zmeny Stanov Interchimu vykonané radou nadobúdajú platnosť po uplynutí 90 dní od podpísania protokolu zo zasadnutia rady, na ktorom sa prijali uvedené upresnenia alebo zmeny, ak v priebehu tohto času nedôjdu rade námietky od delegácie ktorejkoľvek krajiny.

3. Interchim je právnickou osobou.

II. Rada Interchimu

4. Rada je vedúcim orgánom Interchimu a je splnomocnená prerokúvať akékoľvek otázky, ktoré patria do kompetencie Interchimu a vydávať príslušné uznesenia.

5. Rada Interchimu:

a) určuje, vychádzajúc z úloh Interchimu, hlavné smery činnosti Interchimu,

b) prerokúva návrhy členských krajín Interchimu, správy Interchimu a pracovných orgánov v otázkach vedecko-technickej spolupráce v oblasti malotonážnej chemickej produkcie, vykonáva rozbor stavu tejto spolupráce a vypracúva opatrenia na jej ďalší rozvoj,

c) sleduje plnenie záväzkov vyplývajúcich z uznesení rady členskými krajinami Interchimu,

d) uskutočňuje celkové vedenie činnosti správy Interchimu,

e) schvaľuje plány práce Interchimu a kontroluje ich plnenie,

f) prerokúva správy riaditeľa správy o činnosti Interchimu,

g) schvaľuje štruktúru a kádre správy Interchimu, výšku miezd pracovníkov, rozdelenie miest odborníkov medzi členské krajiny Interchimu, vymenúva a prepúšťa riaditeľa správy a jeho námestníkov,

h) schvaľuje rozpočet správy Interchimu, správu správy o plnení rozpočtu, pravidlá finančnej činnosti Interchimu, zriaďuje revíznu komisiu na kontrolu finančnej činnosti správy Interchimu, schvaľuje uznesenia o revíznej komisii, prerokúva protokoly revíznej komisie o výsledkoch kontroly finančnej činnosti správy Interchimu,

ch) zriaďuje v nevyhnutných prípadoch pracovné orgány na rozpracovanie alebo posúdenie jednotlivých otázok hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v oblasti malotonážnej chemickej produkcie,

i) ustanovuje pravidlá činnosti rady,

j) schvaľuje ustanovenia o správe Interchimu a pravidlá týkajúce sa pracovných podmienok pracovníkov správy Interchimu,

k) uskutočňuje iné funkcie, ktoré vyplývajú z Dohody a týchto Stanov, pokiaľ budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov a úloh Interchimu.

6. Delegácie členských krajín Interchimu v rade sa skladajú z vedúceho a členov delegácie, z ktorých jeden je zástupcom vedúceho delegácie, a sú vymenované kompetentnými orgánmi členských krajín Interchimu.

7. Funkciu predsedu rady vykonávajú vedúci delegácií členských krajín Interchimu jeden rok postupne v poradí názvov krajín podľa ruskej abecedy. Ak predseda rady nemôže dočasne vykonávať svoju funkciu, potom ju dočasne vykonáva zástupca vedúceho delegácie alebo člen delegácie jeho krajiny. Funkcie sa odovzdajú ďalšiemu predsedovi po uplynutí jedného roka na zasadnutí rady Interchimu.

8. Rada vykonáva svoje riadne zasadnutia podľa potreby, avšak najmenej raz za šesť mesiacov. Mimoriadne zasadnutie rady sa môže zvolať na žiadosť alebo so súhlasom najmenej troch členských krajín Interchimu. Riadne a mimoriadne zasadnutia rady zvoláva predseda rady.

9. Rada Interchimu posudzuje a uznáša sa na tom, kedy sa môžu krajiny, ktoré nie sú členmi Interchimu, a medzinárodné organizácie zúčastniť na poradách rady Interchimu a jeho pracovných orgánov.

III. Správa Interchimu

10. Správa je stálym výkonným orgánom Interchimu a vykonáva svoju činnosť v hraniciach splnomocnení, ktoré sú jej dané dohodou o zriadení Interchimu a Stanovami Interchimu, ako aj uzneseniami rady Interchimu.

11. Správa Interchimu vykonáva operatívne všetku prácu technicko-ekonomickej povahy za účelom plnenia úloh, ktoré boli Interchimu uložené Dohodou a týmito Stanovami, ako aj v súlade s uzneseniami rady Interchimu, najmä:

a) organizuje vypracovanie a sama vypracúva ekonomické prehľady, rozbory a prognózy týkajúce sa predovšetkým hlavných smerov technického a hospodárskeho rozvoja a vykonáva ekonomické výskumy v oblasti malotonážnej chemickej produkcie podľa materiálov členských krajín Interchimu a iných materiálov a zasiela ich členským krajinám Interchimu na použitie podľa ich rozhodnutia;

b) vypracúva pre koordináciu plánov výroby malotonážnej chemickej produkcie a pre špecializáciu a kooperáciu výroby tejto produkcie metodické materiály na ich posúdenie členskými krajinami Interchimu;

c) vypracúva alebo sa zúčastňuje na vypracovaní návrhov dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv (dohôd) o spolupráci v oblasti špecializácie a kooperácie výroby, ako aj o iných otázkach hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v oblasti malotonážnej chemickej produkcie v súlade s uzneseniami rady alebo na prianie jednotlivých členských krajín Interchimu;

d) študuje a zovšeobecňuje skúsenosti hospodárskej spolupráce členských krajín Interchimu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie a v nevyhnutných prípadoch pripravuje na prerokovanie v rade návrhy, ktoré vyplývajú z tohto štúdia a zovšeobecnenia;

e) vykonáva z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zainteresovaných členských krajín Interchimu neodkladné práce, ktoré patria do kompetencie správy Interchimu a nie sú zahrnuté do plánu práce, a informuje o tom radu na jej riadnom zasadnutí; pripravuje z vlastnej iniciatívy návrhy týkajúce sa jednotlivých otázok činnosti Interchimu a predkladá ich na prerokovanie rade;

f) pripravuje, uverejňuje a rozosiela členským krajinám Interchimu informačné a iné materiály týkajúce sa otázok hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v oblasti malotonážnej chemickej produkcie;

g) pripravuje materiály, príp. prispieva k príprave materiálov na zasadnutia rady, pracovných orgánov Interchimu a na porady vykonávané Interchimom v súlade s plánom práce;

h) organizuje prípravu a spolupôsobí pri zasadnutiach rady, pracovných orgánov Interchimu a pri poradách vykonávaných Interchimom;

ch) vedie evidenciu uznesení rady, ako aj evidenciu ich plnenia, vykonáva v medziach svojej kompetencie opatrenia na splnenie uznesení rady a v nevyhnutných prípadoch pripravuje príslušné návrhy na prerokovanie v rade Interchimu;

i) vyvíja inú činnosť vyplývajúcu z Dohody a týchto Stanov, z uznesení vydaných radou a z ustanovení o správe Interchimu.

12. Riaditeľ správy riadi celý súhrn prác správy a podniká v medziach svojej kompetencie operačné opatrenia na plnenie úloh uložených Interchimu.

13. Riaditeľ správy je oprávnený najmä:

a) vyžadovať a dostávať od členských krajín Interchimu potrebné materiály a informácie v oblasti chemickej malotonážnej produkcie;

b) zvolávať v súhlase s uzneseniami rady a v nevyhnutných prípadoch aj z vlastnej iniciatívy porady odborníkov členských krajín Interchimu alebo pozývať odborníkov jednotlivých krajín na prípravu alebo na predbežné prerokovanie materiálov určených na zasadnutie rady;

c) posielať v nevyhnutných prípadoch odborníkov správy do jednotlivých členských krajín Interchimu, ak delegácie týchto krajín na to dali súhlas, za účelom prípravy alebo štúdia príslušných materiálov týkajúcich sa otázok zaradených do plánov práce Interchimu;

d) predkladať na prerokovanie v rade návrhy týkajúce sa činnosti Interchimu;

e) disponovať finančnými prostriedkami Interchimu v súhlase so schváleným rozpočtom a s pravidlami finančnej činnosti Interchimu;

f) vymenúvať a uvoľňovať z práce v súhlase s ustanovením o správe Interchimu a s pravidlami o pracovných podmienkach pracovníkov Interchimu, odborníkov, administratívny, technický a obsluhujúci personál správy;

g) určovať platy odborníkov, administratívneho, technického a obsluhujúceho personálu v súhlase s výškou mzdy týchto pracovníkov schválenou radou Interchimu;

h) udržiavať styky s úradnými osobami a organizáciami členských krajín Interchimu a iných krajín, ako aj s medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s príslušnými orgánmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a iných medzinárodných hospodárskych organizácií socialistických krajín.

Základným cieľom pracovného spojenia s príslušnými orgánmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci je nepripustiť paralelizmus činnosti orgánov RVHP a Interchimu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie.

14. Riaditeľ správy sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach rady Interchimu, v prípade nevyhnutnosti aj na zasadnutiach pracovných orgánov a poradách vykonávaných Interchimom. Námestníci riaditeľa a iní pracovníci správy sa zúčastňujú na príkaz riaditeľa na zasadnutiach rady Interchimu a pracovných orgánov, ako aj na poradách uskutočňovaných Interchimom.

Riaditeľ môže splnomocniť svojich námestníkov a aj pracovníkov správy vystupovať na týchto zasadnutiach v jeho mene.

IV. Finančné otázky

15. Činnosť Interchimu sa financuje na podklade rozpočtu, ktorý sa vypracúva na obdobie kalendárneho roka. Príjmy Interchimu, ktoré vyplývajú z realizácie návrhov vypracovaných Interchimom alebo pri uskutočnení iných služieb podľa záujmu jednotlivých krajín, sa zahŕňajú do rozpočtu Interchimu.

16. Výdavková časť rozpočtu Interchimu sa skladá najmä z týchto položiek:

a) správne výdavky, včítane výdavkov za vydržiavanie personálu správy, výdavky za služby alebo za platenie prác vykonávaných na príkaz Interchimu inými organizáciami a osobami;

b) platby za poskytovanie príslušných miestností a zariadení vládou NDR;

c) platby za majetok získaný Interchimom na plnenie úloh uvedených v Dohode.

17. Výdavky spojené s účasťou odborníkov na zasadnutiach a poradách v rámci Interchimu uhrádza krajina, ktorá vysiela na tieto zasadnutia a porady svojich zástupcov. Výdavky spojené s poskytnutím miestností, ako aj technických prostriedkov uhrádza krajina, v ktorej sa tieto zasadnutia uskutočňujú, s výnimkou prípadov, keď sa zasadnutia a porady uskutočňujú v miestnostiach správy Interchimu.

18. Kontrolu finančnej činnosti správy Interchimu uskutočňuje revízna komisia v súlade s ustanovením o revíznej komisii.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.