Vyhláška č. 142/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 44/1970 Zb.

Čiastka 36/1971
Platnosť od 20.12.1971 do30.06.1991
Účinnosť od 01.05.1972 do30.06.1991
Zrušený 216/1991 Zb.

OBSAH

142

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí

z 29. novembra 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 44/1970 Zb.

Federálne ministerstvo vnútra a Federálne ministerstvo zahraničných vecí ustanovujú podľa § 7 zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch:


Čl. 1

Vyhláška č. 44/1970 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Cestovné doklady uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) musia orgány pasov a víz opatriť doplňovacou známkou.

(3) V prípadoch ustanovených ministrom vnútra Československej socialistickej republiky nahrádza doplňovacia známka vycestovaciu doložku.“

2. Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1972.


Minister zahraničných vecí ČSSR:

Ing. Marko v. r.

Minister vnútra ČSSR:

Ing. Kaska CSc. v. r.