Vyhláška č. 157/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok

Čiastka 38/1971
Platnosť od 27.12.1971 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1989
Zrušený 143/1989 Zb.

157

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

zo 16. decembra 1971

o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 29 zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach a podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:


§ 1

(1) V železničnej nákladnej doprave sa dojednávajú hospodárske zmluvy o príprave prepráv železničných vozňových zásielok (ďalej len „hospodárske zmluvy“) spravidla ročné s čiastkovým plnením na jednotlivé štvrťroky alebo mesiace alebo štvrťročné s čiastkovým plnením na jednotlivé mesiace. V železničnej nákladnej doprave sa môžu uzavierať aj dlhodobé hospodárske zmluvy s čiastkovým plnením na jednotlivé roky.

(2) Hospodárska zmluva musí obsahovať:

a) množstvo tovaru v tonách,

b) druh tovaru podľa skupín alebo podskupín,

c) počet vozňových jednotiek,

d) druh (rad) vozňa,

e) miesta plnenia (odosielacia stanica alebo miesta odovzdávky vozňa na vlečke dohodnuté vo vlečkovej zmluve),

f) čas plnenia,

g) rozdelenie nakládky na jednotlivé časové obdobia.

(3) Hospodárske zmluvy sa dojednávajú tak, aby rozdelenie prepráv bolo čo najrovnomernejšie.

§ 2

(1) Hospodárske zmluvy dojednávajú so správami dráh (ďalej len „dopravca“) prepravcovia spravidla len vtedy, ak ich priemerná mesačná nakládka je väčšia než 100 vozňových jednotiek alebo ak ide prevažne o vývozné zásielky.

(2) Prepravcovia, s ktorými sa nedojednali hospodárske zmluvy, uplatňujú požiadavky na prepravu prihláškami nakládky. Dopravca je povinný prepravcovi potvrdiť dohodnutý rozsah prepravy v prihláške nakládky a takto dohodnuté zásielky prevziať na prepravu, ak sú splnené prepravné podmienky.

§ 3

Prepravca je povinný prihlásiť v určených lehotách nakládku zásielok, na ktoré dojednal hospodársku zmluvu, a podať ich na prepravu. Dopravca je povinný prichystať pre tieto zásielky vozňové jednotky a zásielky prijať na prepravu, ak sú splnené prepravné podmienky.

§ 4

Ak dopravca dá k návrhu hospodárskej zmluvy (dodatku) protinávrh, je povinný poskytnúť plnenie (mesačné čiastkové plnenie) v rozsahu, ku ktorému sa v protinávrhu zaviazal, a to aj keď prepravca s protinávrhom nesúhlasil. Až do vyriešenia rozporu sa predpokladá, že došlo k uzavretiu hospodárskej zmluvy v rozsahu tohto protinávrhu, maximálne však do výšky požiadavky prepravcu. Čiastkové plnenie nevylučuje ďalšie plnenie. Prípadné zásadné rozpory o výške požiadavky vzniknutej pri uzavieraní hospodárskych zmlúv prejednajú nadriadené ústredné orgány dopravcu a prepravcu.

§ 5

(1) Ak dopravca neprichystá prepravcovi, s ktorým sa uzavrela hospodárska zmluva, do konca mesiaca alebo iného dohovoreného obdobia dohodnutý počet vozňových jednotiek prihlásených na nakládku, zaplatí prepravcovi penále vo výške 100 Kčs za každú vozňovú jednotku, pokia3/4 sa hospodárskou zmluvou nedojednalo vyššie penále.

(2) Ak dopravca neprichystá prepravcovi, s ktorým nebola dojednaná hospodárska zmluva, vozňové jednotky požadované a dopravcom prijaté pod3/4a prihlášky nakládky do 7 dní odo dňa, na ktorý bolo prichystanie vozňových jednotiek dohodnuté, zaplatí prepravcovi penále 100 Kčs za každú vozňovú jednotku.

(3) Prepravca zaplatí dopravcovi, s ktorým uzavrel hospodársku zmluvu, penále vo výške 100 Kčs za každú vozňovú jednotku, ak neprihlási a nepodá na prepravu do konca mesiaca alebo iného dohodnutého obdobia dohodnutý počet vozňových jednotiek alebo ak zruší prihlášky nakládky.

(4) Prepravca, s ktorým sa neuzavrela hospodárska zmluva, zaplatí dopravcovi penále vo výške 100 Kčs za každú vozňovú jednotku za zrušenie prihlášky nakládky alebo nenaloženie vozňových jednotiek pod3/4a prijatej prihlášky nakládky.

(5) Pri splnení dojednaného objemu prepravy v tonách sa penále pod3/4a predchádzajúcich odsekov 1-4 neplatí.

(6) Rozsah náhrady škody je obmedzený do výšky penále.

§ 6

(1) Pre vzájomný postih dopravcu a prepravcu za neplnenie hospodárskej zmluvy platí mesačné obdobie, pokia3/4 sa v zmluve nedohodne ináč.

(2) Dopravcovia aj prepravcovia sa oslobodzujú od povinnosti platiť penále podľa ustanovenia § 5 tejto vyhlášky, ak sa nesplnila hospodárska zmluva, prípadne zrušila prihláška nakládky alebo sa nenaložili vozňové jednotky podľa prijatej prihlášky nakládky v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy alebo v dôsledku opatrení orgánov štátnej správy, ktorými sa zastavuje alebo obmedzuje železničná preprava.*)


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.**)


Minister:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 8 vyhl. č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku.

**) Pre právne vzťahy upravené touto vyhláškou sa nepoužijú ustanovenia § 334 a § 335 ods. 1 až 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb. a § 37 aj 40 vyhlášky ministra dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku.