Vyhláška č. 104/1971 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov

Čiastka 28/1971
Platnosť od 20.10.1971
Účinnosť od 01.11.1971
Redakčná poznámka

Vyhláškou č. 104/1971 Zb. stráca 1. novembra 1971 účinnosť § 5 vyhlášky č. 64/1961 Zb., no vyhláška č. 64/1961 Zb. stráca účinnosť 1. marca 1970 predpisom č. 13/1970 Zb.

104

VYHLÁŠKA

ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky

z 1. októbra 1971

o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov

Minister národnej obrany Československej socialistickej republiky po dohode s ministrom vnútra Československej socialistickej republiky, ministrom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a ministrom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 64 ods. 4 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákona č. 156/1969 Zb.:


§ 1

Sudcom z ľudu vojenských súdov, ktorí sú príslušníkmi ozbrojených síl a ozbrojených zborov v činnej službe, uhrádzajú hotové výdavky, ktoré vznikli vykonávaním sudcovskej funkcie alebo iných povinností spojených s touto funkciou, podľa príslušných služobných predpisov ako náhrady pri služobných cestách súčasti ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorých sú sudcovia z ľudu príslušníkmi.

§ 2

Sudcom z ľudu vojenských súdov patrí okrem náhrady hotových výdavkov (§ 1) za každý deň ich konania paušálna náhrada vo výške 15 Kčs, ktorú vypláca vojenský súd, pre ktorý bol sudca z ľudu zvolený.

§ 3

Vykonávaním sudcovských funkcií (§ 1 a § 2) sa rozumie aj účasť sudcov z ľudu na školeniach, aktívoch a iných akciách, ktoré majú vzťah k funkcii sudcov z ľudu vojenských súdov a patria k ich úlohám.

§ 4

Paušálna náhrada za konanie je funkčným požitkom podrobeným dani zo mzdy.

§ 5

(1) Nárok na paušálnu náhradu (§ 2) sa musí uplatniť do 15 dní od výkonu sudcovskej funkcie na orgáne správy vojenského súdu, pre ktorý bol sudca z ľudu zvolený.

(2) O nároku na paušálnu náhradu rozhoduje náčelník vojenského súdu, pre ktorý bol sudca z ľudu zvolený.

§ 6

Ustanovenie § 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 64/1961 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní, stráca v odbore vojenského súdnictva účinnosť.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1971.


Minister:

Gen. Dzúr v. r.