56

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. júla 1971

o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republice

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1

Pracujúci ľud volí za poslancov národných výborov občanov oddaných veci socializmu, politicky i odborne vyspelých s vysokými morálnymi vlastnosťami, schopných zabezpečovať úlohy národných výborov a organizovať a zjednocovať tvorivé sily pracujúcich v úsilí o všestranný rozvoj socialistickej spoločnosti.

§ 2

Voľby do národných výborov sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 3

(1) Právo voliť do národných výborov majú všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov, bez ohľadu na národnosť, pohlavie, náboženské vyznanie, zamestnanie, dobu pobytu, sociálny pôvod, majetkové pomery a predchádzajúcu činnosť.

(2) Právo voliť nemajú však občania, ktorí boli právoplatne pozbavení spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola pre takúto poruchu obmedzená.*)

(3) Občania, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, nevolia.

§ 4

Do národného výboru môže byť zvolený každý občan Československej socialistickej republiky, ktorý má právo voliť a v deň voľby dovŕšil 21 rokov.

DRUHÁ ČASŤ

Zoznamy voličov

§ 5

Zápis do zoznamu voličov

(1) Všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí majú právo voliť, zapisujú sa do zoznamu voličov podľa miesta svojho bydliska.

(2) Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, zapíšu sa dodatočne do zoznamu voličov alebo sa z neho dodatočne vyčiarknu.

(3) Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname voličov.

§ 6

Zostavenie zoznamu voličov

(1) Zoznamy voličov zostavuje miestny národný výbor podľa volebných okrskov.

(2) Zoznamy voličov z radov príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, zostavuje ich veliteľ.

(3) Ak sa konajú voľby do národných výborov súčasne s voľbami do ostatných zastupiteľských zborov, sú zoznamy voličov spoločné.

§ 7

Vyloženie zoznamu voličov

(1) Najneskôr 30 dní predo dňom voľby vyloží miestny národný výbor zoznamy voličov, aby občania mohli do nich v úradných miestnostiach nazrieť. O vyložení zoznamov voličov upovedomí miestny národný výbor občanov v mieste obvyklým spôsobom.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi miestny národný výbor, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Miestny národný výbor môže takéto opatrenie urobiť aj v obci, ktorá má menej ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov.

§ 8

Námietkové konanie

(1) Každý občan môže ústne alebo písomne upozorniť miestny národný výbor na chyby a nesprávnosti v zozname voličov a navrhnúť opravu. Miestny národný výbor je povinný o upozornení rozhodnúť do 3 dní a buď vykonať príslušnú opravu v zozname voličov, alebo písomne sťažovateľovi oznámiť, z akých dôvodov opravu nemožno vykonať.

(2) Ak bude návrh zamietnutý, môže ho občan predložiť okresnému súdu príslušnému podľa volebného okrsku; súd je povinný rozhodnúť do 3 dní. Pre konanie platia ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov. Podľa rozhodnutia súdu vykoná miestny národný výbor opravu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku.

§ 9

Voličský preukaz

Voličom, ktorí sa v čase od vyloženia zoznamov voličov do dňa voľby presťahujú, ako aj voličom, ktorí z vážnych dôvodov nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v zozname voličov ktorého sú zapísaní, vydá miestny národný výbor na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku, a to aj vtedy, ak bol vydaný v Českej socialistickej republike. Zápis vykoná miestny národný výbor nového bydliska (miesta pobytu), v deň volieb okrsková volebná komisia. Pri zápise sa voličský preukaz odoberie a pripojí k zoznamu voličov.

TRETIA ČASŤ

Volebné obvody

§ 10

(1) Voľby do národných výborov sa konajú podľa volebných obvodov.

(2) V každom volebnom obvode sa volí jeden poslanec.

(3) V obci s počtom do 3 000 obyvateľov sa môžu voliť poslanci miestneho národného výboru podľa miestnych podmienok buď v jednom spoločnom volebnom obvode, alebo vo viacerých volebných obvodoch.

§ 11

Počet poslancov, ktorý má byť zvolený, určí podľa predpisov o národných výboroch plenárne zasadanie národného výboru, o voľby ktorého ide. Pritom prihliada najmä na rozlohu územného obvodu národného výboru, na počet obyvateľov a na úlohy v hospodárskom a kultúrnom rozvoji.

§ 12

(1) Volebné obvody pre voľby do národného výboru určí národný výbor, o voľby ktorého ide; zoznam volebných obvodov uverejní najneskôr 55 dní predo dňom volieb.

(2) Volebné obvody sa vytvárajú tak, aby na každého poslanca pripadal približne rovnaký počet obyvateľov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Volebné okrsky

§ 13

(1) Na prijímanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa vytvárajú v obciach volebné okrsky, ktoré sú spoločné pre voľby do národných výborov všetkých stupňov.

(2) Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí rada miestneho národného výboru najneskôr 30 dní predo dňom voľby.

(3) Volebný okrsok sa vytvorí spravidla tak, aby zahŕňal asi 1 000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.

(4) Osobitné volebné okrsky môžu byť vytvorené v nemocniciach, v pôrodniciach, v sanatóriách, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v podobných ústavoch a zariadeniach alebo v ich častiach, ale len vtedy, ak je tam aspoň 50 voličov.

(5) Útvary ozbrojených síl a ozbrojených zborov tvoria osobitné volebné okrsky, ak majú aspoň 50 voličov.

(6) Ak sa konajú voľby do národných výborov súčasne s voľbami do ostatných zastupiteľských zborov, sú volebné okrsky pre tieto voľby spoločné.

PIATA ČASŤ

Volebné komisie

Všeobecné ustanovenia

§ 14

(1) Voľby do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ústredne riadi Slovenská volebná komisia Národného frontu.

(2) Voľby

do krajských národných výborov riadia krajské volebné komisie Národného frontu a do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy Mestská volebná komisia Národného frontu, do okresných národných výborov a do obvodných národných výborov v Bratislave okresné volebné komisie Národného frontu, do mestských národných výborov mestské volebné komisie Národného frontu, do miestnych národných výborov a do obvodných národných výborov v Košiciach, miestne volebné komisie Národného frontu.

(3) Voľby v jednotlivých volebných obvodoch riadia obvodné volebné komisie.

(4) Hlasovanie v jednotlivých volebných okrskoch riadia okrskové volebné komisie.

(5) Volebné komisie sa utvoria zo zástupcov Komunistickej strany Československa, iných politických strán a spoločenských organizácií združených v Národnom fronte.

§ 15

Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Slovenská volebná komisia Národného frontu

§ 16

(1) Slovenskú volebnú komisiu Národného frontu volí Ústredný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky najneskôr 55 dní predo dňom voľby.

(2) Slovenská volebná komisia Národného frontu sa skladá z predsedu, podpredsedov, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

§ 17

(1) Slovenská volebná komisia Národného frontu

a) dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách,

b) určuje vzory hlasovacích lístkov, zápisnice obvodných volebných komisií o registrácii kandidátov, zápisnice okrskových volebných komisií o hlasovaní, zápisnice obvodných volebných komisií o výsledku hlasovania a osvedčenia o zvolení za poslanca,

c) rozhoduje o sťažnostiach na nesprávny postup volebných komisií Národného frontu a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,

d) zisťuje a uverejňuje súhrnné výsledky všeobecných volieb do národných výborov.

(2) Ak sa konajú voľby do národných výborov súčasne s voľbami do Slovenskej národnej rady, plní úlohy podľa odseku 1 Slovenská volebná komisia Národného frontu, ktorá riadi voľby do Slovenskej národnej rady.

Krajské, okresné, mestské a miestne volebné komisie Národného frontu

§ 18

(1) Volebnú komisiu Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru, volí príslušný orgán Národného frontu najneskôr 55 dní predo dňom voľby.

(2) Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

§ 19

Volebná komisia Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru,

a) dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách,

b) sústreďuje prehľad o kandidátoch registrovaných v obvodných volebných komisiách,

c) rozhoduje o sťažnostiach na nesprávny postup obvodných volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,

d) zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov,

e) zisťuje a uverejňuje výsledky volieb do národného výboru,

f) odovzdá spisy o voľbách národnému výboru.

Obvodné volebné komisie

§ 20

(1) Pre každý volebný obvod pre voľby do národného výboru zriadi rada tohto národného výboru na návrh príslušného orgánu Národného frontu najneskôr 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu.

(2) Obvodná volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

(3) V obci s počtom do 3 000 obyvateľov, v ktorej je vytvorený jeden spoločný volebný obvod, môže úlohy obvodnej volebnej komisie pre voľby do miestneho národného výboru plniť miestna volebná komisia Národného frontu.

§ 21

Obvodná volebná komisia

a) dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách do národných výborov,

b) registruje kandidátov Národného frontu na poslancov národného výboru,

c) obstará okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby,

d) dozerá na priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode a spíše o tom zápisnicu, ktorú predloží volebnej komisii Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru,

e) rozhoduje o sťažnostiach na nesprávny postup okrskových volebných komisií,

f) vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení za poslanca národného výboru,

g) odovzdá spisy o voľbách do úschovy príslušnému národnému výboru.

Okrskové volebné komisie

§ 22

(1) Pre každý volebný okrsok zriadi rada miestneho národného výboru na návrh príslušného orgánu Národného frontu najneskôr 30 dní predo dňom voľby okrskovú volebnú komisiu.

(2) Okrsková volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a zo 4 až 8 ďalších členov. Vo volebných okrskoch, ktoré majú menej ako 300 voličov, má okrsková volebná komisia popri predsedovi a tajomníkovi 2 alebo 3 ďalších členov.

(3) Ak sa konajú voľby do národných výborov súčasne s voľbami do ostatných zastupiteľských zborov, zriaďuje sa pre volebný okrsok iba jedna okrsková volebná komisia.

§ 23

Okrsková volebná komisia

a) dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a stará sa o zachovávanie poriadku vo volebnej miestnosti,

b) sčítava hlasy a spíše o priebehu voľby a o hlasovaní zápisnicu, ktorú predloží bez meškania príslušnej obvodnej volebnej komisii,

c) odovzdá spisy o voľbách do úschovy okresnému národnému výboru.

ŠIESTA ČASŤ

Kandidáti

§ 24

Navrhovanie kandidátov

(1) Kandidáti pre voľby do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike sú kandidátmi Národného frontu.

(2) Kandidátov navrhujú Komunistická strana Československa a iné politické strany a spoločenské organizácie združené v Národnom fronte. Kandidáti sú navrhovaní pre jednotlivé volebné obvody. Pre každý volebný obvod môže byť navrhnutý jeden alebo viac kandidátov.

(3) Pre voľby do miestneho národného výboru v obci do 3 000 obyvateľov sa navrhuje v každom volebnom obvode toľko kandidátov, koľko má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, alebo viac kandidátov.

§ 25

Registrácia kandidátov

(1) Príslušný orgán Národného frontu vykoná z navrhnutých kandidátov výber a prihlási ich na registráciu. Prihlášky na registráciu sa podávajú príslušnej obvodnej volebnej komisii najneskôr 30 dní predo dňom voľby.

(2) Kandidáti sú prihlasovaní na registráciu podľa volebných obvodov. Nikto nemôže byť pre voľbu do toho istého národného výboru kandidovaný vo viac ako v jednom volebnom obvode. K prihláške sa pripojí vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

(3) Obvodná volebná komisia je povinná zaregistrovať všetkých riadne prihlásených kandidátov Národného frontu a oznámiť to najneskôr 25 dní predo dňom voľby volebnej komisii Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru.

(4) Orgány Národného frontu oboznámia voličov na verejných schôdzach so zaregistrovanými kandidátmi.

§ 26

Vyhlásenie kandidatúry

Obvodná volebná komisia uverejní najneskôr do 20 dní predo dňom voľby meno, priezvisko, vek a zamestnanie každého zaregistrovaného kandidáta.

§ 27

Hlasovacie lístky

(1) Každý zaregistrovaný kandidát musí byť uvedený na hlasovacích lístkoch.

(2) Hlasovacie lístky musia mať určenú formu a musia byť rozmnožené v potrebnom množstve.

§ 28

Členstvo kandidátov vo volebných komisiách

Kandidáti nemôžu byť členmi obvodných ani okrskových volebných komisií volebného obvodu, v ktorom sú kandidovaní.

§ 29

Volebná agitácia

Každá organizácia združená v Národnom fronte a každý občan Československej socialistickej republiky má právo slobodne agitovať v tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch, na schôdzach, aj iným spôsobom pre kandidáta Národného frontu.

SIEDMA ČASŤ

Voľby

ODDIEL 1

Vyhlásenie volieb

§ 30

Deň volieb

(1) Deň všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskôr 60 dní vopred.

(2) Všeobecné voľby do národných výborov sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Voľby sa konajú v určený deň od siedmej hodiny do šestnástej hodiny. V hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave, v mestách, ktoré sú sídlami krajských a okresných národných výborov, ako aj vo všetkých obciach, ktoré majú aspoň 10 000 obyvateľov, sa konajú voľby v určený deň od siedmej hodiny do dvadsiatej hodiny. Pokiaľ to miestne potreby vyžadujú, môže rada miestneho národného výboru určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

(4) Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, určí sa začiatok volieb na štrnástu hodinu a koniec volieb na dvadsiatu druhú hodinu prvého dňa. Druhého dňa sa začínajú voľby o siedmej hodine a končia sa o štrnástej hodine; pokiaľ to miestne potreby vyžadujú, môže rada miestneho národného výboru určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

§ 31

Informovanie voličov

(1) Okrsková volebná komisia informuje voličov v posledných 15 dňoch predo dňom volieb o čase a mieste volieb.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zabezpečí okrsková volebná komisia, aby pre každého voliča bol vyhotovený legitimačný lístok, v ktorom sú uvedené potrebné údaje o voľbách. Súčasne zariadi, aby legitimačný lístok bol dodaný voličovi do bytu. Miestny národný výbor môže určiť, že sa rovnako postupuje aj v obci, ktorá má menej ako 5 000 zapísaných voličov.

ODDIEL 2

Spôsob hlasovania

§ 32

Prípravy vo volebnej miestnosti

(1) Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím voľby za prítomnosti členov komisie volebnú schránku a zapečatí ju. Skontroluje tiež, či je pripravený zoznam voličov a hlasovacie lístky. Potom sa prikročí k hlasovaniu.

(2) Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, zabezpečí predseda okrskovej volebnej komisie, aby po skončení volieb prvého dňa bola volebná schránka bezpečne uložená a zapečatená tiež tak, aby bolo znemožnené vkladať do volebnej schránky hlasovacie lístky.

§ 33

Priestory na úpravu hlasovacích lístkov

Vo volebných miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. V týchto priestoroch nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný, ani člen volebnej komisie.

§ 34

Hlasovanie

(1) Každý volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.

(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti odovzdá legitimačný lístok a po zázname v zozname voličov dostane hlasovací lístok. Ak volič nemá legitimačný lístok a žiaden z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia požiada, aby volič preukázal svoju totožnosť.

(3) Voliča, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Záznam podpíše predseda a tajomník okrskovej volebnej komisie; voličský preukaz sa pripojí.

(4) Volič hlasuje tým, že vloží hlasovací lístok do volebnej schránky.

§ 35

Úprava hlasovacích lístkov

(1) V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov ponechá volič na každom hlasovacom lístku meno a priezvisko kandidáta, na ktorého hlasuje; meno a priezvisko kandidáta, na ktorého nehlasuje, prečiarkne. V obciach do 3 000 obyvateľov, v ktorých sa vo volebnom obvode volí viac poslancov, ponechá volič na hlasovacom lístku mená a priezviská tých kandidátov, na ktorých hlasuje.

(2) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho hlasovací lístok upravil.

§ 36

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti sú záväzné pre všetkých prítomných.

§ 37

Ukončenie volieb

Len čo uplynie hodina určená na ukončenie volieb, uzavrie sa volebná miestnosť, ale predtým ešte odvolia všetci, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Predseda okrskovej volebnej komisie potom vyhlási hlasovanie za ukončené a pristúpi k otvoreniu volebnej schránky.

ODDIEL 3

Zisťovanie výsledkov volieb

§ 38

Kto môže byť prítomný pri sčítaní hlasov v okrskovej volebnej komisii

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií Národného frontu, prípadne obvodných volebných komisií. Ďalej môžu byť prítomní zástupcovia politických strán a spoločenských organizácií združených v Národnom fronte, zástupcovia tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov splnomocnení na to volebnou komisiou Národného frontu.

§ 39

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

(1) Po otvorení volebnej schránky sčíta okrsková volebná komisia hlasovacie lístky podľa volebných obvodov, porovná počet odovzdaných hlasovacích lístkov s počtom osôb, ktorým boli vydané hlasovacie lístky podľa zoznamu voličov, zistí počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta a výsledok zapíše do zápisnice o hlasovaní vyhotovenej pre každý volebný obvod.

(2) Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.

§ 40

Posudzovanie hlasovacích lístkov

(1) Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

(2) Ak ponechal volič na hlasovacom lístku viac kandidátov, ako má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, považuje sa hlasovací lístok za odovzdaný pre kandidáta (kandidátov) podľa poradia na hlasovacom lístku.

(3) Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volebná komisia, čo poznamená v zápisnici.

§ 41

Zápisnica o hlasovaní

(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví o priebehu voľby a o hlasovaní osobitnú zápisnicu pre každý volebný obvod; zápisnicu podpíše predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.

(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa musí uviesť:

a) čas začiatku a skončenia hlasovania,

b) celkový počet voličov vo volebnom okrsku zapísaných v zozname voličov,

c) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

d) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

e) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta,

f) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

§ 42

Skončenie konania v okrskovej volebnej komisii

(1) Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisníc o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania podľa jednotlivých volebných obvodov a zápisnice o hlasovaní zašle bez meškania príslušným obvodným volebným komisiám.

(2) Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zašle ich spolu s ostatnými volebnými spismi okresnému národnému výboru do úschovy.

§ 43

Zápisnica obvodnej volebnej komisie

(1) Obvodná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania vo volebnom obvode; zápisnicu podpíše predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.

(2) V zápisnici obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania sa musí uviesť:

a) počet okrskových volebných komisií vo volebnom obvode,

b) počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali zápisnicu o hlasovaní,

c) celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov vo volebnom obvode,

d) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

e) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

f) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta,

g) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané obvodnej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

(3) Po podpísaní zápisnice o výsledku hlasovania zašle ju predseda obvodnej volebnej komisie ihneď volebnej komisii Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru.

§ 44

Uverejnenie výsledkov volieb

(1) Výsledky volieb do národného výboru uverejní volebná komisia Národného frontu, ktorá voľby do národného výboru riadi.

(2) Súhrnné výsledky všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike uverejní Slovenská volebná komisia Národného frontu.

§ 45

Kto je zvolený

(1) Zvolený je kandidát, vo volebnom obvode ktorého sa hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov zapísaných do zoznamov voličov a ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

(2) Obvodná volebná komisia vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o zvolení za poslanca národného výboru.

§ 46

Nové voľby

(1) Ak nebol kandidát vo volebnom obvode zvolený (§ 45 ods. 1), poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o výsledku hlasovania a oznámi to volebnej komisii Národného frontu, ktorá voľby do národného výboru riadi. Obvodná volebná komisia zabezpečí vykonanie novej voľby najneskôr do 14 dní po prvých voľbách. Ak nebol vo volebnom obvode v obci do 3 000 obyvateľov zvolený určený počet poslancov (§ 24 ods. 3), volí sa v novej voľbe taký počet poslancov, ktorým sa dosiahne počet poslancov určený pre tento volebný obvod.

(2) Nová voľba sa vykonáva na podklade zoznamov voličov zostavených pre prvé voľby a primerane podľa ustanovení tohto zákona.

§ 47

Overenie volieb

Platnosť voľby poslancov overí národný výbor na svojom prvom zasadaní.

ODDIEL 4

Zánik mandátu

§ 48

(1) Poslanec, ktorý prestal byť voliteľný, stráca mandát. Stratu mandátu vysloví národný výbor, o poslanca ktorého ide.

(2) Poslanec sa môže svojho mandátu vzdať. Jeho rezignáciu berie na vedomie rada národného výboru.

§ 49

(1) Poslanec, ktorý sklamal dôveru voličov alebo ktorý sa dopustil činu nedôstojného funkcie poslanca, môže byť kedykoľvek odvolaný.

(2) Návrh na odvolanie poslanca podáva príslušný orgán Národného frontu. Oznámi návrh poslancovi, o odvolanie ktorého ide, s uvedením dôvodov. Poslanec má právo k návrhu sa ústne alebo písomne vyjadriť.

(3) Návrh na odvolanie predloží príslušný orgán Národného frontu rade národného výboru, ktorého poslanec má byť odvolaný.

(4) Rada národného výboru zabezpečí, aby na prerokovanie návrhu na odvolanie poslanca boli zvolané verejné schôdze voličov vo volebnom obvode. O návrhu na odvolanie poslanca rozhodujú voliči na týchto schôdzach verejným hlasovaním.

ÔSMA ČASŤ

Doplňovacie voľby a poslanci v zlúčených obciach

§ 50

(1) Ak z akéhokoľvek dôvodu zanikol mandát poslanca, vyhlási rada národného výboru vyššieho stupňa doplňovacie voľby a určí deň ich konania. Ak ide o doplňovacie voľby do krajského národného výboru a do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, doplňovacie voľby vyhlási a deň ich konania určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(2) Doplňovacie voľby sa konajú najneskôr do 90 dní po tom, čo zanikol mandát poslanca.

(3) Pre doplňovacie voľby platia ustanovenia tohto zákona, pričom lehoty môžu byť primerane skrátené.

(4) Pre riadenie doplňovacích volieb môže príslušný orgán Národného frontu zvoliť na celé volebné obdobie národných výborov volebnú komisiu Národného frontu.

(5) Dokiaľ v obci do 3 000 obyvateľov, v ktorej bol vytvorený jeden alebo viac spoločných volebných obvodov, neklesne počet zvolených poslancov pod najmenší zákonom ustanovený počet, nemusia sa doplňovacie voľby konať.

(6) Doplňovacie voľby netreba konať v poslednom roku pred skončením volebného obdobia.

§ 51

(1) Ak počas volebného obdobia vzrastie počet obyvateľov v územnom obvode národného výboru, najmä v dôsledku výstavby sídlisk, prípadne ak to vyžadujú potreby hospodárskeho a kultúrneho rozvoja, môže národný výbor zvýšiť počet poslancov i volebných obvodov. Noví poslanci národného výboru sa volia doplňovacou voľbou.

(2) Ak dôjde počas volebného obdobia k zlúčeniu obcí, zostávajú poslanci zvolení do miestnych národných výborov vo funkcii poslancov a tvoria miestny národný výbor v novej obci. Ak by tým došlo k závažnejšiemu porušeniu rovného zastúpenia obyvateľov, môže národný výbor vyššieho stupňa rozhodnúť o konaní volieb.

(3) Pri zriadení jedného miestneho národného výboru pre niekoľko obcí sa postupuje podľa ustanovenia odseku 2.


DEVIATA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 52

Výdavky spojené s voľbami do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.

§ 53

(1) Zrušuje sa zákon č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov v znení zákona č. 29/1968 Zb.

(2) Dňom vykonania všeobecných volieb do národných výborov podľa tohto zákona stráca účinnosť zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1970 Zb. o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.

§ 54

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1971.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ustanovenia § 10 a 499 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.