Vyhláška č. 4/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zrušení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách

Čiastka 1/1971
Platnosť od 11.02.1971
Účinnosť od 11.02.1971

OBSAH

4

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 22. januára 1971

o zrušení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách


Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí vyhlasuje, že v súvislosti so schválením Zásad pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, uverejnených v tejto čiastke Zbierky zákonov pod č. 3, zrušila vláda Československej socialistickej republiky spolu s Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia vyhlášku Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách.

Minister:

Štanceľ v. r.