60

ZÁKON

Českej národnej rady

z 8. júla 1971

o pravidkách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami ( rozpočtové pravidlá republiky)

Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


ČASŤ I

Základné ustanovenia

§ 1

Štátny rozpočet Českej socialistickej republiky

(1) Štátne finančné hospodárenie Českej socialistickej republiky sa spravuje štátnym rozpočtom Českej socialistickej republiky (ďalej len ,,štátny rozpočet republiky„).

(2) Štátny rozpočet republiky vychádza zo

a) základných úloh a cieľov štátnych lánov rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky.

b) strednodobého rozpočtového výhľadu Českej socialistickej republiky ( ďalej len ,, strednodobý rozpočtový výhľad republiky“),

c) vzťahov k štátnem urozpočtu federácie ustanovených zákonom Federálneho zhromaždenia.

(3) Štátny rozpočet republiky sa aktívne zúčastňuje na tvorbe realizácii štátneho vykonávacieho prálu rozvoja národného hospodárstva )Ceskej socialistickej republiky.

(4) Štátny rozpočet republiky naa rozpočtový rok schvaľuje Česká národná rada rozpočtovým zákonom.

(5) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

§ 2

Strednodobý rozpočtový výhľad republiky

(1) Strednodobý rozpočtový výhľad republiky obsahuje príjmy a výdavky, ktoré budú štátne rozpočty republiky zabezpečovať v jednotlivých rokoch: vychádza z úloh a cieľov strednodobého štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky ( ďalej len ,, strednodobý plán republiky„) a zo strednodobého rozpočtového výhľadu federácie a zostavuje sa na ronaké obdobie ako tieto plány.

(2) Návrh strednodobého rozpočtového výhľadu republiky predkladá Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky ( ďalej len ,,Ministerstvo financií“) vlláde Českej socialistickej republiky

( ďalej len ,,vláda„), a to i v územnom priereze, spolu s návrhom zásad finančnej politiky.

(3) Strednodobý rozpočtový výhľad republiky sa prerekúva súčasne so strednodobým plánom republiky.

§ 3

Obsah štátneho rozpočtu republiky

(1) Štátny rozpočet republiky zahŕňna finančné vzťahy za všetky úseky hospodárstva a správy v Českej socialistickej republike, s výnimkou činností financovaných zo štátneho rozpočtu federácie.

(2) Štátny rozpočet republiky sa skladá z rozpočtov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Českej socialistickej republiky ( ďalej len ,,ústredné orgány“). Rozpočet ústredného orgánu obsahuje rozpočet vlastného ústredného orgánu, rozpočty ním riadených rozpočtových organizácií, odvody a príspevky príspevkovým organizáciám, dotácie a subvencie pre socialistické organizácie v pôsobnosti Českej socialistickej republiky a dane, odvody a poplatky týchto organizácií s výnimkou daní, odvodov a poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu federácie alebo národných výborov.

(3) Súčasťou štátneho rozpočtu republiky sú finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov ( § 22 ods. 2.).

(4) Prílohou štátneho rozpočtu republiky sú rozpočty štátnych fondov republiky.

§ 4

Príjmy štátneho rozpočtu republiky

Príjmami štátneho rozpočtu sú:

a) dane, odvody a poplatky štátnych hospodárskych organizácií riadených ústrednými orgánmi, družstiev a iných socialistických organizácií, s výnimkou daní, odvodov a poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu federácie alebo príjmom národných výborov, a Ďalej odvody štátnych fondov republiky,

b) dane a poplatky platené občanmi, s výnimkou daní a poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu federácie alebo príjmom národných vvýborov,

c) príjmy ústredných orgánov, ako aj príjmy rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií a odvody príspevkových organizácií riadených ústrednými orgánmi,

d) dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie,

e) príjmy vyplývajúce z finančných vzťahov k rozpočtom národných výborov,

f) ostatní príjmy ustanovené rozpočtovým zákonom alebo osobitnými predpismi.

§ 5

Výdavky štátnehzo rozpočtu republiky

Zo štátneho rozpočtu republiky sa uhrádzajú:

a) výdavky na činnosť ústredných orgánov a nimi riadených rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám riadeným ústrednými orgánmi,

b) dotácie a subvencie štátnym hospodárskym organizáciám, štátnym fondom republiky, družstevným a iným organizáciám v pôsobnosti Českej socialistickej republiky,

c) výdavky vyplývajúce z finančných vzťahov k rozpočtom národných výborov,

d) ostatné výdavky ustanovené rozpočtovým zákonom alebo osobitnými predpismi.

ČASŤ II

Zostavovanie štátneho rozpočtu republiky a finančných plánov

§ 6

Rozpočtový projekt republiky

Ministerstvo financií prekladá vláde návrh rozpočtového projektu republiky. Schválený rozpočtový projekt republiky slúži ako smernica pre zostavenie návrhov rozpočtov ústredných orgánov a národných výborov.

§ 7

Riadenie prác na zostavení štátneho rozpočtu republiky a na zostavení finančných plánov

Ministerstvo financií riadi v súlade s metodickými a organiuačnými opatreniami Federálneho ministerstva financií práce na zostavení návrhu štátneho rozpočtu republiky a návrhov rozpočtov ústredných orgánov a usmerňuje práce na zostavení návrhov finančných plánov podnikov, rozpočtov národných výborov a štátnych fondov republiky. Koordinuje štátny rozpočet republiky s úverovým plánom *) a s plánom podnikových financií za Českú socialistickú republiku.

§ 8

Rozpočty ústredných orgánov

(1) Ústredné orgány a organizácie v ich pôsobnosti zostavujú a predkladajú návrh svojho rozpočtu a finančných plánov podľa jednotných smerníc pre zostavenie štátneho rozpočtu a finančných plánov.**)

(2) Ústredné orgány, nimi riadené organizácie a štátne fondy republiky zaraďujú do návrhu svojho rozpočtu všetky rozpočtovom roku predpokladané príjmy a výdavky, ktoré sa majú v tomto roku uskutočniť. Pritom sú povinné:

a) zisťovať všetky zdroje zvýšenia príjmov a hľadať možnosti zníženia výdavkov a využívať ich,

b) zaraďovať do rozpočtu výdavky len v sumách nevyhnutne potrebných na účelné a hospodárne plnenie úloh.

§ 9

Návrh štátneho rozpočtu republiky

(1) Návrh štátneho rozpočtu republiky predkladá vláde minister financií Českej socialistickej republiky ( ďalej len ,,minister financií„); spolu s ním predkladá po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií ako informatívny podklad rozpočtové a finančné ukazovatele a proporcie za Českú socialistickú republiku v územnom priereze.

(2) Vláda predkladá návrh štátneho rozpočtu republiky Českej národnej rade.

ČASŤ III

Hospodárenie podľa štátneho rozpočtu republiky

§ 10

Pravidlá rozpočtového hospodárenia

(1) Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia.***)

(2) Ustredné orgány a organizácie hospodáriace s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky sú tiež povinné:

a) zabezpečovať včasné plnenie príjmov štátneho rozpočtu republiky, navrhovať, prípadne zavádzať nové zdroje príjmov,

b) dbať, aby sa prednostne zabezpečili výdavky vypôývajúce z právnych predpisov a aby sa plnili plánované a iné nevyhnutne potrebné úlohy.

§ 11

Prekročenie rozpočtu a zníženie rozpočtových príjmov

(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže povoliť uskutočnenie výdavkov nevyhnutných pre národné hospodárstvo a nezabezpečených v štátnom rozpočte republiky, ak ich nemožno kryť z rozpočtu príslušného ústredného orgánu alebo z rozpočtu národného výboru, ak úhradu zabezpečí vyššími príjmami alebo úsporami na iných výdavkoch štátneho rozpočtu republiky alebo odsunutím iného, menej naliehavého výdavku. Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže povoliť zníženie niektorého príjmu štátneho rozpočtu republiky, ak toto zníženie vyváži zvýšením iného príjmu štátneho rozpočtu republiky alebo znížením jeho výdavkov. O opatreniach podľa tohto odseku informuje vláda Českú národnú radu v správach o hospodárení podľa štátneho rozpočtu republiky.

(2) Ústredné orgány môže prekročiť svoj rozpočet, ak na ne prešlo plnenie úloh z iného orgánu, a to len za predpokladu, že tento orgán rozpočtové prostriedky viazal alebo previedol prostriedky v určenom rozsahu do štátneho rozpočtu republiky. Môžu však vždy svoj rozpočet prekročiť, ak zabezpečia, že prekročenie výdavkov bude kryté prekročením príjmov ich rozpočtu v tom istom rozpočtovom roku. Ústredné orgány môžu prekročiť svoj rozpočet, ak na ne prešlo plnenie úloh z iného orgánu, a to len za predpokladu, že tento orgán rozpočtové prostriedky viazal alebo previedol prostriedky v určenom rozsahu do štátneho rozpočtu republiky. Môžu však vždy svoj rozpočet prekročiť, ak zabezpečia, že prekročenie výdavkov bude kryté prekročením príjmov ich rozpočtu v tom istom rozpočtovom roku. Ústredné orgány môžu vykonávať opatrenia uvedené v tomto odseku len po dohode s Ministerstvom financií.

(3) Rozpočtové organizácie podriadené ústrednému orgánu môžu prekročiť svoj rozpočet len so súhlasom tohto orgánu; rovnako postupujú príspevkové organizácie pri prekročení príspevku z rozpočtu.

§ 12

Rozpočtové presuny

(1) Ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie môžu výnimočne použiť prostriedky rozpočtov na iný účel, než bolo určené ( ďalej len ,,rozpočtový presun“), ak na úhradu potrebného výdavku neboli v rozpočte zabezpečené dostatočné prostriedky alebo ak naň v rozpočte nebola zabezpečená úhrada vôbec. K rozpočtovému presunu použijú úspory vo výdavkoch rozpočtu. Tieto úspory sú povinné vo svojich rozpočtoch viazať.

(2) Ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie nemôžu použiť na rozpočtový presun úspory vo výdavkoch na investície a mzdové fondy; rozpočtové výdavky na investície a mzdové fondy možno presunom zvyšovať ( znižovať ) len vtedy, ak sa ich zvýšenie ( zníženie ) vykonáva v súlade so schválenými zmenami v hospodárskom pláne organizácie.

(3) Ústredné orgány nemôžu vo svojich rozpočtoch vykonávať vzájomné presuny medzi rozpočtovými prostriedkami určenými pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne hospodárske organizácie a iné organizácie.

(4) Príspevkové organizácie nemôžu vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými druhmi príspevkov, s výnimkou prípadov, že ide o presun nevyhnutný na zabezpečenie súladu rozpočtu so schválenými zmenami v hospodárskom pláne organizácie.

(5) Ústredné orgány môžu určiť, ktoré ďalšie rozpočtové presuny nemôžu nimi riadené rozpočtové a príspevkové organizácie vykonávať.

(6) Ministerstvo financií môže upraviť podrobnosti presunového konania, určiť ďalšie obmedzenia presunov a zo závažných dôvodov povoliť výnimky z ustanovení odsekov 1 až 4.

§ 13

Viazanie rozpočtových prostriedkov

(1) Ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie musia vo svojich rozpočtoch viazať rozpočtové prostriedky, ak:

a) o viazaní rozpočtových prostriedkov rozhodla vláda,

b) v rozpočte nali zabezpečenú úhradu výdavkov na úlohy, plnenie ktorých prešlo na iné orgány alebo na úlohy hospodárskeho plánu, realizácia ktorých bola odsunutá,

c) o viazaní rozpočtových prostriedkov rozhodlo Ministerstvo financií alebo organizácii nadriadené orgány, najmä v súvislosti s porušením rozpočtových alebo iných právnych predpisov,

d) prostriedky sa použili v presunovom konaní.

(2) Ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie nesmú použiť rozpočtové prostriedky viazané v rozpočte na presuny ani na zabezpečovanie rozpočtových výdavkov bez súhlasu orgánu, ktorý o ich viazaní rozhodol.

(3) Ministerstvo financií môže na zabezpečenie plynulého hospodárenia a riadneho plnenia záväzkov organizáciami povoliť výnimky z ustanovení odseku 1 písm. b) a d), a ak nejde o rozhodnutie vlády, aj z ustavovenia odseku 2. Ďalej môže určiť, v ktorých ďalších prípadoch treba rozpočtové prostriedky viazať, a určiť podmienky, za ktorých možno tieto prostriedky použiť.

§ 14

Časové použitie rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky možno použiť len do konca rozpočtového roku, a to len na úhradu výdavkov zročných do konca tohto roku. Úhrada výdavkov, ktoré sa majú uskutočniť zo štátneho rozpočtu republiky v bežnom rozpočtovom roku, sa nesmie odsunúť na ťarchu štátneho rozpočtu republiky na budúci rozpočtový rok.

(2) Tvoriť rezervy z rozpočtových prostriedkov nie je prístupné, s výnimkou rezervy, ktorú si môžu vytvárať ústredné orgány a národné výbory pri rozpise schváleného rozpočtu ( § 18 a § 26 ods. 3 ), vládnej rozpočtovej rezervy ( § 19 ), fondu rezerv a rozvoja na národných výboroch ( § 29 ) alebo rezerv, ktoré možno tvoriť podľa osobitných predpisov. *)

(3) Ministerstvo financií môže povoliť výnimky z ustanovení odsekov 1 a 2 potrebné na zabezpečenie plynulého hospodárenia a riadneho plnenia záväzkov organizáciami.

§ 15

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov zákonov a iných opatrení

(1) Pri návrhoch zákonov, zákonných opatrení Predsedníctva Českej národnej rady, nariadení a uznesení vlády, vyhlášok a iných opatrení ústredných orgánov, ako aj pri návrhoch nariadení a uznesení národných výborov a ich rád musia navrhovatelia uvážiť a v návrhoch vyjadriť aj finančné dôsledky navrhovaných opatrení, a to nielen na bežný rok, ale i na nasledujúce roky. Pri každom navrhovanom opatrení sa musí skúmať, či jeho povaha umožňuje zavedenie nových príjmov štátneho rozpočtu republiky a v kladnom prípade musia navrhovatelia takýchto opatrení nové príjmy navrhnúť.

(2) Pri všetkých opatreniach uvedených v odseku 1. ktorými sa zvyšujú výdavky alebo znižujú príjmy štátneho rozpočtu republiky alebo rozpočtov národných výborov a štátnych fondov republiky, sa musí zároveň navrhnúť úhrada zvýšených výdavkov alebo úhrada úbytku príjmov, a to tak na bežný rok, ako aj na nasledujúce roky.

(3) Navrhovatelia prerokujú opatrenia uvedené v odseku 1 a 2 vopred s Ministerstvom financií, a ak sa tieto opatrenia dotýkajú rozpočtov národných výborov, aj s krajskými národnými výbormi alebo inými várodnými výbormi riadenými priamo vládou ( ďalej len ,, krajské národné výbory„ ); ak opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 majú za následok zmenu finančných vzťahov rozpočtov národný výbor k štátnemu rozpočtu republiky alebo k rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa, prerokujú ich krajské národné výbory s Ministerstvom financií a národné výbory nižšieho stupňa s národnými výbormi vyššieho stupňa. Stanoviská príslušných orgánov sa musia pripojiť k návrhu opatrení.

§ 16

Zodpovednosť za hospodárenie

(1) Vláda zodpovedá Českej národnej rade za hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky vo svojej pôsobnosti; podáva jej správy o hospodárení podľa štátneho rozpočtu republiky.

(2) Ministri, vedúci ústredných orgánov a orgány vykonávajúce správu štátnyh fondov republiky zodpovedajú vo svojej pôsobnosti za to, že sa výdavky rozpočtu neprekročia, s výnimkami prípustnými podľa tohto zákona, za zabezpečenie hospodárneho plnenia úloh a za včasné plnenie rozpočtových príjmov najmenej v rozsahu určenom rozpočtom alebo osobitnými predpismi.

§ 17

Porušenie finančných a rozpočtových predpisov

(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže, ak došlo k porušeniu finančných alebo rozpočtových predpisov alebo zásad pre poskytovanie dotácií a subvencií, znížiť alebo viazať ústredným orgánom, štátnym fondom republiky a organizáciám v ich pôsobnosti rozpočtové prostriedky poskytované im zo štátneho rozpočtu republiky; národným výborom môže z rovnakých dôvodov znížiť súhrnný finančný vzťah alebo účelové subvencie poskytované im zo štátneho rozpočtu republiky alebo nariadiť vrátenie rozpočtových prostriedkov do štátneho rozpočtu republiky.

(2) orgány vykonávajúce správu štátnych fondov republiky môžu obdobne podľa odseku 1 znížiť alebo viazať prostriedky poskytované zo štátnych fondov republiky ( ďalej len ,,fond“ ), prípadne nariadiť ich vrátenie do týchto fondov.

ČASŤ IV

Rozpočtové a štátne finančné rezoevy

§ 18

Rozpočtové rezervy ústredných orgánov

Ústredné orgány môžu si vytvoriť pri rozpise schváleného rozpočtu rozpočtovú rezervu v príjmoch a výdavkoch rozpočtu. Rezervu môžu používať v príslušnom rozpočtovom roku v súlade s úlohami a cieľmi hospodárskeho plánu.

§ 19

Vládna rozpočtová rezerva a účelové rezervy

(1) Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia a na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov zo štátneho rozpočtu republiky sa vytvára v štátnom rozpočte republiky vládna rozpočtová rezerva a účelové rezervy.

(2) S vládnou rozpočtovou rozervou a s účelovými rezervami disponuje vláda a v rozsahu ňou určenom minister financií.

(3) O hospodárení s vládnou rozpočtovou rezervou podáva vláda správu Českej národnej rade v správach o hospodárení podľa štátneho rozpočtu republiky.

§ 20

Štátne finančné rezervy republiky

(1) Štátne finančné rezervy republiky sa vytvárajú z prebytkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov v rozsahu schválenom Českou národnou radou, ktorá rozhoduje o ich použití.

(2) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže použiť prostriedky štátnych finančných rezerv republiky na úhradu:

a) záväzkov štátneho rozpočtu republiky z minulých rokov.

b) finančných dôsledkov veľlých živelných pohróm v prípade, že ich nemožno uhradiť zo štátneho rozpočtu republiky na príslušný rok,

c) prechodného schodku fštátneho rozpočtu republiky vyplývajúceho z časovej nezhody príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu reppubliky.

(3) Prostriedky štátnych finančných rezerv republiky sa nezahŕňajú do štátneho rozpočtu republiky, s výnimkou prostriedkov, ktoré sa použili v rámci splnomocnenia uvedeného v odseku 2.

(4) Vláda informuje Českú národnú radu o použití štátnych finančných rezerv republiky v správach o hospodárení podľa štátneho rozpočtu republiky.

ČASŤ V

Rozpočty národných výborov

§ 21

Základné ustanovenia

(1) Finančné hospodárenie národných výborov sa spravuje ich rozpočtom.

(2) Rozpočty národných výborov vychádzajú najmä:

a) zo základných úloh a cieľov hospodárskeho prálnu národného výboru, na tvorbe a realizácii ktorého sa aktívne zúčastňujú,

b) zo záväzných úloh a limitov určených vládou alebo národným výborom vyššieho stupňa.

§ 22

Finančné vzťahy k štátnehu rozpočtu republiky

(1) Rozpočty národných výborov sú zapojené na štátny rozpočet republiky finančnými vzťahmi.

(2) Finančné vzťahy podľa odseku 1 sú základnými ekonomickými nástrojmi pre ovplyvňovanie rozvoja hospodárstva národných výborov; tvoria ich súhrnný finančný vzťah a účelové subvencia.

§ 23

Súhrnný finančný vzťah

Súhrnným finančným vzťahom sa rozumejú neúčelové dotácie zo štátneho rozpočtu republiky alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa, prípadne odvod do štátneho rozpočtu republiky alebo do rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa.

§ 24

Účelové subvencie

(1) Účelové subvencie zo štátneho rozpočtu republiky alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa sa poskytujú na úlohy celospoločenského významu, ktoré určí vláda.

(2) Účelové subvencie nevyčerpané do konca rozpočtového roku prepadajú do štátneho rozpočtu republiky.

(3) Ministerstvo financií môže podľa potreby a po prerokovaní s krajskými národnými výbormi znovurozdeliť nevyčerpané účelové subvencie medzi jednotlivé krajské národné výbory a povoliť výnimku z ustanovenia odseku 2.

§ 25

Obsah rozpočtov národných výborov

(1) Rozpočet národného výboru obsahuje:

a) príjmy a výdavky národného výboru a ním riadených rozpočtových organizácií,

b) dotácie a subvencie hospodárskym organizáciám riadeným národným výborom,

c) dane, odvody a poplatky od organizácií, ako aj dane a poplatky od občanov,

d) odvody príspevkových organizácií riadených národným výborom a príspevky týmto organizáciám,

e) iné príjmy a výdavky podľa osobitných predpisov.

(2) Súčasťou rozpočtov národných výborov vyšších stupňov sú aj finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov nižších stupňov.

§ 26

Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtov národných výborov

(1) Národné výbory zostavujú návrhy svojich rozpočtov a finančných plánov hospodárskych organizácií nimi riadených podľa smerníc Ministerstva financiíí a pokynov národného výboru vyššieho stupňa vypracovaných v súlade s týmito smernicami.

(2) Národné výbory sú povinné dodržiavať pri schvaľovaní svojich rozpočtov súhrnný fianančný vzťah a účelové subvencie zo štátneho rozpočtu republiky, určené rozpočtovým zákonom a rozpočtom národných výborov vyšších stupňov.

(3) Národné výbory môžu vo svojich rozpočtoch vytvárať rezervu v potrebnom a ekonomicky odôvodnenom rozsahu ( rozpočtová rezerva ).

§ 27

Hospodárenie podľa rozpočtu národného výboru

(1) Národné výbory hospodária podľa nimi schválených rozpočtov. Sú povinné vo svojej pôsobnosti dbať, aby sa plnili rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky vynákladali účelne a hospodárne a v súlade s právnymi predpismi. Pri hospodárení s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu republiky musia národné výbory dodržiavať aj podmienky, za ktorých im boli tieto prostriedky pridelené.

(2) Národné výbory dostanú zo štátneho rozpočtu republiky prostriedky v prípadoch, keď sa na ne počas roku previedlo plnenie úloh z orgánu, ktorý mal na to v štátnom rozpočte republiky zabezpečené prostriedky.

(3) Národné výbory odvedú do štátneho rozpočtu republiky, prípadne viažu vo svojich rozpočtoch rozpočtové prostriedky v prípadoch, keď plnenie úloh, ktoré zabezpečovali vo svojich rozpočtoch zo súhrnného finančného vzťahu alebo z účelových subvencií zo štátneho rozpočtu republiky, prešlo na orgán, činnosť ktorého sa financuje zo štátneho rozpočtu republiky.

(4) Po skončení rozpočtového roku vykonajú národné výbory všetkých stupňov finančné vyrovnanie svojho hospodárenia a hospodárenia organizácií, ktoré riadia.

(5) Ak národné výbory porušia právne predpisy alebo opatrenia príslušných orgánov v oblasti finančného a rozpočtového hospodárenia, môžu in národné výbory vyššieho stupňa znížiť súhrnný finančný vzťah alebo účelové subvencie zo štátneho rozpočtu republiky alebo im nariadiť vrátenie týchto prostriedkov do svojho rozpočtu. Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže vykonávať uvedené opatrenia na krajských národných výboroch.

(6) Pre hospodárenie národných výborov platia primerane ustanovenia § 8 ods. 2 a § 14 ods. 1.

§ 28

Doplnkové príjmy

Zdroje a použitie doplnkových príjmov národných výborov ustanovujú osobitné, prípadne vykonávacie predpisy.

§ 29

Fond rezerv a rozvoja

(1) Národné výbory všetkých stupňov môžu vytvárať fond rezerv a rozvoja.

(2) Zdrojom fondu rezerv a rozvoja sú zostatky fondu rezerv a rozvoja z minulých rokov, ďalej prebytky hospodárenia bežného roku v rozsahu ustanovenom vládou, prípadne ivé zdroje určené osobitnými predpismi. *) Príjmy dosiahnuté nad schválený rozpočet a doplnkové príjmy národných výborov nemožno prevádzať do fondu rezerv a rozvoja v priebehu roku.

(3) Fond rezerv a rozvoja používajú národné výbory na financovanie úloh nezabezpečených rozpočtom, na kvalitnejšie a rýchlejšie plnenie úloh rozpočtu, na odstránenie prípadných výkyvov v hospodárení, na zabezpečenie úloh rozpočtu a na posilnenie prostriedkov národných výborov nižšieho stupňna. Výnimočne možnno poskytnúť z fondu rezerv a rozvoja príspevky spoločenským, prípadne iným organizáciám plniacim vo verejnom záujme dôležité úlohy. Z fondu rezerv a rozvoja možno poskytovať odmeny funkcionárom a pracovníkom národných výborov podľa osobitných predpisov.*) Ďalšie účely použitia fondu rezerv a rozvoja môže ručiť vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií.

(4) Zostatky fondu rezerv a rozvoja koncom roku neprepadajú.

§ 30

Prechodné výpomoci

(1) Národné výbory vyšších stupňov môžu poskytovať z prostriedkov fondu rezerv a rozvoja prechodnú výpomoc národným výborom nižších stupňov.

(2) Ministerstvo financií môže poskytnúť krajským národným výborom prechodnú výpomoc zo štátneho rozpočtu republiky a určiť podmienky pre jej použitie.

ČASŤ VI

Kontrola finančného hospodárenia

§ 31

Kontrolná pôsobnosť vlády

Vláda kontroluje hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky.

§ 32

Kontrolná pôsobnosť Ministerstva financií

(1) Ministerstvo financií:

a) bežne hodnotí a kontroluje plnenie štátneho rozpočtu republiky, rozpočtov národných výborov a rozpočtov fondov,

b) môže vykonáať kontroly a tematické revízie finančného hospodárenia orgánov a organizácií v pôsobnosti Českej socialistickej republiky. Týmito kontrolami a revíziami najmä preveruje skutočnosti záväzné z hľadiska plnenia rozpočtu, riadneho hospodárenia s finančnými prostriedkami, potrieb riadenia a usmerňovania jednotnej finančnej politiky štátu,

c) vykonáva periodické revízie hospodárenia v ústredných orgánoch, na krajských národných výboroch, vo fondoch a v ústrediach organizácií v pôsobnosti Českej socialistickej republiky.

d) vykonáva finančné a daňové revízie podľa osobitných predpisov,**)

e) riadi výkon periodických revizií hospodárenia a finančno-daňových revízií v rámci predpisov vydaných Federálnym ministerstvom financií.

(2) Osobitné predpisy o kontrole daní, odvodov a poplatkov, ako aj predpisy o kontrolnej činnosti iných kontrolných orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 33

Práva a povinností kontrolných orgánov ministerstva financií

(1) Kontrolné orgnáy Ministerstva financií ( ďalej len ,,kontrolné orgány„ ) sú oprávnené vykonávať všetky úkony potrebné na riadny výkon kontroly alebo renízie, najmä vstupovať do prevádzkových miestností, zariadení a priestorov kontrolovaných orgánov a organizácií, nazerať do účtovných a iných podkladov, požadovať potrebné informácie a vysvetkenia a zabezpečiť preverovaný materiál, prípadne ho vziať do úschovy, pokiaľ tomu nebráni dôležittý všeobecný záujem, a ak je nebezpečenstvo, že sa materiál stratí alebo zašantročí.

(2) Kontrolné orgány sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedeli. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

(3) Kontrolné orgány sú povinné upovedomiť o závažných skutočnostiach zistených pri výkone svojej činnosti orgány, ktorým patrí robíť opatrenia podľa osobitných predpisov.

(4) Ak kontrolné orgány zistia, že kontrolované orgány alebo organizácie porušili finančnú alebo rozpočtovú disciplínu, dajú bez meškania podnet na odstránenie zistených závad.

§ 34

Povinnosti kontrolovaných orgánov a organizácií

(1) Vedúci a ostatní pracovníci kontrolovaných orgánov a organizácií sú povinní poskytnúť kontrolným orgánom na požiadanie všetku pomoc, najmä predložiť účtovné, kalkulačné a rozpočtové podklady, plány a materiály o previerkach, kontrolách, revíziach a inšpekciách každého druhu, vykonaných inými orgánmi.

(2) Vedúci a ostatní pracovníci kontrolovaných orgánov a organizácií sú povinní poskytnúť kontrolným orgánom požadované informácie a vysvetlenia.

§ 35

Povinnosti štátnych orgánov

Všetky štátne orgány sú povinné poskytovať v medziach svojej pôsobnosti kontrolným orgánom účinnú pomoc.

ČASŤ VII

Štátny záverečný účet republiky a evidencie štátnych finančných aktíva a pasív republiky

§ 36

Štátny záverečný účet republiky

(1) Výsledky ročného hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky sú obsiahnuté v štátnom záverečnom účte Českej socialistickej republiky ( ďalej len ,, štátny záverečný účet republiky“ ). Súčasťou štátneho záverečného účtu republiky je správa o stave národného majetku. Prílohou k štátnemu záverečnému účtu republiky sú záverečné účty národných výborov a fondov.

(2) Ústredné orgány a národné výbory zostavujú o výsledkoch svojho hospodárenia záverečné účty.

(3) Ústredné orgány a národné výbory zostavujú a predkladajú návrh svojho záverečného účtu podľa jednotlivých smerníc na zostavenie záverečných účtov. *)

(4) Návrh štátneho záverečného účtu republiky zostavuje a predkladá vláde Ministerstvo financií s návrhom na použitie prebytkov rozpočtového hospodárenia, prípadne na úhradu jeho schodku; spolu s ním predkladá po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií súhrnný prehľad o plnení rozpočtových a finančných ukazovateľov a proporcií za Českú socialistickú republiku i v územnom priereze.

(5) Štátny záverečný účet prerokúva a schvaľuje na návrh vlády Česká národná rada. Ak Česká národná rada nerozhodne o použietí prebytku rozpočtového hospodárenia inak, použije sa prebytok na zvýšenie štátnych finančných rezerv.

(6) Ministerstvo financií riadi v súlade s metodickými a organizačnými opatreniami Federálneho ministerstva financií práce na zostavenie štátneho záverečného účtu republiky a záverečných účtov ústredných orgánov; usmerňuje práce na zostavení záverečných účtov národných výborov a fondov.

§ 37

Evidencia štátnych finančných aktív apasív republiky

(1) Ministerstvo financií vedie evidenciu štátnych finančných aktív a pasív republiky.

(2) Ministerstvo financií predkladá vláde prehľad o štátnych finančných aktívach a pasívach republiky.

(3) Vláda predkladá Českej národnej rade každoročne správu o stave štátnych finančných aktív a pasív republiky, a to v súvislostí s prerokúvaním štátneho záverečného účtu republiky.

ČASŤ VII

Štátne fondy republiky

§ 38

Štátne fondy republiky

(1) Na financovanie osobitne určených úloh a správu prostriedkov pre ne určených, môže sa zákonom Českej národnej rady zriadiť fond. Rozsah cinnosti fondu podrobnejšie určuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.

(2) Ak zákon neustanoví inak, vykonáva správu fondu orgán určený štatútom fondu.

(3) Orgán fondu, ktorý vykonáva správu fondu:

a) predkladá Ministerstvu financií každoročne návrh rozpočtu príjmov a výdavkov fondu, prehľad pohľadávok a záväzkov a záverečný účet,

b) zodpovedá za hospodárenie fondu.

(4) Česká socialistická republika neručí za záväzky fondu a fond neručí za záväzky republiky; ak má Česká socialistická republika ručiť za záväzky fondov, musí to ustanoviť zákon.

(5) ministerstvo financií môže vydať podrabnejšie predpisy na zostavenie rozpočtov a záverečných účtov fondov a po dohode s orgánom, ktorý vykonáva správu fondu, aj predpisy o hospodárení s prostriedkami fondu.


ČASŤ IX

Záverečné ustanovenia

§ 39

Splnomocnenia

(1) Minister financií sa splnomocňuje:

a) upravovať výdavky ústredných orgánov v priebehu rozpočtového roku podľa stavu príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu republiky a určiť limityy výdavkov,

b) schvaľovať až do výšky určenej vládou štátne záruky, najmä za úvery poskytnuté hospodárskym organizáciám v pôsobnosti ústredných orgánov a poskytovať prechodné výpomoci; na zabezpečenie záruk a prechodných výpomocí môže použiť prostriedky štátneho rozpočtu republiky,

c) Vykonávať opatrenia potrebné na prerokovanie prechodných schodkov vyplývajúcich z časovej nezhody medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu republiky.

(2) Ministerstvo financií môže podrobnejšie upraviť zostavovanie rozpočtov a záverečných účtov národných výborov a zásady ich finančného vyrovnania, hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov, ako aj financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií riadených ústrednými orgánmi a národnými výbormi.

§ 40

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa ustanovenie § 4 zákona ČNR č. 148/1970 Zb. o cieľoch a hlavných úlohách štátneho vykonávacieho prálnu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky na rok 1971.

§ 41

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Erbav v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 10 zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej.

**) § 9 ods. 4 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadach hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík.

***) § 6, 7, 11-17 zákona č. 134/1970 Zb.

*) nariadenie vlády Českoslevenskej socialistickej republiky č. 14/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych a ďalších hospodárskch organizácií

*) Ide najmä o zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku, zákon č. 33/1965 Zb. o úhrade nákladov vznikajúcich štátu z úrazu, chorôb z povolania a iných poškodení na zdraví, zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.

*) Smernice Ministerstva vnútra o pravidlách pre odmeňovanie funkcionárov a pracovníkov národných výborov za mimoriadne zásluhy z fondu rezerv a rozvoja, uverejnené v Zbierke smerníc pre národné výbory por. č. 14/1966

**) Zákon )CNR č. 33/1970 Zb. o finančných správach.