Zákon č. 12/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

Čiastka 4/1971
Platnosť od 08.03.1971 do04.04.1989
Účinnosť od 08.03.1971 do04.04.1989
Zrušený 44/1989 Zb.

OBSAH

12

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. marca 1971,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 2 znie:

(2) Ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady zvolá Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolené v predchádzajúcom volebnom období do 30 dní odo dňa volieb; zároveň určí program jej rokovania.“

2. V § 3 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú týmto znením:

(2) Predsedajúci príjme sľub poslancov a dá vykonať voľbu komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania a voľbu predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady. Na základe návrhu Mandátového a imunitného výboru Slovenská národná rada overí platnosť voľby poslancov. Potom Slovenská národná rada určí počet členov svojho predsedníctva, počet podpredsedov Slovenskej národnej rady a rozhodne o zriadení svojich výborov.

(3) Predsedajúci dá vykonať voľbu predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov Slovenskej národnej rady a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.“

3. § 4 ods. 2 znie:

(2) Novozvolený predseda Slovenskej národnej rady dá vykonať voľbu predsedov a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady, ako aj voľbu overovateľov Slovenskej národnej rady.“

4. § 6 sa dopĺňa o odsek 4 tohto znenia:

(4) V priebehu zasadania sa zvoláva Slovenská národná rada na jednotlivé schôdzky. Schôdzka Slovenskej národnej rady sa musí zvolať, a to najneskoršie do 30 dní, ak o to s uvedením jej programu požiada aspoň jedna tretina poslancov.“

5. V § 8 sa za slovo „zvoláva“ vkladajú slová „podľa rozhodnutia jej predsedníctva“.

6. § 11 ods. 2 znie:

(2) Z dôvodov ochrany štátneho tajomstva alebo iného dôležitého záujmu štátu môže sa Slovenská národná rada na návrh svojho predsedníctva, výboru, poslanca alebo na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky alebo jej jednotlivého člena uzniesť, že schôdzka Slovenskej národnej rady alebo jej časť je neverejná. O takomto návrhu rozhodne Slovenská národná rada bez rozpravy jednoduchým hlasovaním.“

7. § 18 znie:

㤠18

Členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady a členom vlády Slovenskej socialistickej republiky sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú, a to aj k vyhláseniam, ktoré nesúvisia s programom schôdzky.“

8. V § 19 sa vypúšťajú prvá a tretia veta.

9. V § 28 sa vypúšťajú v odseku 1 slová „a rozhoduje o návrhoch na vymenovanie“ a v odseku 2 posledná veta.

10. V § 37

- odsek 1 sa rozširuje o druhú vetu „Rokovanie o návrhoch zákonov sa spravidla skladá z prerokúvania zásad zákona a z prerokúvania návrhu zákona.“

- odsek 3 sa prečíslováva na odsek 4

- ustanovenie odseku 2 sa nahrádza odsekmi 2 a 3 tohto znenia:

(2) Zásady zákona predkladajú navrhovatelia predsedovi Slovenskej národnej rady spolu s politickým a ekonomickým rozborom; majú byť vypracované tak, aby tvorili spoľahlivý a úplný podklad, na základe ktorého môžu výbory Slovenskej národnej rady posúdiť, či sa má určitá vec upraviť alebo doterajšia právna úprava zmeniť alebo doplniť, v akých smeroch a v akom rozsahu. Zásady zákona odôvodní vo výboroch navrhovateľ; ak je navrhovateľom vláda Slovenskej socialistickej republiky, odôvodní zásady jej člen, ktorého tým vláda poverí. Po prerokovaní zásad oznámia výbory svoje stanovisko Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, ktoré o ňom upovedomí navrhovateľa, a to prípadne aj s vlastným stanoviskom.

(3) Návrh zákona musí obsahovať presné znenie, na ktorom sa má Slovenská národná rada uzniesť; predkladá sa s dôvodovou správou, ktorá musí obsahovať aj finančný a hospodársky dosah navrhovanej úpravy a spôsob, ako sa uhradí potrebný náklad. Pri prerokúvaní návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady podá navrhovateľ správu o tom, ako sa v návrhu vyhovelo odporúčaniam obsiahnutým v stanoviskách výborov k zásadám zákona, prípadne prečo sa im nevyhovelo alebo nemohlo vyhovieť.“

11. V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo jej predsedníctva“ a odsek sa dopĺňa druhou vetou tohto znenia: „Ak ide o návrhy zákonov Slovenskej národnej rady, pripojí oznámenie o tom, ktorým výborom boli pridelené na prerokovanie, aby poslanci, ktorí nie sú členmi týchto výborov, mohli k návrhom oznámiť svoje stanovisko.“

12. Ustanovenie § 39 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa odsekmi 2 a 3 tohto znenia:

(2) Podobne sa postupuje aj pri prideľovaní zásad zákonov, návrhov zákonov a iných návrhov, ktoré Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky zasiela Slovenskej národnej rade na zaujatie stanoviska. Ustanovenie poslednej vety § 37 ods. 2 platí primerane. Ak je to odôvodnené povahou alebo naliehavosťou veci, môže stanovisko zaujať priamo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(3) Ak bola tá istá vec pridelená niekoľkým výborom Slovenskej národnej rady a výbory o nej nerokovali na spoločnej schôdzke, predseda výboru oboznámi s prijatým uznesením bezodkladne predsedov ostatných výborov, ktorým sa vec pridelila na prerokovanie.“

13. V § 43 sa vypúšťajú v odseku 1 slová „v počte 25 členov“ a odsek 2 znie:

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady má 15 až 21 členov a skladá sa z predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov, predsedov výborov a ďalších členov. Počet členov predsedníctva a počet podpredsedov určí Slovenská národná rada osobitným uznesením.“

14. § 46 ods. 2 písm. g) znie:

g) koordinuje plány práce orgánov Slovenskej národnej rady, schvaľuje ich a vyhodnocuje ich plnenie“.

15. § 46 sa dopĺňa o odsek 3 tohto znenia:

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady má právo požadovať od Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky správy o poznatkoch z kontrolnej činnosti alebo vykonanie kontroly nevyhnutnej na plnenie úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov.“

16. § 48 písm. b) znie:

b) koordinuje prácu výborov Slovenskej národnej rady a prerokúva, ak to uzná za potrebné, ich stanoviská a správy, prípadne na základe tohto prerokovania navrhuje výborom, aby sa vecou znovu zaoberali“.

17. § 52, ktorého ustanovenie sa označuje ako odsek 1, sa dopĺňa o písmená g) až ch) a o odsek 2 tohto znenia:

g) vyslovuje súhlas s výnimočným upustením od predloženia zásad zákona a politického a ekonomického rozboru,

h) prideľuje v naliehavých prípadoch výborom Slovenskej národnej rady na prerokovanie legislatívne, prípadne aj iné návrhy,

ch) zabezpečuje styk s vládou Slovenskej socialistickej republiky, s Českou národnou radou a s Federálnym zhromaždením Československej socialistickej republiky.

(2) O vykonaných opatreniach podáva predseda Slovenskej národnej rady predsedníctvu správu.“

18. § 53 znie:

㤠53

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady zastupujú predsedu Slovenskej národnej rady v rozsahu a v poradí, ktoré určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, a pri jednotlivých úlohách tiež podľa poverenia predsedom Slovenskej národnej rady.“

19. § 54 znie:

㤠54

(1) Slovenská národná rada si zriaďuje Mandátový a imunitný výbor a ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány ďalšie výbory pre hlavné oblasti štátnej a spoločenskej činnosti; predsedov a ďalších členov výborov volí z poslancov Slovenskej národnej rady.

(2) Výbory Slovenskej národnej rady pôsobia aj v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá.

(3) Výbory môžu si zriaďovať ako svoje pomocné orgány stále alebo dočasné komisie zložené z poslancov, osvedčených pracovníkov vedy a praxe i zo zástupcov spoločenských organizácií. Prácu takejto komisie vedie vždy poslanec Slovenskej národnej rady.“

20. § 57 znie:

㤠57

(1) Výbory Slovenskej národnej rady prerokúvajú veci, ktoré im boli pridelené [§ 39 ods. 1 a 2 a § 52 ods. 2 písm. h)] a veci, ktoré sú obsiahnuté v ich pláne práce; najmä prerokúvajú zásady zákonov, návrhy zákonov a zákonných opatrení a zisťujú, či zákony, zákonné opatrenia a predpisy vydané na ich vykonanie sa uplatňujú v súlade s cieľmi sledovanými ich vydaním alebo či sa nedostali do rozporu s potrebami rozvoja spoločnosti; ďalej rokujú o zásadných otázkach vnútornej politiky, o správach rezortov o plnení ich úloh, o podnetoch poslancov z volebných (pracovných) obvodov a o ďalších veciach, na prerokovaní ktorých sa uznesú na návrh niektorého svojho člena.

(2) Výsledky svojho rokovania výbory spravidla predkladajú Slovenskej národnej rade alebo jej predsedníctvu; môžu sa však s nimi obracať, pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, priamo aj na príslušných členov vlády alebo iných vedúcich ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.“

21. § 58 znie:

㤠58

(1) Na prerokovanie veci, ktorú výboru pridelila Slovenská národná rada alebo jej predsedníctvo, určí predseda výboru alebo výbor spravidla spravodajcu, ktorého úlohou je podať výboru o prerokúvanej veci podrobnejšiu informáciu a zúčastniť sa na vypracovaní správy o výsledku rokovania. Výbor vždy určí spravodajcu, ak ide o podanie správy o prerokovaní návrhu zákona Slovenskej národnej rade (§ 41).

(2) Pri prerokúvaní návrhu zákona vo výboroch môžu výbory navrhovateľa požiadať, aby im podal informáciu o obsahu vykonávacích predpisov, ktoré sa majú vydať, a o čase ich zamýšľaného vydania. Včasnosť vydávania vykonávacích predpisov a ich súlad s cieľmi zákonov výbory sledujú aj pri pravidelnom overovaní, ako sa zákony Slovenskej národnej rady uplatňujú a osvedčujú v praxi.

(3) Ak sa výbor uznesie na zmenách v návrhu zákona, informuje o nich predseda výboru Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Výbor vypracuje pre Slovenskú národnú radu písomnú správu obsahujúcu jeho odporúčanie a presné znenie pozmeňovacích návrhov.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na prerokúvanie zákonných opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady.“

22. § 64 ods. 2 znie:

(2) Schôdzky výboru sú spravidla verejné. Z rovnakých dôvodov ako Slovenská národná rada (§ 11 ods. 2) môže sa výbor uzniesť, že jeho schôdzka alebo jej časť je neverejná; v takomto prípade môžu byť na rokovaní výboru prítomné okrem členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej socialistickej republiky a poverených pracovníkov Kancelárie Slovenskej národnej rady iné osoby len so súhlasom výboru.“

23. § 67 a 68 sa označujú spoločným nadpisom „Overovatelia“, pričom § 68 znie:

㤠68

Overovatelia Slovenskej národnej rady okrem úloh uvedených v § 67 sčítavajú hlasy pri hlasovaní a voľbách na schôdzkach Slovenskej národnej rady.“


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.