Vyhláška č. 5/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Čiastka 1/1971
Platnosť od 11.02.1971 do31.08.2009
Účinnosť od 11.02.1971 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

Českej socialistickej republiky

z 5. januára 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi Českje socialistickej republiky ustanovuje podľa § 44 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve:


Článok I

Vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 23 sa dopĺňa novým písmenom a) tohto znenia:

a) ktorých správanie je zamerané proti socialistickému zriadeniu alebo opätovne narúša socialistické súžitie,“.

2. V § 23 písm. e) sa nahrádza slovo „Československý“ slovom „Český“ a vypúšťa sa veta za bodkočiarkou.

3. Doterajšie označenie ustanovení § 23 pod písm. a) až f) sa mení na b) až g).


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Ing. Nágr v. r.