Vyhláška č. 152/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1991
Redakčná poznámka

Predpis č. 152/1971 Zb. opätovne zrušený § 19 bod 2 predpisu č. 311/1996 Z. z. s účinnosťou od 15. novembra 1996.

152

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 30. novembra 1971

o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave a podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:


§ 1

V cestnej nákladnej doprave dojednávajú organizácie oprávnené uskutočňovať nákladnú prepravu pre cudzie potreby (ďalej len „dopravcovia“) a prepravcovia hospodárske zmluvy o príprave prepráv (ďalej len „hospodárske zmluvy“) a to:

- dlhodobé (dlhšie než ročné),

- krátkodobé (spravidla ročné s čiastkovou špecifikáciou pre jednotlivé štvrťroky alebo mesiace alebo štvrťročné s čiastkovou špecifikáciou pre jednotlivé mesiace).

§ 2

Dlhodobá hospodárska zmluva

(1) Dlhodobú hospodársku zmluvu uzavierajú dopravcovia a prepravcovia vtedy, ak treba zabezpečiť hospodársku spoluprácu na dobu presahujúcu kalendárny rok a ak to vyžaduje rozsah, význam alebo osobitná povaha prepráv, najmä ak je predpokladom hospodárskeho uskutočňovania prepráv dlhšie trvajúce premiestnenie dopravných kapacít, zaobstaranie špeciálnych vozidiel a dopravných zariadení a realizácia stavebných investícií na mieste nakládky a vykládky.

(2) Dlhodobá hospodárska zmluva musí obsahovať:

a) určenie požadovaných prepráv a iných prác a výkonov, najmä z hľadiska ich špeciálnej skladby,

b) za akých podmienok sa budú krátkodobé hospodárske zmluvy uzavierať, príp. medzi ktorými organizačnými jednotkami, alebo či a akým spôsobom sa bude upresňovať uskutočňovanie prepráv v dohodnutých časových obdobiach, ak organizácie neuzavierajú krátkodobé hospodárske zmluvy.

(3) Dlhodobá hospodárska zmluva môže obsahovať ďalej tieto údaje:

a) predpokladaný objem prepráv a iných prác a výkonov na celé zmluvné obdobie, príp. členenie týchto objemov v priebehu zmluvného obdobia,

b) predpokladaný finančný objem prepráv a iných prác a výkonov,

c) cenové podmienky budúcich prepráv a iných prác a výkonov,

d) poradie dôležitosti požadovaných prepráv a iných prác a výkonov,

e) objemy a druhy dlhodobe premiestňovaných dopravných kapacít,

f) množstvo a druh zabezpečovaných špeciálnych vozidiel a zariadení,

g) rozsah a druh dohodnutých stavebných investícií na mieste nakládky a vykládky, včítane spevnenia príjazdových ciest,

h) vybavenie nakladacích a vykladacích miest, najmä ich osvetlenie a ďalšie dohodnuté opatrenia zaisťujúce bezpečnosť práce,

ch) majetkové sankcie dohodnuté v prípade nesplnenia určitých povinností, napr. pri nevyužití uskutočnených investícií v dohodnutom rozsahu.

§ 3

Krátkodobá hospodárska zmluva

(1) V krátkodobej hospodárskej zmluve sa dopravca zaväzuje, že uskutoční v dojednanom rozsahu a čase prepravcom objednané prepravy, príp. iné práce a výkony. Prepravca sa zaväzuje, že objedná uskutočnenie prepráv, príp. iných prác a výkonov u dopravcu v dohodnutom rozsahu a časových obdobiach. Na spresnenie časového členenia prepráv v priebehu zmluvného obdobia slúži čiastková špecifikácia.

(2) Krátkodobá hospodárska zmluva musí obsahovať

a) celkový objem prepráv v tonách alebo iných jednotkách,

b) celkový objem iných prác a výkonov v dohodnutých jednotkách,

c) členenie prepráv podľa základných druhov prepravovaných vecí,

d) či, pre aké časové obdobia a za akých podmienok, najmä v akých lehotách a medzi ktorými organizačnými jednotkami sa dojednajú čiastkové špecifikácie,

e) časové a objemové členenie prepráv, v ktorom sa majú prepravy v priebehu zmluvného obdobia uskutočňovať, ak sa nedohodlo dojednávanie čiastkových špecifikácií,

f) spôsob uskutočňovania prepráv včítane nakládky a vykládky, najmä druh, príp. počet dopravných prostriedkov a ich vybavenie a zabezpečenie pracovníkov, prípadne mechanizmov pre ložné manipulácie,

g) cenové podmienky budúcich prepráv a prác.

(3) Krátkodobá hospodárska zmluva môže ďalej obsahovať:

a) dohodu o majetkových sankciách pre prípad nesplnenia určitých povinností,

b) miesto nakládky a vykládky,

c) čas podaja a odberu zásielok, najmä v čase pracovného pokoja, resp. pracovného voľna alebo po pracovnom čase prepravcu,

d) vybavenie nakladacích a vykladacích miest, osvetlenie pracovísk a iné opatrenia zaisťujúce bezpečnosť práce, stráženie vozidla alebo nákladu, osobitný spôsob potvrdzovania výkonov, druh obalov, používanie dohodnutých paliet a pod.

(4) Ak krátkodobá hospodárska zmluva neobsahuje dohodu o majetkových sankciách, zaplatí dopravca, ktorý neuskutočnil prepravy v objeme a v čase určenom hospodárskou zmluvou, aj keď sa pre ich uskutočnenie splnili všeobecne záväzné a dohodnuté prepravné podmienky*) prepravcovi za každú tonu, o ktorú sa oproti dohodnutému objemu prepravilo menej, penále vo výške 2,- Kčs. Penále v rovnakej výške zaplatí prepravca dopravcovi, ak neobjednal uskutočnenie prepráv v dohodnutom objeme a období alebo nezabezpečil všeobecne záväzné alebo dohodnuté prepravné podmienky pre uskutočnenie prepráv.

(5) Ak sa v hospodárskej zmluve dohodli čiastkové špecifikácie, vzťahuje sa penalizácia podľa predchádzajúceho odseku na objemy a obdobia dohodnuté v týchto špecifikáciách.

§ 4

(1) Dopravcovia aj prepravcovia sa oslobodzujú od povinnosti platiť penále podľa § 3, ak došlo k nesplneniu hospodárskej zmluvy v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy alebo vo vnútroštátnej preprave v dôsledku opatrení orgánov štátnej správy na úseku cestnej prepravy.**)

(2) Penále sa nemusí účtovať ani vymáhať, ak nepresahuje 2000, Kčs za jeden mesiac.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Prvý námestník ministra:

Prof. Dr. Starý v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Všeobecne záväzné prepravné podmienky ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku; ustanovenia § 35, 36 a § 40 ods. 1 písm. c) sa nepoužijú.

**) § 8 ods. 2 zák. č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave.