Vyhláška č. 132/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch

Čiastka 33/1971
Platnosť od 24.11.1971 do31.12.1990
Účinnosť od 24.11.1971 do31.12.1990
Zrušený 378/1990 Zb.

OBSAH

132

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

zo 11. októbra 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 4 zákona č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 za odsek 5 sa vkladá odsek 5a tohto znenia:

„[5a] Okresným knižniciam sa odovzdávajú po jednom povinnom výtlačku okrem novín a časopisov všetky tlačoviny, ktoré sa obvodu ich pôsobnosti tematicky výslovne dotýkajú, pokiaľ si ich tieto knižnice vyžiadajú."

2. V § 5 ods. 3 bodka na konci vety sa nahradzuje bodkočiarkou a ustanovenie odseku sa dopĺňa slovami:

„príjemcom uvedeným v § 3 ods. 5a posiela povinné výtlačky tlačovín nakladateľstvo (vydavateľ) len v prípade, ak uňho svoju požiadavku včas uplatnia."


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Válek v. r.