Zákon č. 120/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1971-1975

Čiastka 32/1971
Platnosť od 27.10.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 27.10.1971 do31.12.1975

120

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. októbra 1971

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1971-1975

Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov rozvoja národného hospodárstva, zo Smernice XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa a z Rezolúcie zjazdu Komunistickej strany Slovenska a v súlade so zákonom č. 101/1971 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975,

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon, ktorým sa v podmienkach československej federácie ustanovuje štátny plán rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1971-1975 (ďalej len „piaty päťročný plán“), určuje základné ciele a smery hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky a podmienky pre ich realizáciu, ktoré sú záväznou smernicou pre riadiacu činnosť vlády Slovenskej socialistickej republiky, ústredných a iných orgánov republiky, národných výborov a pre hospodársku činnosť socialistických organizácií.

PRVÁ ČASŤ

Základné ciele a smery piateho päťročného plánu

§ 2

(1) Hlavným cieľom štátnej hospodárskej politiky v období piateho päťročného plánu je zabezpečiť v súlade so socialistickým spôsobom života vyššie uspokojovanie potrieb a ďalšie upevnenie životných istôt obyvateľstva pri súčasnom posilňovaní socialistického štátu a jeho obranyschopnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa treba prehlbovať výsledky hospodárskej konsolidácie trvalým efektívnym rozvojom národného hospodárstva, intenzívnym využívaním jestvujúcich výrobných činiteľov, hmotných a duchovných zdrojov spoločnosti.

(2) Základnou cestou a podmienkou pre plánovitý rozvoj národného hospodárstva je upevňovanie socialistických výrobných vzťahov, sústavné zvyšovanie efektívnosti národného hospodárstva najmä zlepšovaním riadiacej a organizátorskej práce, štrukturálnymi zmenami v ekonomike, predovšetkým realizáciou rozvojových výrobných programov, rekonštrukciou a modernizáciou výrobnej základne a využívaním pokrokových poznatkov vedy a techniky. Za rozhodujúcu metódu odhaľovania a mobilizácie rezerv treba považovať komplexnú socialistickú racionalizáciu.

(3) V záujme posilnenia československého národného hospodárstva sa bude prehlbovať účasť a zvyšovať podiel Slovenskej socialistickej republiky na medzinárodnej deľbe práce, predovšetkým so Zväzom sovietskych socialistických republík a s ostatnými členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

(4) Rozvoj jednotlivých odvetví národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky orientovať tak, aby sa zabezpečil ďalší rast národného dôchodku a realizácia ostatných úloh určených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975; dosiahnuť rast národného dôchodku v Slovenskej socialistickej republike o 40 % oproti roku 1970 a zvýšiť jeho podiel na vytvorenom národnom dôchodku Československej socialistickej republiky z 25 % v roku 1970 na 28 % v roku 1975.

(5) Rozvojom a využívaním materiálno-výrobnej základne zabezpečovať ďalšie zvyšovanie ekonomickej úrovne Slovenskej socialistickej republiky a odstraňovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou.

§ 3

(1) Objem priemyselnej výroby v Slovenskej socialistickej republike zvýšiť najmenej o 55 % a v roku 1975 dosiahnuť podiel zhruba 27 % na priemyselnej výrobe Československej socialistickej republiky. Vzrast výroby dosiahnuť predovšetkým rastom produktivity práce najmenej o 36 %.

(2) Úlohy v jednotlivých priemyselných odvetviach realizovať tak, aby objem hrubej priemyselnej produkcie dosiahol v roku 1975 najmenej tento vzrast:

a) v odvetví palív a energetiky o 51 %

b) v hutníctve o 64 %

c) v strojárstve o 66 %

d) v chemickom priemysle o 72 %

e) v spotrebnom priemysle o 52 %

f) vo výrobe stavebných hmôt o 61 %

g) v potravinárskom priemysle o 23 %.

(3) V roku 1975 vyrobiť najmenej: 16 mld. kWh elektrickej energie, 4 mil. ton ocele, 2,9 mil. valcovaného materiálu, 552 tisíc ton čistých živín priemyselných hnojív, 4 mil. ton cementu, 192 tisíc ton plastických hmôt.

§ 4

(1) Hrubú poľnohospodársku výrobu zvýšiť zhruba o 16 %, trhovú produkciu o 25 % a za obdobie piateho päťročného plánu vyprodukovať najmenej 14,4 mil. ton obilnín. Intenzitu rastlinnej výroby zabezpečovať vzrastom dodávok priemyselných hnojív, a to dusíkatých najmenej o 32 %, fosforečných o 26 % a draselných o 19 %. V roku 1975 nakúpiť 371 tisíc ton jatočných zvierat.

(2) Objem stavebných prác vykonávaných dodávateľskými stavebnými organizáciami v Slovenskej socialistickej republike zvýšiť zhruba o 40 %, z toho na komplexnej bytovej výstavbe najmenej o 60 %.

(3) Celkové množstvo prepraveného tovaru zvýšiť o 21 % a počet prepravených osôb vo verejnej doprave o 8 %.

(4) Zvýšiť podiel automatizácie medzimestskej telefónnej prevádzky a odovzdať do používania najmenej 160 tisíc telefónnych staníc, dobudovať sieť prvého televízneho programu a pokračovať vo výstavbe televíznych vysielačov druhého programu a farebnej televízie.

(5) V lesnom hospodárstve zintenzívniť starostlivosť o lesný fond a všeužitočné celospoločenské funkcie lesa. Skvalitňovať lesopestovateľské práce a zabezpečovať racionálne využívanie drevnej hmoty, najmä listnatého dreva.

(6) Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov zvýšiť o 26 %, počet obyvateľov bývajúcich v bytoch napojených na verejnú kanalizáciu o 29 %.

§ 5

(1) V rokoch piateho päťročného plánu začleniť do pracovného procesu v socialistickom sektore (bez jednotných roľníckych družstiev) 180 až 185 tisíc osôb, pri znížení počtu pracovníkov v poľnohospodárstve zhruba o 50 tisíc osôb; z celkového prírastku umiestniť v odvetviach priemyslu a stavebníctva 56-58 %.

(2) Potrebu kvalifikovaných pracovníkov zabezpečovať ďalším zvýšením počtov poslucháčov na vysokých školách, predovšetkým technických smerov, prípravou mládeže na stredných odborných a všeobecnovzdelávacích školách a v učebnom pomere. V súlade s potrebami národného hospodárstva zdokonaľovať výchovno-vyučovací proces a materiálnym zabezpečovaním a modernizáciou školstva vytvárať podmienky pre ďalší rast vzdelanosti a prehlbovanie starostlivosti o mladú generáciu.

§ 6

(1) Ďalší rozvoj národného hospodárstva zabezpečovať najmä investičnou výstavbou, ktorej rozsah sa oproti obdobiu štvrtého päťročného plánu zvýši najmenej o 40 %, z toho v stavebných prácach zhruba o 37 % a v dodávkach strojov a zariadení o 45 %.

(2) Investičné prostriedky použiť najmä na rozvoj odvetví, v ktorých sa budú realizovať štrukturálne zmeny, pričom v celom investičnom procese dbať o zefektívnenie reprodukcie základných fondov.

§ 7

(1) V súlade s rastom národného dôchodku a tvorbou hmotných zdrojov rozvíjať osobnú a spoločenskú spotrebu obyvateľstva; rast reálnych príjmov obyvateľstva zabezpečovať v ročnom priemere zhruba o 6 %.

(2) Maloobchodný obrat zvýšiť o 37 %, služby platené obyvateľstvom o 30 %. Upevňovať ďalej stabilizáciu vnútorného trhu a presadzovať progresívne zmeny v štruktúre spotreby.

(3) Vytvárať podmienky pre rast životnej úrovne osôb, ktoré sa nemôžu zúčastňovať na pracovnom procese, zvýšiť dôchodky starodôchodcov a zdokonaľovať sústavu dôchodkového zabezpečenia; vykonať opatrenia na zlepšenie populačného vývoja, najmä zvýšením podpory rodinám s deťmi a mladým manželstvám.

(4) Vo všetkých formách bytovej výstavby odovzdať do užívania najmenej 175 tisíc bytov.

(5) Počet postelí v zdravotníckych zariadeniach zvýšiť o 4270, počet lekárskych miest na 10 tisíc obyvateľov zvýšiť na 23,6; počet miest v zariadeniach sociálnej starostlivosti zvýšiť najmenej o 2200 miest. V zdravotníctve ďalej skvalitňovať a rozširovať ambulantné služby, skracovať objednávacie a čakacie lehoty na vyšetrenie a ošetrenie a zlepšovať zásobovanie liečivami.

DRUHÁ ČASŤ

Podmienky pre realizáciu piateho päťročného plánu

§ 8

V súlade s realizáciou základných cieľov a smerov piateho päťročného plánu Československej socialistickej republiky zabezpečovať realizáciu základných cieľov a smerov piateho päťročného plánu Slovenskej socialistickej republiky najmä:

a) upevnením a prehĺbením funkcie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva ako záväzného základu pre riadiacu a hospodársku činnosť všetkých orgánov a socialistických organizácií, ktorý vyjadruje aj zásady štátnej vedecko-technickej a hospodárskej politiky a vymedzuje rámec pôsobenia sústavy plánovitého riadenia a jej nástrojov;

b) posilnením úlohy štátneho rozpočtu;

c) zvýraznením úlohy oblastného plánovania pri rozmiestňovaní výrobných síl a zabezpečovaní harmonického rozvoja nevýrobných odvetví;

d) upevnením plánovitého riadenia investičnej výstavby vedúceho k zvýšeniu efektívnosti a zodpovednosti na tomto úseku, k skracovaniu doby výstavby a k dodržiavaniu rozpočtových nákladov stavieb;

e) upevnením plánovitého riadenia rozvoja vedy a techniky, v ktorom sa spájajú jednotlivé etapy výskumnej a vývojovej činnosti a realizácia ich výsledkov vo výrobnej a ostatnej spoločenskej praxi;

f) cieľavedomým usmerňovaním pohybu pracovných síl, mzdového vývoja a upevňovaním princípov socialistického odmeňovania so zameraním na sústavné zvyšovanie spoločenskej produktivity práce; v súlade s jednotnou koncepciou mzdového vývoja zabezpečovať vývoj miezd podľa proporcií určených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a pôsobením mzdových systémov podnecovať hospodársky rozvoj;

g) vytváraním sústavy cien, ktoré lepšie vyjadria spoločensky nutné množstvo práce vynakladanej na výrobu, so zameraním na stabilizáciu celkovej hladiny veľkoobchodných cien a s tendenciou ich znižovania; dôslednou reguláciou cenového vývoja využívať cenu na presadzovanie hospodárnosti, stimuláciu technického rozvoja, zvyšovanie kvality, efektívnosti a rozširovanie sortimentu výroby v súlade so štátnymi plánmi rozvoja národného hospodárstva; súčasne sa zabezpečí stabilita hladiny maloobchodných cien;

h) realizáciou účinných opatrení na zvýšenie efektívnosti, na zhospodárňovanie materiálovej spotreby a racionálne využívanie zásob, osobitne zdokonalením normovania spotreby živej práce, surovín, materiálov, výrobkov a energie a skvalitnením vnútropodnikového plánovania a riadenia;

ch) určením a využívaním finančno-ekonomických podmienok upravujúcich najmä finančné vzťahy medzi socialistickými organizáciami a štátnym rozpočtom a vychádzajúcich z úloh a potrieb štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva tak, aby sa zabezpečovala rovnováha medzi peňažnou a hmotnou stránkou reprodukčného procesu;

i) dôsledným využívaním a zdokonaľovaním sústavy hospodárskych právnych predpisov v súlade s požiadavkou rozvíjania sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, upevňovaním socialistickej zákonnosti na všetkých stupňoch riadenia a posilňovaním úlohy hospodárskych zmlúv;

j) účinným zapájaním pracujúcich a spoločenských organizácií, najmä Revolučného odborového hnutia do tvorby, zabezpečovania, realizácie a kontroly plnenia národohospodárskych plánov, ako aj do riadenia a kontroly hospodárskych procesov.

§ 9

Pre tvorbu štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky v období piateho päťročného plánu a pre jeho vzťahy k štátnemu rozpočtu federácie sú východiskom základné ciele a smery rozvoja národného hospodárstva ustanovené v zákone o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975 a v tomto zákone.

§ 10

(1) Na zabezpečenie cieľov a smerov piateho päťročného plánu ustanovených týmto zákonom vláda Slovenskej socialistickej republiky v súlade so zákonom o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975

a) určí záväzné úlohy a záväzné limity ministerstvám a ostatným ústredným orgánom Slovenskej socialistickej republiky, radám krajských národných výborov a Rade Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy,

b) schváli ďalšie ukazovatele piateho päťročného plánu podporujúce uskutočnenie základných úloh rozvoja národného hospodárstva,

c) môže povoliť pre účely experimentálneho overovania nových prvkov rozvíjania sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva výnimky z ustanovení zákonov, ktoré upravujú riadenie národného hospodárstva, za predpokladu, že experiment bude mať obmedzený rozsah, bude trvať najdlhšie tri roky a že sa v tomto období komplexne vyhodnotia jeho výsledky so závermi pre ďalší postup.

(2) Vláda Slovenskej socialistickej republiky zabezpečí, že plnenie základných cieľov a smerov piateho päťročného plánu ustanovených týmto zákonom bude sledované a vyhodnocované a že v návrhoch vykonávacích štátnych plánov a vykonávacích hospodárskych plánov sa vyjadrí stupeň ich zabezpečenia.

(3) Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže v záujme proporcionálneho rozvoja alebo zvýšenia efektívnosti, najmä ak nastanú zmeny v predpokladoch, za ktorých bol piaty päťročný plán vypracovaný, spresniť a upraviť v štátnych vykonávacích plánoch úlohy a iné ukazovatele piateho päťročného plánu, prípadne určiť a schváliť ďalšie úlohy a ukazovatele, pokiaľ budú v súlade s týmto zákonom.

§ 11

(1) Úlohy piateho päťročného plánu a štátnych vykonávacích plánov určené vládou Slovenskej socialistickej republiky rozpíšu v rámci svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány a orgány hospodárskeho riadenia až na organizácie, ktoré ich budú zabezpečovať.

(2) Slovenská plánovacia komisia môže podľa potreby na úseku hospodárstva riadeného orgánmi Slovenskej socialistickej republiky určiť spôsob rozpisu ukazovateľov, ktoré nemajú povahu úloh štátneho plánu, a to v nadväznosti na spôsob rozpisu určený podľa odseku 1. Hodnotenie odchýlok od týchto ukazovateľov a ich rozpis je súčasťou kontroly plnenia národohospodárskych plánov. Orgány hospodárskeho riadenia sú povinné pri kontrole plnenia plánu tieto odchýlky sledovať.

(3) Rozpisom úloh štátneho päťročného plánu a štátneho vykonávacieho plánu príslušnými ústrednými orgánmi, prípadne orgánmi hospodárskeho riadenia, je aj určenie dodávok a subdodávok výrobkov, prác a výkonov, konkretizácia dodávateľov, odberateľov a ďalšie opatrenia potrebné na realizáciu plánu.

(4) Ústredné a iné orgány a socialistické organizácie riadené vládou Slovenskej socialistickej republiky budú poskytovať všestrannú pomoc a spolupracovať pri zabezpečovaní piateho päťročného plánu s príslušnými orgánmi a socialistickými organizáciami v pôsobnosti Československej socialistickej republiky a Českej socialistickej republiky.


TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Rozvoj národného hospodárstva, ktorý sa má dosiahnuť do konca roku 1975, je v tomto zákone vyjadrený porovnaním s úrovňou dosiahnutou v roku 1970.

(2) Štátny plán rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971 ustanovený na základe § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 151/1970 Zb. o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja a o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971 je štátnym vykonávacím plánom Slovenskej socialistickej republiky k piatemu päťročnému plánu.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.